-[05]-

-ooOoo-

NHỊ ÐỀ NỘI PHẦN
AJJHATTIKADUKAṂ

PHẦN LIÊN QUAN
(Paṭiccavāra).

[256] Pháp nội phần liên quan pháp nội phần sanh khởi do nhân duyên: vào sát na tái tục, sắc nghiệp nội phần, liên quan tâm.

Pháp ngoại phần liên quan pháp nội phần sanh khởi do nhân duyên: các uẩn tương ưng và sắc sở y tâm liên quan tâm; vào sát na tái tục, các uẩn tương ưng và sắc nghiệp ngoại phần liên quan tâm.

Pháp nội phần và pháp ngoại phần liên quan pháp nội phần sanh khởi do nhân duyên; vào sát na tái tục, các uẩn tương ưng và sắc nghiệp nội phần cùng ngoại phần liên quan tâm.

Pháp ngoại phần liên quan pháp ngoại phần sanh khởi do nhân duyên: hai uẩn và sắc sở y tâm liên quan một uẩn ngoại phần … liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục, hai uẩn và sắc nghiệp ngoại phần liên quan một uẩn ngoại phần … liên quan hai uẩn; ý vật liên quan các danh uẩn, các danh uẩn liên quan ý vật; … liên quan một sắc đại hiển … sắc sở y tâm, sắc nghiệp, sắc y sinh liên quan các sắc đại hiển.

Pháp nội phần liên quan pháp ngoại phần sanh khởi do nhân duyên: tâm liên quan các uẩn ngoại phần; vào sát na tái tục, tâm và sắc nghiệp nội phần liên quan các uẩn ngoại phần; vào sát na tái tục, tâm liên quan ý vật ngoại phần.

Pháp nội phần và pháp ngoại phần liên quan pháp ngoại phần sanh khởi do nhân duyên: hai uẩn và tâm và sắc sở y tâm liên quan một uẩn ngoại phần … liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục, hai uẩn và tâm và sắc nghiệp nội phần cùng ngoại phần liên quan một uẩn ngoại phần; vào sát na tái tục, tâm và các uẩn tương ưng liên quan ý vật.

Pháp nội phần liên quan pháp nội phần và pháp ngoại phần sanh khởi do nhân duyên: vào sát na tái tục, sắc nghiệp nội phần liên quan tâm và các uẩn tương ưng.

Pháp ngoại phần liên quan pháp nội phần và pháp ngoại phần sanh khởi do nhân duyên : hai uẩn và sắc sở y tâm liên quan một uẩn ngoại phần và tâm, … liên quan hai uẩn; sắc sở y tâm liên quan tâm và các sắc đại hiển; vào sát na tái tục, hai uẩn và sắc nghiệp ngoại phần liên quan một uẩn ngoại phần và tâm; sắc nghiệp ngoại phần liên quan tâm và các sắc đại hiển; vào sát na tái tục, các uẩn ngoại phần liên quan tâm và ý vật .

Pháp nội phần và pháp ngoại phần liên quan pháp nội phần và pháp ngoại phần sanh khởi do nhân duyên: vào sát na tái tục, hai uẩn và sắc nghiệp nội phần cùng ngoại phần liên quan một uẩn ngoại phần và tâm … liên quan hai uẩn.

[257] Pháp ngoại phần liên quan pháp nội phần sanh khởi do cảnh duyên; hai uẩn tương ưng liên quan tâm; vào sát na tái tục, các uẩn tương ưng liên quan tâm.

Pháp ngoại phần liên quan pháp ngoại phần sanh khởi do cảnh duyên: hai uẩn liên quan một uẩn ngoại phần … liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục, các uẩn liên quan ý vật.

Pháp nội phần liên quan pháp ngoại phần sanh khởi do cảnh duyên: tâm liên quan các uẩn ngoại phần; vào sát na tái tục, tâm liên quan các uẩn ngoại phần; vào sát na tái tục, tâm liên quan ý vật.

Pháp nội phần và pháp ngoại phần liên quan pháp ngoại phần sanh khởi do cảnh duyên: hai uẩn và tâm liên quan một uẩn ngoại phần … liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục, hai uẩn và tâm liên quan một uẩn ngoại phần … liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục, tâm và các uẩn tương ưng liên quan ý vật.

Pháp ngoại phần liên quan pháp nội phần và ngoại phần sanh khởi do cảnh duyên: hai uẩn liên quan một uẩn ngoại phần và tâm … liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục, hai uẩn liên quan một uẩn ngoại phần và tâm … liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục, các uẩn tương ưng tâm liên quan một uẩn ngoại phần và tâm và ý vật. Tóm lược.

[258] Trong nhân có chín cách; trong cảnh có năm cách; trong trưởng có năm cách; trong vô gián có năm cách; trong đẳng vô gián có năm cách; trong câu sanh có chín cách; trong hỗ tương có năm cách; trong y chỉ có chín cách; trong cận y có năm cách; trong tiền sanh có năm cách; trong trùng dụng có năm cách; trong nghiệp có chín cách; trong quả có chín cách … tất cả đều có chín cách; trong tương ưng có năm cách; trong bất tương ưng có chín cách; trong hiện hữu có chín cách; trong vô hữu có năm cách; trong ly khứ có năm cách; trong bất ly có chín cách.

[259] Pháp nội phần liên quan pháp nội phần sanh khởi do phi nhân duyên: vào sát na tái tục vô nhân sắc nghiệp nội phần liên quan tâm.

Pháp ngoại phần liên quan pháp nội phần sanh khởi do phi nhân duyên; các uẩn tương ưng và sắc sở y tâm liên quan tâm vô nhân; vào sát na tái tục vô nhân, các uẩn tương ưng và sắc nghiệp ngoại phần liên quan tâm; si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử liên quan tâm câu hành hoài nghi câu hành trạo cử.

Pháp nội phần và pháp ngoại phần liên quan pháp nội phần sanh khởi do phi nhân duyên: vào sát na tái tục vô nhân, các uẩn tương ưng và sắc nghiệp nội phần cùng ngoại phần liên quan tâm.

Pháp ngoại phần liên quan pháp ngoại phần sanh khởi do phi nhân duyên: hai uẩn và sắc sở y tâm liên quan một uẩn vô nhân ngoại phần … liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục vô nhân … luôn đến chúng sanh vô tưởng; si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử liên quan các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử.

Pháp nội phần liên quan pháp ngoại phần sanh khởi do phi nhân duyên: tâm liên quan các uẩn vô nhân ngoại phần; vào sát na tái tục vô nhân, tâm và sắc nghiệp nội phần liên quan các uẩn ngoại phần; vào sát na tái tục vô nhân, tâm liên quan ý vật.

Pháp nội phần và pháp ngoại phần liên quan pháp ngoại phần sanh khởi do phi nhân duyên: hai uẩn và tâm và sắc sở y tâm liên quan một uẩn vô nhân ngoại phần … liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục vô nhân, hai uẩn và tâm và sắc nghiệp nội phần cùng ngoại phần liên quan một uẩn ngoại phần; vào sát na tái tục vô nhân; tâm và các uẩn tương ưng liên quan ý vật.

Pháp nội phần liên quan pháp nội phần và pháp ngoại phần sanh khởi do phi nhân duyên: vào sát na tái tục vô nhân, sắc nghiệp nội phần liên quan tâm và các uẩn tương ưng.

Pháp ngoại phần liên quan pháp nội phần và pháp ngoại phần sanh khởi do phi nhân duyên: hai uẩn và sắc sở y tâm liên quan một uẩn vô nhân ngoại phần và tâm … liên quan hai uẩn; sắc sở y tâm liên quan tâm vô nhân và các sắc đại hiển; vào sát na tái tục vô nhân, hai uẩn và sắc nghiệp ngoại phần liên quan một uẩn ngoại phần và tâm; vào sát na tái tục vô nhân, sắc nghiệp ngoại phần liên quan tâm và các sắc đại hiển; vào sát na tái tục vô nhân, các uẩn ngoại phần liên quan tâm và ý vật; si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử liên quan các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử.

Pháp nội phần và pháp ngoại phần liên quan pháp nội phần và pháp ngoại phần sanh khởi do phi nhân duyên: hai uẩn và sắc nghiệp nội phần cùng ngoại phần liên quan một uẩn ngoại phần và tâm … liên quan hai uẩn.

[260] Pháp nội phần liên quan pháp nội phần sanh khởi do phi cảnh duyên: vào sát na tái tục, sắc nghiệp nội phần liên quan tâm.

Pháp ngoại phần liên quan pháp nội phần sanh khởi do phi cảnh duyên: sắc sở y tâm liên quan tâm; vào sát na tái tục, sắc nghiệp ngoại phần liên quan tâm.

Pháp nội phần và pháp ngoại phần liên quan pháp nội phần sanh khởi do phi cảnh duyên: vào sát na tái tục, sắc nghiệp nội phần và ngoại phần liên quan tâm.

Pháp ngoại phần liên quan pháp ngoại phần sanh khởi do phi cảnh duyên: sắc sở y tâm liên quan các uẩn ngoại phần; vào sát na tái tục, sắc nghiệp ngoại phần liên quan các uẩn ngoại phần; ý vật liên quan các uẩn ngoại phần; một sắc đại hiển cho đến chúng sanh vô tưởng.

Pháp nội phần liên quan pháp ngoại phần sanh khởi do phi cảnh duyên: vào sát na tái tục, sắc nghiệp nội phần, liên quan các uẩn ngoại phần.

Pháp nội phần và pháp ngoại phần liên quan pháp ngoại phần sanh khởi do phi cảnh duyên: vào sát na tái tục, sắc nghiệp nội phần và ngoại phần liên quan các uẩn ngoại phần.

Pháp nội phần liên quan pháp nội phần và ngoại phần sanh khởi do phi cảnh duyên: vào sát na tái tục, sắc nghiệp nội phần liên quan tâm và các uẩn tương ưng .

Pháp ngoại phần liên quan pháp nội phần và pháp ngoại phần sanh khởi do phi cảnh duyên: sắc sở y tâm liên quan các uẩn ngoại phần và tâm; sắc sở y tâm liên quan tâm và các sắc đại hiển; vào sát na tái tục có hai câu.

Pháp nội phần và pháp ngoại phần liên quan pháp nội phần và pháp ngoại phần sanh khởi do phi cảnh duyên: vào sát na tái tục, sắc nghiệp nội phần và ngoại phần liên quan tâm và các uẩn tương ưng. Tóm lược.

[261] Trong phi nhân có chín cách, trong phi cảnh có chín cách; trong phi trưởng có chín cách; trong phi vô gián có chín cách; tất cả đều có chín cách; trong phi nghiệp có ba cách; trong phi quả có năm cách; trong phi vật thực có một cách; trong phi quyền có một cách.

[262] Pháp ngoại phần liên quan pháp nội phần sanh khởi do phi thiền na duyên; các uẩn tương ưng liên quan nhãn thức … liên quan thân thức.

Pháp ngoại phần liên quan pháp ngoại phần sanh khởi do phi thiền na duyên: hai uẩn liên quan một uẩn câu hành nhãn thức … liên quan hai uẩn; … câu hành thân thức … sắc ngoại … sắc sở y vật thực … sắc sở y quý tiết … đối với chúng sanh vô tưởng …

Pháp nội liên quan pháp ngoại phần sanh khởi do phi thiền na duyên: nhãn thức liên quan các uẩn câu hành nhãn thức … thân thức liên quan các uẩn câu hành thân thức.

Pháp nội phần và pháp ngoại phần liên quan pháp ngoại phần sanh khởi do phi thiền na duyên: hai uẩn và nhãn thức liên quan một uẩn câu hành nhãn thức … liên quan hai uẩn: … liên quan một uẩn câu hành thân thức …

Pháp ngoại phần liên quan pháp nội phần và pháp ngoại phần sanh khởi do phi thiền na duyên: hai uẩn liên quan một uẩn câu hành nhãn thức và nhãn thức … liên quan hai uẩn; … câu hành thân thức … xoay vòng.

[263] Trong phi thiền na có năm cách; trong phi đồ đạo có chín cách; trong phi tương ưng có chín cách; trong phi bất tương ưng có năm cách; trong phi vô hữu có chín cách; trong phi ly khứ có chín cách.

[264] Trong phi cảnh từ nhân duyên có chín cách; trong phi trưởng … chín cách. Tóm lược.

[265] Trong cảnh từ phi nhân duyên có năm cách; trong vô gián … năm cách; trong đẳng vô gián … năm cách; trong câu sanh … chín cách. Tóm lược.

PHẦN CÂU SANH (sahajātavāro) cũng giống như PHẦN LIÊN QUAN (paṭiccavāro).

PHẦN DUYÊN SỞ
(Paccayavāro)

[266] Pháp nội phần nhờ pháp nội phần sanh khởi do nhân duyên; ba câu giống như phần liên quan (paṭiccavāra)

Pháp ngoại phần nhờ pháp ngoại phần sanh khởi do nhân duyên; hai uẩn và sắc sở y tâm nhờ một uẩn ngoại phần … nhờ hai uẩn; vào sát na tái tục, cũng nên làm hai câu; luôn đến các sắc đại hiển nội phần; các uẩn ngoại phần nhờ ý vật.

Pháp nội phần nhờ pháp ngoại phần sanh khởi do nhân duyên: tâm nhờ các uẩn ngoại phần; tâm nhờ ý vật; vào sát na tái tục cũng nên làm hai câu .

Pháp nội phần và pháp ngoại phần nhờ pháp ngoại phần sanh khởi do nhân duyên: hai uẩn và sắc sở y tâm nhờ một uẩn ngoại phần … nhờ hai uẩn; tâm và các uẩn tương ưng nhờ ý vật; vào sát na tái tục cũng nên làm hai câu.

Pháp nội phần nhờ pháp nội phần và pháp ngoại phần sanh khởi do nhân duyên: vào sát na tái tục, sắc nghiệp nội phần nhờ tâm và các uẩn tương ưng.

Pháp ngoại phần nhờ pháp nội phần và pháp ngoại phần sanh khởi do nhân duyên: hai uẩn và sắc sở y tâm nhờ một uẩn ngoại phần và tâm; sắc sở y tâm nhờ tâm và các sắc đại hiển; các uẩn ngoại phần nhờ tâm và ý vật; vào sát na tái tục cũng nên làm ba câu .

Pháp nội phần và pháp ngoại phần nhờ pháp nội phần và pháp ngoại phần sanh khởi do nhân duyên: vào sát na tái tục, hai uẩn và sắc nghiệp nội phần cùng ngoại phần nhờ một uẩn ngoại phần và tâm … nhờ hai uẩn.

[267] Pháp nội phần nhờ pháp nội phần sanh khởi do cảnh duyên: nhãn thức nhờ nhãn xứ … nhờ thân xứ.

Pháp ngoại phần nhờ pháp nội phần sanh khởi do cảnh duyên: các uẩn câu hành nhãn thức nhờ nhãn xứ và nhãn thức … nhờ thân xứ …; các uẩn tương ưng nhờ tâm; vào sát na tái tục … trùng …

Pháp nội phần và pháp ngoại phần nhờ pháp nội phần sanh khởi do cảnh duyên: nhãn thức và các uẩn tương ưng nhờ nhãn xứ … nhờ thân xứ.

Pháp ngoại phần nhờ pháp ngoại phần sanh khởi do cảnh duyên: hai uẩn nhờ một uẩn ngoại phần … nhờ hai uẩn; vào sát na tái tục, các uẩn ngoại phần nhờ ý vật.

Pháp nội phần nhờ pháp ngoại phần sanh khởi do cảnh duyên: tâm nhờ các uẩn ngoại phần; tâm nhờ ý vật; vào sát na tái tục, cũng nên làm hai câu.

Pháp nội phần và pháp ngoại phần nhờ pháp ngoại phần sanh khởi do cảnh duyên: tâm và các uẩn tương ưng nhờ ý vật; vào sát na tái tục, một câu.

Pháp nội phần nhờ pháp nội phần và pháp ngoại phần sanh khởi do cảnh duyên: nhãn thức nhờ các uẩn câu hành nhãn thức và nhãn xứ … nhờ các uẩn câu hành thân thức…

Pháp ngoại phần nhờ pháp nội phần và pháp ngoại phần sanh khởi do cảnh duyên: hai uẩn nhờ một uẩn câu hành nhãn thức và nhãn xứ và nhãn thức … nhờ hai uẩn; … câu hành thân thức …; hai uẩn nhờ một uẩn ngoại phần và tâm … nhờ hai uẩn; các uẩn ngoại phần nhờ tâm và ý vật; vào sát na tái tục cũng nên làm hai câu.

Pháp nội phần và pháp ngoại phần nhờ pháp nội phần và pháp ngoại phần sanh khởi do cảnh duyên: hai uẩn và nhãn thức nhờ một uẩn câu hành nhãn thức và nhãn xứ … nhờ hai uẩn. Tóm lược.

[268] Trong nhân có chín cách; trong cảnh có chín cách; trong trưởng có năm cách; trong vô gián có chín cách; trong đẳng vô gián có chín cách; trong câu sanh có chín cách; trong hỗ tương có chín cách; trong y chỉ có chín cách; trong cận y có chín cách; trong tiền sanh có chín cách; trong trùng dụng có chín cách; trong nghiệp có chín cách … tất cả đều có chín cách; trong bất ly có chín cách .

[269] Pháp nội phần nhờ pháp nội phần sanh khởi do phi nhân duyên: vào sát na tái tục vô nhân, sắc nghiệp nội phần nhờ tâm; nhãn thức nhờ nhãn xứ. Tóm lược. Cũng nên làm chín vấn đề như vậy; cần đưa vào năm thức, si chỉ có ba câu.

[270] Trong phi nhân có chín cách; trong phi cảnh có chín cách; trong phi trưởng có chín cách; trong phi vô gián có chín cách; trong phi đẳng vô gián có chín cách; trong phi hỗ tương có chín cách; trong phi cận y có chín cách; trong phi tiền sanh có chín cách; trong phi hậu sanh có chín cách; trong phi trùng dụng có chín cách; trong phi nghiệp có ba cách; trong phi quả có năm cách; trong phi vật thực có một cách; trong phi quyền có một cách; trong phi thiền na có chín cách; trong phi đồ đạo có chín cách; trong phi tương ưng có chín cách; trong phi bất tương ưng có năm cách; trong phi vô hữu có chín cách; trong phi ly khứ có chín cách.

Hai cách tính kia, cùng với PHẦN Y CHỈ (nis-sayavāro) đều nên làm như vậy.

PHẦN HÒA HỢP
(Saṃsaṭṭhavāro)

[271] Pháp ngoại phần hòa hợp pháp nội phần sanh khởi do nhân duyên: các uẩn tương ưng hòa hợp tâm: vào sát na tái tục các uẩn tương ưng hòa hợp tâm.

Pháp ngoại phần hòa hợp pháp ngoại phần sanh khởi do nhân duyên: hai uẩn hòa hợp một uẩn ngoại phần … hòa hợp hai uẩn; vào sát na tái tục … trùng …

Pháp nội phần hòa hợp pháp ngoại phần sanh khởi do nhân duyên: tâm hòa hợp các uẩn ngoại phần; vào sát na tái tục … trùng …

Pháp nội phần và pháp ngoại phần hòa hợp pháp ngoại phần sanh khởi do nhân duyên: hai uẩn và tâm hòa hợp một uẩn ngoại phần … hòa hợp hai uẩn; vào sát na tái tục … trùng …

Pháp ngoại phần hòa hợp pháp nội phần và pháp ngoại phần sanh khởi do nhân duyên: hai uẩn hòa hợp một uẩn ngoại phần và tâm … hòa hợp hai uẩn; vào sát na tái tục … trùng … Tóm lược.

[272] Trong nhân có năm cách; trong cảnh có năm cách; trong trưởng có năm cách … tất cả đều có năm cách; trong bất ly có năm cách.

[273] Pháp ngoại phần hòa hợp pháp nội phần sanh khởi do phi nhân duyên: nên làm năm câu như vậy; si chỉ có ba câu.

[274] Trong phi nhân có năm cách; trong phi trưởng có năm cách; trong phi tiền sanh có năm cách; trong phi hậu sanh có năm cách; trong phi trùng dụng có năm cách; trong phi nghiệp có ba cách; trong phi quả có năm cách; trong phi thiền na có năm cách; trong phi đồ đạo có năm cách; trong phi tương ưng có năm cách; trong phi bất tương ưng có năm cách.

Hai cách tính kia, cùng với PHẦN TƯƠNG ƯNG (sampayuttavāro) đều nên làm như vậy.

PHẦN YẾU TRI
(Pañhāvāro)

[275] Pháp ngoại phần trợ pháp ngoại phần bằng nhân duyên: các nhân ngoại phần trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng nhân duyên: vào sát na tái tục, các nhân ngoại phần trợ các uẩn tương ưng và các sắc nghiệp ngoại phần bằng nhân duyên.

Pháp ngoại phần trợ pháp nội phần bằng nhân duyên: các nhân ngoại phần trợ tâm bằng nhân duyên: vào sát na tái tục, các nhân ngoại phần trợ tâm và các sắc nghiệp nội phần bằng nhân duyên.

Pháp ngoại phần trợ pháp nội phần và pháp ngoại phần bằng nhân duyên; các nhân ngoại phần trợ các uẩn tương ưng và tâm và các sắc sở y tâm bằng nhân duyên; vào sát na tái tục, các nhân ngoại phần trợ các uẩn tương ưng và tâm và sắc nghiệp nội phần cùng ngoại phần bằng nhân duyên.

[276] Pháp nội phần trợ pháp nội phần bằng cảnh duyên; dựa vào tâm mà tâm sanh khởi. Nên đặt vấn đề căn, dựa vào tâm mà các uẩn ngoại phần sanh khởi. Nên đặt vấn đề căn, dựa vào tâm mà tâm và các uẩn tương ưng sanh khởi.

Pháp ngoại phần trợ pháp ngoại phần bằng cảnh duyên: sau khi bố thí … giới … bố tát, xét lại việc ấy hoan hỷ thỏa thích, dựa vào đó mà ái tham … trùng … ưu sanh khởi; xét lại các thiện hạnh từng làm … sau khi xuất thiền … các bậc thánh sau khi xuất khỏi tâm đạo … quả … phản khán níp bàn; níp bàn trợ tâm chuyển tộc, trợ tâm dũ tịnh, trợ tâm đạo, trợ tâm quả, trợ tâm khai môn bằng cảnh duyên; các bậc thánh phản khán phiền não đã đoạn trừ … phiền não đã dứt tuyệt, biết đến các phiền não đã từng khởi dậy; người quán thấy các sắc… trùng … ý vật … các uẩn ngoại phần theo lý vô thường … trùng … ưu sanh khởi; dùng thiên nhãn thấy cảnh sắc, dùng thiên nhĩ nghe tiếng, dùng tha tâm thông biết tâm của người có tâm ngoại phần; tâm không vô biên xứ trợ tâm thức vô biên xứ; tâm vô sở hữu xứ trợ tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ; sắc xứ trợ các uẩn câu hành nhãn thức bằng cảnh duyên … xúc xứ … các uẩn ngoại phần trợ biến hóa thông, trợ tha tâm thông, trợ túc mạng thông, trợ như nghiệp vãng thông, trợ vị lai phần thông, trợ tâm khai môn bằng cảnh duyên.

Pháp ngoại phần trợ pháp nội phần bằng cảnh duyên: sau khi bố thí … giới … bố tát, xét lại việc ấy hoan hỷ thỏa thích, dựa vào đó mà tâm sanh khởi … các thiện hạnh từng làm … sau khi xuất thiền … tất cả câu được làm tóm tắt … từng khởi dậy … quán xét các sắc … trùng … ý vật theo lý vô thường … trùng … hoan hỷ thỏa thích, dựa vào đó mà tâm sanh khởi; dùng thiên nhãn thấy cảnh sắc. Tóm lược. Sắc xứ trợ nhãn thức … xúc xứ … các uẩn ngoại phần trợ biến hóa thông, trợ tha tâm thông, trợ túc mạng thông, trợ như nghiệp vãng thông, trợ vị lai phần thông, trợ tâm khai môn bằng cảnh duyên.

Pháp ngoại phần trợ pháp nội phần và pháp ngoại phần bằng cảnh duyên: sau khi bố thí … giới … bố tát, xét lại việc ấy hoan hỷ thỏa thích, dựa vào đó mà tâm và các uẩn tương ưng sanh khởi. Tất cả câu được làm tóm tắt. Người quán xét các uẩn ngoại phần theo lý vô thường … trùng .ḥoan hỷ thỏa thích, dựa vào đó mà tâm và các uẩn tương ưng sanh khởi; dùng thiên nhãn thấy cảnh sắc. Tóm lược. Sắc xứ trợ nhãn thức và các uẩn tương ưng … xúc xứ … các uẩn ngoại phần trợ biến hóa thông, trợ tha tâm thông, trợ túc mạng thông, trợ như nghiệp vãng thông, trợ vị lai phần thông, trợ tâm khai môn bằng cảnh duyên.

Pháp nội phần và pháp ngoại phần trợ pháp nội phần bằng cảnh duyên: có ba câu.

[277] Pháp nội phần trợ pháp nội phần bằng trưởng duyên: chỉ có cảnh trưởng, đặt nặng các uẩn nội phần và tâm nên tâm sanh khởi.

Pháp nội phần trợ pháp ngoại phần bằng trưởng duyên: có cảnh trưởng và câu sanh trưởng. Cảnh trưởng: đặt nặng về tâm nên các uẩn ngoại phần sanh khởi. Câu sanh trưởng: tâm trưởng trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng trưởng duyên. Nên đặt vấn đề căn; cảnh trưởng: đặt nặng về tâm nội phần nên tâm và các uẩn tương ưng sanh khởi.

Pháp ngoại phần trợ pháp ngoại phần bằng trưởng duyên: có cảnh trưởng và câu sanh trưởng. Cảnh trưởng: sau khi bố thí … ba câu. Hai trưởng nên sắp theo ba câu.

Pháp nội phần và pháp ngoại phần trợ pháp nội phần bằng trưởng duyên: ba câu. Dù ba câu mà chỉ một trưởng.

[278] Pháp nội phần trợ pháp nội phần bằng vô gián duyên: tâm kế trước trợ tâm kế sau bằng vô gián duyên: ba câu.

Pháp ngoại phần trợ pháp ngoại phần bằng vô gián duyên: các uẩn ngoại phần kế trước trợ các uẩn kế sau bằng vô gián duyên; tâm thuận thứ trợ tâm chuyển tộc … ba câu. Dù ba câu mà giống như một.

Pháp nội phần và pháp ngoại phần trợ pháp nội phần bằng vô gián duyên: ba câu.

… bằng đẳng vô gián duyên …

… bằng câu sanh duyên: chín câu, giống như phần Liên Quan (paṭiccavāra).

… bằng hỗ tương duyên: năm câu, giống như phần Liên Quan (paṭiccavāra)

… bằng y chỉ duyên: chín câu, giống như phần duyên sở (paccayavāro).

[279] Pháp nội phần trợ pháp nội phần bằng cận y duyên: có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y … trùng … Thường cận y: tâm trợ tâm bằng cận y duyên, ba câu.

Pháp ngoại phần trợ pháp ngoại phần bằng cận y duyên: có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y … trùng ..Ṭhường cận y: do nương đức tin mà bố thí, khởi kiêu mạn, chấp tà kiến; do nương giới hạnh … trùng … nương sàng tọa mà bố thí … trùng … chia rẽ tăng; đức tin … trùng … sàng tọa trợ đức tin … trùng … trợ quả thiền nhập bằng cận y duyên. Nên làm đủ ba câu, phải sắp “trợ cho tâm, trợ cho uẩn tương ưng”

Pháp nội phần và pháp ngoại phần trợ cho pháp nội phần bằng cận y duyên: ba câu.

[280] Pháp nội phần trợ pháp nội phần bằng tiền sanh duyên: có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh: quán xét con mắt … trùng … thân thể theo lý vô thường … trùng … hoan hỷ thỏa thích, dựa vào đó mà tâm sanh khởi. Vật tiền sanh: nhãn xứ trợ nhãn thức … thân xứ trợ thân thức bằng tiền sanh duyên.

Pháp nội phần trợ pháp ngoại phần bằng tiền sanh duyên: có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh: quán xét con mắt … trùng … thân thể theo lý vô thường … trùng … hoan hỷ … trùng … ưu sanh khởi. Vật tiền sanh: nhãn xứ trợ các uẩn câu hành nhãn thức … thân xứ trợ các uẩn câu hành thân thức bằng tiền sanh duyên.

Pháp nội phần trợ pháp nội phần và pháp ngoại phần bằng tiền sanh duyên: có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh: quán xét con mắt … trùng … thân thể theo lý vô thường … trùng … dựa vào đó mà tâm và các uẩn tương ưng sanh khởi. Vật tiền sanh: nhãn xứ trợ nhãn thức và các uẩn tương ưng … thân xứ trợ thân thức và các uẩn tương ưng bằng tiền sanh duyên.

Pháp ngoại phần trợ pháp ngoại phần bằng tiền sanh duyên: có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh; quán xét cảnh sắc … trùng … cảnh xúc … quán xét ý vật theo lý vô thường … trùng … ưu sanh khởi. Vật tiền sanh: ý vật trợ các uẩn ngoại phần bằng tiền sanh duyên.

Pháp ngoại phần trợ pháp nội phần bằng tiền sanh duyên: có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh: quán xét cảnh sắc … trùng … cảnh xúc … quán xét ý vật theo lý vô thường … trùng … dựa vào đó mà tâm sanh khởi. Vật tiền sanh: ý vật trợ tâm bằng tiền sanh duyên.

Pháp ngoại phần trợ pháp nội phần và pháp ngoại phần bằng tiền sanh duyên: có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh: quán xét cảnh sắc … trùng … cảnh xúc … quán xét ý vật theo lý vô thường … trùng … dựa vào đó mà tâm và các uẩn tương ưng sanh khởi. Vật tiền sanh: ý vật trợ tâm và các uẩn tương ưng bằng tiền sanh duyên.

Pháp nội phần và pháp ngoại phần trợ pháp nội phần bằng tiền sanh duyên: có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Nhãn xứ và ý vật trợ tâm … thân xứ và ý vật trợ tâm bằng tiền sanh duyên; sắc xứ và nhãn xứ trợ nhãn thức … xúc xứ và thân xứ trợ thân thức bằng tiền sanh duyên.

Pháp nội phần và pháp ngoại phần trợ pháp ngoại phần bằng tiền sanh duyên: có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Nhãn xứ và ý vật trợ các uẩn ngoại phần bằng tiền sanh duyên … thân xứ và ý vật trợ các uẩn ngoại phần bằng tiền sanh duyên; sắc xứ và nhãn xứ trợ các uẩn câu hành nhãn thức bằng tiền sanh duyên … xúc xứ và thân thức trợ các uẩn câu hành thân thức bằng tiền sanh duyên.

Pháp nội phần và pháp ngoại phần trợ pháp nội phần và pháp ngoại phần bằng tiền sanh duyên: có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Nhãn xứ và ý vật trợ tâm và các uẩn tương ưng bằng tiền sanh duyên … thân xứ và ý vật … sắc xứ và nhãn xứ trợ nhãn thức và các uẩn tương ưng bằng tiền sanh duyên … xúc xứ và …

[281] Pháp nội phần trợ pháp nội phần bằng hậu sanh duyên, chỉ là hậu sanh: các uẩn nội phần trợ thân nội phần đã sanh trước này bằng hậu sanh duyên. Nên sắp theo gốc, hậu sanh: các uẩn nội phần trợ thân ngoại phần đã sanh trước này bằng hậu sanh duyên nên sắp theo gốc, hậu sanh: các uẩn nội phần trợ thân nội phần và ngoại phần đã sanh trước này bằng hậu sanh duyên. Nên làm có chín vấn đề như vậy.

… bằng trùng dụng duyên: nên làm có chín vấn đề.

[282] Pháp ngoại phần trợ pháp ngoại phần bằng nghiệp duyên:có câu sanh và dị thời. Câu sanh: tư ngoại phần trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng nghiệp duyên. Dị thời: tư ngoại phần trợ các uẩn quả ngoại phần và các sắc nghiệp bằng nghiệp duyên.

Pháp ngoại phần trợ pháp nội phần bằng nghiệp duyên: có câu sanh và dị thời. Câu sanh; tư ngoại phần trợ tâm bằng nghiệp duyên. Dị thời: tư ngoại phần trợ tâm quả và các sắc nghiệp nội phần bằng nghiệp duyên.

Pháp ngoại phần trợ pháp nội phần và pháp ngoại phần bằng nghiệp duyên: có câu sanh và dị thời. Câu sanh: tư ngoại phần trợ các uẩn tương ưng và tâm và các sắc sở y tâm bằng nghiệp duyên. Dị thời; tư ngoại phần trợ các uẩn quả và tâm và các sắc nghiệp nội phần cùng ngoại phần.

… bằng quả duyên: chín câu.

[283] Pháp nội phần trợ pháp nội phần bằng vật thực duyên: vào sát na tái tục, vật thực nội phần trợ các sắc nghiệp nội phần bằng vật thực duyên.

Pháp nội phần trợ pháp ngoại phần bằng vật thực duyên: các vật thực nội phần trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng vật thực duyên; vào sát na tái tục, các vật thực nội phần trợ các uẩn tương ưng và các sắc nghiệp ngoại phần bằng vật thực duyên. nên sắp theo gốc, vào sát na tái tục, các vật thực nội phần trợ các uẩn tương ưng và các sắc nghiệp nội phần cùng ngoại phần bằng vật thực duyên.

Pháp ngoại phần trợ pháp ngoại phần bằng vật thực duyên: các vật thực ngoại phần trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng vật thực duyên; vào sát na tái tục, đoàn thực trợ thân ngoại phần bằng vật thực duyên.

Pháp ngoại phần trợ pháp nội phần bằng vật thực duyên: các vật thực ngoại phần trợ tâm bằng vật thực duyên; vào sát na tái tục các vật thực ngoại phần trợ tâm và các sắc nghiệp nội phần bằng vật thực duyên; đoàn thực ngoại phần trợ thân nội phần bằng vật thực duyên.

Pháp ngoại phần trợ pháp nội phần và pháp ngoại phần bằng vật thực duyên: các vật thực ngoại phần trợ các uẩn tương ưng và tâm và các sắc sở y tâm bằng vật thực duyên; vào sát na tái tục, các vật thực ngoại phần trợ các uẩn tương ưng và tâm và các sắc nghiệp nội phần cùng ngoại phần bằng vật thực duyên; đoàn thực ngoại phần trợ các sắc nghiệp nội phần và ngoại phần bằng vật thực duyên.

Pháp nội phần và pháp ngoại phần trợ pháp nội phần bằng vật thực duyên; vào sát na tái tục, các vật thực nội phần và ngoại phần trợ các sắc nghiệp nội phần bằng vật thực duyên.

Pháp nội phần và pháp ngoại phần trợ pháp ngoại phần bằng vật thực duyên: các vật thực nội phần và ngoại phần trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng vật thực duyên; vào sát na tái tục, các vật thực nội phần và ngoại phần trợ các uẩn tương ưng và các sắc nghiệp ngoại phần bằng vật thực duyên.

Pháp nội phần và pháp ngoại phần trợ pháp nội phần và pháp ngoại phần bằng vật thực duyên: vào sát na tái tục, các vật thực nội phần và ngoại phần trợ các uẩn tương ưng và các sắc nghiệp nội phần và ngoại phần bằng vật thực duyên.

[284] Pháp nội phần trợ pháp nội phần bằng quyền duyên: vào sát na tái tục, các quyền nội phần trợ các sắc nghiệp nội phần bằng quyền duyên; nhãn quyền trợ nhãn thức … thân quyền trợ thân thức bằng quyền duyên.

Pháp nội phần trợ pháp ngoại phần bằng quyền duyên: các quyền nội phần trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng quyền duyên; vào sát na tái tục, các quyền nội phần trợ các uẩn tương ưng và các sắc nghiệp ngoại phần bằng quyền duyên; nhãn quyền trợ các uẩn câu hành nhãn thức bằng quyền duyên … thân quyền trợ các uẩn câu hành thân thức bằng quyền duyên.

Pháp nội phần trợ pháp nội phần và pháp ngoại phần bằng quyền duyên:vào sát na tái tục, các quyền nội phần trợ các uẩn tương ưng và các sắc nghiệp nội phần cùng ngoại phần bằng quyền duyên; nhãn quyền trợ nhãn thức và các uẩn tương ưng … thân quyền trợ thân thức và các uẩn tương ưng bằng quyền duyên.

Pháp ngoại phần trợ pháp ngoại phần bằng quyền duyên: các quyền ngoại phần trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng quyền duyên; vào sát na tái tục, các quyền ngoại phần trợ các uẩn tương ưng và các sắc nghiệp ngoại phần bằng quyền duyên; sắc mạng quyền trợ các sắc nghiệp ngoại phần bằng quyền duyên .

Pháp ngoại phần trợ pháp nội phần bằng quyền duyên: các quyền ngoại phần trợ tâm bằng quyền duyên; vào sát na tái tục, các quyền ngoại phần trợ tâm và các sắc nghiệp nội phần bằng quyền duyên; sắc mạng quyền trợ các sắc nghiệp nội phần bằng quyền duyên.

Pháp ngoại phần trợ pháp nội phần và pháp ngoại phần bằng quyền duyên: các quyền ngoại phần trợ các uẩn tương ưng và tâm và các sắc sở y tâm bằng quyền duyên; vào sát na tái tục, các quyền ngoại phần trợ các uẩn tương ưng và tâm và các sắc nghiệp nội phần cùng ngoại phần bằng quyền duyên; sắc mạng quyền trợ các sắc nghiệp nội phần và ngoại phần bằng quyền duyên.

Pháp nội phần và pháp ngoại phần trợ pháp nội phần bằng quyền duyên: vào sát na tái tục, các quyền nội phần và ngoại phần trợ các sắc nghiệp nội phần bằng quyền duyên; nhãn quyền và xả quyền trợ nhãn thức bằng quyền duyên … thân quyền và lạc quyền, thân quyền và khổ quyền trợ thân thức bằng quyền duyên.

Pháp nội phần và pháp ngoại phần trợ pháp ngoại phần bằng quyền duyên: các quyền nội phần và ngoại phần trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng quyền duyên; vào sát na tái tục, các quyền nội phần và ngoại phần trợ các uẩn tương ưng và các sắc nghiệp ngoại phần bằng quyền duyên; nhãn quyền và xả quyền trợ các uẩn câu hành nhãn thức bằng quyền duyên … thân quyền và lạc quyền, thân quyền và khổ quyền trợ các uẩn câu hành thân thức bằng quyền duyên.

Pháp nội phần và pháp ngoại phần trợ pháp nội phần và pháp ngoại phần bằng quyền duyên: vào sát na tái tục, các quyền nội phần và ngoại phần trợ các uẩn tương ưng và các sắc nghiệp nội phần cùng ngoại phần bằng quyền duyên; nhãn quyền và xả quyền trợ nhãn thức và các uẩn tương ưng bằng quyền duyên … thân quyền.

[285] Pháp ngoại phần trợ pháp ngoại phần bằng thiền na duyên: ba câu.

… bằng đồ đạo duyên: ba câu.

… bằng tương ưng duyên: năm câu.

[286] Pháp nội phần trợ pháp nội phần … bằng bất tương ưng duyên: có câu sanh, tiền sanh và hậu sanh. Câu sanh: vào sát na tái tục, tâm trợ các sắc nghiệp nội phần bằng bất tương ưng duyên. Tiền sanh: nhãn xứ trợ nhãn thức … thân xứ trợ thân thức bằng bất tương ưng duyên. Hậu sanh; các uẩn nội phần trợ thân nội phần đã sanh trước này bằng bất tương ưng duyên.

Pháp nội phần trợ pháp ngoại phần bằng bất tương ưng duyên: có câu sanh, tiền sanh và hậu sanh. Câu sanh: các uẩn nội phần trợ các sắc sở y tâm bằng bất tương ưng duyên; vào sát na tái tục … Tiền sanh: nhãn xứ trợ các uẩn câu hành nhãn thức … thân xứ trợ các uẩn câu hành thân thức bằng bất tương ưng duyên. Hậu sanh; các uẩn nội phần trợ thân ngoại phần đã sanh trước này bằng bất tương ưng duyên.

Pháp nội phần trợ pháp nội phần và pháp ngoại phần bằng bất tương ưng duyên: có câu sanh, tiền sanh và hậu sanh. Câu sanh: vào sát na tái tục, các uẩn nội phần trợ các sắc nghiệp nội phần và ngoại phần bằng bất tương ưng duyên. Tiền sanh: nhãn xứ trợ nhãn thức và các uẩn tương ưng bằng bất tương ưng duyên … thân xứ trợ thân thức và các uẩn tương ưng bằng bất tương ưng duyên. hậu sanh; các uẩn nội phần sanh sau trợ thân nội phần ngoại phần đã sanh trước này bằng bất tương ưng duyên.

Pháp ngoại phần trợ pháp ngoại phần bằng bất tương ưng duyên: có câu sanh, tiền sanh và hậu sanh. Câu sanh; các uẩn ngoại phần đồng sanh trợ các sắc sở y tâm bằng bất tương ưng duyên; vào sát na tái tục, các uẩn trợ ý vật bằng bất tương ưng duyên; ý vật trợ các uẩn bằng bất tương ưng duyên. Tiền sanh: ý vật trợ các uẩn ngoại phần bằng bất tương ưng duyên. hậu sanh: các uẩn ngoại phần sanh sau trợ thân ngoại phần đã sanh trước này bằng bất tương ưng duyên.

Pháp ngoại phần trợ pháp nội phần bằng bất tương ưng duyên: có câu sanh, tiền sanh và hậu sanh. Câu sanh: vào sát na tái tục, các uẩn ngoại phần trợ các sắc nghiệp nội phần bằng bất tương ưng duyên; vào sát na tái tục, ý vật trợ tâm bằng bất tương ưng duyên. Tiền sanh: ý vật trợ tâm bằng bất tương ưng duyên. hậu sanh: các uẩn ngoại phần sanh sau trợ thân nội phần đã sanh trước này bằng bất tương ưng duyên.

Pháp ngoại phần trợ pháp nội phần và pháp ngoại phần bằng bất tương ưng duyên: có câu sanh, tiền sanh và hậu sanh. Tóm lược.

Pháp nội phần và pháp ngoại phần trợ pháp nội phần bằng bất tương ưng duyên: có câu sanh và hậu sanh. Câu sanh: vào sát na tái tục, các uẩn nội phần và ngoại phần trợ các sắc nghiệp nội phần bằng bất tương ưng duyên. Hậu sanh: uẩn sanh sau … tóm lược.

Pháp nội phần và pháp ngoại phần trợ pháp ngoại phần bằng bất tương ưng duyên: có câu sanh và hậu sanh. Tóm lược.

Pháp nội phần và pháp ngoại phần trợ pháp nội phần và pháp ngoại phần bằng bất tương ưng duyên: có câu sanh và hậu sanh. Câu sanh; vào sát na tái tục, các uẩn nội phần và ngoại phần … Tóm lược.

[287] Pháp nội phần trợ pháp nội phần bằng hiện hữu duyên; có câu sanh tiền sanh và hậu sanh. Câu sanh: vào thời tái tục, tâm trợ các sắc nghiệp nội phần bằng hiện hữu duyên. Tiền sanh: quán con mắt … trùng … thân thể theo lý vô thường … trùng … giống như tiền sanh duyên không khác chi. Hậu sanh: nên làm giống như hậu sanh duyên .

Pháp nội phần trợ pháp ngoại phần bằng hiện hữu duyên: có câu sanh, tiền sanh và hậu sanh. Câu sanh: các uẩn nội phần đồng sanh trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng hiện hữu duyên. Tóm lược. Ở đây có sự đồng sanh trong mọi chỗ, giống như phần duyên sở (paccayavāra). Tiền sanh giống như tiền sanh duyên. Hậu sanh: nên làm giống như hậu sanh duyên không khác chi.

Pháp nội phần trợ pháp nội phần và pháp ngoại phần bằng hiện hữu duyên: có câu sanh, tiền sanh, và hậu sanh. Tóm lược.

Pháp ngoại phần trợ pháp ngoại phần bằng hiện hữu duyên; có câu sanh, tiền sanh, hậu sanh, vật thực và quyền. Tất cả cần được giải rộng.

Pháp ngoại phần trợ pháp nội phần bằng hiện hữu duyên: có câu sanh, tiền sanh, hậu sanh, vật thực, và quyền. Tóm lược.

Pháp ngoại phần trợ pháp nội phần và pháp ngoại phần bằng hiện hữu duyên: có câu sanh, tiền sanh, hậu sanh, vật thực, và quyền. Tóm lược.

Pháp nội phần và pháp ngoại phần trợ pháp nội phần bằng hiện hữu duyên: có câu sanh … tiền sanh, hậu sanh, vật thực, và quyền. Câu sanh: các uẩn câu hành nhãn thức và nhãn xứ trợ nhãn thức bằng hiện hữu duyên … các uẩn câu hành thân thức … vào sát na tái tục, các uẩn nội phần và ngoại phần trợ các sắc nghiệp nội phần bằng hiện hữu duyên. Tiền sanh; nhãn xứ và ý vật trợ tâm bằng hiện hữu duyên … thân xứ và ý vật trợ tâm bằng hiện hữu duyên; sắc xứ và nhãn xứ trợ nhãn thức … xúc xứ và thân xứ trợ thân thức bằng hiện hữu duyên. Hậu sanh: các uẩn nội phần và ngoại phần trợ thân nội phần đã sanh trước này bằng hiện hữu duyên. Hậu sanh: các uẩn nội phần ngoại phần và đoàn thực trợ thân nội phần đã sanh trước này bằng hiện hữu duyên. hậu sanh: các uẩn nội phần ngoại phần và mạng quyền sắc trợ các sắc nghiệp nội phần bằng hiện hữu duyên.

Pháp nội phần và pháp ngoại phần trợ pháp ngoại phần bằng hiện hữu duyên: có câu sanh, tiền sanh, hậu sanh, vật thực và quyền. Câu sanh; một uẩn câu hành nhãn thức và nhãn xứ trợ nhãn thức và hai uẩn bằng hiện hữu duyên. Câu sanh: giống như phần duyên sở (paccayavāra) không khác chi nhưng chỉ giống câu giải trình đầu tiên. Tất cả câu nên chia theo cách hiệp lực thứ nhất.

Pháp nội phần và pháp ngoại phần trợ pháp nội phần và pháp ngoại phần bằng hiện hữu duyên: có câu sanh tiền sanh, hậu sanh vật thực, và quyền. câu sanh: một uẩn câu hành nhãn thức và nhãn xứ trợ hai uẩn và nhãn thức bằng hiện hữu duyên. Tóm lược. Tất cả câu này chia theo cách hiệp lực thứ nhất (paṭhamaghaṭanā).

… bằng vô hữu duyên …

… bằng ly khứ duyên …

… bằng bất ly duyên …

[288] Trong nhân có ba cách; trong cảnh có chín cách; trong trưởng có chín cách; trong vô gián có chín cách; trong đẳng vô gián có chín cách; trong câu sanh có chín cách; trong hỗ tương có năm cách; trong y chỉ có chín cách; trong cận y có chín cách; trong tiền sanh có chín cách; trong hậu sanh có chín cách; trong trùng dụng có chín cách; trong nghiệp có ba cách; trong quả có chín cách; trong vật thực có chín cách; trong quyền có chín cách; trong thiền na có ba cách; trong đồ đạo có ba cách; trong tương ưng có năm cách; trong bất tương ưng có chín cách; trong hiện hữu có chín cách; trong vô hữu có chín cách; trong ly khứ có chín cách; trong bất ly có chín cách.

[289] Pháp nội phần trợ pháp nội phần … bằng cảnh duyên … bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên … bằng tiền sanh duyên … bằng hậu sanh duyên …

Pháp nội phần trợ pháp ngoại phần bằng cảnh duyên … bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên … bằng tiền sanh duyên … bằng hậu sanh duyên …

Pháp nội phần trợ pháp nội phần và pháp ngoại phần bằng cảnh duyên … bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên … bằng tiền sanh duyên … bằng hậu sanh duyên …

Pháp ngoại phần trợ pháp ngoại phần bằng cảnh duyên … bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên … bằng tiền sanh duyên … bằng hậu sanh duyên … bằng nghiệp duyên … bằng vật thực duyên … bằng quyền duyên …

Pháp ngoại phần trợ pháp nội phần bằng cảnh duyên … bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên … bằng tiền sanh duyên … bằng hậu sanh duyên … bằng nghiệp duyên … bằng vật thực duyên … bằng quyền duyên.

Pháp ngoại phần trợ pháp nội phần và pháp ngoại phần bằng cảnh duyên … bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên … bằng tiền sanh duyên … bằng hậu sanh duyên … bằng nghiệp duyên … bằng vật thực duyên … bằng quyền duyên.

Pháp nội phần và pháp ngoại phần trợ pháp nội phần bằng cảnh duyên … bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên … bằng tiền sanh duyên … bằng hậu sanh duyên … bằng vật thực duyên … bằng quyền duyên.

Pháp nội phần và pháp ngoại phần trợ pháp ngoại phần bằng cảnh duyên … bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên … bằng tiền sanh duyên … bằng hậu sanh duyên … bằng vật thực duyên … bằng quyền duyên.

Pháp nội phần và pháp ngoại phần trợ pháp nội phần và pháp ngoại phần bằng cảnh duyên … bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên … bằng tiền sanh duyên … bằng hậu sanh duyên … bằng vật thực duyên … bằng quyền duyên.

[290] Trong phi nhân có chín cách; trong phi cảnh có chín cách; tất cả đều có chín cách; trong phi bất ly có chín cách.

[291] Trong phi cảnh từ nhân duyên có ba cách; trong phi trưởng … ba cách; trong phi vô gián … ba cách; trong phi đẳng vô gián … ba cách; trong phi hỗ tương … ba cách; trong phi cận y … ba cách; tất cả đều có ba cách; trong phi tương ưng … ba cách; trong phi bất tương ưng … ba cách; trong phi vô hữu … ba cách; trong phi ly khứ … ba cách.

[292] Trong cảnh từ phi nhân duyên có chín cách; trong trưởng … chín cách . nên làm theo đầu đề thuận tùng. Trong ly khứ … chín cách.

DỨT NHỊ ÐỀ NỘI PHẦN

-ooOoo-

 

 

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *