ĐẠI KINH THIẾT LẬP NIỆM – MAHĀSATIPAṬṬHĀNASUTTA: PHÁP TUỲ QUÁN – PHẦN THÁNH ĐẾ (DIỆT&ĐẠO ĐẾ)

Đại Kinh Thiết Lập Niệm – Mahāsatipaṭṭhānasutta: Pháp Tuỳ Quán – Phần 4 Thánh Đế (Diệt Đế & Đạo Đế)

ĐỌC CHI TIẾT