MỤC LỤC

*****

 

BUDDHAVAGGO – PHẨM ĐỨC PHẬT:

 1. Buddhāpadānaṃ – Phật Toàn Giác Ký Sự
 2. Paccekabuddhāpadānaṃ – Phật Độc Giác Ký Sự
 3. Therāpadānaṃ – Trưởng Lão Ký Sự
 4.   Sāriputtattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sāriputta
 5.   Mahāmoggallānattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Mahāmoggallāna    
 6.   Mahākassapattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Mahākassapa
 7.   Anuruddhattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Anuruddha     
 8.   Puṇṇattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Puṇṇa 
 9.   Upālittherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Upāli    
 10.   Aññākoṇḍaññattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Aññākoṇḍañña 
 11.   Piṇḍolabhāradvājattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Piṇḍolabhāradvāja 
 12.   Khadiravaniyarevatattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Khadiravaniyarevata 
 13. Ānandattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ānanda
 14. Uddānaṃ – Phần Tóm Lược    

***

SĪHĀSANADĀYAKAVAGGO – PHẨM SĪHĀSANADĀYAKA:

 1. Sīhāsanadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sīhāsanadāyaka
 2. Ekatthambhikattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekatthambhika
 3. Nandattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Nanda
 4. Cullapanthakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Cullapanthaka
 5. Piḷindivacchattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Piḷindivaccha 
 6. Rāhulattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Rāhula
 7. Upasenattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Upasena
 8. Raṭṭhapālattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Raṭṭhapāla  
 9. Sopākattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sopāka
 10. Sumaṅgalattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sumaṅgala   

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược 

***

III. SUBHŪTIVAGGO – PHẨM SUBHŪTI:

 1. Subhūtittherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Subhūti   
 2. Upavānattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Upavāna
 3. Saraṇagamaniyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Saraṇagamaniya  
 4. Pañcasīlasamādāniyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pañcasīlasamādāniya   
 5. Annasaṃsāvakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Annasaṃsāvaka  
 6. Dhūpadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Dhūpadāyaka 
 7. Pulinapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pulinapūjaka
 8. Uttariyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Uttariya
 9. Ekañjalikattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekañjalika  
 10. Khomadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Khomadāyaka

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

KUṆḌADHĀNAVAGGO – PHẨM KUṆḌADHĀNA:

 1. Kuṇḍadhānattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kuṇḍadhāna
 2. Sāgatattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sāgata
 3. Mahākaccānattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Mahākaccāna 

34.Kāḷudāyittherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kāḷudāyī

 1. Mogharājattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Mogharāja  
 2. Adhimuttattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Adhimutta  
 3. Lasuṇadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Lasuṇadāyaka
 4. Āyāgadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Āyāgadāyaka  
 5. Dhammacakkikattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Dhammacakkika 
 6. Kapparukkhiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kapparukkhiya    

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

UPĀLIVAGGO – PHẨM UPĀLI:

 1. Bhāgineyya-Upālittherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Bhāgineyya-Upāli
 2. Soṇakoṭikaṇṇattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Soṇakoṭikaṇṇa    
 3. Kāḷigodhāputtabhaddiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kāḷigodhāputtabhaddiya  
 4. Sanniṭṭhāpakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sanniṭṭhāpaka
 5. Pañcahatthiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pañcahatthiya     
 6. Padumacchadaniyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Padumacchadaniya
 7. Sayanadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sayanadāyaka 
 8. Caṅkamadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Caṅkamadāyaka   
 9. Subhaddattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Subhadda    
 10. Cundattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Cunda

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

VĪJANĪVAGGO – PHẨM VĪJANĪ:

 1. Vidhūpanadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Vidhūpanadāyaka
 2. Sataraṃsikattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sataraṃsika
 3. Sayanadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sayanadāyaka
 4. Gandhodakiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Gandhodakiya
 5. Opavayhattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Opavayha   
 6. Saparivārāsanattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Saparivārāsana    
 7. Pañcadīpakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pañcadīpaka
 8. Dhajadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Dhajadāyaka
 9. Padumattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Paduma
 10. Asanabodhiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Asanabodhiya     

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

VII. SAKACINTANIYAVAGGO – PHẨM SAKACINTANIYA:

 1. Sakacintaniyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sakacintaniya
 2. Avopupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Avopupphiya 
 3. Paccāgamaniyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Paccāgamaniya    
 4. Parappasādakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Parappasādaka   
 5. Bhisadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Bhisadāyaka 
 6. Sucintitattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sucintita  
 7. Vatthadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Vatthadāyaka   
 8. Ambadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ambadāyaka 
 9. Sumanattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sumana     
 10. Pupphacaṅgoṭiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pupphacaṅgoṭiya

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược  

***

VIII. NĀGASAMĀLAVAGGO – PHẨM NĀGASAMĀLA:

 1. Nāgasamālattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Nāgasamāla  
 2. Padasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Padasaññaka     
 3. Buddhasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Buddhasaññaka   
 4. Bhisāluvadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Bhisāluvadāyaka 
 5. Ekasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekasaññaka  
 6. Tiṇasantharadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tiṇasantharadāyaka     
 7. Sūcidāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sūcidāyaka 
 8. Pāṭalipupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pāṭalipupphiya    
 9. Ṭhitañjaliyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ṭhitañjaliya
 10. Tipadumiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tipadumiya

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

TIMIRAPUPPHIYAVAGGO – PHẨM TIMIRAPUPPHIYA:

 1. Timirapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Timirapupphiya 
 2. Gatasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Gatasaññaka 
 3. Nipannañjaliyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Nipannañjaliya   
 4. Adhopupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Adhopupphiya    
 5. Raṃsisaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Raṃsisaññaka    
 6. Dutiyaraṃsisaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Dutiyaraṃsisaññaka   
 7. Phaladāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Phaladāyaka
 8. Saddasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Saddasaññaka
 9. Bodhisiñcakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Bodhisiñcaka
 10. Padumapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Padumapupphiya

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

SUDHĀPIṆḌIYAVAGGO – X. PHẨM SUDHAPIṆḌIYA:

 1. Sudhāpiṇḍiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sudhāpiṇḍiya
 2. Sucintitattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sucintita    
 3. Aḍḍhacelakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Aḍḍhacelaka 
 4. Sūcidāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sūcidāyaka
 5. Gandhamāliyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Gandhamāliya    
 6. Tipupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tipupphiya
 7. Madhupiṇḍikattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Madhupiṇḍika    
 8. Senāsanadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Senāsanadāyaka
 9. Veyyāvaccakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Veyyāvaccaka
 10. Buddhupaṭṭhākattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Buddhupaṭṭhāka

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

Atha vagguddānaṃ – Phần Tóm Lược Các Phẩm    

***

BHIKKHĀDĀYĪVAGGO – XI. PHẨM BHIKKHĀDĀYĪ:

 1. Bhikkhādāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Bhikkhādāyaka
 2. Ñāṇasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ñāṇasaññaka   
 3. Uppalahatthittherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Uppalahatthi   
 4. Padapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Padapūjaka
 5. Muṭṭhipupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Muṭṭhipupphiya
 6. Udakapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Udakapūjaka    
 7. Naḷamāliyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Naḷamāliya 
 8. Āsanūpaṭṭhāpakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Āsanūpaṭṭhāpaka
 9. Biḷālidāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Biḷālidāyaka
 10. Reṇupūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Reṇupūjaka

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược 

***

XII. MAHĀPARIVĀRAVAGGO – PHẨM MAHĀPARIVĀRA:

 1. Mahāparivārattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Mahāparivāra  
 2. Sumaṅgalattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sumaṅgala
 3. Saraṇagamaniyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Saraṇagamaniya
 4. Ekāsaniyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekāsaniya
 5. Suvaṇṇapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Suvaṇṇapupphiya
 6. Citakapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Citakapūjaka    
 7. Buddhasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Buddhasaññaka  
 8. Maggasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Maggasaññaka 
 9. Paccupaṭṭhānasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Paccupaṭṭhānasaññaka 
 10. Jātipūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Jātipūjaka

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

XIII. SEREYYAKAVAGGO – PHẨM SEREYYAKA:

 1. Sereyyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sereyyaka
 2. Pupphathūpiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pupphathūpiya
 3. Pāyāsadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pāyāsadāyaka  
 4. Gandhodakiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Gandhodakiya  
 5. Sammukhāthavikattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sammukhāthavika    
 6. Kusumāsaniyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kusumāsaniya  
 7. Phaladāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Phaladāyaka
 8. Ñāṇasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ñāṇasaññaka   
 9. Gandhapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Gandhapupphiya
 10. Padumapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Padumapūjaka

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

XIV. SOBHITAVAGGO – PHẨM SOBHITA:

 1. Sobhitattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sobhita
 2. Sudassanattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sudassana
 3. Candanapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Candanapūjaka
 4. Pupphachadaniyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pupphachadaniya
 5. Rahosaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Rahosaññaka  
 6. Campakapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Campakapupphiya   
 7. Atthasandassakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Atthasandassaka 
 8. Ekapasādaniyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekapasādaniya 
 9. Sālapupphadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sālapupphadāyaka    
 10. Piyālaphaladāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Piyālaphaladāyaka    

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

CHATTAVAGGO – PHẨM CHATTA:

 1. Atichattiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Atichattiya 
 2. Thambhāropakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Thambhāropaka
 3. Vedikārakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Vedikāraka 
 4. Saparivāriyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Saparivāriya
 5. Ummāpupphiyatherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ummāpupphiya  
 6. Anulepadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Anulepadāyaka
 7. Maggadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Maggadāyaka  
 8. Phalakadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Phalakadāyaka
 9. Vaṭaṃsakiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Vaṭaṃsakiya    
 10. Pallaṅkadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pallaṅkadāyaka

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

XVI. BANDHUJĪVAKAVAGGO – PHẨM BANDHUJĪVAKA:

 1. Bandhujīvakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Bandhujīvaka  
 2. Tambapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tambapupphiya
 3. Vīthisammajjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Vīthisammajjaka
 4. Kakkārupūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kakkārupūjaka
 5. Mandāravapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Mandāravapūjaka
 6. Kadambapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kadambapupphiya   
 7. Tiṇasūlakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tiṇasūlaka 
 8. Nāgapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Nāgapupphiya 
 9. Punnāgapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Punnāgapupphiya
 10. Kumudadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kumudadāyaka 

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược 

***

XVII. SUPĀRICARIYAVAGGO – PHẨM SUPĀRICARIYA:

 1. Supāricariyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Supāricariya
 2. Kaṇaverapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kaṇaverapupphiya
 3. Khajjakadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Khajjakadāyaka
 4. Desapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Desapūjaka 
 5. Kaṇikāracchadaniyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kaṇikāracchadaniya  
 6. Sappidāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sappidāyaka
 7. Yūthikāpupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Yūthikāpupphiya 
 8. Dussadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Dussadāyaka    
 9. Samādapakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Samādapaka
 10. Pañcaṅguliyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pañcaṅguliya    

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

XVIII. KUMUDAVAGGO – PHẨM KUMUDA:

 1. Kumudamāliyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kumudamāliya
 2. Nisseṇidāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Nisseṇidāyaka 
 3. Rattipupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Rattipupphiya  
 4. Udapānadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Udapānadāyaka
 5. Sīhāsanadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sīhāsanadāyaka  
 6. Maggadattikattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Maggadattika   
 7. Ekadīpiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekadīpiya
 8. Maṇipūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Maṇipūjaka
 9. Tikicchakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tikicchaka 
 10. Saṅghupaṭṭhākattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Saṅghupaṭṭhāka

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

XIX. KUṬAJAPUPPHIYAVAGGO – PHẨM KUṬAJAPUPPHIYA:

 1. Kuṭajapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kuṭajapupphiya
 2. Bandhujīvakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Bandhujīvaka   
 3. Koṭumbariyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Koṭumbariya   
 4. Pañcahatthiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pañcahatthiya  
 5. Isimuggadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Isimuggadāyaka
 6. Bodhi-upaṭṭhākattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Bodhi-upaṭṭhāka 
 7. Ekacintikattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekacintika
 8. Tikaṇṇipupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tikaṇṇipupphiya 
 9. Ekacāriyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekacāriya
 10. Tivaṇṭipupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tivaṇṭipupphiya 

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

TAMĀLAPUPPHIYAVAGGO – PHẨM TAMĀLAPUPPHIYA:

 1. Tamālapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tamālapupphiya 
 2. Tiṇasantharadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tiṇasantharadāyaka
 3. Khaṇḍaphulliyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Khaṇḍaphulliya
 4. Asokapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Asokapūjaka   
 5. Aṅkolakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Aṅkolaka
 6. Kisalayapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kisalayapūjaka
 7. Tindukadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tindukadāyaka
 8. Muṭṭhipūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Muṭṭhipūjaka   
 9. Kiṅkaṇipupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kiṅkaṇipupphiya
 10. Yūthikāpupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Yūthikāpupphiya

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược 

Atha vagguddānaṃ – Phần Tóm Lược Các Phẩm  

***

XXI. KAṆIKĀRAPUPPHIYAVAGGO – PHẨM KAṆIKĀRAPUPPHIYA:

 1. Kaṇikārapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kaṇikārapupphiya
 2. Minelapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Minelapupphiya
 3. Kiṅkiṇikapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kiṅkiṇika
 4. Taraṇiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Taraṇiya  
 5. Nigguṇḍipupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Nigguṇḍipupphiya
 6. Udakadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Udakadāyaka    
 7. Salalamāliyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Salalamāliya
 8. Koraṇḍapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Koraṇḍapupphiya
 9. Ādhāradāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ādhāradāyaka  
 10. Vātātapanivāriyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Vātātapanivāriya 

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

XXII. HATTHIVAGGO – PHẨM HATTHI:

 1. Hatthidāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Hatthidāyaka   
 2. Pānadhidāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pānadhidāyaka
 3. Saccasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Saccasaññaka   
 4. Ekasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekasaññaka
 5. Raṃsisaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Raṃsisaññaka 
 6. Saṇṭhitattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Saṇṭhita  
 7. Tālavaṇṭadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tālavaṇṭadāyaka 
 8. Akkantasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Akkantasaññaka 
 9. Sappidāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sappidāyaka    
 10. Pāpanivāriyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pāpanivāriya   

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

XXIII. ĀLAMBANADĀYAKAVAGGO – PHẨM ĀLAMBANADĀYAKA:

 1. Ālambanadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ālambanadāyaka 
 2. Ajinadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ajinadāyaka
 3. Dvirataniyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Dvirataniya
 4. Ārakkhadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ārakkhadāyaka
 5. Avyādhikattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Avyādhika
 6. Aṅkolapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Aṅkolapupphiya
 7. Sovaṇṇavaṭaṃsakiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sovaṇṇavaṭaṃsakiya
 8. Miñjavaṭaṃsakiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Miñjavaṭaṃsakiya
 9. Sukatāveliyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sukatāveliya
 10. Ekavandiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekavandiya 

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

XXIV. UDAKĀSANAVAGGO – PHẨM UDAKĀSANA:

 1. Udakāsanadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Udakāsanadāyaka
 2. Bhājanadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Bhājanadāyaka 
 3. Sālapūpiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sālapūpiya 
 4. Kilañjadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kilañjadāyaka 
 5. Vedikārakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Vedikāraka
 6. Vaṇṇakārattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Vaṇṇakāra 
 7. Piyālapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Piyālapupphiya
 8. Ambayāgadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ambayāgadāyaka
 9. Jagatikārakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Jagatikāraka    
 10. Vāsidāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Vāsidāyaka

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược    

***

XXV. TUVARADĀYAKAVAGGO – PHẨM TUVARADĀYAKA:

 1. Tuvaradāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tuvaradāyaka  
 2. Nāgakesariyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Nāgakesariya  
 3. Naḷinakesariyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Naḷinakesariya
 4. Viravipupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Viravipupphiya
 5. Kuṭidhūpakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kuṭidhūpaka    
 6. Pattadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pattadāyaka     
 7. Dhātupūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Dhātupūjaka    
 8. Sattalipupphapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sattalipupphapūjaka
 9. Bimbijāliyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Bimbijāliya
 10. Uddāladāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Uddāladāyaka  

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

XXVI. THOMAKAVAGGO – PHẨM THOMAKA:

 1. Thomakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Thomaka
 2. Ekāsanadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekāsanadāyaka
 3. Citakapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Citakapūjaka    
 4. Ticampakapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ticampakapupphiya 
 5. Sattapāṭaliyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sattapāṭaliya   
 6. Upāhanadākayattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Upāhanadākaya
 7. Mañjaripūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Mañjaripūjaka
 8. Paṇṇadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Paṇṇadāyaka   
 9. Kuṭidāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kuṭidāyaka
 10. Aggajapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Aggajapupphiya

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

XXVII. ĀKĀSUKKHIPIYAVAGGO – PHẨM ĀKĀSUKKHIPIYA:

 1. Ākāsukkhipiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ākāsukkhipiya
 2. Telamakkhiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Telamakkhiya 
 3. Aḍḍhacandiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Aḍḍhacandiya  
 4. Padīpiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Padīpiya 
 5. Biḷālidāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Biḷālidāyaka    
 6. Macchadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Macchadāyaka
 7. Javahaṃsakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Javahaṃsaka  
 8. Salalapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Salalapupphiya
 9. Upāgatāsayattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Upāgatāsaya
 10. Taraṇiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Taraṇiya  

 

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược 

***

XXVIII. SUVAṆṆABIMBOHANAVAGGO – PHẨM SUVAṆṆABIMBOHANA:

 1. Suvaṇṇabimbohaniyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Suvaṇṇabimbohaniya
 2. Tilamuṭṭhidāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tilamuṭṭhidāyaka
 3. Caṅgoṭakiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Caṅgoṭakiya
 4. Abbhañjanadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Abbhañjanadāyaka    
 5. Ekañjaliyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekañjaliya
 6. Potthadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Potthadāyaka    
 7. Citakapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Citakapūjaka
 8. Āluvadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Āluvadāyaka
 9. Ekapuṇḍarīkattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekapuṇḍarīka   
 10. Taraṇīyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Taraṇīya  

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược 

***

XXIX. PAṆṆADĀYAKAVAGGO – PHẨM PAṆṆADĀYAKA:

 1. Paṇṇadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Paṇṇadāyaka    
 2. Phaladāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Phaladāyaka     
 3. Paccuggamaniyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Paccuggamaniya
 4. Ekapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekapupphiya    
 5. Maghavapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Maghavapupphiya
 6. Upaṭṭhākadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Upaṭṭhākadāyaka
 7. Apadāniyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Apadāniya
 8. Sattāhapabbajitattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sattāhapabbajita 
 9. Buddhupaṭṭhākattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Buddhupaṭṭhāka 
 10. Pubbaṅgamiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pubbaṅgamiya

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

XXX. CITAKAPŪJAKAVAGGO – PHẨM CITAKAPŪJAKA:

 1. Citakapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Citakapūjaka    
 2. Pupphadhārakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pupphadhāraka
 3. Chattadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Chattadāyaka   
 4. Saddasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Saddasaññaka  
 5. Gosīsanikkhepakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Gosīsanikkhepaka    
 6. Pādapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pādapūjaka
 7. Desakittakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Desakittaka
 8. Saraṇagamaniyatherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Saraṇagamaniya
 9. Ambapiṇḍiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ambapiṇḍiya   
 10. Anusaṃsāvakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Anusaṃsāvaka

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

Atha vagguddānaṃ – Phần Tóm Lược Các Phẩm 

***

XXXI. PADUMAKESARIYAVAGGO – PHẨM PADUMAKESARIYA:

 1. Padumakesariyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Padumakesariya
 2. Sabbagandhiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sabbagandhiya
 3. Paramannadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Paramannadāyaka    
 4. Dhammasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Dhammasaññaka
 5. Phaladāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Phaladāyaka
 6. Sampasādakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sampasādaka   
 7. Ārāmadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ārāmadāyaka   
 8. Anulepadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Anulepadāyaka
 9. Buddhasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Buddhasaññaka
 10. Pabbhāradāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pabbhāradāyaka 

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

 XXXII. ĀRAKKHADĀYAKAVAGGO – PHẨM ĀRAKKHADĀYAKA:

 1. Ārakkhadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ārakkhadāyaka
 2. Bhojanadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Bhojanadāyaka
 3. Gatasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Gatasaññaka    
 4. Sattapadumiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sattapadumiya 
 5. Pupphāsanadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pupphāsanadāyaka    
 6. Āsanatthavikattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Āsanatthavika  
 7. Saddasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Saddasaññaka  
 8. Tiraṃsiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tiraṃsiya
 9. Kandalipupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kandalipupphiya 
 10. Kumudamāliyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kumudamāliya

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

XXXIII. UMMĀPUPPHIYAVAGGO – PHẨM UMMĀPUPPHIYA:

 1. Ummāpupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ummāpupphiya
 2. Pulinapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pulinapūjaka    
 3. Hāsajanakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Hāsajanaka
 4. Yaññasāmikattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Yaññasāmika   
 5. Nimittasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Nimittasaññaka
 6. Annasaṃsāvakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Annasaṃsāvaka
 7. Nigguṇḍipupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Nigguṇḍipupphiya
 8. Sumanāveliyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sumanāveliya   
 9. Pupphachattiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pupphachattiya
 10. Saparivārachattadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Saparivārachattadāyaka

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược 

***

XXXIV. GANDHADHŪPIYAVAGGO – PHẨM GANDHADHŪPIYA:

 1. Gandhadhūpiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Gandhadhūpiya
 2. Udakapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Udakapūjaka    
 3. Punnāgapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Punnāgapupphiya
 4. Ekadussadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekadussadāyaka 
 5. Phusitakampiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Phusitakampiya
 6. Pabhaṅkarattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pabhaṅkara
 7. Tiṇakuṭidāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tiṇakuṭidāyaka
 8. Uttareyyadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Uttareyyadāyaka
 9. Dhammasavaṇiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Dhammasavaṇiya
 10. Ukkhittapadumiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ukkhittapadumiya    

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

XXXV. EKAPADUMIYAVAGGO – PHẨM EKAPADUMIYA:

 1. Ekapadumiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekapadumiya  
 2. Ti-uppalamāliyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ti-uppalamāliya
 3. Dhajadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Dhajadāyaka    
 4. Tikiṅkiṇipūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tikiṅkiṇipūjaka
 5. Naḷāgārikattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Naḷāgārika
 6. Campakapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Campakapupphiya    
 7. Padumapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Padumapūjaka 
 8. Tiṇamuṭṭhidāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tiṇamuṭṭhidāyaka    
 9. Tindukaphaladāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tindukaphaladāyaka
 10. Ekañjaliyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekañjaliya

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

XXXVI. SADDASAÑÑAKAVAGGO – PHẨM SADDASAÑÑAKA:

 1. Saddasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Saddasaññaka   
 2. Yavakalāpiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Yavakalāpiya
 3. Kiṃsukapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kiṃsukapūjaka 
 4. Sakoṭakakoraṇḍadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sakoṭakakoraṇḍadāyaka
 5. Daṇḍadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Daṇḍadāyaka    
 6. Ambayāgudāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ambayāgudāyaka 
 7. Supuṭakapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Supuṭakapūjaka
 8. Mañcadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Mañcadāyaka    
 9. Saraṇagamaniyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Saraṇagamaniya
 10. Piṇḍapātikattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Piṇḍapātika 

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

 

***

XXXVII. MANDĀRAVAPUPPHIYAVAGGO – PHẨM MANDĀRAVAPUPPHIYA:

 1. Mandāravapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Mandāravapupphiya  
 2. Kakkārupupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kakkārupupphiya
 3. Bhisamuḷāladāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Bhisamuḷāladāyaka   
 4. Kesarapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kesarapupphiya
 5. Aṅkolapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Aṅkolapupphiya
 6. Kadambapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kadambapupphiya    
 7. Uddālapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Uddālapupphiya
 8. Ekacampakapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekacampakapupphiya
 9. Timirapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Timirapupphiya
 10. Salalapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Salalapupphiya

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược 

***

XXXVIII. BODHIVANDAKAVAGGO – PHẨM BODHIVANDAKA:

 1. Bodhivandakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Bodhivandaka  
 2. Pāṭalipupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pāṭalipupphiya 
 3. Ti-uppalamāliyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ti-uppalamāliya
 4. Paṭṭipupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Paṭṭipupphiya  
 5. Sattapaṇṇiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sattapaṇṇiya    
 6. Gandhamuṭṭhiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Gandhamuṭṭhiya 
 7. Citakapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Citakapūjaka    
 8. Sumanatālavaṇṭiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sumanatālavaṇṭiya    
 9. Sumanadāmiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sumanadāmiya
 10. Kāsumāriphaladāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kāsumāriphaladāyaka

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược 

***

XXXIX. AVAṆṬAPHALAVAGGO – PHẨM AVAṆṬAPHALA:

 1. Avaṇṭaphaladāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Avaṇṭaphaladāyaka   
 2. Labujadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Labujadāyaka  
 3. Udumbaraphaladāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Udumbaraphaladāyaka
 4. Pilakkhaphaladāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pilakkhaphaladāyaka
 5. Phārusaphaladāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Phārusaphaladāyaka
 6. Valliphaladāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Valliphaladāyaka 
 7. Kadaliphaladāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kadaliphaladāyaka    
 8. Panasaphaladāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Panasaphaladāyaka   
 9. Soṇakoṭivīsattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Soṇakoṭivīsa
 10. Pubbakammapilotikā padānaṃ – Ký Sự tên Pubbakammapilotika

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược 

***

PIḶINDIVACCHAVAGGO – PHẨM PIḶINDIVACCHA:

 1. Piḷindivacchattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Piḷindivaccha    
 2. Selattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sela  
 3. Sabbakittikattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sabbakittika
 4. Madhudāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Madhudāyaka 
 5. Padumakūṭāgāriyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Padumakūṭāgāriya   
 6. Bakkulattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Bakkula  
 7. Girimānandattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Girimānanda
 8. Salalamaṇḍapiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Salalamaṇḍapiya 
 9. Sabbadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sabbadāyaka    
 10. Ajitattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ajita

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

Atha vagguddānaṃ – Phần Tóm Lược Các Phẩm 

–ooOoo–

—-

Bài viết trích từ cuốn “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Thánh Nhân Ký Sự Tập I“, Tỳ-khưu Indacanda Dịch Việt
* Link tải sách ebook: “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Thánh Nhân Ký Sự Tập I” ebook
* Link thư mục ebook: Sách Tỳ-khưu Indacanda
* Link tải app mobile: Ứng Dụng Phật Giáo Theravāda 

 

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *