VIPASSANA ÁP DỤNG TRONG ĐỜI SỐNG & DOANH NGHIỆP – S.N. GOENKA

Vipassana Meditation in Daily Life – Thiền Vipassana trong đời sống hàng ngày

Walking the Universal path of Dhamma – Đi trên con đường phổ quát của Dhamma

In this discourse, Mr. S. N. Goenka explains universal teaching of pure Dhamma and how this helps cure universal malady of the humankind.

Trong bài pháp thoại này, Ngài S.N. Goenka giải thích về giáo lý phổ quát về Dhamma tinh khiết và cách Dhamma giúp chữa lành căn bệnh thân tâm phổ quát của loài người.

Understanding Vipassana & Applying it in Daily Life – Hiểu về Vipassana và áp dụng Vipassana trong cuộc sống hàng ngày

In this discourse, Mr. S. N. Goenka explains what is Vipassana and how to apply it in daily life to live happily & peacefully.

Video được ghi lại trong buổi nói chuyện của Ngài S.N Goenka và Vợ tại Berkeley Community, California năm 2016. Trong video Ngài S.N Goenka giải thích Vipassana là gì và cách áp dụng Vipassana trong cuộc sống hàng ngày để sống hạnh phúc và bình yên.

Transformation through the Practice of Vipassana Meditation – Sự chuyển hóa thông qua Thực hành Thiền Vipassana

In this discourse, Mr. S. N. Goenka explains transformation of an individual from misery to happiness through practice of Vipassana meditation.

Trong bài pháp thoại này, Ngài S.N. Goenka giải thích sự chuyển hóa của một cá nhân từ đau khổ sang hạnh phúc thông qua thực hành thiền Vipassana.

Vipassana in Business – Vipassana trong công việc kinh doanh

Vipassana in Business, being in touch with your Inner Leader – Vipassana trong kinh doanh, giữ kết nối với Người Lãnh Đạo Bên Trong

In 2009 a short film was produced that describes how senior business leaders in India from across industries & sectors cope with uncertainty and change in a challenging market environment. In a series of candid interviews, senior executives discuss how the practice of Vipassana meditation enables them to more effectively manage their own stress, increase employee engagement and productivity, face the pressures of competition, and make decisions from a base of personal wisdom and authenticity.

Năm 2009, một bộ phim ngắn được sản xuất nói về cách các nhà lãnh đạo kinh doanh cấp cao ở Ấn Độ từ nhiều ngành và lĩnh vực sản xuất đang đối phó với sự bất ổn và thay đổi trong thị trường đầy thách thức. Trong một loạt các cuộc phỏng vấn thẳng thắn, các giám đốc điều hành cấp cao thảo luận về cách thực hành thiền Vipassana giúp họ quản lý căng thẳng hiệu quả hơn, tăng sự kết nối và năng suất của nhân viên, đối mặt với áp lực cạnh tranh và đưa ra quyết định từ sự khôn ngoan và đúng sự thật.

Vipassana Meditation: Harmony in Business – Thiền Vipassana: Hòa hợp trong kinh doanh

(Copyright: dhamma.org) In the Spring of 2002 Mr. Goenka conducted the first course especially for business executives and government officials following a conference held in New York City on “Spirituality in Business.” Harmony in Business is a short film about this conference, Mr. Goenka’s comments during the conference and interviews with participants after the meditation course is available in English.

(Bản quyền: dhamma.org) Vào mùa xuân năm 2002, Ngài Goenka đã thực hiện khóa thiền đặc biệt đầu tiên cho các giám đốc điều hành doanh nghiệp và các quan chức chính phủ sau một hội nghị được tổ chức tại thành phố New York về “Tâm linh trong kinh doanh”. Hòa hợp trong kinh doanh là một bộ phim ngắn về hội nghị này, những ý kiến của Ngài Goenka trong hội nghị và các cuộc phỏng vấn với những người tham gia sau khi tham gia khóa thiền có sẵn bằng tiếng Anh.

Address By Mr. S. N. Goenka at the United Nations – Bài nói chuyện của Ngài S.N. Goenka tại Liên Hiệp Quốc

In late August 2000, Mr. S. N. Goenka participated in the Millennium World Peace Summit—a gathering of 1000 of the world’s religious and spiritual leaders, held at the United Nations under the auspices of Secretary-General Kofi Annan. The purpose of the meeting was to promote tolerance, foster peace, and encourage inter-religious dialogue. With the many different viewpoints represented, the potential for disagreement was strong. In his presentation to the delegates, Goenkaji tried to highlight what they, and all spiritual paths have in common: the universal Dhamma. His remarks were received with repeated ovations.

Vào cuối tháng 8 năm 2000, Ngài S.N. Goenka đã tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Thiên niên kỷ về Hòa bình Thế giới, hội nghị tập hợp 1000 nhà lãnh đạo tôn giáo và tâm linh của thế giới, được tổ chức tại Liên Hiệp Quốc dưới sự bảo trợ của Tổng Thư kí Kofi Annan. Mục đích của hội nghị này là thúc đẩy sự tha thứ, bảo trợ hòa bình và khuyến khích đối thoại liên tôn giáo. Với nhiều quan điểm khác nhau được trình bày, khả năng bất đồng là rất lớn. Trong bài thuyết trình trước các đại biểu, Goenkaji đã cố gắng làm nổi bật những điểm chung giữa họ và tất cả các con đường tâm linh: chính là Dhamma phổ quát. Nhận định của ông đã nhận được sự tán thưởng liên tục.

 

Nguồn VRIDhamma.org

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *