9. KINH HEMAVATA
153. (Dạ-xoa Sātāgira nói)Hôm nay là ngày mười lăm, ngày Uposatha,đêm rực rỡ đã đến rồi.Nào, chúng ta hãy diện kiến bậc Đạo Sư Gotama có danh xưng cao tột.
154.  (Dạ-xoa Hemavata nói)Phải chăng tâm của bậc như thế ấy là đã được phát nguyện vững chắc hướng đến tất cả chúng sanh? Phải chăng tâm tư của vị này đã đạt đến quyền làm chủ ở đối tượng được ưa thích và không được ưa thích?
155. (Dạ-xoa Sātāgira nói)Tâm của vị này, của bậc như thế ấy là đã được phát nguyện vững chắc hướng đến tất cả chúng sanh. Và tâm tư của vị này đã đạt đến quyền làm chủ ở đối tượng được ưa thích và không được ưa thích.
156. (Dạ-xoa Hemavata nói)Phải chăng vị ấy không lấy vật không được cho?Phải chăng vị ấy tự kiềm chế về các sanh mạng?Phải chăng vị ấy xa lìa sự xao lãng?Phải chăng vị ấy không bỏ phế việc tham thiền?
157. (Dạ-xoa Sātāgira nói)Ngài không lấy vật không được cho,đã tự kiềm chế về các sanh mạng,đã xa lìa sự xao lãng,đức Phật không bỏ phế việc tham thiền.158. (Dạ-xoa Hemavata nói)Phải chăng vị ấy không nói lời dối trá?Phải chăng vị ấy không có lời nói thô lỗ?Phải chăng vị ấy đã không nói lời phá hoại (đâm thọc)?Phải chăng vị ấy không nói nhảm nhí?
159. (Dạ-xoa Sātāgira nói)Và vị ấy không nói lời dối trá,cũng không có lời nói thô lỗ,cũng đã không nói lời phá hoại (đâm thọc),là bậc trí, vị ấy nói điều có lợi ích.

160. (Dạ-xoa Hemavata nói)Phải chăng vị ấy không luyến ái ở các dục?Phải chăng tâm không bị vẩn đục?Phải chăng vị ấy vượt qua si mê?Phải chăng là bậc hữu nhãn về các pháp?

161. (Dạ-xoa Sātāgira nói)Vị ấy không luyến ái ở các dục,và tâm không bị vẩn đục,Ngài vượt qua mọi si mê,đức Phật là bậc hữu nhãn về các pháp.
162. (Dạ-xoa Hemavata nói)Phải chăng vị ấy đã thành tựu về minh?Phải chăng vị ấy có sở hành hoàn toàn trong sạch?Phải chăng các lậu hoặc của vị này đã cạn kiệt?Phải chăng không có sự tái sanh lại nữa?
163. (Dạ-xoa Sātāgira nói)Vị ấy hẳn nhiên đã thành tựu về minh,còn có sở hành hoàn toàn trong sạch,các lậu hoặc của vị này đã cạn kiệt,đối với vị ấy không có sự tái sanh lại nữa.164. Tâm của bậc hiền trí là được trọn vẹn với hành động và lời nói. Ngươi hãy thật lòng ca ngợi vị ấy, bậc đã thành tựu minh và hạnh.165. Tâm của bậc hiền trí là được trọn vẹn với hành động và lời nói. Ngươi hãy thật lòng tùy hỷ với bậc đã thành tựu minh và hạnh.166. Tâm của bậc hiền trí là được trọn vẹn với hành động và lời nói. Nào, chúng ta hãy diện kiến vị Gotama, bậc đã thành tựu minh và hạnh.

167. Ngươi hãy đến, chúng ta hãy diện kiến vị Gotama, bậc hiền trí có bắp chân như của loài nai, gầy ốm, dũng cảm, ít vật thực, không tham đắm, đang tham thiền ở khu rừng.168. Sau khi đến gần bậc Long Tượng đang sống một mình tựa như loài sư tử, không mong mỏi về các dục, chúng ta hãy hỏi Ngài về sự thoát ra khỏi bẫy sập của tử thần.

169. Chúng ta hãy hỏi vị Gotama, bậc tuyên thuyết, bậc tuyên bố, bậc đã đi đến bờ kia của tất cả các pháp, bậc đã giác ngộ, bậc đã vượt qua thù hận và sợ hãi.170. (Dạ-xoa Hemavata nói)Khi cái gì (sanh khởi) thế giới được sanh khởi?[1]liên quan đến cái gì tạo nên sự gắn bó?chấp thủ vào cái gì mà thế giới (hiện hữu)?do cái gì mà thế giới bị sầu khổ?[1] Thế giới (loka): ở đây là sattaloka (SnA i, 210), nghĩa là nói đến chúng sanh.
171. (Đức Thế Tôn nói với Dạ-xoa Hemavata)Khi sáu (sanh khởi) thế giới được sanh khởi,[1]liên quan đến sáu tạo nên sự gắn bó,chấp thủ vào sáu mà thế giới (hiện hữu),do sáu mà thế giới bị sầu khổ.[1] Sáu (chassu): được Chú Giải giải thích là sáu nội ngoại xứ (chasu ajjhattikabāhiresu āyatanesu) (SnA i, 211).172. Sự chấp thủ ấy là cái gì mà tại nơi ấy thế giới bị sầu khổ? Được hỏi về lối dẫn dắt ra khỏi xin Ngài hãy nói, làm thế nào được thoát khỏi khổ đau?173. Năm loại dục được vui thích ở thế gian, với ý là thứ sáu. Sau khi lìa khỏi sự mong muốn ở nơi này, như vậy thì được thoát khỏi khổ đau.174. Điều này là lối dẫn dắt ra khỏi thế giới, đã được nói cho các ngươi đúng theo thực thể. Ta nói ra điều này cho các ngươi, như vậy thì được thoát khỏi khổ đau.
175. Vậy ở đây ai vượt qua cơn lũ, ở đây ai vượt qua biển cả, ai không chìm xuống nơi sâu thẳm không có chỗ nâng đỡ, không có vật để nắm vào?176. Vị luôn luôn thành tựu giới, có tuệ, khéo định tĩnh, có tâm tư hướng nội, có niệm, vượt qua cơn lũ khó vượt qua được.177. Vị không còn vui thích ở dục tưởng, đã vượt lên khỏi mọi sự ràng buộc, đã hoàn toàn cạn kiệt sự vui thích và hiện hữu, vị ấy không chìm xuống nơi sâu thẳm.178. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng bậc Đại Ẩn Sĩ ấy, bậc có tuệ thâm sâu, bậc nhìn thấy ý nghĩa vi tế, không sở hữu gì, không dính mắc ở dục và hữu, đã được giải thoát về mọi phương diện, đang bước đi ở con đường thiên giới.179. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng bậc Đại Ẩn Sĩ ấy, bậc có danh xưng cao tột, bậc nhìn thấy ý nghĩa vi tế, bậc ban bố trí tuệ, không dính mắc ở trạng thái tiềm ẩn của các dục, bậc biết tất cả, bậc khôn ngoan, đang bước đi ở con đường thánh thiện.180. Quả thật hôm nay chúng ta đã nhìn thấy rõ ràng, bình minh rạng rỡ đã mọc lên tốt đẹp, nhờ thế chúng ta đã nhìn thấy đấng Toàn Giác, bậc đã vượt qua (bốn) dòng nước lũ, không còn lậu hoặc.181. Một ngàn Dạ-xoa này, có thần thông, có danh tiếng, tất cả đi đến nương nhờ Ngài. Ngài là bậc Đạo Sư vô thượng của chúng tôi.

182. Chúng tôi đây sẽ du hành từ làng này đến làng nọ, từ núi này đến núi khác, kính lễ đấng Toàn Giác và tính chất thánh thiện của Giáo Pháp.
Dứt Kinh Hemavata.

—-

Bài viết trích từ cuốn “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Kinh Tập“, Tỳ-khưu Indacanda Dịch Việt
* Link tải sách ebook: “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Kinh Tập” ebook
* Link thư mục ebook: Sách Tỳ-khưu Indacanda
* Link tải app mobile: Ứng Dụng Phật Giáo Theravāda 

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *