1. PHÁP SONG (Dhammayamakaṃ) – tiếp theo

[208] CÁC PHÁP THIỆN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[209] CÁC PHÁP THIỆN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[210] CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[211] CÁC PHÁP THIỆN TỪNG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG TỪNG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG TỪNG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[212] CÁC PHÁP THIỆN TỪNG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG TỪNG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN TỪNG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Trong cõi vô tưởng các pháp vô ký từng diệt nhưng chẳng phải các pháp thiện từng diệt ở cõi ấy. Còn ở cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn thì ở cõi ấy các pháp vô ký từng diệt và các pháp thiện cũng từng diệt”.

[213] CÁC PHÁP BẤT TIỆN TỪNG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG TỪNG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG TỪNG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi vô tưởng, cõi ấy các pháp vô ký từng diệt nhưng chẳng phải các pháp bất thiện từng diệt ở cõi ấy. Còn ở cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, cõi ấy các pháp vô ký từng diệt và các pháp bất thiện cũng từng diệt”.

[214] CÁC PHÁP THIỆN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi tịnh cư vào cái tâm bất thiện thứ hai đang hiện hành, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện từng diệt nhưng chẳng phải các pháp thiện từng diệt cho người ấy cõi ấy. Còn đối với người cõi tứ uẩn, người cõi ngũ uẩn, ngoài ra nữa thì với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện từng diệt và các pháp thiện cũng từng diệt”.

[215] CÁC PHÁP THIỆN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi tịnh cư vào cái tâm thứ hai, đang hiện hành, đối với người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp vô ký từng diệt nnhưng chẳng phải các pháp thiện từng diệt cho người ấy cõi ấy. Còn đối với người cõi tứ uẩn, người cõi ngũ uẩn, khác nữa thì với người ấy cõi ấy các pháp vô ký từng diệt và các pháp thiện cũng từng diệt”.

[216] CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi tịnh cư vào cái tâm thứ hai đang hiện hành, đối với người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp vô ký từng diệt nhưng chẳng phải các pháp bất thiện từng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người cõi tứ uẩn,người cõi ngũ uẩn, khác nữa thì người ấy cõi ấy các pháp vô ký từng diệt và các pháp bất thiện cũng từng diệt”.

[217] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG KHÔNG TỪNG DIỆT CHONGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT CHONGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

[218] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

[219] CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

[220] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG KHÔNG TỪNG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG KHÔNG TỪNG DIỆT Ở CÕI ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[221] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG KHÔNG TỪNG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðã từng diệt!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG KHÔNG TỪNG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

[222] CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG KHÔNG TỪNG DIỆTỞ CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðã từng diệt!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG KHÔNG TỪNG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

[223] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi tịnh cư vào cái tâm bất thiện thứ hai đang hiện hành, với người ấy cõi ấy các pháp thiện không từng diệt nhưng chẳng phải là các pháp bất thiện không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; cũng đối với người cõi tịnh cư mà vào cái tâm thứ hai đang hiện hành, với người cõi vô tưởng, thì với người ấy cõi ấy các pháp thiện không từng diệt và các pháp bất thiện cũng không từng diệt”.

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[224] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi tịnh cư vào cái tâm thứ hai đang hiện hành, đối với người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp thiện không từng diệt nhưng chẳng phải là các pháp vô ký không từng diệt cho người ấy cõi ấy. Còn đối với người cõi tịnh cư đang sanh thì với người ấy cõi ấy các pháp thiện không từng diệt và các pháp vô ký cũng không từng diệt”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[225] CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi tịnh cư vào cái tâm thứ hai đang hiện hành, đối với người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện không từng diệt nhưng chẳng phải các pháp vô ký không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người cõi ngũ uẩn đang sanh, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện không từng diệt và các pháp vô ký cũng không từng diệt”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[226] CÁC PHÁP THIỆN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, lại với tâm mà liên tục sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy các pháp thiện sẽ diệt nhưng các pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt cho người ấy. Còn đối với các hạng khác, với người ấy các pháp thiện sẽ diệt và các pháp bất thiện cũng sẽ diệt”.

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[227] CÁC PHÁP THIỆN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, bậc ưng cúng, với người ấy các pháp vô ký sẽ diệt nhưng các pháp thiện chẳng phải sẽ diệt cho người ấy. Còn đối với các hạng khác, với họ các pháp vô ký sẽ diệt và các pháp thiện cũng sẽ diệt”.

[228] CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc A-La-Hán, người tâm mà sẽ liên tục đắc chí thượng đạo, với người ấy các pháp vô ký sẽ diệt nhưng các pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt cho người ấy. Còn đối với các hạng khác thì với người ấy các pháp vô ký sẽ diệt và các pháp bất thiện cũng sẽ diệt”.

[229] CÁC PHÁP THIỆN SẼ DIỆT Ở CÕI NÀO … trùng …

[230] CÁC PHÁP THIỆN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng, người tâm mà sẽ liên tục đắc chí thượng đạo, với người ấy cõi ấy các pháp thiện sẽ diệt nhưng chẳng phải các pháp bất thiện sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người cõi tứ uẩn, người cõi ngũ uẩn, khác nữa thì với người ấy cõi ấy các pháp thiện sẽ diệt và các pháp bất thiện cũng sẽ diệt”.

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[231] CÁC PHÁP THIỆN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, với bậc ưng cúng, với người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp vô ký sẽ diệt nhưng chẳng phải các pháp thiện sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn với người cõi tứ uẩn, người cõi ngũ uẩn, khác nữa thì với người ấy cõi ấy các pháp vô ký sẽ diệt và các pháp thiện cũng sẽ diệt”.

[232]CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHÃI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc ưng cúng, người mà tâm sẽ liên tục đắc chí thượng đạo, người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy, các pháp vô ký sẽ diệt nhưng chẳng phải các pháp bất thiện sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người cõi tứ uẩn, người cõi ngũ uẩn, khác nữa thì với người ấy cõi ấy các pháp vô ký sẽ diệt và các pháp bất thiện cũng sẽ diệt”.

[223] CÁC PHÁP THIỆN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, người mà tâm sẽ liên tục đắc chí thượng đạo, với người ấy các pháp bất thiện sẽ không diệt nhưng chẳng phải là các pháp thiện sẽ không diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, bậc ưng cúng, với người ấy các pháp bất thiện sẽ không diệt và các pháp thiện cũng sẽ không diệt”.

[234] CÁC PHÁP THIỆN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, với bậc ưng cúng, với người ấy các pháp thiện sẽ không diệt nhưng chẳng phải là các pháp vô ký sẽ không diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chót thì với người ấy các pháp thiện sẽ không diệt và các pháp vô ký cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[235] CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc ưng cúng, người mà tâm sẽ liên tục đắc chí thượng đạo, với người ấy các pháp bất thiện sẽ không diệt nhưng chẳng phải là các pháp vô ký sẽ không diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chót, thì với người ấy các pháp bất thiện sẽ không diệt và các pháp vô ký cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[236] CÁC PHÁP THIỆN SẼ KHÔNG DIỆT Ở CÕI NÀO … trùng…

[237] CÁC PHÁP THIỆN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, người mà tâm liên tục sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện sẽ không diệt nhưng chẳng phải là các pháp thiện sẽ không diệt cho người ấy cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, bậc ưng cúng, người cõi vô tưởng thì với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện sẽ không diệt và các pháp thiện cũng sẽ không diệt”.

[238] CÁC PHÁP THIỆN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, đối với bậc ưng cúng, đối với người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp thiện sẽ không diệt nhưng chẳng phải là các pháp vô ký sẽ không diệt cho người ấy cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm rốt ráo, thì với người ấy cõi ấy các pháp thiện sẽ không diệt và các pháp vô ký cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[239] CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc ưng cúng người mà tâm liên tục sẽ đắc chí thượng đạo người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện sẽ không diệt nhưng chẳng phải các pháp vô ký sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm rốt ráo, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện sẽ không diệt và các pháp vô ký cũng sẽ không diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[240] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na sanh của tâm,và vào sát na diệt của tâm bất tương ưng thiện, với người đang nhập diệt, với người vô tưởng, với người ấy các pháp bất thiện từng diệt nhưng chẳng phải là các pháp thiện đang diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm thiện,với người ấy các pháp bất thiện từng diệt và các pháp thiện cũng đang diệt.”

[241] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na sanh của tâm và vào sát na diệt của tâm bất tương ưng thiện, đối với người đang nhập thiền diệt, với người vô tưởng, với người ấy các pháp vô ký từng diệt nhưng chẳng phải các pháp thiện đang diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm thiện thì với người ấy các pháp vô ký từng diệt và các pháp thiện cũng đang diệt.”

[242] CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na sanh của tâm và vào sát na diệt của tâm bất tương ưng bất thiện, với người đang nhập thiền diệt, với người vô tưởng, với người ấy các pháp vô ký từng diệt nhưng chẳng phải các pháp bất thiện đang diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm bất thiện, với người ấy các pháp vô ký từng diệt và các pháp bất thiện cũng đang diệt.”

[243] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG DIỆT Ở CÕI NÀO … trùng…

[244] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na sanh của tâm và vào sát na diệt của tâm bất tương ưng thiện, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện từng diệt nhưng chẳng phải là các pháp thiện đang diệt cho người ấy cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm thiện thì với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện từng diêt và các pháp thiện cũng đang diệt.”

[245] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na sanh của tâm và vào sát na diệt của tâm bất tương ưng thiện, với người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp vô ký từng diệt nhưng chẳng các pháp thiện đang diệt cho người ấy cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm thiện thì với người ấy cõi ấy các pháp vô ký từng diệt và các pháp thiện cũng đang diệt.”

[246] CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na sanh của tâm và vào sát na diệt của tâm bất tương ưng bất thiện, với người ấy cõi ấy các pháp vô ký từng diệt nhưng các pháp bất thiện chẳng phải đang diệt cho người ấy cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm bất thiện thì với người ấy cõi ấy các pháp vô ký từng diệt và các pháp bất thiện cũng đang diệt.”

[247] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðã từng diệt!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

[248] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðã từng diệt!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

[249] CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðã từng diệt!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

[250] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT Ở CÕI NÀO … trùng…

[251] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na sanh của tâm và vào sát na diệt của tâm bất tương ưng bất thiện, với người ấy cõi ấy các pháp thiện không đang diệtnhưng chẳng phải các pháp bất thiện không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người cõi tịnh cư vào cái tâm thứ hai đang hiện hành, với người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp thiện không đang diệt và các pháp bất thiện cũng không từng diệt”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[252] CÁC THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na sanh của tâm và vào sát na diệt của tâm bất tương ưng thiện, với người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp thiện không đang diệt nhưng chẳng phải các pháp vô ký không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người cõi tịnh cư đang sanh thì với người ấy ở cõi ấy các pháp thiện không đang diệt và các pháp vô ký cũng không từng diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[253] CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na sanh của tâm và vào sát na diệt của tâm bất tương ưng bất thiện, với người cõi vô tưởng với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện không đang diệt nhưng chẳng phải các pháp vô ký không từng diệt cho người ấy cõi ấy. Còn đối với người cõi tịnh cư đang sanh thì với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện không đang diệt và các pháp vô ký cũng không từng diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[254] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm mà liên tục sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy các pháp thiện đang diệt nhưng chẳng phải là các pháp bất thiện sẽ diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của các tâm thiện khác nữa thì với người ấy các pháp thiện đang diệt và các pháp bất thiện cũng sẽ diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na sanh của tâm và vào sát na diệt của tâm bất tương ưng bất thiện, với bậc đang nhập thiền diệt, với người vô tưởng, với người ấy các pháp bất thiện sẽ diệt nhưng chẳng phải các pháp thiện đang diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm thiện, thì với người ấy các pháp bất thiện sẽ diệt và các pháp thiện cũng đang diệt.”

[255] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na sanh của tâm và vào sát na diệt của tâm bất tương ưng thiện, với người đang nhập thiền diệt, với người vô tưởng, với người ấy các pháp vô ký sẽ diệt nhưng chẳng phải là các pháp thiện đang diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm thiện, thì với người ấy các pháp vô ký sẽ diệt và các pháp thiện cũng đang diệt.”

[256] CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na sanh của tâm và vào sát na diệt của tâm bất tương ưng bất thiện, với người đang nhập thiền diệt, với người vô tưởng, với người ấy các pháp vô ký sẽ diệt nhưng chẳng phải là các pháp bất thiện đang diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm bất thiện thì với người ấy các pháp vô ký sẽ diệt và các pháp bất thiện cũng đang diệt.”

[257] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG DIỆT Ở CÕI NÀO … trùng …

[258] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm là cái tâm liên tục sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy cõi ấy các pháp thiện đang diệt nhưng chẳng phải các pháp bất thiện sẽ diệt cho người ấy cõi ấy. Còn vào sát na diệt của các tâm thiện khác thì với người ấy cõi ấy các pháp thiện đang diệt và các pháp bất thiện cũng sẽ diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na sanh của tâm và vào sát na diệt của tâm bất tương ưng thiện, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện sẽ diệt nhưng chẳng phải các pháp thiện đang diệt cho người ấy cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm thiện thì với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện sẽ diệt và các pháp thiện cũng đang diệt.”

[259] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na sanh của tâm và vào sát na diệt của tâm bất tương ưng thiện, với người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp vô ký sẽ diệt nhưng chẳng phải các pháp thiện đang diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm thiện, thì với người ấy cõi ấy các pháp vô ký sẽ diệt và các pháp thiện cũng đang diệt.”

[260] CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na sanh của tâm và vào sát na diệt của tâm bất tương ưng bất thiện, với người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp vô ký sẽ diệt nhưng chẳng phải các pháp bất thiện đang diệt cho người ấy cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm bất thiện, thì với người ấy cõi ấy các pháp vô ký sẽ diệt và các pháp bất thiện cũng đang diệt.”

[261] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na sanh của tâm và vào sát na diệt của tâm bất tương ưng thiện, với người đang nhập thiền diệt, với người vô tưởng, với người ấy các pháp đang diệt nhưng chẳng phải là các pháp bất thiện sẽ không diệt cho người ấy. Còn vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, lại với bậc ưng cúng, lại vào sát na sanh của tâm là cái tâm mà liên tục sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy các pháp thiện không đang diệt và các pháp bất thiện cũng sẽ không diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm là cái tâm mà liên tục sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy các pháp bất thiện sẽ không diệt nhưng chẳng phải là các pháp thiện không đang diệt cho người ấy; còn vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, lại với bậc ưng cúng, lại vào sát na sanh của tâm là cái tâm mà liên tục sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy các pháp bất thiện sẽ không diệt và các pháp thiện cũng không đang diệt.”

[262] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na sanh của tâm và vào sát na diệt của tâm bất tương ưng thiện, với người đang nhập thiền diệt, với người vô tưởng, với người ấy các pháp thiện không đang diệt nhưng chẳng phải các pháp sẽ không diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm rốt ráo thì với người ấy các pháp thiện không đang diệt và các pháp vô ký cũng sẽ không diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[263] CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na sanh của tâm và vào sát na diệt của tâm bất tương ưng bất thiện,với người đang nhập thiền diệt, với người vô tưởng, với người ấy các pháp bất thiện không đang diệt nhưng chẳng phải là các pháp vô ký sẽ không diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm rốt ráo, thì với người ấy các pháp bất thiện không đang diệt và các pháp vô ký cũng sẽ không diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[264] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT Ở CÕI NÀO … trùng …

[265] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na sanh của tâm và vào sát na diệt của tâm bất tương ưng thiện,với người ấy cõi ấy các pháp thiện không đang diệt nhưng chẳng phải các pháp bất thiện sẽ không diệt cho người ấy cõi ấy. Còn vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, lại với bậc ưng cúng, lại vào sát na sanh của tâm là cái tâm mà liên tục sẽ đắc chí thượng đạo, lại với người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp thiện không diệt và các pháp bất thiện cũng sẽ không diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm là cái tâm mà sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện sẽ không diệt nhưng chẳng phải là các pháp thiện không đang diệt cho người ấy cõi ấy. Còn vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, lại với bậc ưng cúng, lại vào sát na sanh của tâm là cái tâm mà liên tục sẽ đắc chí thượng đạo, lại với người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện sẽ không diệt và các pháp thiện cũng không đang diệt.”

[266] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na sanh của tâm và vào sát na diệt của tâm bất tương ưng thiện, lại với người cõi vô tưởng với người ấy cõi ấy các pháp thiện không đang diệt nhưng chẳng phải các pháp vô ký sẽ không diệt cho người ấy cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm rốt ráo thì với người ấy cõi ấy các pháp thiện không đang diệt và các pháp vô ký cũng sẽ không diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[267] CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na sanh của tâm và vào sát na diệt của tâm bất tương ưng bất thiện, lại với người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy cõi ấy các pháp bất thiện không đang diệt nhưng chẳng phải là các pháp vô ký sẽ không diệt cho người ấy cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm rốt ráo thì với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện không đang diệt và các pháp vô ký cũng sẽ không diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[268] CÁC PHÁP THIỆN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc ưng cúng, người mà tâm liên tục sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy các pháp thiện từng diệt nhưng chẳng phải các pháp bất thiện sẽ diệt cho người ấy. Còn đối với các hạng khác nữa thì với người ấy các pháp thiện từng diệt và các pháp bất thiện cũng sẽ diệt.

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[269] CÁC PHÁP THIỆN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát-na diệt của tâm chót, với người ấy các pháp thiện từng diệt nhưng chẳng phải các pháp vô ký sẽ diệt cho người ấy. Ðối với các hạng khác, thì với người ấy các pháp thiện từng diệt và các pháp vô ký cũng sẽ diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[270] CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát-na diệt của tâm chót, với người ấy các pháp bất thiện từng diệt nhưng chẳng phải các pháp vô ký sẽ diệt cho người ấy. Ðối với các hạng khác, thì với người ấy các pháp bất thiện từng diệt và các pháp vô ký cũng sẽ diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[271] CÁC PHÁP THIỆN TỪNG DIỆT Ở CÕI NÀO … trùng …

[272] CÁC PHÁP THIỆN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc ưng cúng, người mà tâm liên tục sẽ đắc chí thượng đạo, với những người ấy cõi ấy các pháp thiện từng diệt, nhưng chẳng phải các pháp bất thiện sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người cõi tứ uẩn ngủ uẩn hạng khác thì với người ấy cõi ấy các pháp thiện từng diệt và các pháp bất thiện cũng sẽ diệt.

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi tịnh cư vào cái tâm diễn tiến thứ hai, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện sẽ diệt nhưng chẳng phải các pháp thiện từng diệt cho người ấy cõi ấy. Ðối với người cõi tứ uẩn ngũ uẩn hạng khác, thì với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện sẽ diệt và các pháp thiện cũng từng diệt.”

[273] CÁC PHÁP THIỆN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người tâm chót vào sát na diệt, với người ấy cõi ấy các pháp thiện từng diệt nhưng chẳng phải các pháp vô ký sẽ diệt cho người ấy cõi ấy. Còn đối với người cõi tứ uẩn ngũ uẩn hạng khác, thì với người ấy cõi ấy các pháp thiện từng diệt và các pháp vô ký cũng sẽ diệt

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi tịnh cư vào cái tâm diễn tiến thứ hai,người cõi vô tưởng, với những người ấy cõi ấy các pháp vô ký sẽ diệt nhưng chẳng phải các pháp thiện từng diệt cho người ấy cõi ấy. Còn đối với người cõi tứ uẩn ngủ uẩn hạng khác thì với người ấy cõi ấy các pháp vô ký sẽ diệt và các pháp thiện cũng từng diệt.”

[274] CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người tâm chót vào sát na diệt, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện từng diệt nhưng chẳng phải các pháp vô ký sẽ diệt cho người ấy cõi ấy. Còn đối với người cõi tứ uẩn ngũ uẩn hạng khác, thì với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện từng diệt và các pháp vô ký cũng sẽ diệt .”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi tịnh cư vào cái tâm diễn tiến thứ hai,người cõi vô tưởng, thì với những người ấy cõi ấy các pháp vô ký sẽ diệt nhưng chẳng phải các pháp bất thiện từng diệt cho người ấy cõi ấy. Còn đối với người cõi tứ uẩn ngủ uẩn hạng khác thì với người ấy cõi ấy các pháp vô ký sẽ diệt và các pháp bất thiện cũng từng diệt.”

[275] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng diệt! (nirujjhittha).”

[276] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng diệt! (nirujjhittha).”

[277] CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ CÁC PHÁP SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng diệt! (nirujjhittha).”

[278] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT Ở CÕI NÀO … trùng …

[279] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi tịnh cư vào cái tâm diễn tiến thứ hai, thì với người ấy cõi ấy các pháp thiện không từng diệt nhưng chẳng phải các pháp bất thiện sẽ không diệt cho người ấy cõi ấy. Ðối với người cõi vô tưởng thì với người ấy cõi ấy các pháp thiện không từng diệt và các pháp bất thiện cũng sẽ không diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc ưng cúng, bậc mà tâm liên tục sẽ đắc chí thượng đạo, với những người ấy cõi ấy thì các pháp bất thiện sẽ không diệt nhưng chẳng phải là các pháp thiện không từng diệt cho người ấy. Còn đối với người cõi vô tưởng thì với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện sẽ không diệt và các pháp thiện cũng không từng diệt.”

[280] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Sẽ diệt!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng diệt!”

[281] CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Sẽ diệt!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng diệt!”

CHẤM DỨT PHẦN ÐỊNH DANH.

 

PHẦN SANH DIỆT (Uppādanirodhavāra)

[282] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

[283] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

[284] CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤYPHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

[285] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[286] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ ÐANG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ ÐANG DIỆT Ở CÕI NÀO, THÌ CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH Ở CÕI ẤYPHẢI CHĂNG?

“Ở cõi vô tưởng, cõi ấy các pháp vô ký đang diệt nhưng chẳng phải các pháp thiện đang sanh ở cõi ấy. Còn ở cõi tứ uẩn ngũ uẫn, thì cõi ấy các pháp vô ký đang diệt và các pháp thiện cũng đang sanh”

[287] CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG SANH Ở CÕI NÀO, THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ ÐANG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ ÐANG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi vô tưởng, các pháp vô ký đang diệt nhưng chẳng phải các pháp bất thiện đang sanh ở cõi ấy. Còn ở cõi tứ uẩn ngũ uẫn, cõi ấy các pháp vô ký đang diệt và các pháp bất thiện cũng đang sanh”

[288] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO, THÌ CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

[289] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO, THÌ CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

[290] CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO, THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO, THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

[291] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO, THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của người tâm bất thiện, với người ấy các pháp thiện không đang sanh nhưng chẳng phải các pháp bất thiện không đang diệt cho người ấy. Còn vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện, vào sát na diệt của tâm bất tương ưng bất thiện, người đang nhập thiền diệt, người vô tưởng, với những người ấy các pháp thiện không đang sanh và các pháp bất thiện cũng không đang diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO, THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của người tâm thiện, với người ấy các pháp bất thiện không đang diệt nhưng chẳng phải các pháp thiện không đang sanh cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm bất tương ưng bất thiện, người đang nhập thiền diệt, người vô tưởng, với những người ấy các pháp bất thiện không đang diệt và các pháp thiện cũng không đang sanh.”

[292] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Tất cả người đang tử biệt, vào sát na diệt của tâm trong thời bình nhật, với những người ấy các pháp thiện không đang sanh nhưng chẳng phải các pháp vô ký không đang diệt cho người ấy. Ðối với tất cả người đang sanh, vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện trong thời nhật, vào sát na diệt của tâm bất thiện trong cõi vô sắc, với những người ấy các pháp thiện không đang sanh và các pháp vô ký cũng không đang diệt.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤYPHẢI CHĂNG?

“Vào sát na của thiện, với người ấy các pháp vô ký không đang diệt nhưng chẳng phải các pháp thiện không đang cho người ấy. Ðối với tất cả người đang sanh, vào sát na của tâm bất tương ưng thiện trong thời bình nhật, vào sát na diệt của tâm bất thiện trong cõi vô sắc, với những người ấy các pháp vô ký không đang diệt và các pháp thiện cũng không đang sanh .”

[293] CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người trong thời bình nhật vào sát-na diệt của tâm, với các hạng ấy các pháp bất thiện không đang sanh, nhưng chẳng phải các pháp vô ký không đang diệt cho người ấy. Còn đối với tất cả người đang sanh, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện, người trong cõi vô sắc vào sát na diệt của tâm thiện và bất thiện, thì với những hạng ấy các pháp bất thiện không đang sanh và các pháp vô ký cũng không dang diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm bất thiện, với người ấy các pháp vô ký không đang diệt nhưng chẳng phải là các pháp bất thiện không đang sanh cho người ấy. Còn đối với tất cả người đang sanh, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện, người trong cõi vô sắc vào sát na diệt của tâm thiện và bất thiện, thì với các hạng ấy các pháp vô ký không đang diệtvà các pháp bất thiện cũng không đang sanh.”

[294] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[295] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG ÐANG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðang diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG ÐANG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

[296] CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG ÐANG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðang diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG ÐANG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

[297] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát-na diệt của tâm bất thiện, với người ấy cõi ấy các pháp thiện không đang sanh, nhưng chẳng phải các pháp bất thiện không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na sanh của tâm của tâm bất tương ưng thiện, đối với người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp thiện không đang sanh và các pháp bất thiện cũng không đang diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát-na sanh của tâm thiện, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện không đang diệt nhưng chẳng phải các pháp thiện không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na diệt của tâm bất tương ưng bất thiện, vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện, với người ấy cõi ấy, các pháp bất thiện không đang diệt và các pháp thiện cũng không đang diệt.”

[298] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người trong thời bình nhật vào sát na diệt của tâm, với người ấy cõi ấy các pháp thiện không đang sanh nhưng chẳng phải là các pháp vô ký không đang diệt cho người ấy cõi ấy. Ðối với tất cả người đang sanh, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện, người cõi vô sắc vào sát na diệt của tâm thiện và bất thiện, với những người ấy cõi ấy các pháp thiện không đang sanh và các pháp vô ký cũng không đang diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát-na sanh của tâm thiện, với người ấy cõi ấy các pháp vô ký không đang diệt, nhưng chẳng phải các pháp thiện không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Ðối với tất cả người đang sanh, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện, người cõi vô sắc vào sát na diệt của tâm thiện và bất thiện, với những người ấy cõi ấy, các pháp vô ký không đang diệt và các pháp thiện cũng không đang sanh.”

[299] CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người bình nhật vào sát na diệt của tâm, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện không đang sanh nhưng chẳng phải các pháp vô ký không đang diệt cho người ấy cõi ấy. Còn đối với tất cả người đang sanh, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện, người cõi vô sắc vào sát na diệt của tâm thiện và bất thiện, với những người ấy cõi ấy các pháp bất thiện không đang sanh và các pháp vô ký cũng không đang diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát-na sanh của tâm bất thiện, với người ấy cõi ấy các pháp vô ký không đang diệt nhưng chẳng phải các pháp bất thiện không đang sanh cho người ấy cõi ấy. Còn đối với tất cả người đang sanh, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện, người trong cõi vô sắc vào sát na diệt của thiện và tâm bất thiện, thì với người ấy cõi ấy, các pháp vô ký không đang diệt và các pháp bất thiện cũng không đang sanh .”

[300] CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[301] CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[302] CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[303] CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[304] CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi vô tưởng, cõi ấy các pháp vô ký từng diệt nhưng chẳng phải là các pháp thiện từng sanh ở cõi ấy. Còn ở cõi tứ uẩn ngũ uẫn, cõi ấy các pháp vô ký từng diệt và các pháp thiện cũng từng sanh”

[305] CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ, TỪNG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi vô tưởng, cõi ấy các pháp vô ký từng diệt nhưng chẳng phải là các pháp thiện từng sanh ở cõi ấy. Còn ở cõi tứ uẩn ngũ uẫn, cõi ấy các pháp vô ký từng diệt và các pháp bất thiện cũng từng sanh”

[306] CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi tịnh cư vào cái tâm bất thiện diễn tiến thứ hai, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện từng diệt, nhưng chẳng phải là các pháp thiện từng sanh cho người ấy cõi ấy. Còn đối với người cõi tứ uẩn ngũ uẩn hạng khác thì với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện từng diệt và các pháp thiện cũng từng sanh .”

[307] CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi tịnh cư vào cái tâm diễn tiến thứ hai, người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp vô ký từng diệt nhưng chẳng phải các pháp thiện từng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người cõi tứ uẩn ngủ uẩn hạng khác thì với người ấy cõi ấy các pháp vô ký từng diệt và các pháp thiện cũng từng sanh.”

[308] CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi tịnh cư vào cái tâm diễn tiến thứ hai, người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp vô ký từng diệt nhưng chẳng phải là các pháp bất thiện từng sanh cho người ấy cõi ấy. Còn đối với người cõi tứ uẩn, ngũ uẩn hạng khác thì với người ấy cõi ấy các pháp vô ký từng diệt và các pháp bất thiện cũng từng sanh.”

[309] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

[310] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

[311] CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

[312] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[313] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng diệt!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

[314] CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng diệt!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

[315] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi tịnh cư vào cái tâm bất thiện diễn tiến thứ hai, người ấy cõi ấy các pháp thiện không từng sanh nhưng chẳng phải là các pháp bất thiện không từng diệt cho người ấy cõi ấy. Còn đối với người cõi tịnh cư đang sanh người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp thiện không từng sanh và các pháp bất thiện cũng không từng diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[316] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi tịnh cư vào cái tâm diễn tiến thứ hai,người cõi vô tương, người ấy cõi ấy các pháp thiện không từng sanh nhưng chẳng phải là các pháp vô ký không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người cõi tịnh cư đang sanh thì với người ấy cõi ấy các pháp thiện không từng sanh và các pháp vô ký cũng không từng diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[317] CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi tịnh cư vào cái tâm diễn tiến thứ hai, người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện không từng sanh nhưng chẳng phải là các pháp vô ký không từng diệt cho người ấy cõi ấy. Còn đối với người cõi tịnh cư đang sanh thì với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện không từng sanh và các pháp vô ký cũng không từng diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[318] CÁC PHÁP THIỆN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người mà vô gián tâm sẽ đắc chí thượng đạo thì các pháp thiện sẽ sanh nhưng chẳng phải các pháp bất thiện sẽ diệt cho người ấy. Còn đối với những hạng khác thì các pháp thiện sẽ sanh và các pháp bất thiện cũng sẽ diệt .”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[319] CÁC PHÁP THIỆN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Bậc chí thượng đạo, bậc ưng cúng, với những người ấy các pháp vô ký sẽ diệt nhưng chẳng phải các pháp thiện sẽ sanh cho người ấy. Còn đối với những hạng khác thì các pháp vô ký sẽ diệt và các pháp thiện cũng sẽ sanh .”

[320] CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Bậc chí thượng đạo, bậc ưng cúng, người mà vô gián tâm sẽ đắc chí thượng đạo, với những hạng ấy các pháp vô ký sẽ diệt nhưng chẳng phải các pháp bất thiện sẽ sanh cho người ấy. Còn đối với những hạng khác thì các pháp vô ký sẽ diệt và các pháp bất thiện cũng sẽ sanh .”

[321] CÁC PHÁP THIỆN SẼ SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN SẼ SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[322] CÁC PHÁP THIỆN SẼ SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN SẼ SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi vô tưởng, cõi ấy các pháp vô ký sẽ diệt nhưng chẳng phải là các pháp thiện sẽ sanh ở cõi ấy. Còn ở cõi tứ uẩn ngũ uẫn, thì ở cõi ấy các pháp vô ký sẽ diệt và các pháp thiện cũng sẽ sanh”

[323] CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi vô tưởng, cõi ấy các pháp vô ký sẽ diệt nhưng chẳng phải là các pháp bất thiện sẽ sanh ở cõi ấy. Còn ở cõi tứ uẩn ngũ uẫn, thì ở cõi ấy các pháp vô ký sẽ diệt và các pháp bất thiện cũng sẽ sanh”

[324] CÁC PHÁP THIỆN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người mà vô gián tâm sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy cõi ấy các pháp thiện sẽ sanh nhưng chẳng phải các pháp bất thiện sẽ diệt cho người ấy cõi ấy. Ðối với người cõi tứ uẩn ngũ uẩn hạng khác thì với người ấy cõi ấy các pháp thiện sẽ sanh và các pháp bất thiện cũng sẽ diệt .”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[325] CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc ưng cúng, người cõi vô tưởng thì với những người ấy cõi ấy các pháp vô ký sẽ diệt nhưng chẳng phải các pháp thiện sẽ sanh cho người ấy cõi ấy. Còn đối với người cõi tứ uẩn ngũ uẩn hạng khác thì với người ấy cõi ấy các pháp vô ký sẽ diệt và các pháp thiện cũng sẽ sanh.”

[326] CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc ưng cúng, người mà vô gián tâm sẽ đắc chí thượng đạo, người cõi vô tưởng, với những người ấy cõi ấy các pháp vô ký sẽ diệt nhưng chẳng phải các pháp bất thiện sẽ sanh cho người ấy cõi ấy. Còn đối với người cõi tứ uẩn ngũ uẩn hạng khác thì với người ấy cõi ấy các pháp vô ký sẽ diệt và các pháp bất thiện cũng sẽ sanh.”

[327] CÁC PHÁP THIỆN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người mà vô gián tâm sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy các pháp bất thiện sẽ không diệt nhưng chẳng phải các pháp thiện sẽ không sanh cho người ấy. Còn đối với bậc chí thượng đạo, bậc ưng cúng, thì với những người ấy các pháp bất thiện sẽ không diệt và các pháp thiện cũng sẽ không sanh .”

[328] CÁC PHÁP THIỆN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc ưng cúng, với những người ấy các pháp thiện sẽ không sanh nhưng chẳng phải các pháp vô ký sẽ không diệt cho người ấy. Còn đối với người vào sát na diệt của tâm rốt cùng các pháp thiện sẽ không sanh và các pháp vô ký cũng sẽ không diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[329] CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc ưng cúng, người mà vô gián tâm sẽ đắc chí thượng đạo, với những người ấy các pháp bất thiện sẽ không sanh nhưng chẳng phải các pháp vô ký sẽ không diệt cho người ấy. Còn đối với người vào sát na diệt của tâm rốt cùng, thì với các pháp bất thiện sẽ không sanh và các pháp vô ký cũng sẽ không diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[330] CÁC PHÁP THIỆN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[331] CÁC PHÁP THIỆN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Sẽ diệt!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

[332] CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Sẽ diệt!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

[333] CÁC PHÁP THIỆN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người mà vô gián tâm sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện sẽ không diệt nhưng chẳng phải các pháp thiện sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy. Còn đối với bậc chí thượng đạo bậc vô tưởng, thì với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện cũng sẽ không diệt và các pháp thiện cũng sẽ không sanh .”

[334] CÁC PHÁP THIỆN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc ưng cúng, bậc vô tưởng, thì với người ấy cõi ấy các pháp thiện sẽ không diệt nhưng chẳng phải là các pháp vô ký sẽ không diệt cho người ấy cõi ấy. Còn đối với người vào sát na diệt của tâm rốt cùng thì với người ấy cõi ấy các pháp thiện sẽ không sanh và các pháp vô ký sẽ không diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[335] CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc ưng cúng, người mà vô gián tâm sẽ đắc chí thượng đạo, người cõi vô tưởng, thì với những người ấy cõi ấy các pháp bất thiện sẽ không sanh nhưng chẳng phải các pháp vô ký sẽ không diệt cho người ấy cõi ấy. Còn đối với người vào sát na diệt của tâm rốt cùng thì với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện sẽ không sanh và các pháp vô ký sẽ không diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[336] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với mọi hạng người vào sát na diệt của tâm, vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện, đối với bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, với những hạng ấy các pháp bất thiện từng diệt nhưng chẳng phải các pháp thiện đang sanh cho những người ấy. Còn vào sát na sanh của tâm thiện thì với người ấy các pháp bất thiện từng diệt và các pháp thiện cũng đang sanh .”

[337] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với mọi hạng người vào sát na diệt của tâm, vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện, đối với bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, với những hạng ấy các pháp vô ký từng diệt nhưng chẳng phải các pháp thiện đang sanh cho người ấy. Còn vào sát na sanh của tâm thiện thì với những hạng ấy các pháp vô ký từng diệt và các pháp thiện cũng đang sanh .”

[338] CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với mọi hạng người vào sát na diệt của tâm và vào sát-na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện, đối với bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, với những hạng ấy các pháp vô ký từng diệt, nhưng chẳng phải các pháp bất thiện đang sanh cho người ấy. Còn vào sát na sanh của tâm thiện thì với người ấy các pháp vô ký từng diệt và các pháp bất thiện cũng đang sanh.”

[339] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH Ở CÕI NÀO… trùng …

[340] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện từng diệt, nhưng chẳng phải là các pháp thiện đang sanh cho người ấy cõi ấy. Còn vào sát na sanh của tâm thiện thì với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện từng diệt và các pháp thiện cũng đang sanh.”

[341] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với mọi hạng người vào sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện, đối với bậc vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp vô ký từng diệt nhưng chẳng phải các pháp thiện đang sanh cho người ấy cõi ấy. Còn vào sát na sanh của người tâm thiện, với người ấy cõi ấy các pháp vô ký từng diệt và các pháp thiện cũng đang sanh”

[342] CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với mọi sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện, đối với người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp vô ký từng diệt nhưng chẳng phải các pháp bất thiện đang sanh cho người ấy cõi ấy. Còn vào sát na sanh của người tâm bất thiện thì với người ấy cõi ấy các pháp vô ký từng diệt và các pháp bất thiện cũng đang sanh.”

[343] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng diệt!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

[344] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng diệt!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

[345] CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng diệt!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

[346] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI NÀO … trùng …

[347] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với mọi người vào sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện, với người ấy cõi ấy các pháp thiện không đang sanh nhưng chẳng phải các pháp bất thiện không từng diệt cho người ấy cõi ấy. Còn đối với người cõi tịnh cư vào cái tâm diễn tiến thứ hai, với người cõi vô tưởng, với những người ấy cõi ấy các pháp thiện không đang sanh và các pháp bất thiện cũng không từng diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[348] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với mọi người vào sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện, đối với người cõi vô tưởng với người ấy cõi ấy các pháp thiện không đang sanh nhưng chẳng phải các pháp vô ký không từng diệt cho người ấy cõi ấy. Còn đối với người tịnh cư đang sanh thì với người ấy cõi ấy các pháp thiện không đang sanh và các pháp vô ký cũng không từng diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[349] CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với mọi người vào sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện, đối với người cõi vô tưởng với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện không đang sanh nhưng cchẳng phải các pháp vô ký không từng diệt cho người ấy cõi ấy. Còn đối với người cõi tịnh cư đang sanh, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện không đang sanh và các pháp vô ký cũng không từng diệt.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[350] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm mà liên tục sẽ đắc chí thượng đạo, với những hạng ấy các pháp thiện đang sanh nhưng chẳng phải các pháp sẽ diệt cho người ấy. Còn vào sát na sanh của những tâm thiện khác nữa thì với người ấy các pháp thiện đang sanh và các pháp bất thiện cũng sẽ diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

Ðối với mọi người vào sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện, đối với bậc đang nhập thiền diệt (1) bậc vô tưởng, với những hạng ấy các pháp bất thiện sẽ diệt nhưng chẳng phải các pháp thiện đang sanh cho người ấy. Còn vào sát na sanh của tâm thiện thì với người ấy các pháp bất thiện sẽ diệt và các pháp thiện đang sanh.”

[351] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với mọi người vào sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, với những hạng ấy các pháp vô ký sẽ diệt nhưng chẳng phải các pháp thiện đang sanh cho người ấy. Còn vào sát na sanh của tâm thiện thì với những người ấy các pháp vô ký sẽ diệt và các pháp thiện cũng đang sanh.

[352] CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với mọi người vào sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện, đối với bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, với những người ấy các pháp vô ký sẽ diệt nhưng chẳng phải các pháp bất thiện đang sanh cho người ấy. Còn vào sát na sanh của tâm bất thiện thì với người ấy các pháp vô ký sẽ diệt và các pháp bất thiện cũng đang sanh.”

[353] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH NÀO … trùng …

[354] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm mà liên tục sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy cõi ấy các pháp thiện đang sanh nhưng chẳng phải các pháp bất thiện sẽ diệt cho người ấy cõi ấy. Còn vào sát na sanh của tâm thiện khác nữa thì với người ấy cõi ấy các pháp thiện đang sanh và các pháp bất thiện cũng sẽ diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm, và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện sẽ diệt nhưng chẳng phải các pháp thiện đang sanh cho người ấy cõi ấy. Còn vào sát na sanh của tâm thiện thì với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện sẽ diệt và các pháp thiện cũng đang sanh .”

[355] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI THÌ CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với mọi người vào sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện đối với người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp vô ký sẽ diệt nhưng chẳng phải các pháp thiện đang sanh cho người ấy cõi ấy. Còn vào sát na sanh của tâm thiện thì với người ấy cõi ấy các pháp vô ký sẽ diệt và các pháp thiện cũng đang sanh.”

[356] CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với mọi người vào sát na diệt của tâm vàvào sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện, người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp vô ký sẽ diệt nhưng chẳng phải các pháp bất thiện đang sanh cho người ấy cõi ấy. Còn vào sát na sanh của tâm bất thiện thì với người ấy cõi ấy các pháp vô ký sẽ diệt và các pháp bất thiện cũng đang sanh.”

[357] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với mọi hạng người vào sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện, đối với người đang nhập thiền diệt, người vô tưởng, với những hạng ấy các pháp thiện không đang sanh nhưng chẳng phải các pháp bất thiện sẽ không diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của bậc chí thượng đạo, với bậc ưng cúng với người mà liên tục tâm sẽ đắc chí thượng đạo ở vào sát na diệt của tâm, với những hạng ấy các pháp thiện không đang sanh và các pháp bất thiện cũng sẽ không diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượng đạo vào sát na sanh, đối với người mà liên tục tâm sẽ đắc chí thượng đạo ở vào sát na sanh của tâm với những hạng ấy các pháp bất thiện sẽ không diệt nhưng chẳng phải các pháp thiện không đang sanh cho người ấy. Còn đối với bậc chí thượng đạo vào sát na diệt, bậc ưng cúng, người mà liên tục tâm sẽ đắc chí thượng đạo ở vào sát na diệt của tâm; với những người ấy các pháp bất thiện sẽ không diệt và các pháp thiện cũng không đang sanh.”  

[358] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với mọi hạng người vào sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện, với bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, với những hạng ấy các pháp thiện không đang sanh nhưng chẳng phải các pháp vô ký sẽ không diệt cho người ấy. Ðối với bậc tâm rốt ráo ở vào sát na diệt, thì với người ấy các pháp thiện không đang sanh và các pháp vô ký sẽ không diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[359] CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với mọi hạng người vào sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện, đối với bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, với những hạng ấy các pháp bất thiện không đang sanh nhưng chẳng phải các pháp vô ký sẽ không diệt cho người ấy. Còn đối với bậc tâm rốt ráo, ở vào sát na diệt, thì với người ấy các pháp bất thiện không đang sanh và các pháp vô ký cũng sẽ không diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[360] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI NÀO … trùng …

[361] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với mọi hạng người vào sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện, với người ấy cõi ấy các pháp thiện không đang sanh nhưng chẳng phải các pháp bất thiện sẽ không diệt cho người ấy cõi ấy. Ðối với bậc chí thượng đạo vào sát na diệt, với bậc ưng cúng, với người mà liên tục tâm sẽ đắc chí thượng đạo ở vào sát na diệt của tâm, với bậc vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp thiện không đang sanh và các pháp bất thiện cũng sẽ không diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượng đạo vào sát na sanh, với người mà liên tục tâm sẽ đắc chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện sẽ không diệt nhưng chẳng phải các pháp thiện không đang sanh cho người ấy cõi ấy. Còn đối với bậc chí thượng đạo vào sát na diệt, với bậc ưng cúng với người mà liên tục tâm sẽ đắc chí thượng đạo vào sát na diệt của tâm, với bậc vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện sẽ không diệt và các pháp thiện cũng không đang diệt.”

[362] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHONG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với mọi hạng người vào sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện, với người vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp thiện không đang sanh nhưng chẳng phải các pháp vô ký sẽ không diệt cho người ấy cõi ấy. Còn đối với người tâm rốt ráo vào sát na diệt, với người ấy cõi ấy các pháp thiện không đang sanh và các pháp vô ký sẽ không diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[363] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với mọi hạng người vào sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện, với bậc vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện không đang sanh nhưng chẳng phải các pháp vô ký sẽ không diệt cho người ấy. Còn đối với bậc tâm rốt ráo ở vào sát na diệt, thì với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện không đang sanh và các pháp vô ký cũng sẽ không diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[364] CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượnmg đạo, bậc ưng cúng, người mà liên tục tâm sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy các pháp thiện từng sanh nhưng chẳng phải các pháp bất thiện sẽ diệt cho người ấy. Còn đối với các hạng khác thì với hạng ấy các pháp thiện từng sanh và các pháp bất thiện cũng sẽ diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[365] CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người tâm rốt ráo ở vào sát na diệt thì với người ấy các pháp thiện từng sanh nhưng chẳng phải các pháp vô ký sẽ diệt cho người ấy. Còn đối với những hạng khác thì với hạng ấy các pháp thiện từng sanh và các pháp vô ký cũng sẽ diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[366] CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người tâm rốt ráo ở vào sát na diệt, với người ấy các pháp bất thiện từng sanh nhưng chẳng phải các pháp vô ký sẽ diệt cho người ấy. Còn đối với những hạng khác thì các pháp bất thiện từng sanh và các pháp vô ký cũng sẽ diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[367] CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH Ở CÕI NÀO… trùng …

[368] CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc ưng cúng, người mà liên tục tâm sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy ở cõi đó các pháp thiện từng sanh nhưng chẳng phải các pháp bất thiện sẽ diệt cho người ấy ở cõi đó. Còn đối với các hạng khác ở cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn thì với người ấy ở cõi đó các pháp thiện từng sanh và các pháp bất thiện cũng sẽ diệt.

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi tịnh cư vào cái tâm diễn tiến thứ hai, với người ấy cõi đó các pháp bất thiện sẽ diệt nhưng chẳng phải các pháp thiện từng sanh cho người ấy ở cõi đó. Còn đối với các hạng khác ở cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn thì với người ấy ở cõi đó các pháp bất thiện sẽ diệt và các pháp thiện cũng từng sanh .”

[369] CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người tâm rốt ráo vào sát na diệt, với người ấy ở cõi đó các pháp thiện từng sanh nhưng chẳng phải các pháp vô ký sẽ diệt cho người ấy ở cõi đó. Còn đối với những hạng khác ở cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn thì với người ấy cõi ấy các pháp thiện từng sanh và các pháp vô ký cũng sẽ diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi tịnh cư vào cái tâm diễn tiến thứ hai, người cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy các pháp vô ký sẽ diệt nhưng chẳng phải các pháp thiện từng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với các hạng khác ở cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn thì với người ấy cõi ấy các pháp vô ký sẽ diệt và các pháp thiện cũng từng sanh.”

[370] CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người tâm rốt ráo vào sát na diệt, với người ấy ở cõi đó các pháp bất thiện từng sanh nhưng chẳng phải các pháp vô ký sẽ diệt cho người ấy ở cõi đó. Còn đối với những hạng khác ở cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn thì với người ấy cõi đó các pháp bất thiện từng sanh và các pháp vô ký cũng sẽ diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi tịnh cư vào cái tâm diễn tiến thứ hai, người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi đó các pháp vô ký sẽ diệt nhưng chẳng phải các pháp bất thiện từng sanh cho người ấy ở cõi đó. Còn đối với các hạng khác ở cõi tứ uẩn ngủ uẩn thì với người ấy ở cõi đó các pháp vô ký sẽ diệt và các pháp bất thiện cũng từng sanh .”

[371] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng diệt!”

[372] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng diệt!”

[373] CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng sanh!”

[374] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH Ở CÕI NÀO … trùng …

[375] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi tịnh cư vào cái tâm diễn tiến thứ hai, với người ấy cõi đó các pháp thiện không từng sanh nhưng chẳng phải các pháp bất thiện sẽ không diệt cho người ấy cõi đó. Còn đối với người cõi vô tưởng thì với người ấy cõi đó các pháp thiện không từng sanh và các pháp bất thiện cũng sẽ không diệt.”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc ưng cúng, người mà liên tục tâm sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy cõi đó các pháp bất thiện sẽ không diệt nhưng chẳng phải các pháp thiện từng sanh cho người ấy cõi đó. Còn đối với người cõi vô tưởng thì với người ấy cõi đó các pháp bất thiện sẽ không diệt và các pháp thiện cũng không từng sanh .”

[376] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Sẽ diệt!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Từng sanh!”

[377] CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Sẽ diệt!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Từng sanh!”

DỨT PHẦN SANH DIỆT.

XONG PHẦN CHUYỄN BIẾN .

PHẦN TU TIẾN (Bhāvanāvāro)

[378] NGƯỜI NÀO ÐANG TU TIẾN PHÁP THIỆN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG BÀI TRỪ PHÁP THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO ÐANG BÀI TRỪ PHÁP BẤT THIỆN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG TU TIẾN PHÁP THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG TU TIẾN PHÁP THIỆN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG BÀI TRỪ PHÁP BẤT THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG BÀI TRỪ PHÁP BẤT THIỆN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG TU TIẾN PHÁP THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!” … trùng …

DỨT PHẦN TU TIẾN

KẾT THÚC CHƯƠNG PHÁP SONG

(1) Bậc đang nhập thiền diệt ở đây chỉ cho bậc A-na-hàm. Vì vậy mới nói là các pháp bất thiện sẽ còn diệt cho người ấy. (ND)   

-ooOoo-

 

 

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *