BÀI TỤNG NGÀY THỨ 6 KHOÁ THIỀN VIPASSANA 10 NGÀY – THIỀN SƯ S.N. GOENKA

BÀI TỤNG BUỔI SÁNG – NGÀY THỨ 6 KHOÁ THIỀN VIPASSANA 10 NGÀY

Buổi sáng ngày thứ 6 trong khoá thiền Vipassana 10 ngày, Ngài S.N. Goenka tụng bài kinh Paṭiccasamuppāda (Anuloma & Paṭiloma) –  Chuỗi Nảy Sinh Bởi Nguyên Nhân (Chiều thuận & Chiều nghịch)

NỘI DUNG BÀI TỤNG BUỔI SÁNG – NGÀY THỨ 6 – TIẾNG PALI, TIẾNG ẤN ĐỘ, TIẾNG ANH, TIẾNG VIỆT NAM

Bài tụng ngày thứ 6 khoá thiền Vipassana 10 ngày – Pali Chanting – S.N. Goenka.pdf

 

AUDIO CÁC BÀI TỤNG BUỔI SÁNG:

 

VIDEO BÀI TỤNG BUỔI SÁNG NGÀY 6:

 

NỘI DUNG BÀI TỤNG (TIẾNG HINDI – PALI – ENGLISH – VIETNAM)

 

TIẾNG PALI & HINDI TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH
MORNING CHANTING _ DAY 6 – BÀI TỤNG BUỔI SÁNG _ NGÀY THỨ 6 (Pali)


1.a) Jāgo logo jagata ke,

 bītī kālī rāta;

 huā ujālā dharama kā

 maṅgala huā prabhāta.

 Āo prāṇī viśva ke,

 suno Dharama kā jñāna;

 isa meṅ sukha hai, śānti hai,

 mukti mokṣa nirvāṇa.

 Yaha to vāṇi buddha kī,

 śuddha dharama kī jyota;

 akṣara akṣara meṅ bharā,

 maṅgala otaparota.

 Buddha-vāṇī mīṭhī ghaṇī,

 misarī ke se bola;

 kalyāṇī maṅgalamayī,

 bharā amṛtarasa ghola.

2.a) Deva-āhvānasuttaṃ

 Samantā cakkavāḷesu,

 atrāgacchantu devatā; (3x)

 saddhammaṃ munirājassa,

 suṇantu sagga-mokkhadaṃ.

 Dhammassavaṇakālo ayaṃ,

 bhadantā’ (3x)

3.) namo tassa bhagavato arahato

 sammā-sambuddhassa. (3x)

4.) Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi;

 dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi;

 saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

5.) Imāya

 dhammānudhammapaṭipattiyā,

 buddhaṃ pūjemi;

 dhammaṃ pūjemi;

 saṅghaṃ pūjemi.

6.) Ye ca Buddhā atītā ca,

 ye ca Buddhā anāgatā;

 paccuppannā ca ye Buddhā, ahaṃ

 vandāmi sabbadā.

 Ye ca Dhammā atītā ca,

 ye ca Dhammā anāgatā;

 paccuppannā ca ye Dhammā,

 ahaṃ vandāmi sabbadā.

 Ye ca Saṅghā atītā ca,

 ye ca Saṅghā anāgatā;

 paccuppannā ca ye Saṅghā, ahaṃ

 vandāmi sabbadā.

7.) natthi me saraṇaṃ aññaṃ,

 Buddho me saraṇaṃ varaṃ; etena

 sacca-vajjena, jayassu jaya-

 maṅgalaṃ.

 natthi me saraṇaṃ aññaṃ,

 Dhammo me saraṇaṃ varaṃ;

 etena sacca-vajjena,

 bhavatu te jaya-maṅgalaṃ.

 natthi me saraṇaṃ aññaṃ, Saṅgho

 me saraṇaṃ varaṃ; etena sacca-

 vajjena, bhavatu sabba-maṅgalaṃ.

 Tiratana Vandanā

8.) Iti’pi so bhagavā arahaṃ,

 sammā-sambuddho, vijjācaraṇa-

 sampanno, sugato,

 lokavidū,

 anuttaro purisa-damma-sārathī,

 satthā deva-manussānaṃ, Buddho

 Bhagavā ‘ti.

9.) Svākkhāto Bhagavatā Dhammo,

 sandiṭṭhiko,

 akāliko,

 ehi-passiko,

 opaneyyiko,

 paccattaṃ veditabbo viññūhī’ ti.

10.) Suppaṭipanno

 Bhagavato sāvaka-saṅgho;

 ujuppaṭipanno

 Bhagavato sāvaka-saṅgho;

 ñāyappaṭipanno

 Bhagavato sāvaka saṅgho;

 sāmīcippaṭipanno

 Bhagavato sāvaka-saṅgho;

 yadidaṃ cattāri purisa-yugāni,

 aṭṭha-purisa-puggalā,

 esa Bhagavato sāvaka-saṅgho;

 āhuneyyo,

 pāhuneyyo,

 dakkhiṇeyyo,

 añjali-karaṇīyo,

 anuttaraṃ puññakkhettaṃ

 lokassā’ti.

 Paṭiccasamuppāda

 (Anuloma)

 Avijjā-paccayā saṅkhārā;

 saṅkhāra-paccayā viññāṇaṃ;

 viññāṇa-paccayā nāma-rūpaṃ;

 nāma-rūpa-paccayā saḷāyatanaṃ;

 saḷāyatana-paccayā phasso;

 phassa-paccayā vedanā;

 vedanā-paccayā taṇhā;

 taṇhā-paccayā upādānaṃ;

 upādāna-paccayā bhavo;

 bhava-paccayā jāti;

 jāti-paccayā jarā-maraṇaṃ soka-

 parideva-dukkha-

 domanassupāyāsā sambhavanti.

 Evametassa kevalassa

 dukkhakkhandhassa samu- dayo

 hotī’ti.

 (Paṭiloma)

 Avijjāya tveva asesa-virāga-

 nirodhā saṅkhāra-nirodho;

 saṅkhāra-nirodhā

 viññāṇa- nirodho;

 viññāṇa-nirodhā

 nāma-rūpa- nirodho;

 nāma-rūpa-nirodhā

 saḷāyatana- nirodho;

 saḷāyatana-nirodhā

 phassa-nirod- ho;

 phassa-nirodhā

 vedanā-nirodho;

 vedanā-nirodhā

 taṇhā-nirodho;

 taṇhā-nirodhā

 upādāna-nirodho;

 upādāna-nirodhā

 bhava-nirodho;

 bhava-nirodhā

 jāti-nirodho;

 jāti-nirodhā jarā-maraṇaṃ soka-

 parideva-

 dukkha-domanassupāyāsā

 nirujjhanti.

 Evametassa kevalassa

 dukkhakkhandhassa nirodho

 hotī’ti.

 Udāna-gāthā

 Yadā have pātubhavanti

 Dhammā,

 ātāpino jhāyato

 brāhmaṇassa;

 ath’assa kaṅkhā vapayanti sabbā,

 yato pajānāti sahetudhammaṃ.

 Athassa kaṅkhā vapayanti sabbā,

 yato khayaṃ paccayānaṃ avedī.

 Vidhūpayaṃ tiṭṭhati mārasenaṃ,

 Suriyo va obhāsayaṃ

 antalikkhaṃ’ti.

 Aneka-jāti-saṃsāraṃ,

 sandhāvissaṃ anibbisaṃ;

 gahakārakaṃ gavesanto,

 dukkhā jāti punappunaṃ.

 Gahakāraka! Diṭṭhosi, puna gehaṃ

 na kāhasi; sabbā te phāsukā

 bhaggā, gahakūṭaṃ visaṅkhitaṃ;

 visaṅkhāragataṃ cittaṃ,

 taṇhānaṃ khayamajjhagā.

 Jayo hi buddhassa sirīmato ayaṃ,

 mārassa ca pāpimato parājayo;

 ugghosayuṃ bodhimaṇḍe

 pamoditā,

 jayaṃ tadā nāga-gaṇā mahesino;

 jayaṃ tadā supaṇṇa-gaṇā ma-

 hesino;

 jayaṃ tadā deva-gaṇā mahesino;

 jayaṃ tadā brahma-gaṇā

 mahesino.

 Post-Pāli Sutta

 Yānīdha bhūtāni samāgatāni,

 bhummāni vā yāni’va antalikkhe;

 tathāgataṃ devamanussapūjitaṃ,

 buddhaṃ namassāma suvatthi

 hotu;

 dhammaṃ namassāma suvatthi

 hotu;

 saṅghaṃ namassāma suvatthi

 hotu.

 namana karūṅ gurudeva ko,

 savinaya śīśa navāya;

 dharama ratana aisā diyā,

 pāpa nikaṭa nahīṅ āya.

 Aisā cakhāyā dharama rasa,

 biṣayana rasa na lubhāya;

 dharama sāra aisā diyā,

 chilake diye chuḍāya.

 roma roma kirataga huā,

 ṛṇa na cukāyā jāya;

 jīūṅ jīvana dharama kā, dukhiyana

 kī sevā karūṅ,

 yahī ucita upāya.

 Isa sevā ke puṇya se,

 dharama ujāgara hoya;

 kaṭe andherā pāpa kā,

 jana jana hita-sukha hoya, (2x)

 jana jana maṅgala hoya.

 Bhavatu sabba maṅgalaṃ(3x)

 Sabakā maṅgala,

 sabakā maṅgala,

 sabakā maṅgala hoya re.

 Terā maṅgala,

 terā maṅgala,

 terā maṅgala hoya re.

 Isa dharatī ke taru-tṛṇa meṅ,

 kaṇa-kaṇa meṅ dharama

 samā jāye. (2x)

 Jo bhī tape isa tapobhūmi

 para, (2x)

 mukta dukhoṅ se ho jāye. (2x)

 Sabakā maṅgala,

 sabakā maṅgala,

 sabakā maṅgala hoya re.

 Terā maṅgala,

 terā maṅgala,

 terā maṅgala hoya re.

 Jana jana maṅgala,

 jana jana maṅgala,

 jana jana sukhiyā hoya re.

MORNING CHANTING _ DAY 6 – BÀI TỤNG BUỔI SÁNG _ NGÀY THỨ 6 (Tiếng Việt)


Mọi người trên thế gian, hãy thức tỉnh!

Đêm tối đã qua.

Ánh sáng của Dhamma đã đến ,

bình minh của hạnh phúc.

Hãy đến, chúng sanh trong vũ trụ,

lắng nghe trí tuệ về Dhamma

Nơi có hạnh phúc và an lạc,

Tự do, giải thoát, niết bàn

Đây là những lời của Đức Phật

sáng chói trong Dhamma tinh khiết

Mỗi từ tràn đầy

và thấm nhuần hạnh phúc

Ngọt ngào là những lời của Đức Phật

mỗi câu như mật ngọt,

đem lại an lạc và hạnh phúc,

tràn đầy hương vị bất tử.

Tới các vị Chư Thiên

Chư Thiên từ khắp trong các hệ thế giới,

xin hãy tụ họp nơi đây, (3x)

để lắng nghe Giáo pháp thuần khiết

sẽ dẫn tới cõi trời và giãi thoát,

Xin những vị đáng kính,

bây giờ là lúc nên lắng nghe Dhamma, (3x)

Thành tâm cung kính Ngài, Đấng Thế Tôn,

Bậc Chiến Thắng, Giải Thoát,

Bậc Tự Giác Ngộ Hoàn Toàn. (3x)

Con quay về nương tựa Đức Phật,

Con quay về nương tựa Dhamma,

Con quay về nương tựa Sangha.

Dhamma là con đường con nguyện

đi từng bước từ đầu đến đích cuối.

Con cung kính Đức Phật;

Con cung kính Dhamma;

Con cung kính Sangha.

Chư Phật trong quá khứ,

Chư Phật trong tương lai,

Chư Đức Phật hiện tiền,

con luôn luôn cung kính.

Dhammas trong quá khứ,

Dhammas trong tương lai,

Dhammas trong hiện tại,

con luôn luôn cung kính.

Sanghas trong quá khứ,

Sanghas trong tương lai,

Sanghas trong hiện tại,

con luôn luôn cung kính.

Con không nương tựa vào nơi nào khác,

Đức Phật là nơi nương tựa tuyệt đỉnh của con.

Với lời chân thật này

nguyện được chiến thắng và hạnh phúc.

Con không nương tựa vào nơi nào khác,

Dhamma là nơi nương tựa tuyệt đỉnh của con.

Với lời chân thật này nguyện quý vị được

chiến thắng và hạnh phúc.

Con không nương tựa vào nơi nào khác,

Sangha là nơi nương tựa tuyệt đỉnh của con.

Với lời chân thật này nguyện mọi chúng sinh

được hạnh phúc.

Ngài là bậc đích thực : đã thanh lọc mọi bất

tịnh, diệt trừ mọi phiền não bằng nỗ lực bản

thân được giác ngộ hoàn toàn, hoàn hảo trong

lý thuyết hoàn hảo trong thực hành, đạt được

đích cuối cùng, hiểu biết toàn thể vũ trụ, Thầy

dạy cả loài người, thật không ai sánh bằng

.Thầy dạy cả chư thiên Đức Phật, Đấng Thế

Tôn.

Lời dạy của Đấng Thế Tôn,

được giảng giải rõ ràng

tự mình có thể thấy,

kết quả được chứng nghiệm

bây giờ và tại đây,

mời gọi người đến chứng nghiệm,

đưa thẳng tới mục tiêu,

ai cũng chứng nghiệm được nếu là người có

trí.

Những người tu tập tốt hợp thành một đoàn

thể đệ tử Đấng Thế Tôn.

Những người thực hành cần mẫn hợp thành

một đoàn thể đệ tử Đấng Thế Tôn.

Tu tập với trí tuệ là người thuộc đoàn thể đệ

tử Đấng Thế Tôn.

Tu tập thật đúng đắn là người thuộc đoàn thể

đệ tử Đấng Thế Tôn.

Có thể chia thành bốn hoặc chia thành tám

loại những người thuộc đoàn thể đệ tử

Đấng Thế Tôn.

xứng đáng được cúng dường ,

xứng đáng được cung phụng,

xứng đáng được dâng hiến,

xứng đáng được cung kính,

ruộng phước của thế gian

không ai sánh bằng.

Chuỗi Nảy Sinh Bởi Nguyên Nhân

(Chiều thuận)

Với nền tảng của vô minh,

phản ứng nảy sinh;

với nền tảng của phản ứng,

thức nảy sinh;

với nền tảng của thức,

tâm và thân nảy sinh;

với nên tảng của tâm và thân,

sáu giác quan nảy sinh;

với nền tảng của sáu giác quan,

xúc chạm nảy sinh;

với nền tảng của sự xúc chạm,

cảm giác nảy sinh;

với nền tảng của cảm giác,

thèm muốn và chán ghét nảy sinh,

với nền tảng của thèm muốn và chán ghét,

ràng buộc nảy sinh,

với nền tảng của ràng buộc,

sự hình thành nảy sinh;

với nền tảng của sự hình thành,

sự ra đời nảy sinh,

với nền tảng của sự ra đời,

già, chết nảy sinh, (cùng với)

buồn rầu, than khóc,

khổ tâm và khổ thân và thống khổ.

Bởi vậy toàn bộ khổ đau nảy sinh.

(Chiều nghịch)

Với sự trừ tuyệt và chấm dứt

của vô minh, không còn phản ứng ;

với sự chấm dứt của phản ứng,

không còn thức;

với sự chấm dứt của thức,

không còn tâm và thân;

với sự chấm dứt của tâm và thân,

không còn sáu giác quan

với sự chấm dứt của sáu giác quan

không còn sự xúc chạm;

với sự chấm dứt của sự xúc chạm,

không còn cảm giác;

với sự chấm dứt của cảm giác,

không còn thèm muốn và chán ghét;

với sự chấm dứt của thèm muốn và chán ghét,

không còn bám víu;

với sự chấm dứt của bám víu,

không còn sự trở thành;

với sự chấm dứt của sự trở thành,

không còn sinh ra đời;

với sự chấm dứt của sự sinh ra đời,

không còn già, chết; (cùng với)

buồn rầu,than khóc, khổ tâm và

khổ thân và thống khổ.

Bởi thế toàn bộ khổ đau chấm dứt.

Những câu kệ hân hoan

Khi Bốn Sự Thật Thánh Thiện

thực sự biểu lộ đối với một người có đời sống

thanh tịnh, hành thiền nhiệt thành,

thì mọi nghi ngờ đều tan biến;

người đó hiểu rõ mỗi sự nảy sinh đều có

nguyên nhân.

Rồi mọi nghi ngờ tan biến;

người đó trải nghiệm sự diệt trừ những điều

kiện cho sự nảy sinh.

Sau khi phá tan đội quân của Mara,

người đó đứng như mặt trời, rực rỡ giữa trời.

Qua vô lượng kiếp trong chu kỳ sinh tử

Ta đã chạy, trong vô vọng tìm kiếm người

người xây căn nhà này;

Ta không ngừng đối diện với nỗi khổ của sự

tái sinh.

Ôi người xây nhà! Giờ ta đã thấy ngươi. Ngươi

không thể xây một căn nhà nữa cho ta.

Tất cả những cột kèo đã bị bẻ gãy, đòn giông

đã bị phá hủy.

Tâm trở nên không còn điều kiện; kết thúc

của thèm muốn đã đạt được.

“Chiến thắng vinh quang của Đức Phật đã đạt

được; đánh bại Mara tội lỗi!”

Từ chỗ giác ngộ, chiến thắng của

vị đại thánh nhân được tuyên dương

trong hoan hỉ với sự chủ động của

naga;

với sự chủ động của supannas

(garudas)

với sự chủ động của devas,

với sự chủ động của brahmas

Bất cứ chúng sinh nào tề tựu nơi đây,

dù là người hay chư thiên,

Đấng Tathagata được người và trời cung kính,

chúng con cung kính Đức Phật;

(bằng tuyên ngôn về sự thật này)

Nguyện cho hạnh phúc hiện diện.

Chúng con cung kính Dhamma;

(bằng tuyên ngôn về sự thật này)

nguyện cho hạnh phúc hiện diện;

Chúng con cung kính Sangha;

(bằng tuyên ngôn về sự thật này)

nguyện cho hạnh phúc hiện diện.

Tôi cung kính vị Thầy kính mến của tôi,

Tôi cúi đầu lạy dưới chân Ngài;

Ngài đã cho tôi châu báu Dhamma,

nên ma vương không thể tới gần.

Ngài cho tôi nếm hương vị Dhamma,

giờ không khoái cảm nào có thể sánh bằng.

Với Dhamma chân thật Ngài trao truyền

vỏ của vô minh được đập vỡ.

Lòng biết ơn tuôn trào từ mỗi lỗ chân lông

Tôi không thể trả được món nợ này.

Tôi sẽ sống cuộc đời Dhamma và phục vụ

những người đau khổ [trên thế gian],

đây là cách [để trả nợ] duy nhất.

Với phước lành của sự phục vụ này,

nguyện cho Dhamma được lan tỏa.

Nguyện cho bóng tối ma quỷ bị tiêu tan,

Nguyện cho tất cả chúng sinh được

hạnh phúc và thịnh vượng, nguyện cho tất cả

chúng sinh được hạnh phúc!

Nguyện tất cả chúng sinh được hạnh phúc.

Nguyện cho tất cả được hạnh phúc,

nguyện cho tất cả được hạnh phúc,

nguyện cho tất cả được hạnh phúc!

Nguyện cho quý vị được hạnh phúc,

nguyện cho quý vị được hạnh phúc,

nguyện cho quý vị được hạnh phúc!

Nguyện cho tất cả các cây, tất cả các ngọn cỏ

và tất cả các vi hạt trên trái đất này đều được

ngập tràn với Dhamma

Nguyện cho tất cả những ai hành thiền trên

mảnh đất Dhamma này

đều được giải thoát khỏi mọi khổ đau

Nguyện cho tất cả được hạnh phúc,

nguyện cho tất cả được hạnh phúc,

nguyện cho tất cả được hạnh phúc!

Nguyện cho quý vị được hạnh phúc,

nguyện cho quý vị được hạnh phúc,

nguyện cho quý vị được hạnh phúc!

Nguyện mọi chúng sinh được hạnh phúc,

nguyện mọi chúng sinh được hạnh phúc,

nguyện mọi chúng sinh được hạnh phúc!

MORNING CHANTING _ DAY 6 – BÀI TỤNG BUỔI SÁNG _ NGÀY THỨ 6 (English)


People of the world, awake!

The dark night is over.

The light has come of Dhamma,

the dawn of happiness.

Come, beings of the universe,

listen to the wisdom of the Dhamma.

In this lie happiness and peace,

freedom, liberation, nibbana.

These are the words of the Buddha,

the radiance of pure Dhamma,

each syllable of them filled

and permeated with happiness.

Sweet are the words of the Buddha,

each phrase like honey,

yielding welfare and happiness,

suffused with the taste of the deathless.

Address to the Devas

From throughout the world systems

assemble here, oh devas, (3x)

to listen to the pure Dhamma of the king

of sages, leading to heaven and liberation.

It is now time for listening to the Dhamma

, respected ones. (3x)

Homage to him, the blessed one,

the worthy conqueror,

the fully self-enlightened Buddha. (3x)

I take refuge in the Buddha,

I take refuge in the Dhamma,

I take refuge in the Sangha.

By walking on the path of Dhamma from

the first step to the final goal,

I pay respects to the Buddha;

I pay respects to the Dhamma;

I pay respects to the Sangha.

To the Buddhas of the past,

to the Buddhas yet to come,

to the Buddhas of the present,

always I pay respects.

To the Dhammas of the past,

to the Dhammas yet to come,

to the Dhammas of the present, always I

pay respects.

To the Sanghas of the past,

to the Sanghas yet to come,

to the Sanghas of the present,

always I pay respects.

No other refuge have I,

the Buddha is my supreme refuge.

By this true utterance

may there be victory and happiness.

No other refuge have I,

the Dhamma is my supreme refuge.

By this true utterance

may you have victory and happiness.

No other refuge have I,

the Sangha is my supreme refuge.

By this true utterance

may all beings be happy.

Such truly is he: freed from impurities,

having destroyed all mental defilements,

fully enlightened by his own efforts,

perfect in theory and in practice, having

reached the final goal, knower of the

entire universe, incomparable trainer of

men, teacher of gods and humans, the

Buddha, the Blessed One.

Clearly expounded is the teaching of the

Blessed One,

to be seen for oneself,

giving results here and now,

inviting one to come and see,

leading straight to the goal,

capable of being realized by any intelligent

person.

Those who have practiced well form the

order of disciples of the Blessed One;

those who have practiced uprightly form

the order of disciples of the Blessed One;

those who have practiced wisely form the

order of disciples of the Blessed One;

those who have practiced properly form

the order of disciples of the Blessed One;

that is, the four pairs of persons, the eight

kinds of individuals – these form the order

of disciples of the Blessed One:

worthy of gifts,

of hospitality,

of offerings,

of reverent salutation,

an incomparable field of merit

for the world.

Chain of Conditioned Arising

(Forward order)

With the base of ignorance,

reaction arises;

with the base of reaction,

consciousness arises;

with the base of consciousness,

mind and body arise;

with the base of mind and body,

the six senses arise;

with the base of the six senses,

contact arises;

with the base of contact,

sensation arises;

with the base of sensation,

craving and aversion arise;

with the base of craving and aversion,

attachment arises;

with the base of attachment,

the process of becoming arises;

with the base of the process of becoming,

birth arises;

with the base of birth,

ageing and death arise, [together with]

sorrow, lamentation, physical and

mental sufferings and tribulations.

Thus arises this entire mass of suffering.

(Reverse order)

With the complete eradication and

cessation of ignorance, reaction ceases;

with the cessation of reaction,

consciousness ceases;

with the cessation of consciousness,

mind and body cease;

with the cessation of mind and body,

the six senses cease;

with the cessation of the six senses,

contact ceases;

with the cessation of contact,

sensation ceases;

with the cessation of sensation,

craving and aversion cease;

with the cessation of craving and aversion,

attachment ceases;

with the cessation of attachment,

the process of becoming ceases;

with the cessation of the process of

becoming, birth ceases;

with the cessation of birth,

ageing and death cease, [together with]

sorrow, lamentation, physical and mental

sufferings and tribulations.

Thus this entire mass of suffering ceases.

Verses of Joy

When the [Four Noble] Truths

become manifest to one of pure life,

meditating ardently, then his doubts all

disappear;

he understands how each factor arising

has its cause.

Then all doubts vanish;

he has experienced the destruction of the

conditions for arising.

Having scattered the army of Māra he

stands like the sun, refulgent in the sky.

Through countless births in the cycle of

existence I have run, in vain seeking the

builder of this house;

again and again I faced the suffering of

new birth.

Oh housebuilder! Now you are seen.

You shall not build a house again for me.

All your beams are broken, the ridgepole

is shattered. The mind has become freed

from conditioning; the end of craving has

been reached.

The glorious victory of the Buddha has

come; defeated is Māra the sinful!

From the seat of enlightenment, the

victory of the great sage was then

proclaimed with rejoicing by the host of

nāgas;

by the host of supaṇṇas

[garuḍas];

by the host of devas;

by the host of brahmas.

Whatever beings are here assembled,

whether terrestrial or celestial,

the Tathāgata is revered by gods and men;

we pay respects to the Buddha;

[by the utterance of this truth]

may there be happiness;

we pay respects to the Dhamma;

[by the utterance of this truth]

may there be happiness;

we pay respects to the Sangha;

[by the utterance of this truth]

may there be happiness.

I pay homage to my revered teacher,

humbly bowing my head.

He gave me such a jewel of Dhamma

that evil cannot approach.

He let me taste Dhamma’s nectar,

now no sensual pleasure can allure.

Such an essence of Dhamma he gave, that

the shell [of ignorance] dropped away.

From every pore such gratitude

is pouring I cannot repay the debt

I will live the Dhamma life and serve the

suffering people [of the world],

this is the only way [to repay the debt].

By the merits of this service,

may Dhamma spread.

May the darkness of evil be eradicated,

may all beings be happy and prosperous,

may all beings be happy.

May all beings be happy

May all be happy,

may all be happy,

may all be happy!

May you be happy,

may you be happy,

may you be happy!

May every tree, every blade of grass,

and every particle of this earth

be suffused with Dhamma.

May all who meditate on this

Dhamma land, (2x)

be liberated from all suffering, (2x)

May all be happy,

may all be happy,

may all be happy!

May you be happy,

may you be happy,

may you be happy!

May all beings be happy,

may all beings be happy,

may all beings be peaceful!

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *