NỘI DUNG BÀI KINH ĐẠI NIỆM XỨ MAHA SATIPATTHANA SUTTA PALI-VIỆT

Video Kinh Tứ Niệm Xứ Mahāsatipaṭṭhānasuttaṃ (Đại Kinh Thiết Lập Niệm) Bản Phụ Đề Pāli-Việt   Bài Kinh Đại Niệm Xứ

ĐỌC CHI TIẾT

KINH HỘ TRÌ PĀḶI VIỆT – CHỦ NHẬT TỤNG PARITTA-PARIKAMMA & MAṄGALASUTTA (BỐ CÁO & KINH ĐIỀM LÀNH)

1. Chủ Nhật tụng Paritta-parikamma & Maṅgalasutta Paritta-parikamma 1. Samantā cakkavāḷesu, atrāgacchantu devatā; saddhammaṃ munirājassa, suṇantu saggamokkhadaṃ.  2. Dhammassavanakālo ayaṃ

ĐỌC CHI TIẾT