KINH HỘ TRÌ PĀḶI VIỆT – THÂN HÀNH NIỆM, TUỲ NIỆM CHÊT, LỜI NGUYỆN, HỒI HƯỚNG

Kāyagatāsati

Atthi imasmiṃ kāye: kesā, lomā, nakhā, dantā, taco;
maṃsaṃ, nahāru, aṭṭhi, aṭṭhimiñjaṃ, vakkaṃ; 

hadayaṃ, yanakaṃ, kilomakaṃ, pihakaṃ, papphāsaṃ; 

antaṃ, antaguṇaṃ, udariyaṃ, karīsaṃ, matthaluṅgaṃ; 

pittaṃ, semhaṃ, pubbo, lohitaṃ, sedo, medo;

assu, vasā, kheḷo, siṅghānikā, lasikā, muttaṃ.

Thân hành niệm

Trong thân này: ‘Ðây là tóc, lông, móng, răng, da; thịt, gân, xương, tuỷ, thận; tim, gan, màng phổi, lá lách, phổi; ruột già, ruột non, vật thực mới, phân, não; mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ; nước mắt, mỡ da, nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu.’ 

-ooOoo-

Maraṇassati

Sabbe sattā marissanti, maranti ca mariṃsu pi; tath’ev’āhaṃ marissāmi, ettha me n’atthi saṃsayo. 

Tuỳ Niệm Chết

Tất cả chúng sanh đã chết, đang chết và sẽ chết; hiển nhiên ta cũng sẽ chết giống như vậy.

-ooOoo-

Patthanā

Uddhaṃ yāva bhavaggā ca, addho yāva avīcito; samantā cakkavāḷesu,
ye sattā paṭhavīcarā; abyāpajjā niverā ca, niddukkhā cā’nupaddavā. 

Uddhaṃ yāva bhavaggā ca, addho yāva avīcito; samantā cakkavāḷesu,
ye sattā udakecarā; abyāpajjā niverā ca, niddukkhā cā’nupaddavā. 

Uddhaṃ yāva bhavaggā ca, addho yāva avīcito; samantā cakkavāḷesu,
ye sattā ākāsecarā; abyāpajjā niverā ca, niddukkhā cā’nupaddavā. 

Yaṃ pattaṃ kusalaṃ tassa, ānubhāvena pāṇino; sabbe saddhammarājassa, ñatvā dhammaṃ sukhāvahaṃ; pāpuṇantu visuddhāya, sukhāya paṭipattiyā; asokaṃ anupāyāsaṃ, Nibbānasukhaṃ uttamaṃ. 

Ciraṃ tiṭṭhatu Saddhammo, dhamme hontu sagāravā; sabbepi sattā kālena, sammā devo pavassatu. 

Yathā rakkhiṃsu porāṇā, surājāto tathevimaṃ; rājā rakkhatu dhammena, attano’va pajaṃ pajaṃ. 

Lời nguyện

Mong mọi loài chúng sanh,

Từ Thiên giới cao tột,

Đến cõi Avīci (A-tỳ),

Cùng tất cả thế gian,

Và chúng sanh địa cầu, 

Không sân ác, thù hận,

Không đau khổ, nguy hiểm.

Mong mọi loài chúng sanh,

Từ Thiên giới cao tột,

Đến cõi Avīci (A-tỳ),

Cùng tất cả thế gian,

Và chúng sanh thuỷ giới, 

Không sân ác, thù hận,

Không đau khổ, nguy hiểm.

Mong mọi loài chúng sanh,

Từ Thiên giới cao tột,

Đến cõi Avīci (A-tỳ),

Cùng tất cả thế gian,

Và chúng sanh hư không, 

Không sân ác, thù hận,

Không đau khổ, nguy hiểm.

Nhờ phước báu đã tạo,

Mong tất cả chúng sanh,

Hiểu Pháp của Pháp Vương,

Và đạt nhiều phúc lạc.

Với tịnh hành, lạc hành,

Mong chúng sanh đạt được,

Lạc Níp-bàn tối thượng,

Pháp không sầu, không chấp.

Mong Chánh pháp trường tồn,

Mong chúng sanh mọi loài,

Hãy kính trọng giáo Pháp,

Mong mưa thuận gió hoà.

Các tiên đế, minh quân,

Đã hộ quốc thế nào,

Mong hiện đế hộ trì,

Bằng chánh pháp như vậy,

Ví như con của mình.

-ooOoo-

Lakkhaṇattayaṃ 

Sabbe saṅkhārā aniccā’ti, yadā paññāya passati; atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiyā. 

Sabbe saṅkhārā dukkhā’ti, yadā paññāya passati; atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiyā. 

Sabbe dhammā anattā’ti, yadā paññāya passati; atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiyā. 

Tam Tướng Của Danh-Sắc

‘Tất cả hành vô thường’,
Với Tuệ, quán thấy vậy;
Ðau khổ được nhàm chán,
Chính con đường thanh tịnh.

‘Tất cả hành khổ đau’,
Với Tuệ quán thấy vậy;
Ðau khổ được nhàm chán,
Chính con đường thanh tịnh.

‘Tất cả pháp vô ngã’,
Với Tuệ quán thấy vậy;
Ðau khổ được nhàm chán,
Chính con đường thanh tịnh. 

-ooOoo-

Buddhassa Bhagavato Ovādo

Appamādena bhikkhave sampādetha, buddhuppādo dullabho lokasmiṃ, manussabhāvo dullabho, dullabhā saddhāsampatti, pabbajitabhāvo dullabho, saddhammassavanaṃ dullabhaṃ. Evaṃ divase divase ovadi. Handa dāni, bhikkhave, āmantayāmi vo, ‘Vayadhammā saṅkhārā, appamādena sampādetha’. 

Phật Huấn

Này các Tỷ-kheo, hãy chuyên cần bằng sự không dễ duôi, vì rằng: Đức Phật xuất hiện trên thế gian là điều khó, được sanh làm người là điều khó, thành tựu đức tin (nơi Tam Bảo…) là điều khó, được xuất gia là điều khó, được nghe Chánh Pháp là điều khó. Đức Phật thường giáo huấn như vậy mỗi ngày. Này các Tỷ-kheo, nay Ta khuyên các con rằng: ‘Các pháp hữu vi đều có tánh hoại diệt, hãy chuyên cần bằng sự không dễ duôi.’

-ooOoo-

Pattidāna

Ettāvatā ca amhehi, sambhataṃ puñña-sampadaṃ; sabbe dev’ānumodantu, sabbasampatti-siddhiyā. 

Dānaṃ dadantu saddhāya, sīlaṃ rakkhantu sabbadā; bhāvanābhiratā hontu, gacchantu devat’āgatā. 

Sabbe buddhā balappattā, Paccekānañca yaṃ balaṃ; Arahantānañca tejena, rakkhaṃ bandhāmi sabbaso. 

Hồi Hướng Phước

Mong chư Thiên hoan hỷ,

Sự thành tựu phước báu, 

Mà chúng con đã tạo,

Để được mọi phúc lạc.

Hãy bố thí bằng tín,

Hãy thường giữ giới luật,

Hãy vui thích tu thiền,

Chư Thiên nào đến rồi,

Thỉnh chư vị hồi quy.

Chư Phật, bậc Đại lực,

Cùng uy lực Độc giác,

Và uy lực Thinh văn,

Xin tổng mọi hộ trì.

-ooOoo-

Ratanattayapūjā

Imāya dhammānudhammapaṭipattiyā buddhaṃ pūjemi. Imāya dhammānudhammapaṭipattiyā dhammaṃ pūjemi. Imāya dhammānudhammapaṭipattiyā saṅghaṃ pūjemi. 

Addhā imāya paṭipattiyā jarāmaraṇamhā parimucissāmi. 

Sādhu! Sādhu! Sādhu! 

Cúng Dường Tam Bảo

Con xin cúng dường đức Phật bằng sự thực hành Pháp và tuỳ Pháp này. Con xin cúng dường đức Pháp bằng sự thực hành Pháp và tuỳ Pháp này. Con xin cúng dường đức Tăng bằng sự thực hành Pháp và tuỳ Pháp này.

Do sự thực hành Pháp và tuỳ Pháp này, con nguyện sẽ giải thoát hoàn toàn khỏi già và chết.

Lành thay! Lành thay! Lành thay! 

-ooOoo-

 

TẢI SÁCH BẢN PDF TẠI ĐÂY:

PARITTA - Sư Thiện Hảo

 

* Bài viết được trích từ cuốn Paritta Pāḷi – Kinh Hộ Trì Pāḷi Việt – Trích lục bởi Bhikkhu Vāyāma – Tỳ Khưu Thiện Hảo

 

 

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *