CÁC VIDEOS CHIA SẺ VỀ THỰC HÀNH VIPASSANA – S.N. GOENKA

Practice of Vipassana – Thực hành  Thiền Vipassana

Discourse on Morality (Sila)-First Step of Vipassana Meditation (Hindi) – Bài Pháp thoại về Đạo Đức (Sila) – Bước đầu tiên của Thiền Vipassana (Tiếng Hindi)

In this discourse, Mr. Goenka emphasize importance of walking on the path of Dhamma and explains sila (morality): first step on the path of Dhamma.

Trong pháp thoại này, Ngài Goenka nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đi trên con đường của Dhamma và giải thích sila (đạo đức): bước đầu tiên trên con đường của Dhamma.

Discourse on Concentration (Samdhi)-Second Step of Vipassana Meditation (Hindi) – Bài giảng về Tập trung (Định) (Samadhi) – Bước thứ hai của Thiền Vipassana (Tiếng Hindi)

In this discourse, Mr. S. N. Goenka explains importance of natural breath as an object of concentration.

Trong bài pháp thoại này, Ngài S.N. Goenka giải thích tầm quan trọng của hơi thở tự nhiên như một đối tượng của sự tập trung.

Natural Respiration as a Tool to Explore the Mind (Hindi) – Hơi thở tự nhiên như một công cụ để khám phát tâm trí (Tiếng Hindi)

In this discourse, Mr. S. N. Goenka explains how natural breath is closely related to our emotions and can act as a tool to understand truth pertaining to oneself.

Trong bài pháp thoại này, Ngài S.N.Goenka giải thích hơi thở tự nhiên có liên quan mật thiết thế nào đến cảm xúc của chúng ta và có thể hoạt động như một công cụ để hiểu sự thật liên quan đến chính mình.

Importance of Right Concentration (Hindi) – Tầm quan trọng của tập trung chân chính/định chân chính (Tiếng Hindi)

In this discourse, Mr. S. N. Goenka explains difference between ‘Concentration’ and ‘right concentration’, i.e. concentration based on purity of the mind.

Trong bài pháp thoại này, Ngài S.N. Goenka giải thích sự khác biệt giữa ‘Định’ và ‘Định chân chánh’, tức là sự tập trung dựa trên tâm trí thanh khiết.

Discourse on Purification of the Mind-Third Step of Vipassana Meditation (Hindi) – Pháp thoại về Sự Thanh lọc Tâm Bước thứ ba của Thiền Vipassana (Tiếng Hindi)

In this discourse, Mr. S. N. Goenka explains relation of mind and bodily sensations and how this science helps us in purification of the mind.

Trong bài pháp thoại này, Ngài S.N. Goenka giải thích về sự liên hệ của tâm và cảm giác cơ thể và cách khoa học thiền này giúp chúng ta thanh lọc tâm.

Realizing the Truth (Hindi) – Nhận ra Sự Thật (Tiếng Hindi)

In this discourse, Mr. S. N. Goenka explains how Vipassana helps to remove impurities at the depth of the mind. He further describes this ancient technique of India through words of many renowned saints.

Trong bài pháp thoại này, Ngài S.N. Goenka giải thích cách Vipassana giúp loại bỏ các bất tịnh ở độ sâu thẳm của tâm. Ngài mô tả thêm về kỹ thuật cổ này của Ấn Độ thông qua lời giảng của nhiều vị thánh nổi tiếng.

Vipassana Meditation: Morality, Concentration & Wisdom (English) – Thiền Vipassana: Đạo đức, Tập trung & Trí tuệ (Tiếng Anh)

Video được ghi lại trong buổi nói chuyện của Ngài S.N. Goenka và Vợ tại Ontario, Canada. Trong video này, Ngài S.N. Goenka mở đầu bằng việc trả lời các câu hỏi Thiền Vipassana là gì và Vipassana giúp được gì cho ta trong cuộc sống hằng ngày. Và nó liên hệ như thế nào với thế giới của chúng ta ngày nay. 
Sau đó Ngài tiếp tục trả lời các câu hỏi của mọi người liên quan đến thiền Vipassana.

 

Nguồn VRIDhamma.org

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *