KINH HỘ TRÌ PĀḶI VIỆT – SARAṆAGAMANAṂ (QUY Y TAM BẢO, ÂN ĐỨC PHẬT – PHÁP – TĂNG)

PARITTA-PĀḶI

Kinh Hộ Trì

Pāḷi – Việt

Trích lục bởi Bhikkhu Vāyāma – Tỳ Khưu Thiện Hảo

-ooOoo-

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā-sambuddhassa (3 lần)

Kính lễ đức Thế Tôn, Bậc Ứng Cúng, Chánh Giác. (3 lần). (lạy)

Saraṇagamanaṃ 

Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi 

Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 

Đệ tử quy y Phật. Đệ tử quy y Pháp. Đệ tử quy y Tăng.

Lần thứ hai, đệ tử quy y Phật. Lần thứ hai, đệ tử quy y Pháp. Lần thứ hai, đệ tử quy y Tăng.

Lần thứ ba, đệ tử quy y Phật. Lần thứ ba, đệ tử quy y Pháp. Lần thứ ba, đệ tử quy y Tăng.

-ooOoo-

Buddhaguṇā 

Itipi so bhagavā, arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno sugato lokavidū anuttaro purisadammasārathi satthā devamanussānaṃ buddho bhagavā. 

Ân đức Phật

Hồng danh Phật nhiệm mầu Ứng Cúng
Chánh Biến Tri Minh Hạnh đủ đầy
Ðức ân Thiện Thệ cao dày
Bậc Thế Gian Giải chỉ bày lý chân
Vô Thượng Sĩ pháp âm tịnh diệu
Bậc Trượng Phu Ðiều Ngự độ sanh
Thiên Nhân Sư đấng cha lành
Phật Ðà toàn giác Thế Tôn trong đời.  (lạy)

Buddhāvandanā 

Ye ca buddhā atītā ca, ye ca buddhā anāgatā; paccuppannā ca ye buddhā, ahaṃ vandāmi sabbadā. 

Natthi me saraṇaṃ aññaṃ, buddho me saraṇaṃ varaṃ; etena saccavajjena, hotu me jayamaṅgalam. 

Uttamaṅgena vandehaṃ, pādapaṃsuṃ varuttamaṃ, buddhe yo khalito doso, buddho khamatu taṃ mama. 

Kính lễ Phật

Chư Phật quá khứ nào,

Cùng chư Phật vị lai,

Và chư Phật hiện tại,

Con kính lễ tất cả.

Không nơi nương tựa nào,

Bằng đức Phật tối thượng,

Do lời chân thật này,

Mong con được thắng lạc.

Con đê đầu kính lễ

Vi trần ở chân Phật,

Lỗi đã phạm đến Ngài

Mong Phật Bảo xá lỗi. (lạy)

-ooOoo-

Dhammaguṇā 

Svākkhāto bhagavatā dhammo sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko opaneyyiko paccattaṃ veditabbo viññūhi. 

Ân đức Pháp

Pháp vi diệu cha lành khéo dạy
Lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền
Vượt thời gian chứng vô biên
Sát na đại ngộ, hoát nhiên liễu tường
Ðạo vô thượng đến rồi thấy rõ
Hướng thượng tâm thoát ngõ vọng trần
Trí nhân tự ngộ giả chân
Diệu thường tịnh lạc Pháp ân nhiệm mầu.

Dhammāvandanā 

Ye ca dhammā atītā ca, ye ca dhammā anāgatā; paccuppannā ca ye dhammā, ahaṃ vandāmi sabbadā. 

Natthi me saraṇaṃ aññaṃ, dhammo me saraṇaṃ varaṃ; etena saccavajjena, hotu me jayamaṅgalaṃ. 

Uttamaṅgena vandehaṃ, dhammañca tividhaṃ varaṃ; dhamme yo khalito doso, dhammo khamatu taṃ mama. 

Kính lễ Pháp

Chư Pháp quá khứ nào,

Cùng chư Pháp vị lai,

Và chư Pháp hiện tại,

Con kính lễ tất cả.

Không nơi nương tựa nào,

Bằng đức Pháp tối thượng,

Do lời chân thật này,

Mong con được thắng lạc.

Con đê đầu kính lễ

Đức Pháp với ba loại,

Lỗi đã phạm đến Pháp

Mong Pháp Bảo xá lỗi. (lạy)

-ooOoo-

Saṅghaguṇā 

Suppaṭipanno Bhagavato sāvakasaṅgho, ujuppaṭipanno Bhagavato sāvakasaṅgho, ñāyappaṭipanno Bhagavato sāvakasaṅgho, sāmīcipaṭipanno Bhagavato sāvakasaṅgho, yadidaṃ cattāri purisayugāni, aṭṭha purisapuggalā. Esa bhagavato sāvakasaṅgho āhuneyyo pāhuneyyo dakkhiṇeyyo añjalikaraṇīyo, anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassa. 

Bậc diệu hạnh, thinh văn Thích tử
Bậc trực hạnh, Pháp lữ thiền gia
Bậc như lý hạnh, Tăng già
Bậc chơn chánh hạnh, dưới tòa Thế Tôn
Thành đạo quả bốn đôi, tám chúng
Ðệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm
Cung nghinh kính lễ một niềm
Thánh chúng vô thượng, phước điền thế gian. (lạy)

Saṅghāvandanā 

Ye ca saṅghā atītā ca, ye ca saṅghā anāgatā; paccuppannā ca ye saṅghā, ahaṃ vandāmi sabbadā. 

Natthi me saranaṃ aññam, saṅgho me saraṇam varaṃ; etena saccavajjena, hotu me jayamaṅgalaṃ. 

Uttamaṅgena vandehaṃ, saṅghañca duvidhottamaṃ; saṅghe yo khalito doso, saṅgho khamatu taṃ mama. 

Kính lễ Tăng

Tăng chúng quá khứ nào,

Cùng Tăng chúng vị lai,

Và Tăng chúng hiện tại,

Con kính lễ tất cả.

Không nơi nương tựa nào,

Bằng đức Tăng tối thượng,

Do lời chân thật này,

Mong con được thắng lạc.

Con đê đầu kính lễ

Đức Tăng với hai hạng

Lỗi đã phạm đến Tăng

Mong Tăng Bảo xá lỗi. (lạy)

-ooOoo-

 

TẢI SÁCH BẢN PDF TẠI ĐÂY:

PARITTA - Sư Thiện Hảo

 

* Bài viết được trích từ cuốn Paritta Pāḷi – Kinh Hộ Trì Pāḷi Việt – Trích lục bởi Bhikkhu Vāyāma – Tỳ Khưu Thiện Hảo

 

 

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *