MỤC LỤC

*****

SUMEDHĀVAGGO – PHẨM SUMEDHĀ:

 1. Sumedhāpadānaṃ – Ký Sự về Sumedhā         
 2. Mekhalādāyikāpadānaṃ – Ký Sự về Mekhalādāyikā   
 3. Maṇḍapadāyikāpadānaṃ – Ký Sự về Maṇḍapadāyikā  
 4. Saṅkamanatthāpadānaṃ – Ký Sự về Saṇkamanatthā  
 5. Naḷamālikāpadānaṃ – Ký Sự về Naḷamālikā                  
 6. Ekapiṇḍapātadāyikāpadānaṃ – Ký Sự về Ekapiṇḍapātadāyikā 
 7. Kaṭacchubhikkhādāyikāpadānaṃ – Ký Sự về Kaṭacchubhikkhādāyikā               
 8. Sattuppalamālikāpadānaṃ – Ký Sự về Sattuppalamālikā
 9. Pañcadīpikāpadānaṃ – Ký Sự về Pañcadīpikā
 10. Udakadāyikāpadānaṃ – Ký Sự về Udakadāyikā
 11. Tassuddānaṃ – Tóm Lược của Phẩm Này                        

***

EKUPOSATHIKAVAGGO – PHẨM MỘT LẦN TRAI GIỚI:

 1. Ekuposathikāpadānaṃ – Ký Sự về Ekuposathikā       
 2. Salalapupphikāpadānaṃ – Ký Sự về Salalapupphikā      
 3. Modakadāyikāpadānaṃ – Ký Sự về Modakadāyikā        
 4. Ekāsanadāyikāpadānaṃ – Ký Sự về Ekāsanadāyikā        
 5. Pañcadīpadāyikāpadānaṃ – Ký Sự về Pañcadīpadāyikā       
 6. Sālamālikāpadānaṃ – Ký Sự về Sālamālikā                     
 7. Mahāpāpatigotamī-apadānaṃ – Ký sự về Mahāpajāpatigotamī                                            
 8. Khemāpadānaṃ – Ký Sự về Khemā                                    
 9. Uppalavaṇṇāpadānaṃ – Ký Sự về Uppalavaṇṇā            
 10. Paṭācārāpadānaṃ – Ký Sự về Paṭācārā
 11. Tassuddānaṃ – Tóm Lược của Phẩm Này                    

***

III. KUṆḌALAKESIVAGGO – PHẨM KUṆḌALAKESĪ:

 1.    Kuṇḍalakesāpadānaṃ – Ký Sự về Kuṇḍalakesā           
 2.    Kisāgotamī apādānaṃ – Ký Sự về Kisāgotamī              
 3.    Dhammadinnāpadānaṃ – Ký Sự về Dhammadinnā     
 4.    Sakulāpadānaṃ – Ký Sự về Sakulā                                 
 5.    Nandājanapadakalyāṇī apadānaṃ – Ký Sự về Nandā – Mỹ Nhân của Xứ Sở                           
 6.    Soṇāpadānaṃ – Ký Sự về Soṇā                                        
 7.    Bhaddākāpilāni-apadānaṃ – Ký Sự về Bhaddākāpilānī                                                 
 8.   Yasodharāpadānaṃ – Ký Sự về Yasodharā                    
 9.    Dasabhikkhunīsahassāpadānaṃ – Ký Sự về 10.000 vị Tỳ Khưu Ni                                    
 10.   Aṭṭhārasabhikkhunīsahassāpadānaṃ – Ký Sự về 18.000 vị Tỳ Khưu Ni                                       
 11.   Tassuddānaṃ – Tóm Lược của Phẩm Này                    

***

KHATTIYĀVAGGO – PHẨM CÁC NI DÒNG SÁT-ĐẾ-LỴ:

 1.  Yasavatīpamukhabhikkhunīnaṃ apadānaṃ – Ký Sự về các vị Tỳ Khưu Ni đứng đầu là Yasavatī        
 2.  Brahmaṇakaññābhikkhunīnaṃ apadānaṃ – Ký Sự về các vị Tỳ Khưu Ni Thiếu Nữ Bà-la-môn        
 3.  Uppaladāyikāpadānaṃ – Ký Sự về Uppaladāyikā        
 4.  Sigālamātāpadānaṃ – Ký Sự về Sigālamātā                 
 5.  Sukkāpadānaṃ – Ký Sự về Sukkā                                  
 6.  Rūpanandāpadānaṃ – Ký Sự về Rūpanandā                
 7.  Aḍḍhakāsī-apadānaṃ – Ký Sự về Aḍḍhakāsī                
 8.  Puṇṇāpadānaṃ – Ký Sự về Puṇṇā                                   
 9.  Ambapālī-apadānaṃ – Ký Sự về Ambapālī                   
 10.  Pesalāpadānaṃ – Ký Sự về Pesalā                            
 11.  Tassuddānaṃ – Tóm Lược của Phẩm Này                    
 12.  Atha vagguddānaṃ – Tóm Lược của Các Phẩm            

–ooOoo–

—-

Bài viết trích từ cuốn “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Thánh Nhân Ký Sự Tập III“, Tỳ-khưu Indacanda Dịch Việt
* Link tải sách ebook: “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Thánh Nhân Ký Sự Tập III” ebook
* Link thư mục ebook: Sách Tỳ-khưu Indacanda
* Link tải app mobile: Ứng Dụng Phật Giáo Theravāda 

 

 

 

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *