NỘI DUNG BÀI KINH ĐẠI NIỆM XỨ MAHA SATIPATTHANA SUTTA PALI-VIỆT

Video Kinh Tứ Niệm Xứ Mahāsatipaṭṭhānasuttaṃ (Đại Kinh Thiết Lập Niệm) Bản Phụ Đề Pāli-Việt   Bài Kinh Đại Niệm Xứ

ĐỌC CHI TIẾT