TẠNG KINH – KINH TĂNG CHI BỘ – CHƯƠNG MỘT PHÁP – PHẨM PHÓNG DẬT

TẠNG KINH

KINH TĂNG CHI BỘ 

CHƯƠNG MỘT PHÁP

PHẨM PHÓNG DẬT

1-16.

1. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, có thể đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như là phóng dật. Phóng dật, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn.

2. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, có thể đưa đến ích lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như là không phóng dật. Không phóng dật, này các Tỷ-kheo, đưa đến ích lợi lớn.

3. (Như số 1, chỉ thế vào “như là biếng nhác”)….

4. (Như số 2, chỉ thế vào “như là tinh cần tinh tấn”)…

5. (Như số 1, chỉ thế vào “như là nhiều dục”)…

6. (Như số 2, chỉ thế vào “như là ít dục”)…

7. (Như số 1, chỉ thế vào “như là không biết đủ”)…

8. (Như số 2, chỉ thế vào “như là biết đủ”)…

9. (Như số 1, chỉ thế vào “như là không như lý tác ý”)…

10. (Như số 2, chỉ thế vào “như là như lý tác ý”)…

11. (Như số 1, chỉ thế vào “như là không tỉnh giác”)…

12. (Như số 2, chỉ thế vào “như là tỉnh giác”)…

13. (Như số 1, chỉ thế vào “như là làm bạn với ác”)…

14. (Như số 2, chỉ thế vào “như là làm bạn với thiện”)…

15. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, có thể đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như là hệ lụy với các pháp bất thiện, không hệ lụy với các pháp thiện. Hệ lụy với các pháp bất thiện, này các Tỷ-kheo, không hệ lụy với các pháp thiện, đưa đến bất lợi lớn.

16. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như là hệ lụy với các pháp thiện, không hệ lụy với các pháp bất thiện. Hệ lụy các pháp thiện, này các Tỷ-kheo, không hệ lụy với các pháp bất thiện đưa đến lợi ích lớn.

—-

Bài viết trích từ cuốn “Kinh Điển Tam Tạng – Tạng Kinh – Kinh Tăng Chi Bộ I“, Ngài Thích Minh Châu Dịch Việt
* Link tải sách ebook: “Kinh Điển Tam Tạng – Tạng Kinh – Kinh Tăng Chi Bộ I” ebook
* Link thư mục ebook: Sách Ngài Thích Minh Châu
* Link tải app mobile: Ứng Dụng Phật Giáo Theravāda 

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *