CÁC VIDEOS GIỚI THIỆU VỀ VIPASSANA – S.N. GOENKA

Vipassana Introductory Videos – Các video giới thiệu Vipassana

Following videos are provided, for those who are not currently familiar with the ancient technique of Vipassana Meditation, its non-sectarian nature and its benefits.

Các video sau đây được cung cấp, cho những ai chưa quen thuộc với kỹ thuật cổ xưa của Thiền Vipassana, bản chất không tông phái của kỹ thuật và lợi ích của thiền Vipassana.

 

Introduction to Vipassana Meditation Technique – Giới thiệu kỹ thuật thiền Vipassana

What is Vipassana Meditation – Thiền Vipassana là gì?

Principal teacher Mr. S. N. Goenka explains what is Vipassana meditation and its various aspects. 

Thiền sư chính Ngài.S.N.Goenka giải thích thiền Vipassana là gì và các khía cạnh khác của thiền.

 

Vipassana Meditation: Science of Mind & Matter – Thiền Vipassana: Khoa học về Tâm Trí & Vật Chất

In this discourse, Mr. S. N. Goenka explains Vipassana meditation as a science of mind and matter, its universal non-sectarian nature and its relevance to the society.

Trong pháp thoại này, Ngài S.N. Goenka giải thích thiền Vipassana là một khoa học về tâm trí và vật chất, bản chất không tông phái của phương pháp và sự liên hệ của thiền Vipassana với đời sống.

Vipassana Meditation-An Art of Living – Thiền Vipassana – Một Nghệ Thuật Sống

This video contains historical background of Vipassana meditation, course structure and experiences of students. It also contain discourses by Mr. Goenka explaining what is Vipassana meditation and his own life story followed by series of questions & answers.

Video này chứa bối cảnh lịch sử của thiền Vipassana, cấu trúc khóa thiền và kinh nghiệm của các thiền sinh. Video cũng chứa các pháp thoại của Ngài Goenka giải thích thiền Vipassana là gì và câu chuyện cuộc đời ông tiếp theo là loạt câu hỏi và câu trả lời.

 

Vipassana Courses – Các khóa thiền Vipassana

Documentary on the 10-day Vipassana Course Structure (English) – Phim tài liệu về cấu trúc khóa thiền Vipassana 10 ngày (tiếng Anh)

This short film contains information on introduction of Vipassana Meditation, Vipassana International Academy and course structure of a 10-day Vipassana course.

Bộ phim ngắn này chứa thông tin giới thiệu về Thiền Vipassana, Học viện Vipassana Quốc Tế và cấu trúc khóa thiền của khóa Vipassana 10 ngày.

Vipassana, nghĩa là thấy sự việc đúng như thật, là một trong những pháp môn thiền cổ xưa nhất tại Ấn độ. Nó được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2500 năm và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung cho nhân loại, nghĩa là, một Nghệ Thuật Sống. Những người chưa từng nghe nói về phương pháp thiền Vipassana có thể xem phần giới thiệu về phương pháp thiền và phần hỏi đáp để có thêm thông tin.

Phương pháp thiền được giảng dạy trong những khoá thiền nội trú mười ngày trong đó người tham dự học hỏi những căn bản của phương pháp, và thực tập nghiêm chỉnh để đạt được kết quả hữu ích.

 

Islands of Dhamma (English) – Những hòn đảo của Dhamma (tiếng Anh)

This 42-minute documentary film is a tour of prominent Vipassana centers worldwide. The film was produced in 1995. After 1995, many centers have been established at various locations. As of 2016, Vipassana courses are conducted in 170 centers and 132 non-centers location around the world.

Bộ phim tài liệu 42 phút này ghi lại một chuyến tham quan các trung tâm Vipassana trên khắp thế giới. Bộ phim được sản xuất vào năm 1995. Sau năm 1995, nhiều trung tâm đã được thành lập tại nhiều địa điểm khác nhau. Tính đến năm 2016, các khóa thiền Vipassana được thực hiện tại 170 trung tâm và 132 địa điểm không thuộc trung tâm trên khắp thế giới.

 

Hill of Dhamma –Ngọn đồi của Dhamma

Hill of Dhamma details the proceedings of a 10 Day Vipassana course at Dhammagiri, Igatpuri. It showcases Dhammagiri, the principal centre of Vipassana Meditation and explains how a basic Vipassana course progresses through its 10 day period.

Ngọn đồi của Dhamma mô tả chi tiết quy trình tổ chức khóa thiền Vipassana 10 ngày tại Dhammagiri, Igatpuri. Bộ phim giới thiệu Dhammagiri, trung tâm chính của Thiền Vipassana và giải thích cách một khóa thiền Vipassana cơ bản diễn ra  như thế nào trong suốt 10 ngày.

 

Experiences of Vipassana Meditators (English) – Những kinh nghiệm của các hành giả Vipassana (tiếng Anh)

In this video, recorded at Dhamma Dipa meditation center, UK, course participants share their experiences after 10-day Vipassana course.

Trong video này, ghi tại trung tâm thiền Dhamma Dipa, Vương quốc Anh, những thiền sinh tham dự khóa thiền chia sẻ kinh nghiệm của họ sau khóa thiền Vipassana 10 ngày.

Miracles of Faith-Experiences of Students after Vipassana Course (English) – Điều kì diệu của lòng thành tín – Những kinh nghiệm của thiền sinh sau khóa thiền Vipassana

In this discourse, Mr. Goenka emphasize importance of walking on the path of Dhamma and explains sila (morality): first step on  the path of Dhamma.

Trong video này ghi lại chia sẻ của những thiền sinh sau khi tham gia khoá thiền Vipassana 10 ngày. Đó là những kinh nghiệm, trải nghiệm và cảm nhận của họ về khoá thiền. Những thay đổi của chính bản thân họ sau khi được học và thực hành phương pháp thiền Vipassana.

 

Nguồn VRIDhamma.org

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *