TIỀN VỊ TRÍ NHỊ ÐỀ THUẬN TÙNG
(Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ)

-ooOoo-

KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN BẬC ỨNG CÚNG CHÁNH BIẾN TRI

NHỊ ÐỀ NHÂN (Hetudukaṃ)

PHẦN LIÊN QUAN (Paṭiccavāro)

[1] Pháp nhân liên quan pháp nhân sanh khởi do nhân duyên: vô sân, vô si liên quan vô tham; vô tham, vô si liên quan vô sân; vô tham, vô sân liên quan vô si; si liên quan tham; tham liên quan si; si liên quan sân; sân liên quan si; vào sát na tái tục … trùng …

Pháp phi nhân liên quan pháp nhân sanh khởi do nhân duyên: các uẩn tương ưng và sắc sở y tâm liên quan pháp nhân; vào sát na tái tục … trùng …

Các pháp nhân và phi nhân liên quan pháp nhân sanh khởi do nhân duyên: vô sân, vô si, các uẩn tương ưng và sắc sở y tâm liên quan vô tham. Nên kết hợp xoay vòng. Si, các uẩn tương ưng và sắc sở y tâm liên quan tham … trùng … vào sát na tái tục … trùng …

Pháp phi nhân liên quan pháp phi nhân sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn và sắc sở y tâm liên quan một uẩn phi nhân … trùng … hai uẩn và sắc sở y tâm liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục, ý vật liên quan các danh uẩn, các danh uẩn liên quan ý vật; một sắc đại hiển … trùng …

Pháp nhân liên quan pháp phi nhân sanh khởi do nhân duyên: các nhân liên quan các uẩn phi nhân; vào sát na tái tục các nhân liên quan ý vật.

Các pháp nhân và phi nhân liên quan pháp phi nhân sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn, các nhân và sắc sở y tâm liên quan một uẩn phi nhân … trùng … hai uẩn, nhân và sắc sở y tâm liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục các nhân và các uẩn tương ưng liên quan ý vật.

Pháp nhân liên quan pháp nhân và phi nhân sanh khởi do nhân duyên: vô sân và vô si liên quan vô tham và các uẩn tương ưng. Nên kết hợp xoay vòng. Si liên quan tham và các uẩn tương ưng; si liên quan sân và các uẩn tương ưng; vào sát na tái tục, vô sân và vô si liên quan vô tham và ý vật … trùng …

Pháp phi nhân liên quan pháp nhân và phi nhân sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn và sắc sở y tâm liên quan một uẩn phi nhân và nhân … trùng … hai uẩn và sắc sở y tâm liên quan hai uẩn và nhân; vào sát na tái tục các uẩn tương ưng liên quan ý vật và nhân.

Các pháp nhân và phi nhân liên quan pháp nhân và phi nhân sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn, vô sân, vô si và sắc sở y tâm liên quan một uẩn phi nhân và vô tham … trùng … hai uẩn, vô sân, vô si và sắc sở y tâm liên quan hai uẩn và vô tham. Nên kết hợp xoay vòng. Ba uẩn, si và sắc sở y tâm liên quan một uẩn phi nhân và tham … trùng… hai uẩn … trùng … vào sát na tái tục vô sân, vô si và các uẩn tương ưng liên quan vô tham … trùng …

[2] Pháp nhân liên quan pháp nhân sanh khởi do cảnh duyên: bỏ qua cõi sắc, còn trong vô sắc thì có chín vấn đề.

… Do trưởng duyên: hoàn toàn không có thời tái tục; … trùng … liên quan một đại hiển; sắc sở y tâm, sắc y sinh liên quan các đại hiển, điều này khác biệt nhau.

… Do vô gián duyên … do đẳng vô gián duyên … do câu sanh duyên: có tất cả sắc đại hiển luôn đến cõi vô tưởng.

… Do hỗ tương duyên … do y chỉ duyên … do cận y duyên … do tiền sanh duyên … do trùng dụng duyên: trong cả hai cõi không có thời tái tục.

… Do nghiệp duyên … do quả duyên … tóm lược … do bất ly duyên …

[3] Trong nhân có chín cách; trong cảnh có chín cách … tất cả đều có chín cách; trong bất ly có chín cách. Nên tính toán như vậy.

DỨT THUẬN TÙNG.

[4] Pháp phi nhân liên quan pháp phi nhân sanh khởi do phi nhân duyên: ba uẩn và sắc sở y tâm liên quan một uẩn phi nhân vô nhân … trùng … hai uẩn … vào sát na tái tục vô nhân ý vật liên quan các danh uẩn, các danh uẩn liên quan ý vật; … trùng … một đại hiển; đối với sắc ngoại … đối với sắc sở y vật thực … đối với sắc sở y quý tiết … đối với chúng sanh vô tưởng … trùng …

Pháp nhân liên quan pháp phi nhân sanh khởi do phi nhân duyên: si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử liên quan các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử.

[5] Pháp phi nhân liên quan pháp nhân sanh khởi do phi cảnh duyên: sắc sở y tâm liên quan nhân; vào sát na tái tục … trùng …

Pháp phi nhân liên quan pháp phi nhân sanh khởi do phi cảnh duyên: sắc sở y tâm liên quan các uẩn phi nhân; vào sát na tái tục có tất cả sắc đại hiển.

Pháp phi nhân liên quan pháp nhân và phi nhân sanh khởi do phi cảnh duyên: sắc sở y tâm liên quan nhân và các uẩn phi nhân; vào sát na tái tục … trùng …

… Do phi trưởng duyên: nên làm đầy đủ.

… Do phi vô gián duyên … do phi đẳng vô gián duyên … do phi hỗ tương duyên … do phi cận y duyên …

[6] Pháp nhân liên quan pháp nhân sanh khởi do phi tiền sanh duyên: vô sân, vô si liên quan vô tham cõi vô sắc. Nên kết hợp xoay vòng. Si liên quan tham, tham liên quan si … trùng … vào sát na tái tục … trùng …

Pháp phi nhân liên quan pháp nhân sanh khởi do phi tiền sanh duyên: các uẩn tương ưng liên quan nhân cõi vô sắc; sắc sở y tâm liên quan nhân; vào sát na tái tục … trùng …

Các pháp nhân và phi nhân liên quan pháp nhân sanh khởi do phi tiền sanh duyên: vô sân, vô si và các uẩn tương ưng liên quan vô tham cõi vô sắc. Nên kết hợp xoay vòng. Si và các uẩn tương ưng liên quan tham. Nên kết hợp xoay vòng. Vào sát na tái tục … trùng …

Pháp phi nhân liên quan pháp phi nhân sanh khởi do phi tiền sanh duyên: ba uẩn liên quan một uẩn phi nhân cõi vô sắc … trùng … hai uẩn liên quan hai uẩn; sắc sở y tâm liên quan các uẩn phi nhân; vào sát na tái tục … trùng …

Pháp nhân liên quan pháp phi nhân sanh khởi do phi tiền sanh duyên: các nhân liên quan các uẩn phi nhân cõi vô sắc; vào sát na tái tục … trùng …

Các pháp nhân và phi nhân liên quan pháp phi nhân sanh khởi do phi tiền sanh duyên: ba uẩn và các nhân liên quan một uẩn phi nhân cõi vô sắc … trùng … hai uẩn … trùng … vào sát na tái tục … trùng …

Pháp nhân liên quan pháp nhân và phi nhân sanh khởi do phi tiền sanh duyên: vô sân, vô si liên quan vô tham và các uẩn tương ưng cõi vô sắc. Nên kết hợp xoay vòng. Si liên quan tham và các uẩn tương ưng cõi vô sắc. Nên kết hợp xoay vòng. Vào sát na tái tục … trùng …

Pháp phi nhân liên quan pháp nhân và phi nhân sanh khởi do phi tiền sanh duyên: ba uẩn liên quan một uẩn phi nhân và nhân cõi vô sắc … trùng … hai uẩn; sắc sở y tâm liên quan các uẩn phi nhân và nhân; vào sát na tái tục … trùng …

Các pháp nhân và phi nhân liên quan pháp nhân và phi nhân sanh khởi do phi tiền sanh duyên: ba uẩn, vô sân và vô si liên quan một uẩn phi nhân và vô tham cõi vô sắc … trùng … hai uẩn. Nên kết hợp xoay vòng. Ba uẩn và si liên quan một uẩn phi nhân và tham. Nên kết hợp xoay vòng. Vào sát na tái tục … trùng …

[7] Pháp nhân liên quan pháp nhân sanh khởi do phi hậu sanh duyên … do phi trùng dụng duyên…

[8] Pháp phi nhân liên quan pháp nhân sanh khởi do phi nghiệp duyên: Tư tương ưng liên quan nhân.

Pháp phi nhân liên quan pháp phi nhân sanh khởi do phi nghiệp duyên: Tư tương ưng liên quan các uẩn phi nhân; đối với sắc ngoại … sắc sở y vật thực … sắc sở y quý tiết …

Pháp phi nhân liên quan pháp nhân và phi nhân sanh khởi do phi nghiệp duyên: Tư tương ưng liên quan nhân và các uẩn tương ưng.

[9] Pháp nhân liên quan pháp nhân sanh khởi do phi quả duyên: chín câu.

[10] Pháp phi nhân liên quan pháp phi nhân sanh khởi do phi vật thực duyên: đối với sắc ngoại … sắc sở y quý tiết … đối với chúng sanh vô tưởng, ba đại hiển liên quan một đại hiển … trùng … sắc nghiệp, sắc y sinh liên quan các sắc đại hiển.

[11] … Do phi quyền duyên: đối với sắc ngoại … đối với sắc sở y vật thực … đối với sắc sở y quý tiết … trùng … một đại hiển; sắc y sinh liên quan các đại hiển; đối với chúng sanh vô tưởng, sắc mạng quyền liên quan các đại hiển.

[12]… Do phi thiền na duyên: … trùng … một uẩn câu hành năm thức; đối với sắc ngoại … đối với sắc sở y vật thực … đối với sắc sở y quý tiết … đối với chúng sanh vô tưởng … trùng …

[13] … Do phi đồ đạo duyên: … trùng … liên quan một uẩn phi nhân vô nhân; vào sát na tái tục vô nhân … đối với sắc ngoại … đối với sắc sở y vật thực … đối với sắc sở y quý tiết … đối với chúng sanh vô tưởng … trùng …

… Do phi tương ưng duyên … do phi bất tương ưng duyên: giống như phi tiền sanh duyên, chỉ có vấn đề cõi vô sắc.

… Do phi vô hữu duyên … do phi ly khứ duyên …

[14] Trong phi nhân có hai cách; trong phi cảnh có ba cách; trong phi trưởng có chín cách; trong phi vô gián có ba cách; trong phi đẳng vô gián có ba cách; trong phi hỗ tương có ba cách; trong phi cận y có ba cách; trong phi tiền sanh có chín cách; trong phi hậu sanh có chín cách; trong phi trùng dụng có chín cách; trong phi nghiệp có ba cách; trong phi quả có hai cách; trong phi vật thực có một cách; trong phi quyền có một cách; trong phi thiền na có một cách; trong phi đồ đạo có một cách; trong phi tương ưng có ba cách; trong phi bất tương ưng có chín cách; trong phi vô hữu có ba cách; trong phi ly khứ có ba cách. Nên tính toán như vậy.

DỨT ÐỐI LẬP.

[15] Trong phi cảnh từ nhân duyên có ba cách; trong phi trưởng … chín cách; trong phi vô gián … ba cách. Tóm lược. Trong phi cận y … ba cách; trong phi tiền sanh … chín cách; trong phi trùng dụng … chín cách; trong phi nghiệp … ba cách; trong phi quả… chín cách; trong phi tương ưng … ba cách; trong phi bất tương ưng … chín cách; trong phi vô hữu … ba cách; trong phi ly khứ … ba cách.

DỨT THUẬN TÙNG ÐỐI LẬP.

[16] Trong cảnh từ phi nhân duyên có hai cách; trong vô gián … hai cách. Tóm lược. Trong nghiệp … hai cách; trong quả… một cách; trong vật thực … hai cách; trong quyền … hai cách; trong thiền na … hai cách; trong đồ đạo … một cách; trong tương ưng … hai cách. Tóm lược. Trong bất ly … hai cách.

DỨT ÐỐI LẬP THUẬN TÙNG.

Phần câu sanh (sahajātavāro) giống như phần liên quan (paṭiccavāro).

Phần duyên sở (paccayavāro), phần y chỉ (nis-sayavāro) cũng giống như phần liên quan; trong những câu kết thúc có sắc đại hiển, nên làm thành vấn đề là “ý vật nương”; các câu năm xứ, trong phần thuận và phần nghịch như thế nào thì nên sắp như thế ấy.

Phần Hòa Hợp (Saṃsaṭṭhavāro) và phần tương ưng (sampayuttavāro) đều cần được làm đầy đủ, không có sắc giới, chỉ có trong vô sắc.

PHẦN YẾU TRI (Pañhāvāro)

[17] Pháp nhân trợ pháp nhân bằng nhân duyên: vô tham trợ vô sân, trợ vô si bằng nhân duyên. Nên kết hợp xoay vòng. Tham trợ si bằng nhân duyên; sân trợ si bằng nhân duyên; vào sát na tái tục … trùng …

Pháp nhân trợ pháp phi nhân bằng nhân duyên: nhân trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng nhân duyên; vào sát na tái tục … trùng…

Pháp nhân trợ pháp nhân và phi nhân bằng nhân duyên: vô tham trợ vô sân, vô si, các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng nhân duyên. Nên kết hợp xoay vòng. Tham trợ si … trùng … vào sát na tái tục … trùng …

[18] Pháp nhân trợ pháp nhân bằng cảnh duyên: các nhân dựa vào nhân mà sanh khởi.

Pháp nhân trợ pháp phi nhân bằng cảnh duyên: các uẩn phi nhân dựa nhân mà sanh khởi.

Pháp nhân trợ pháp nhân và phi nhân bằng cảnh duyên: Các nhân và các uẩn tương ưng dựa theo nhân mà sanh khởi.

Pháp phi nhân trợ pháp phi nhân bằng cảnh duyên: sau khi bố thí, trì giới, hành bố tát, xét lại việc ấy, xét lại các thiện hạnh đã từng làm; sau khi xuất thiền, phản khán thiền; các bậc Thánh sau khi xuất tâm đạo, phản khán tâm đạo … quả … Níp bàn; Níp bàn trợ tâm chuyển tộc, trợ tâm dũ tịnh, trợ tâm đạo, trợ tâm quả (phala), trợ tâm khai môn bằng cảnh duyên; các bậc Thánh phản khán phiền não phi nhân đã đoạn trừ, … phiền não đã dứt tuyệt; biết rõ phiền não đã từng chất chứa; quán vô thường khổ não vô ngã đối với mắt … trùng … đối với ý vật … đối với các uẩn phi nhân … trùng … nên ưu sanh khởi; dùng thiên nhãn thấy cảnh sắc; dùng thiên nhĩ nghe tiếng; dùng tha tâm thông biết tâm của người có tâm phi nhân; tâm tố không vô biên xứ trợ tâm tố thức vô biên xứ, tâm tố vô sở hữu xứ trợ tâm tố phi tưởng phi phi tưởng xứ; sắc xứ trợ nhãn thức … trùng … xúc xứ trợ thân thức bằng cảnh duyên; các uẩn phi nhân trợ biến hóa thông, trợ tha tâm thông, trợ túc mạng thông, trợ như nghiệp vãng thông, trợ vị lai phần thông, trợ tâm khai môn bằng cảnh duyên.

Pháp phi nhân trợ pháp nhân bằng cảnh duyên: sau khi bố thí … chỉ có đường lối thứ nhất, không có tâm khai môn; sắc xứ trợ nhãn thức … trùng … xúc xứ trợ thân thức, đây cũng không có.

Pháp phi nhân trợ pháp nhân và phi nhân bằng cảnh duyên: sau khi bố thí … trì giới … bố tát, xét lại việc ấy, dựa theo đó mà các nhân và các uẩn tương ưng sanh khởi. Nên làm câu này theo cách sắp đặt như vậy, như vậy, cho giống với câu thứ hai.

Các pháp nhân và phi nhân trợ pháp nhân bằng cảnh duyên: Các nhân sanh khởi dựa theo nhân và các uẩn tương ưng.

Các pháp nhân và phi nhân trợ pháp phi nhân bằng cảnh duyên: các uẩn phi nhân sanh khởi do dựa theo nhân và các uẩn tương ưng.

Các pháp nhân và phi nhân trợ pháp nhân và phi nhân bằng cảnh duyên: các nhân và các uẩn tương ưng sanh khởi do dựa theo nhân và các uẩn tương ưng.

[19] Pháp nhân trợ pháp nhân bằng trưởng duyên: có cảnh trưởng và câu sanh trưởng.

Cảnh trưởng: chú tâm đến nhân nên các uẩn sanh khởi.

Câu sanh trưởng: Pháp trưởng nhân trợ các nhân tương ưng bằng trưởng duyên.

Pháp nhân trợ pháp phi nhân bằng trưởng duyên: có cảnh trưởng và câu sanh trưởng.

Cảnh trưởng: chú tâm đến nhân mà các uẩn phi nhân sanh khởi.

Câu sanh trưởng: pháp trưởng nhân trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng trưởng duyên.

Pháp nhân trợ pháp nhân và phi nhân bằng trưởng duyên: có cảnh trưởng và câu sanh trưởng .

Cảnh trưởng: chú tâm đến nhân nên các nhân và các uẩn tương ưng sanh khởi.

Câu sanh trưởng: trưởng nhân trợ các uẩn tương ưng và các nhân và các sắc sở y tâm bằng trưởng duyên.

Pháp phi nhân trợ pháp phi nhân bằng trưởng duyên: có cảnh trưởng và câu sanh trưởng.

Cảnh trưởng: sau khi bố thí … cần giải rộng như thế cho đến các uẩn phi nhân.

Câu sanh trưởng: trưởng nhân trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng trưởng duyên.

Pháp phi nhân trợ pháp nhân bằng trưởng duyên: có cảnh trưởng và câu sanh trưởng.

Cảnh trưởng: sau khi bố thí … tóm lược, nên sắp xếp từ ý vật cho đến các uẩn phi nhân.

Câu sanh trưởng: trưởng phi nhân trợ các nhân tương ưng bằng trưởng duyên.

Pháp phi nhân trợ pháp nhân và phi nhân bằng trưởng duyên: có cảnh trưởng và câu sanh trưởng.

Cảnh trưởng: sau khi bố thí … trì giới … bố tát, xét lại một cách khăng khít, chú tâm cảnh ấy nên các uẩn phi nhân và các nhân sanh khởi; nên sắp đặt câu xét lại các thiện hạnh từng làm, cho đến câu ý vật và các uẩn phi nhân.

Câu sanh trưởng: trưởng phi nhân trợ các uẩn tương ưng và các nhân và các sắc sở y tâm bằng trưởng duyên.

Các pháp nhân và phi nhân trợ pháp nhân bằng trưởng duyên, chỉ có cảnh trưởng: chú tâm đến nhân và các uẩn tương ưng nên các nhân sanh khởi.

Các pháp nhân và phi nhân trợ pháp phi nhân bằng trưởng duyên, chỉ có cảnh trưởng: chú tâm đến nhân và các uẩn tương ưng nên các uẩn phi nhân sanh khởi.

Các pháp nhân và phi nhân trợ pháp nhân và phi nhân bằng trưởng duyên, chỉ có cảnh trưởng: chú tâm đến nhân và các uẩn tương ưng nên các nhân và các uẩn tương ưng sanh khởi.

[20] Pháp nhân trợ pháp nhân bằng vô gián duyên: các nhân kế trước trợ các nhân kế sau bằng vô gián duyên.

Pháp nhân trợ pháp phi nhân bằng vô gián duyên: các nhân kế trước trợ các uẩn phi nhân kế sau bằng vô gián duyên.

Pháp nhân trợ pháp nhân và phi nhân bằng vô gián duyên: các nhân kế trước trợ các nhân và các uẩn tương ưng kế sau bằng vô gián duyên.

Pháp phi nhân trợ pháp phi nhân bằng vô gián duyên: các uẩn phi nhân kế trước trợ các uẩn phi nhân kế sau bằng vô gián duyên; tâm thuận thứ trợ tâm chuyển tộc. Tóm lược. Thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ trợ tâm quả thiền nhập bằng vô gián duyên.

Pháp phi nhân trợ pháp nhân và phi nhân bằng vô gián duyên: căn phi nhân cũng có ba câu giống nhau như một.

Các pháp nhân và phi nhân trợ pháp nhân bằng vô gián duyên: các nhân và các uẩn tương ưng kế trước trợ các nhân kế sau bằng vô gián duyên.

Các pháp nhân và phi nhân trợ pháp phi nhân bằng vô gián duyên: các nhân và các uẩn tương ưng kế trước trợ các uẩn phi nhân bằng vô gián duyên. Các phi nhân và phi nhân trợ pháp nhân và phi nhân bằng vô gián duyên: các nhân và các uẩn tương ưng kế trước trợ các nhân và các uẩn tương ưng kế sau bằng vô gián duyên.

[21] Pháp nhân trợ pháp nhân bằng đẳng vô gián duyên: giống như vô gián.

… Bằng câu sanh duyên … bằng hỗ tương duyên: hai duyên này giống như trong phần liên quan (paṭiccavāra).

… Bằng y chỉ duyên: giống như y chỉ trong phần liên quan.

[22] Pháp nhân trợ pháp nhân bằng cận y duyên: có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y … trùng …

Thường cận y: các nhân trợ các nhân bằng cận y duyên.

Pháp nhân trợ pháp phi nhân bằng cận y duyên: có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y … trùng …

Thường cận y: các nhân trợ các uẩn phi nhân bằng cận y duyên.

Pháp nhân trợ pháp nhân và phi nhân bằng cận y duyên: có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y … trùng …

Thường cận y: các nhân trợ các nhân và các uẩn tương ưng bằng cận y duyên.

Pháp phi nhân trợ pháp phi nhân bằng cận y duyên: có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y … trùng …

Thường cận y: do nương đức tin mà bố thí … trùng … nhập thiền, khởi kiêu mạn, chấp tà kiến; do nương giới hạnh … trùng … sàng tọa mà bố thí … trùng … chia rẽ tăng; đức tin … trùng … sàng tọa trợ cho đức tin … trùng … vọng cầu, trợ tâm đạo, trợ tâm quả thiền nhập bằng cận y duyên.

Pháp phi nhân trợ pháp nhân bằng cận y duyên: có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y … trùng …

Thường cận y: do nương đức tin … trùng … sàng tọa mà bố thí … trùng … chia rẽ tăng; đức tin … trùng … sàng tọa trợ cho đức tin … trùng … vọng cầu, trợ tâm đạo, trợ tâm quả thiền nhập bằng cận y duyên.

Pháp phi nhân trợ pháp nhân và phi nhân bằng cận y duyên: có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y … trùng …

Thường cận y: giống như cận y đoạn thứ hai.

Các pháp nhân và phi nhân trợ pháp nhân bằng cận y duyên: có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y … trùng …

Thường cận y: các nhân và các uẩn tương ưng trợ các nhân và thường cận y.

Các pháp nhân và phi nhân trợ pháp phi nhân bằng cận y duyên: có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y … trùng …

Thường cận y: Các nhân và các uẩn tương ưng trợ các uẩn phi nhân bằng cận y duyên.

Các pháp nhân và phi nhân trợ pháp nhân và phi nhân bằng cận y duyên: có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y … trùng …

Thường cận y: các nhân và các uẩn tương ưng trợ các nhân và các uẩn tương ưng bằng cận y duyên.

[23] Pháp phi nhân trợ pháp phi nhân bằng tiền sanh duyên: Có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh.

Cảnh tiền sanh: quán vô thường khổ não vô ngã đối với mắt … trùng … ý vật … trùng … ưu sanh khởi; dùng thiên nhãn thấy sắc; dùng thiên nhĩ nghe tiếng; sắc xứ trợ nhãn thức … trùng … xúc xứ trợ thân thức bằng tiền sanh duyên.

Vật tiền sanh: nhãn xứ trợ nhãn thức bằng tiền sanh duyên… trùng … thân xứ trợ thân thức bằng tiền sanh duyên; ý vật trợ các uẩn phi nhân bằng tiền sanh duyên.

Pháp phi nhân trợ pháp nhân bằng tiền sanh duyên: có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh.

Cảnh tiền sanh: quán vô thường … trùng … đối với mắt … ý vật … ưu sanh khởi; dùng thiên nhãn thấy sắc, dùng thiên nhĩ nghe tiếng.

Vật tiền sanh: ý vật trợ các nhân bằng tiền sanh duyên.

Pháp phi nhân trợ pháp nhân và phi nhân bằng tiền sanh duyên: có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh.

Cảnh tiền sanh: quán vô thường … trùng … đối với mắt … ý vật … ưu …; dùng thiên nhãn … trùng …

Vật tiền sanh: ý vật trợ các nhân và các uẩn tương ưng bằng tiền sanh duyên.

[24] Pháp nhân trợ pháp phi nhân bằng hậu sanh duyên: các nhân sanh sau trợ thân sanh trước này bằng hậu sanh duyên.

Pháp phi nhân trợ pháp phi nhân bằng hậu sanh duyên: các uẩn phi nhân sanh sau trợ thân sanh trước này bằng hậu sanh duyên.

Các pháp nhân và phi nhân trợ pháp phi nhân bằng hậu sanh duyên: các nhân và các uẩn tương ưng sanh sau trợ thân sanh trước này bằng hậu sanh duyên.

[25] Pháp nhân trợ pháp nhân bằng trùng dụng duyên: giống như vô gián duyên.

[26] Pháp phi nhân trợ pháp phi nhân bằng nghiệp duyên: có câu sanh và dị thời.

Câu sanh: Tư (cetanā) phi nhân trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng nghiệp duyên.

Dị thời: Tư (cetanā) phi nhân trợ các uẩn quả và các sắc nghiệp bằng nghiệp duyên.

Pháp phi nhân trợ pháp nhân bằng nghiệp duyên: có câu sanh và dị thời.

Câu sanh: Tư (cetanā) phi nhân trợ các nhân tương ưng bằng nghiệp duyên.

Dị thời: Tư (cetanā) phi nhân trợ các nhân dị thục (quả) bằng nghiệp duyên.

Pháp phi nhân trợ pháp nhân và phi nhân bằng nghiệp duyên. Có câu sanh và dị thời.

Câu sanh: Tư (cetanā) phi nhân trợ các uẩn tương ưng, các nhân, và các sắc sở y tâm bằng nghiệp duyên.

Dị thời: Tư (cetanā) phi nhân trợ các uẩn quả, các nhân, và các sắc nghiệp bằng nghiệp duyên.

[27] Pháp nhân trợ pháp nhân bằng quả duyên: vô tham dị thục quả trợ vô sân, trợ vô si bằng quả duyên. Có chín vấn đề giống như phần liên quan (paticcavāra) trong phần phân tích quả.

[28] Pháp phi nhân trợ pháp phi nhân bằng vật thực duyên: các danh thực phi nhân trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng vật thực duyên; vào sát na tái tục đoàn thực trợ thân này bằng vật thực duyên.

Pháp phi nhân trợ pháp nhân bằng vật thực duyên: các danh thực phi nhân trợ các nhân tương ưng bằng vật thực duyên; vào sát na tái tục … trùng …

Pháp phi nhân trợ pháp nhân và phi nhân bằng vật thực duyên: các danh thực phi nhân trợ các uẩn tương ưng, các nhân, và các sắc sở y tâm bằng vật thực duyên; vào sát na tái tục tái tục … trùng …

[29] Pháp nhân trợ pháp nhân bằng quyền duyên: trong căn nhân có ba câu.

Pháp phi nhân trợ pháp phi nhân bằng quyền duyên: các danh quyền phi nhân trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng quyền duyên; vào sát na tái tục sắc mạng quyền trợ các sắc nghiệp bằng quyền duyên. Quyền duyên cần được giải rộng như vậy. Có chín câu.

[30] Pháp phi nhân trợ pháp phi nhân bằng thiền na duyên: có ba câu.

[31] Pháp nhân trợ pháp nhân bằng đồ đạo duyên … bằng tương ưng duyên: trong hai duyên này đều có chín câu.

[32] Pháp nhân trợ pháp phi nhân bằng bất tương ưng duyên: có câu sanh và hậu sanh.

Câu sanh: các nhân trợ các sắc sở y tâm bằng bất tương ưng duyên; vào sát na tái tục các nhân trợ các sắc nghiệp bằng bất tương ưng duyên, các nhân trợ ý vật bằng bất tương ưng duyên.

Hậu sanh: các nhân trợ thân sanh trước này bằng bất tương ưng duyên.

Pháp phi nhân trợ pháp phi nhân bằng bất tương ưng duyên. Có câu sanh, tiền sanh và hậu sanh.

Câu sanh: các uẩn phi nhân trợ các sắc sở y tâm bằng bất tương ưng duyên; vào sát na tái tục các uẩn phi nhân trợ các sắc nghiệp bằng bất tương ưng duyên, các danh uẩn trợ ý vật, ý vật trợ các danh uẩn bằng bất tương ưng duyên.

Tiền sanh: nhãn xứ … trùng … thân xứ trợ thân thức; ý vật trợ các uẩn phi nhân bằng bất tương ưng duyên.

Hậu sanh: các uẩn phi nhân trợ thân sanh trước này bằng bất tương ưng duyên.

Pháp phi nhân trợ pháp nhân bằng bất tương ưng duyên: có câu sanh và tiền sanh.

Câu sanh: vào sát na tái tục ý vật trợ các nhân bằng bất tương ưng duyên.

Tiền sanh: ý vật trợ các nhân bằng bất tương ưng duyên.

Pháp phi nhân trợ pháp nhân và phi nhân bằng bất tương ưng duyên: có câu sanh và tiền sanh.

Câu sanh: vào sát na tái tục ý vật trợ các nhân và các uẩn tương ưng bằng bất tương ưng duyên.

Tiền sanh: ý vật trợ các nhân và các uẩn tương ưng bằng bất tương ưng duyên.

Các pháp nhân và phi nhân trợ pháp phi nhân bằng bất tương ưng duyên: có câu sanh và hậu sanh.

Câu sanh: các nhân và các uẩn tương ưng trợ các sắc sở y tâm bằng bất tương ưng duyên; vào sát na tái tục các nhân và các uẩn tương ưng trợ các sắc nghiệp bằng bất tương ưng duyên.

Hậu sanh: các nhân và các uẩn tương ưng trợ thân sanh trước này bằng bất tương ưng duyên.

[33] Pháp nhân trợ pháp nhân bằng hiện hữu duyên: vô tham trợ vô sân, vô si bằng hiện hữu duyên. Nên kết hợp xoay vòng.

Tham trợ si bằng hiện hữu duyên. Nên kết hợp xoay vòng. Vào sát na tái tục … trùng …

Pháp nhân trợ pháp phi nhân bằng hiện hữu duyên: có câu sanh và hậu sanh.

Câu sanh: các nhân trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng hiện hữu duyên; vào sát na tái tục … trùng …

Hậu sanh: các nhân trợ thân sanh trước này bằng hiện hữu duyên.

Pháp nhân trợ pháp nhân và phi nhân bằng hiện hữu duyên: vô tham trợ vô sân vô si, các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng hiện hữu duyên. Nên kết hợp xoay vòng. Tham trợ si, các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng hiện hữu duyên. Nên kết hợp xoay vòng. Vào sát na tái tục … trùng …

Pháp phi nhân trợ pháp phi nhân bằng hiện hữu duyên: có câu sanh, tiền sanh, hậu sanh, vật thực và quyền.

Câu sanh: một uẩn phi nhân trợ ba uẩn và các sắc sở y tâm bằng hiện hữu duyên … trùng … hai uẩn … trùng … vào sát na tái tục một uẩn phi nhân trợ ba uẩn và các sắc nghiệp. Nên kết hợp xoay vòng. Các danh uẩn trợ ý vật bằng hiện hữu duyên; ý vật trợ các danh uẩn bằng hiện hữu duyên; một đại hiển … trùng … đối với sắc ngoại … sắc sở y vật thực … sắc sở y quý tiết … đối với chúng sanh vô tưởng … trùng … Tiền sanh: … đối với mắt … ý vật … trùng … dùng thiên nhãn thấy sắc, dùng thiên nhĩ nghe tiếng; sắc xứ … trùng … xúc xứ trợ thân thức; nhãn xứ … trùng … thân xứ trợ thân thức bằng hiện hữu duyên; ý vật trợ các uẩn phi nhân bằng hiện hữu duyên. Hậu sanh: các uẩn phi nhân trợ thân sanh trước này bằng hiện hữu duyên đoàn thực trợ thân này bằng hiện hữu duyên sắc mạng quyền trợ các sắc nghiệp bằng hiện hữu duyên.

Pháp phi nhân trợ pháp nhân bằng hiện hữu duyên: có câu sanh và tiền sanh. Câu sanh: các uẩn phi nhân trợ các nhân tương ưng bằng hiện hữu duyên; vào sát na tái tục ý vật trợ các nhân bằng hiện hữu duyên. Tiền sanh: quán vô thường … đối với mắt … ý vật … ưu sanh khởi; dùng thiên nhãn thấy sắc; dùng thiên nhĩ nghe tiếng; ý vật trợ các nhân bằng hiện hữu duyên.

Pháp phi nhân trợ pháp nhân và phi nhân bằng hiện hữu duyên: có câu sanh và tiền sanh.

Câu sanh: một uẩn phi nhân trợ ba uẩn, các nhân, và các sắc sở y tâm bằng hiện hữu duyên; vào sát na tái tục ý vật trợ các nhân và các uẩn tương ưng bằng hiện hữu duyên.

Tiền sanh: quán vô thường … đối với mắt … ý vật … ưu sanh khởi; dùng thiên nhãn thấy sắc; dùng thiên nhĩ nghe tiếng; ý vật trợ các nhân và các uẩn tương ưng bằng hiện hữu duyên.

Pháp nhân và phi nhân trợ pháp nhân bằng hiện hữu duyên: có câu sanh và tiền sanh.

Câu sanh: vô tham và các uẩn tương ưng trợ vô sân vô si bằng hiện hữu duyên. Nên kết hợp xoay vòng. Tham và các uẩn tương ưng trợ si bằng hiện hữu duyên. Nên kết hợp xoay vòng. Vào sát na tái tục vô tham và ý vật trợ vô sân vô si bằng hiện hữu duyên. Nên kết hợp xoay vòng.

Pháp nhân và phi nhân trợ pháp phi nhân bằng hiện hữu duyên: có câu sanh, hậu sanh, vật thực và quyền.

Câu sanh: một uẩn phi nhân và nhân trợ ba uẩn và các sắc sở y tâm bằng hiện hữu duyên … trùng … hai uẩn vào sát na tái tục nhân và ý vật trợ các uẩn phi nhân bằng hiện hữu duyên; các nhân đồng sanh và các sắc đại hiển trợ các sắc sở y tâm bằng hiện hữu duyên.

Hậu sanh: các nhân và đoàn thực trợ thân này bằng hiện hữu duyên.

Hậu sanh: các nhân và sắc mạng quyền trợ các sắc nghiệp bằng hiện hữu duyên.

Pháp nhân và phi nhân trợ pháp nhân và phi nhân bằng hiện hữu duyên: có câu sanh và tiền sanh.

Câu sanh: một uẩn phi nhân và vô tham trợ ba uẩn, vô sân, vô si, và các sắc sở y tâm bằng hiện hữu duyên. Nên kết hợp xoay vòng. Một uẩn phi nhân và tham trợ ba uẩn, si, và các sắc sở y tâm bằng hiện hữu duyên. Nên kết hợp xoay vòng. Vào sát na tái tục một uẩn phi nhân và vô tham … nên kết hợp xoay vòng. Vào sát na tái tục vô tham và ý vật trợ vô sân, vô si và các uẩn tương ưng bằng hiện hữu duyên; tham và ý vật trợ si và các uẩn tương ưng bằng hiện hữu duyên.

… bằng vô hữu duyên … bằng ly khứ duyên … bất ly duyên …

[34] Trong nhân có ba cách; trong cảnh có chín cách; trong trưởng có chín cách; trong vô gián có chín cách; trong đẳng vô gián có chín cách; trong câu sanh có chín cách; trong hỗ tương có chín cách; trong y chỉ có chín cách, trong cận y có chín cách; trong tiền sanh có ba cách; trong hậu sanh có ba cách; trong trùng dụng có chín cách; trong nghiệp có ba cách; trong quả có chín cách; trong vật thực có ba cách; trong quyền có chín cách; trong thiền na có ba cách; trong đồ đạo có chín cách; trong tương ưng có chín cách, trong bất tương ưng có năm cách; trong hiện hữu có chín cách; trong vô hữu có chín cách; trong ly khứ có chín cách; trong bất ly có chín cách. Nên tính toán một cách rõ ràng như vậy.

DỨT THUẬN TÙNG.

[35] Pháp nhân trợ pháp nhân bằng cảnh duyên … bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên.

Pháp nhân trợ pháp phi nhân … bằng cảnh duyên … bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên … bằng tiền sanh duyên … bằng hậu sanh duyên.

Pháp nhân trợ pháp nhân và phi nhân … bằng cảnh duyên … bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên.

Pháp phi nhân trợ pháp phi nhân … bằng cảnh duyên … bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên … bằng tiền sanh duyên … bằng hậu sanh duyên … bằng nghiệp duyên … bằng vật thực duyên … bằng quyền duyên …

Pháp phi nhân trợ pháp nhân … bằng cảnh duyên … bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên … bằng tiền sanh duyên … bằng hậu sanh duyên … bằng tiền sanh duyên … bằng nghiệp duyên …

Pháp phi nhân trợ pháp nhân và phi nhân … bằng cảnh duyên … bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên … bằng tiền sanh duyên … bằng nghiệp duyên.

Pháp nhân và phi nhân trợ pháp nhân … bằng cảnh duyên … bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên.

Pháp nhân và phi nhân trợ pháp phi nhân … bằng cảnh duyên … bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên … bằng hậu sanh duyên …

Pháp nhân và phi nhân trợ pháp nhân và phi nhân … bằng cảnh duyên … bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên.

[36] Trong phi nhân có chín cách; trong phi cảnh có chín cách … Tóm lược … trong phi bất ly có chín cách. Nên tính toán như vậy.

DỨT ÐỐI LẬP.

[37] Trong phi cảnh từ nhân duyên có ba cách; trong phi trưởng … ba cách; trong phi vô gián … ba cách; trong phi đẳng vô gián … ba cách; trong phi hỗ tương … một cách; trong phi cận y … ba cách. Tóm lược. Trong phi đồ đạo … ba cách; trong phi tương ưng … một cách; trong phi bất tương ưng … ba cách; trong phi vô hữu … ba cách; trong phi ly khứ … ba cách. Nên tính toán như vậy.

DỨT THUẬN TÙNG ÐỐI LẬP.

[38] Trong cảnh từ phi nhân duyên có chín cách; trong trưởng … chín cách; trong vô gián … chín cách; trong đẳng vô gián … chín cách; trong câu sanh … ba cách; trong hỗ tương … ba cách; trong y chỉ … ba cách; trong cận y … chín cách; trong tiền sanh … ba cách; trong hậu sanh … ba cách; trong trùng dụng … chín cách; trong nghiệp … ba cách; trong quả… ba cách; trong vật thực … ba cách; trong quyền … ba cách; trong thiền na … ba cách; trong đồ đạo … ba cách; trong tương ưng … ba cách; trong bất tương ưng … ba cách; trong hiện hữu … ba cách; trong vô hữu … chín cách; trong ly khứ … chín cách; trong bất ly … ba cách. Nên tính toán như vậy.

DỨT ÐỐI LẬP THUẬN TÙNG

KẾT THÚC NHỊ ÐỀ NHÂN.

-ooOoo-

NHỊ ÐỀ HỮU NHÂN (Sahetukadukaṃ)

PHẦN LIÊN QUAN (Paṭiccavāro)

[39] Pháp hữu nhân liên quan pháp hữu nhân sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn liên quan một uẩn hữu nhân, hai uẩn liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục …

Pháp vô nhân liên quan pháp hữu nhân sanh khởi do nhân duyên: sắc sở y tâm liên quan các uẩn hữu nhân; vào sát na tái tục …

Pháp hữu nhân và vô nhân liên quan pháp hữu nhân sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn và sắc sở y tâm liên quan một uẩn hữu nhân … hai uẩn; vào sát na tái tục …

Pháp vô nhân liên quan pháp vô nhân sanh khởi do nhân duyên: sắc sở y tâm liên quan si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử; ba đại hiển liên quan một đại hiển; sắc sở y tâm, sắc nghiệp, sắc y sinh liên quan các đại hiển.

Pháp hữu nhân liên quan pháp vô nhân sanh khởi do nhân duyên: các uẩn tương ưng liên quan si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử; vào sát na tái tục các uẩn hữu nhân liên quan ý vật.

Pháp hữu nhân và vô nhân liên quan pháp vô nhân sanh khởi do nhân duyên: các uẩn tương ưng và sắc sở y tâm liên quan si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử; vào sát na tái tục các uẩn hữu nhân liên quan ý vật; sắc nghiệp liên quan các đại hiển.

Pháp hữu nhân liên quan pháp hữu nhân và vô nhân sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn liên quan một uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si … hai uẩn; vào sát na tái tục ba uẩn liên quan một uẩn hữu nhân và ý vật … hai uẩn.

Pháp vô nhân liên quan pháp hữu nhân và vô nhân sanh khởi do nhân duyên: sắc sở y tâm liên quan các uẩn hữu nhân và các đại hiển; sắc sở y tâm liên quan các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si.

Pháp hữu nhân và vô nhân liên quan pháp hữu nhân và vô nhân sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn và sắc sở y tâm liên quan một uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si … hai uẩn; vào sát na tái tục ba uẩn liên quan một uẩn hữu nhân và ý vật … hai uẩn; sắc nghiệp liên quan các uẩn hữu nhân và các đại hiển.

[40] Pháp hữu nhân liên quan pháp hữu nhân sanh khởi do cảnh duyên: ba uẩn liên quan một uẩn hữu nhân, hai uẩn … vào sát na tái tục …

Pháp vô nhân liên quan pháp hữu nhân sanh khởi do cảnh duyên: si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử liên quan các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử.

Pháp hữu nhân và vô nhân liên quan pháp hữu nhân sanh khởi do cảnh duyên: ba uẩn và si liên quan một uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử, hai uẩn …

Pháp vô nhân liên quan pháp vô nhân sanh khởi do cảnh duyên: ba uẩn liên quan một uẩn vô nhân, hai uẩn … vào sát na tái tục các uẩn vô nhân liên quan ý vật.

Pháp hữu nhân liên quan pháp vô nhân sanh khởi do cảnh duyên: các uẩn tương ưng liên quan si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử; vào sát na tái tục các uẩn hữu nhân liên quan ý vật.

Pháp hữu nhân liên quan pháp hữu nhân và vô nhân sanh khởi do cảnh duyên: ba uẩn liên quan một uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si; hai uẩn … vào sát na tái tục ba uẩn liên quan một uẩn vô nhân và ý vật, hai uẩn…

[41] Pháp hữu nhân liên quan pháp hữu nhân sanh khởi do trưởng duyên: ba uẩn liên quan một uẩn hữu nhân, hai uẩn…

Pháp vô nhân liên quan pháp hữu nhân sanh khởi do trưởng duyên: sắc sở y tâm liên quan các uẩn hữu nhân.

Pháp hữu nhân và vô nhân liên quan pháp hữu nhân sanh khởi do trưởng duyên: ba uẩn và sắc sở y tâm liên quan một uẩn hữu nhân, hai uẩn …

Pháp vô nhân liên quan pháp vô nhân sanh khởi do trưởng duyên: … một đại hiển; sắc sở y tâm, sắc y sinh liên quan các sắc đại hiển.

Pháp vô nhân liên quan hữu nhân và vô nhân sanh khởi do trưởng duyên: sắc sở y tâm liên quan các uẩn hữu nhân và các sắc đại hiển.

[42] Pháp hữu nhân liên quan pháp hữu nhân sanh khởi do vô gián duyên … do đẳng vô gián duyên …

[43] … Do câu sanh duyên: … một uẩn hữu nhân; vào sát na tái tục …

Pháp vô nhân liên quan pháp hữu nhân sanh khởi do câu sanh duyên: sắc sở y tâm liên quan các uẩn hữu nhân; si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và sắc sở y tâm liên quan các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử; vào sát na tái tục …

Pháp hữu nhân và vô nhân liên quan pháp hữu nhân sanh khởi do câu sanh duyên: ba uẩn và sắc sở y tâm liên quan một uẩn hữu nhân … hai uẩn … ba uẩn và si và sắc sở y tâm liên quan một uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử … hai uẩn; vào sát na tái tục …

Pháp vô nhân liên quan pháp vô nhân sanh khởi do câu sanh duyên: ba uẩn và sắc sở y tâm liên quan một uẩn vô nhân … hai uẩn; sắc sở y tâm liên quan si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử; vào sát na tái tục ý vật liên quan các danh uẩn, các danh uẩn liên quan ý vật; một đại hiển … trùng … đối với sắc ngoại … sắc sở y vật thực … sắc sở y quý tiết … đối với chúng sanh vô tưởng một đại hiển … trùng …

Pháp hữu nhân liên quan pháp vô nhân sanh khởi do câu sanh duyên: đây có năm vấn đề giống như đề nhân không khác chi.

[44] Pháp hữu nhân liên quan pháp hữu nhân sanh khởi do hỗ tương duyên: ba uẩn liên quan một uẩn hữu nhân; vào sát na tái tục …

Pháp vô nhân liên quan pháp hữu nhân sanh khởi do hỗ tương duyên: si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử liên quan các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử; vào sát na tái tục ý vật liên quan các uẩn hữu nhân.

Pháp hữu nhân và vô nhân liên quan pháp hữu nhân sanh khởi do hỗ tương duyên: ba uẩn và si liên quan một uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử, hai uẩn … vào sát na tái tục ba uẩn và ý vật liên quan một uẩn hữu nhân, hai uẩn …

Pháp vô nhân liên quan pháp vô nhân sanh khởi do hỗ tương duyên: ba uẩn liên quan một uẩn, hai uẩn … vào sát na tái tục ba uẩn và ý vật liên quan một uẩn vô nhân, … liên quan hai uẩn … tóm lược cho đến chỗ chúng sanh vô tưởng.

Pháp hữu nhân liên quan pháp vô nhân sanh khởi do hỗ tương duyên: các uẩn tương ưng liên quan si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử; vào sát na tái tục các uẩn hữu nhân liên quan ý vật.

Pháp hữu nhân liên quan pháp hữu nhân và vô nhân sanh khởi do hỗ tương duyên: ba uẩn liên quan một uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si, … hai uẩn; vào sát na tái tục ba uẩn liên quan một uẩn hữu nhân và ý vật, hai uẩn …

[45] Pháp hữu nhân liên quan pháp hữu nhân do y chỉ duyên: … do cận y duyên … do tiền sanh duyên … do trùng dụng duyên … do nghiệp duyên … do quả duyên … do vật thực duyên … do quyền duyên … do thiền na duyên … do đồ đạo duyên …

Thiền na, đồ đạo đều giống như câu sanh duyên nhưng không có sắc đại hiển ngoại.

… Do tương ưng duyên … do bất tương ưng duyên … do hiện hữu duyên … do vô hữu duyên … do ly khứ duyên … do bất ly duyên …

[46] Trong nhân có chín cách; trong cảnh có sáu cách; trong trưởng có năm cách; trong vô gián có sáu cách; trong đẳng vô gián có sáu cách; trong câu sanh có chín cách; trong hỗ tương có sáu cách; trong y chỉ có chín cách, trong cận y có sáu cách; trong tiền sanh có sáu cách; trong trùng dụng có sáu cách; trong nghiệp có chín cách; trong quả có chín cách; trong vật thực có chín cách; trong quyền có chín cách; trong thiền na có chín cách; trong đồ đạo có chín cách; trong tương ưng có sáu cách, trong bất tương ưng có chín cách; trong hiện hữu có chín cách; trong vô hữu có sáu cách; trong ly khứ có sáu cách; trong bất ly có chín cách. Nên tính toán như vậy.

DỨT THUẬN TÙNG.

[47] Pháp vô nhân liên quan pháp hữu nhân sanh khởi do phi nhân duyên: si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử liên quan các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử.

Pháp phi nhân liên quan pháp phi nhân sanh khởi do phi nhân duyên: ba uẩn và sắc sở y tâm liên quan một uẩn vô nhân, hai uẩn …; vào sát na tái tục, nên sắp mọi câu cho đến chúng sanh vô tưởng.

[48] Pháp vô nhân liên quan pháp hữu nhân sanh khởi do phi cảnh duyên: sắc sở y tâm liên quan các uẩn hữu nhân; vào sát na tái tục …

Pháp vô nhân liên quan pháp vô nhân sanh khởi do phi cảnh duyên: sắc sở y tâm liên quan các uẩn vô nhân; sắc sở y tâm liên quan si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử; vào sát na tái tục ý vật liên quan các uẩn; một đại hiển … tóm lược. Ðối với chúng sanh vô tưởng một đại hiển …

Pháp vô nhân liên quan pháp hữu nhân và vô nhân sanh khởi do phi cảnh duyên: sắc sở y tâm liên quan các uẩn hữu nhân và sắc đại hiển; sắc sở y tâm liên quan các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si.

[49] Pháp hữu nhân liên quan pháp hữu nhân sanh khởi do phi trưởng duyên: giống như câu sanh duyên trong thuận tùng.

… Do phi vô gián duyên … do phi đẳng vô gián duyên … do phi hỗ tương duyên … do phi cận y duyên …

[50] Pháp hữu nhân liên quan pháp hữu nhân sanh khởi do phi tiền sanh duyên: ba uẩn liên quan một uẩn hữu nhân trong cõi vô sắc; vào sát na tái tục … uẩn hữu nhân.

Pháp vô nhân liên quan pháp hữu nhân sanh khởi do phi tiền sanh duyên: si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử liên quan các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử trong cõi vô sắc; sắc sở y tâm liên quan các uẩn hữu nhân; vào sát na tái tục …

Pháp hữu nhân và vô nhân liên quan pháp hữu nhân sanh khởi do phi tiền sanh duyên: ba uẩn và si liên quan một uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử trong cõi vô sắc, hai uẩn … vào sát na tái tục …

Pháp vô nhân liên quan pháp vô nhân sanh khởi do phi tiền sanh duyên: … một uẩn vô nhân cõi vô sắc, hai uẩn …; sắc sở y tâm liên quan các uẩn vô nhân; sắc sở y tâm liên quan si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử; vào sát na tái tục … giải rộng cho đến câu chúng sanh vô tưởng.

Pháp hữu nhân liên quan pháp vô nhân sanh khởi do phi tiền sanh duyên: các uẩn tương ưng liên quan si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử trong cõi vô sắc; vào sát na tái tục các uẩn hữu nhân liên quan ý vật.

Pháp hữu nhân và vô nhân liên quan pháp vô nhân sanh khởi do phi tiền sanh duyên: vào sát na tái tục các uẩn hữu nhân liên quan ý vật; sắc nghiệp liên quan các đại hiển.

Pháp hữu nhân liên quan pháp hữu nhân và vô nhân sanh khởi do phi tiền sanh duyên: ba uẩn liên quan một uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si; hai uẩn … vào sát na tái tục ba uẩn liên quan một uẩn hữu nhân và ý vật, hai uẩn …

Pháp vô nhân liên quan pháp hữu nhân và vô nhân sanh khởi do phi tiền sanh duyên: sắc sở y tâm liên quan các uẩn hữu nhân và sắc đại hiển; sắc sở y tâm liên quan các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si.

Pháp hữu nhân và vô nhân liên quan pháp hữu nhân và vô nhân sanh khởi do phi tiền sanh duyên: vào sát na tái tục ba uẩn liên quan một uẩn hữu nhân và ý vật, hai uẩn … sắc nghiệp liên quan các uẩn hữu nhân và sắc đại hiển.

[51] Pháp hữu nhân liên quan pháp hữu nhân sanh khởi do phi hậu sanh duyên: … do phi trùng dụng duyên …

[52] … Do phi nghiệp duyên: Tư (cetanā) hữu nhân liên quan các uẩn hữu nhân.

Pháp vô nhân liên quan pháp vô nhân sanh khởi do phi nghiệp duyên: Tư vô nhân liên quan các uẩn vô nhân; đối với sắc ngoại ..ṣắc sở y vật thực … sắc sở y quý tiết …

Pháp hữu nhân liên quan pháp vô nhân sanh khởi do phi nghiệp duyên: Tư tương ưng liên quan si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử.

Pháp hữu nhân liên quan pháp hữu nhân và vô nhân sanh khởi do phi nghiệp duyên: tư tương ưng liên quan các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si.

[53] … Do phi quả duyên: không có thời tái tục.

[54] Pháp vô nhân liên quan pháp vô nhân sanh khởi do phi vật thực duyên: … do phi quyền duyên … do phi thiền na duyên … do phi đồ đạo duyên … do phi tương ưng duyên.

[55] Pháp hữu nhân liên quan pháp hữu nhân sanh khởi do phi bất tương ưng duyên: … một uẩn hữu nhân cõi vô sắc … trùng …

Pháp vô nhân liên quan pháp hữu nhân sanh khởi do phi bất tương ưng duyên: si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử liên quan các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử cõi vô sắc.

Pháp hữu nhân và vô nhân liên quan pháp hữu nhân sanh khởi do phi bất tương ưng duyên: ba uẩn và si liên quan một uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử cõi vô sắc, hai uẩn …

Pháp vô nhân liên quan pháp vô nhân sanh khởi do phi bất tương ưng duyên: ba uẩn liên quan một uẩn vô nhân cõi vô sắc, hai uẩn …

Pháp hữu nhân liên quan pháp vô nhân sanh khởi do phi bất tương ưng duyên: các uẩn tương ưng liên quan si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử cõi vô sắc.

Pháp hữu nhân liên quan pháp hữu nhân và vô nhân sanh khởi do phi bất tương ưng duyên: ba uẩn liên quan một uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si cõi vô sắc, hai uẩn …

… Do phi vô hữu duyên … do phi ly khứ duyên …

[56] Trong phi nhân có hai cách; trong phi cảnh có ba cách; trong phi trưởng có chín cách; trong phi vô gián có ba cách; trong phi đẳng vô gián có ba cách; trong phi hỗ tương có ba cách; trong phi cận y có ba cách; trong phi tiền sanh có chín cách; trong phi hậu sanh có chín cách; trong phi trùng dụng có chín cách; trong phi nghiệp có bốn cách; trong phi quả có chín cách; trong phi vật thực có một cách; trong phi quyền có một cách; trong phi thiền na có một cách; trong phi đồ đạo có một cách; trong phi tương ưng có ba cách; trong phi bất tương ưng có sáu cách; trong phi vô hữu có ba cách; trong phi ly khứ có ba cách. Nên tính toán như vậy.

DỨT ÐỐI LẬP.

[57] Trong phi cảnh từ nhân duyên có ba cách; trong phi trưởng … chín cách; trong phi vô gián … ba cách; trong phi đẳng vô gián … ba cách; trong phi hỗ tương … ba cách; trong phi cận y … ba cách; trong phi tiền sanh … chín cách; trong phi hậu sanh … chín cách; trong phi trùng dụng … chín cách; trong phi nghiệp … ba cách; trong phi quả… chín cách; trong phi tương ưng … ba cách; trong phi bất tương ưng … ba cách; trong phi vô hữu … ba cách; trong phi ly khứ … ba cách. Nên tính toán như vậy.

DỨT THUẬN TÙNG ÐỐI LẬP.

[58] Trong cảnh từ phi nhân duyên có hai cách; trong vô gián … hai cách; trong đẳng vô gián … hai cách; tất cả đều hai cách … trong quả… một cách; trong vật thực … hai cách; trong quyền … hai cách; trong thiền na … hai cách; trong đồ đạo … một cách; trong tương ưng … hai cách; trong bất ly … hai cách. Nên tính toán như vậy.

DỨT ÐỐI LẬP THUẬN TÙNG.

PHẦN CÂU SANH (sahajātavāro) giống như PHẦN LIÊN QUAN (paṭiccavāra).

PHẦN DUYÊN SỞ (Paccayavāro)

[59] Pháp hữu nhân nhờ pháp hữu nhân sanh khởi do nhân duyên: căn hữu nhân giống như trong phần liên quan (paṭiccavāra).

Pháp vô nhân nhờ pháp vô nhân … cũng giống như phần liên quan.

Pháp hữu nhân nhờ pháp vô nhân sanh khởi do nhân duyên: các uẩn hữu nhân nhờ ý vật; các uẩn tương ưng nhờ si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử; vào sát na tái tục các uẩn hữu nhân nhờ ý vật.

Pháp hữu nhân và vô nhân nhờ pháp vô nhân sanh khởi do nhân duyên: các uẩn hữu nhân nhờ ý vật; sắc sở y tâm nhờ các sắc đại hiển; các uẩn tương ưng và sắc sở y tâm nhờ si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử; vào sát na tái tục … nhờ ý vật.

Pháp hữu nhân nhờ pháp hữu nhân và vô nhân sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn nhờ một uẩn hữu nhân và ý vật, hai uẩn … ba uẩn nhờ một uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si, hai uẩn … vào sát na tái tục …

Pháp vô nhân nhờ pháp hữu nhân và vô nhân sanh khởi do nhân duyên: sắc sở y tâm nhờ các uẩn hữu nhân và sắc đại hiển; sắc sở y tâm nhờ các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si; vào sát na tái tục …

Pháp hữu nhân và vô nhân nhờ pháp hữu nhân và vô nhân sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn nhờ một uẩn hữu nhân và ý vật, hai uẩn …; sắc sở y tâm nhờ các uẩn hữu nhân và sắc đại hiển; ba uẩn và sắc sở y tâm nhờ một uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si, hai uẩn … vào sát na tái tục ba uẩn nhờ một uẩn hữu nhân và ý vật, hai uẩn … sắc nghiệp nhờ các uẩn hữu nhân và sắc đại hiển.

[60] Pháp hữu nhân nhờ pháp hữu nhân sanh khởi do cảnh duyên: ba uẩn nhờ một uẩn hữu nhân; vào sát na tái tục …

Pháp vô nhân nhờ pháp hữu nhân sanh khởi do cảnh duyên: si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử nhờ các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử.

Pháp hữu nhân và vô nhân nhờ pháp hữu nhân sanh khởi do cảnh duyên: ba uẩn và si nhờ một uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử, hai uẩn …

Pháp vô nhân nhờ pháp vô nhân sanh khởi do cảnh duyên: … nhờ một uẩn vô nhân … nhờ hai uẩn; vào sát na tái tục các uẩn nhờ ý vật; nhãn thức nhờ nhãn xứ … thân thức nhờ thân xứ; các uẩn vô nhân nhờ ý vật.

Pháp hữu nhân nhờ pháp vô nhân sanh khởi do cảnh duyên: các uẩn hữu nhân nhờ ý vật; các uẩn tương ưng nhờ si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử; vào sát na tái tục …

Pháp hữu nhân và vô nhân nhờ pháp vô nhân sanh khởi do cảnh duyên: các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si nhờ ý vật.

Pháp hữu nhân nhờ pháp hữu nhân và vô nhân sanh khởi do cảnh duyên: ba uẩn nhờ một uẩn hữu nhân và ý vật; ba uẩn nhờ một uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si, hai uẩn …; vào sát na tái tục …

Pháp vô nhân nhờ pháp hữu nhân và vô nhân sanh khởi do cảnh duyên: si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử nhờ các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và ý vật.

Pháp hữu nhân và vô nhân nhờ pháp hữu nhân và vô nhân sanh khởi do cảnh duyên: ba uẩn và si nhờ một uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và ý vật, hai uẩn và si nhờ hai uẩn.

[61] Pháp hữu nhân nhờ pháp hữu nhân sanh khởi do trưởng duyên: chín vấn đề của trưởng duyên chỉ có trong thời bình nhật.

[62] Pháp hữu nhân nhờ pháp hữu nhân sanh khởi do vô gián duyên … do đẳng vô gián duyên …

[63] … Do câu sanh duyên: ba câu giống như phần liên quan.

Pháp vô nhân nhờ pháp vô nhân sanh khởi do câu sanh duyên: ba uẩn và sắc sở y tâm nhờ một uẩn vô nhân, hai uẩn … Thời tái tục cho đến câu chúng sanh vô tưởng; nhãn thức nhờ nhãn xứ … thân thức nhờ thân xứ; các uẩn vô nhân nhờ ý vật.

Pháp hữu nhân nhờ pháp vô nhân sanh khởi do câu sanh duyên: các uẩn hữu nhân nhờ ý vật; các uẩn tương ưng nhờ si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử; vào sát na tái tục …

Pháp hữu nhân và vô nhân nhờ pháp vô nhân sanh khởi do câu sanh duyên: các uẩn hữu nhân nhờ ý vật; sắc sở y tâm nhờ sắc đại hiển; các uẩn tương ưng và sắc sở y tâm nhờ si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử; vào sát na tái tục vào sát na tái tục … nhờ ý vật.

Pháp hữu nhân nhờ pháp hữu nhân và vô nhân sanh khởi do câu sanh duyên: ba uẩn nhờ một uẩn hữu nhân và ý vật, hai uẩn …; ba uẩn nhờ một uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si, hai uẩn … vào sát na tái tục …

Pháp vô nhân nhờ pháp hữu nhân và vô nhân sanh khởi do câu sanh duyên: sắc sở y tâm nhờ các uẩn hữu nhân và sắc đại hiển; sắc sở y tâm nhờ các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si; si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử nhờ các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và ý vật.

Pháp hữu nhân và vô nhân nhờ pháp hữu nhân và vô nhân sanh khởi do câu sanh duyên: ba uẩn nhờ một uẩn hữu nhân và ý vật, hai uẩn …; sắc sở y tâm nhờ các uẩn hữu nhân và sắc đại hiển; ba uẩn nhờ một uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và ý vật, hai uẩn …; sắc sở y tâm nhờ các uẩn hữu nhân và sắc đại hiển; ba uẩn và sắc sở y tâm nhờ một uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si, hai uẩn …; ba uẩn và si nhờ một uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và ý vật, hai uẩn …; vào sát na tái tục ba uẩn nhờ một uẩn hữu nhân và ý vật, hai uẩn …; sắc nghiệp nhờ các uẩn hữu nhân và sắc đại hiển.

[64] Pháp hữu nhân nhờ pháp hữu nhân sanh khởi do cảnh duyên: … tóm lược … do bất ly duyên …

[65] Trong nhân có chín cách; trong cảnh có chín cách; trong trưởng có chín cách … tất cả đều chín cách … trong bất ly có chín cách. Nên tính toán như vậy.

DỨT THUẬN TÙNG.

[66] Pháp vô nhân nhờ pháp hữu nhân sanh khởi do phi nhân duyên: si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử nhờ các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử.

Pháp vô nhân nhờ pháp vô nhân sanh khởi do phi nhân duyên: … nhờ một uẩn vô nhân; vào sát na tái tục … cho đến câu chúng sanh hữu tình; nhãn thức nhờ nhãn xứ … thân thức nhờ thân xứ; các uẩn vô nhân và si nhờ ý vật.

Pháp vô nhân nhờ pháp hữu nhân và vô nhân sanh khởi do phi nhân duyên: si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử nhờ các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và ý vật … tóm lược.

[67] Trong phi nhân có ba cách; trong phi cảnh có ba cách; trong phi trưởng có chín cách; trong phi vô gián có ba cách; trong phi đẳng vô gián có ba cách; trong phi hỗ tương có ba cách; trong phi y chỉ có ba cách; trong phi cận y có ba cách; trong phi tiền sanh có chín cách; trong phi hậu sanh có chín cách; trong phi trùng dụng có chín cách; trong phi nghiệp có bốn cách; trong phi quả có chín cách; trong phi vật thực có một cách; trong phi quyền có một cách; trong phi thiền na có một cách; trong phi đồ đạo có một cách; trong phi tương ưng có ba cách; trong phi bất tương ưng có sáu cách; trong phi vô hữu có ba cách; trong phi ly khứ có ba cách. Nên tính toán như vậy.

DỨT ÐỐI LẬP.

[68] Trong phi cảnh từ nhân duyên có ba cách; trong phi trưởng … chín cách; trong phi vô gián … ba cách; trong phi đẳng vô gián … ba cách; trong phi hỗ tương … ba cách; trong phi cận y … ba cách; trong phi tiền sanh … chín cách; trong phi hậu sanh … chín cách; trong phi trùng dụng … chín cách; trong phi nghiệp … ba cách; trong phi quả… chín cách; trong phi tương ưng … ba cách; trong phi bất tương ưng … ba cách; trong phi vô hữu … ba cách; trong phi ly khứ … ba cách. Nên tính toán như vậy.

DỨT THUẬN TÙNG ÐỐI LẬP.

[69] Trong cảnh từ phi nhân duyên có ba cách; trong vô gián … ba cách. Tóm lược; trong đồ đạo … ba cách; trong tương ưng … ba cách; trong bất ly … ba cách. Nên tính toán như vậy.

DỨT ÐỐI LẬP THUẬN TÙNG.

PHẦN Y CHỈ (nissayavāro) giống như phần DUYÊN SỞ (paccayavāra).

PHẦN HÒA HỢP (Saṃsaṭṭhavāro)

[70] Pháp hữu nhân hòa hợp pháp hữu nhân sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn hòa hợp một uẩn hữu nhân, hai uẩn … vào sát na tái tục …

Pháp hữu nhân hòa hợp pháp vô nhân sanh khởi do nhân duyên: các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử hòa hợp si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử.

Pháp hữu nhân hòa hợp pháp hữu nhân và vô nhân sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn hòa hợp một uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si, hai uẩn …

[71] Pháp hữu nhân hòa hợp pháp hữu nhân sanh khởi do cảnh duyên: ba uẩn hòa hợp một uẩn hữu nhân, hai uẩn … vào sát na tái tục …

Pháp vô nhân hòa hợp pháp hữu nhân sanh khởi do cảnh duyên: si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử hòa hợp các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử.

Pháp hữu nhân và vô nhân hòa hợp pháp hữu nhân sanh khởi do cảnh duyên: ba uẩn và si hòa hợp một uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử, hai uẩn …

Pháp vô nhân hòa hợp pháp vô nhân sanh khởi do cảnh duyên: ba uẩn hòa hợp một uẩn vô nhân, hai uẩn … vào sát na tái tục …

Pháp hữu nhân hòa hợp pháp vô nhân sanh khởi do cảnh duyên: các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử hòa hợp si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử.

Pháp hữu nhân hòa hợp pháp hữu nhân và vô nhân sanh khởi do cảnh duyên: ba uẩn hòa hợp một uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si, hai uẩn …

[72] Pháp hữu nhân hòa hợp pháp hữu nhân sanh khởi do trưởng duyên: ba uẩn hòa hợp một uẩn hữu nhân, hai uẩn …

[73] Pháp hữu nhân hòa hợp pháp hữu nhân sanh khởi do vô gián duyên … do đẳng vô gián duyên … do câu sanh duyên … tóm lược.

[74] … Do quả duyên: … hợp một uẩn quả hữu nhân, hai uẩn … vào sát na tái tục …

Pháp vô nhân hòa hợp pháp vô nhân sanh khởi do quả duyên: ba uẩn hòa hợp một uẩn quả vô nhân, hai uẩn … vào sát na tái tục …

… Do thiền na duyên. Tóm lược … do bất ly duyên …

[75] Trong nhân có ba cách; trong cảnh có sáu cách; trong trưởng có một cách; trong vô gián có sáu cách; trong đẳng vô gián có sáu cách; trong câu sanh có sáu cách; trong hỗ tương có sáu cách; trong y chỉ có sáu cách, trong cận y có sáu cách; trong tiền sanh có sáu cách … tóm lược … trong quả có hai cách; trong vật thực có sáu cách; trong quyền có sáu cách; trong thiền na có sáu cách; trong đồ đạo có năm cách; trong bất ly có sáu cách. Nên tính toán như vậy.

DỨT THUẬN TÙNG.

[76] Pháp vô nhân hòa hợp pháp hữu nhân sanh khởi do phi nhân duyên: si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử hòa hợp các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử.

Pháp phi nhân hòa hợp pháp phi nhân sanh khởi do phi nhân duyên: ba uẩn hòa hợp một uẩn vô nhân, hai uẩn … vào sát na tái tục … tóm lược.

[77] Trong phi nhân có hai cách; trong phi trưởng có sáu cách; trong phi tiền sanh có sáu cách; trong phi hậu sanh có sáu cách; trong phi trùng dụng có sáu cách; trong phi nghiệp có bốn cách; trong phi quả có sáu cách; trong phi thiền na có một cách; trong phi đồ đạo có một cách; trong phi bất tương ưng có sáu cách. Nên tính toán như vậy.

DỨT ÐỐI LẬP.

[78] Trong phi trưởng từ nhân duyên có ba cách; trong phi tiền sanh … ba cách; trong phi hậu sanh … ba cách; trong phi trùng dụng … ba cách; trong phi nghiệp … ba cách; trong phi quả… ba cách; trong phi bất tương ưng … ba cách.

DỨT THUẬN TÙNG ÐỐI LẬP.

[79] Trong cảnh từ phi nhân duyên có hai cách; trong vô gián … hai cách. Tóm lược … trong nghiệp … hai cách; trong quả … một cách; trong vật thực … hai cách; trong đồ đạo … một cách; trong bất ly … hai cách. Nên tính toán như vậy.

DỨT ÐỐI LẬP THUẬN TÙNG.

PHẦN TƯƠNG ƯNG (sampayuttavāro) giống như PHẦN HÒA HỢP (saṃsaṭṭhavāra).

PHẦN YẾU TRI (Pañhāvāro)

[80] Pháp hữu nhân trợ pháp hữu nhân bằng nhân duyên: các nhân hữu nhân trợ các uẩn tương ưng bằng nhân duyên; vào sát na tái tục …

Pháp hữu nhân trợ pháp vô nhân bằng nhân duyên: Các nhân hữu nhân trợ các sắc sở y tâm bằng nhân duyên; vào sát na tái tục …

Pháp hữu nhân trợ pháp hữu nhân và vô nhân bằng nhân duyên: các nhân hữu nhân trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng nhân duyên; vào sát na tái tục …

Pháp vô nhân trợ pháp vô nhân bằng nhân duyên: Si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử trợ các sắc sở y tâm bằng nhân duyên.

Pháp vô nhân trợ pháp hữu nhân bằng nhân duyên: Si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử trợ các uẩn tương ưng bằng nhân duyên.

Pháp vô nhân trợ pháp hữu nhân và vô nhân bằng nhân duyên: Si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng nhân duyên.

[81] Pháp hữu nhân trợ pháp hữu nhân bằng cảnh duyên: sau khi bố thí … giới … bố tát, suy xét lại việc ấy; xét lại các thiện hạnh đã từng làm; sau khi xuất thiền, phản khán thiền; các bậc Thánh sau khi xuất đạo, phản khán tâm đạo, phản khán tâm quả; phản khán các phiền não đã đoạn trừ … các phiền não đã dứt tuyệt … đã từng sanh; quán vô thường … đối với các uẩn hữu nhân … ưu sanh khởi; khi tâm thiện hay bất thiện vừa diệt thì tâm quả hữu nhân sanh khởi làm na cảnh (tadālambana); dùng tha tâm thông biết được tâm của người có tâm hữu nhân; thiền không vô biên xứ trợ thiền thức vô biên xứ; thiền vô sở hữu xứ trợ thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ; các uẩn hữu nhân trợ biến hóa thông, trợ tha tâm thông, trợ túc mạng thông, trợ như nghiệp vãng thông, trợ vị lai phần thông bằng cảnh duyên; dựa theo các uẩn hữu nhân mà các uẩn hữu nhân sanh khởi.

Pháp hữu nhân trợ pháp vô nhân bằng cảnh duyên: quán vô thường đối với các uẩn hữu nhân … ưu sanh khởi; khi tâm thiện hay bất thiện vừa diệt thì quả vô nhân sanh khởi làm na cảnh; dựa theo các uẩn hữu nhân mà các uẩn vô nhân và si sanh khởi.

Pháp hữu nhân trợ pháp hữu nhân và vô nhân bằng cảnh duyên: dựa theo các uẩn hữu nhân mà các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử, và si sanh khởi.

Pháp vô nhân trợ pháp vô nhân bằng cảnh duyên: Níp bàn trợ tâm khai môn bằng cảnh duyên, quán vô thường … đối với mắt … ý vật … các uẩn vô nhân và si … ưu sanh khởi; khi tâm thiện hay bất thiện vừa diệt thì quả vô nhân sanh khởi làm na cảnh; Sắc xứ trợ nhãn thức.

… Xúc xứ trợ thân thức; dựa theo các uẩn vô nhân và si mà các uẩn vô nhân và si sanh khởi.

Pháp vô nhân trợ pháp hữu nhân bằng cảnh duyên: các bậc Thánh phản khán Níp bàn; Níp bàn trợ tâm chuyển tộc, trợ tâm dũ tịnh, trợ tâm đạo, trợ tâm quả bằng cảnh duyên; các bậc Thánh phản khán phiền não vô nhân đã đoạn trừ … đã từng sanh; quán vô thường … đối với mắt … ý vật … các uẩn vô nhân và si … ưu sanh khởi; khi tâm thiện tâm bất thiện vừa diệt thì tâm quả hữu nhân sanh khởi làm na cảnh; dùng thiên nhãn thấy sắc; dùng thiên nhĩ nghe tiếng; dùng tha tâm thông biết tâm của người có tâm vô nhân; các uẩn vô nhân trợ cho biến hóa thông, trợ tha tâm thông, trợ túc mạng thông, trợ như nghiệp vãng thông, trợ Vị Lai phần thông bằng cảnh duyên; dựa theo các uẩn vô nhân và si mà các uẩn hữu nhân sanh khởi.

Pháp vô nhân trợ pháp hữu nhân và vô nhân bằng cảnh duyên: dựa vào mắt mà các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si sanh khởi; dựa vào tai … ý vật … các uẩn vô nhân và si các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si sanh khởi.

Pháp hữu nhân và vô nhân trợ pháp hữu nhân bằng cảnh duyên: dựa theo các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si mà các uẩn hữu nhân sanh khởi.

Pháp hữu nhân và vô nhân trợ pháp vô nhân bằng cảnh duyên: dựa theo các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si mà các uẩn vô nhân và si sanh khởi.

Pháp hữu nhân và vô nhân trợ pháp hữu nhân và vô nhân bằng cảnh duyên: dựa vào các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si mà các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si sanh khởi.

[82] Pháp hữu nhân trợ pháp hữu nhân bằng trưởng duyên: có cảnh trưởng và câu sanh trưởng.

Cảnh trưởng: Sau khi bố thí … giới … Bố tát, chú tâm xét lại việc ấy; … thiền … các bậc Thánh sau khi xuất tâm Ðạo, phản khán đạo một cách khăng khít … quả … hoan hỷ thỏa thích một cách khăng khít đối với các uẩn hữu nhân, chú tâm cảnh ấy nên ái tham sanh khởi, tà kiến sanh khởi.

Câu sanh trưởng: Pháp trưởng hữu nhân trợ các uẩn tương ưng bằng trưởng duyên.

Pháp hữu nhân trợ pháp vô nhân bằng trưởng duyên. Chỉ có câu sanh trưởng: Pháp trưởng hữu nhân trợ các uẩn sắc sở y tâm bằng trưởng duyên.

Pháp hữu nhân trợ pháp hữu nhân và vô nhân bằng trưởng duyên. Chỉ có câu sanh trưởng: Pháp trưởng hữu nhân trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng trưởng duyên.

Pháp vô nhân trợ pháp hữu nhân bằng trưởng duyên. Chỉ có cảnh trưởng: các bậc Thánh phản khán Níp bàn một cách khăng khít; Níp bàn trợ tâm chuyển tộc, trợ tâm dũ tịnh, trợ tâm đạo, trợ tâm quả bằng trưởng duyên; hoan hỷ thỏa thích một cách khăng khít đối với mắt … ý vật … các uẩn vô nhân, chú tâm cảnh ấy nên ái tham sanh khởi, tà kiến sanh khởi.

[83] Pháp hữu nhân trợ pháp hữu nhân bằng vô gián duyên: các uẩn hữu nhân kế trước trợ các uẩn hữu nhân kế sau bằng vô gián duyên; tâm thuận thứ trợ tâm chuyển tộc; tâm thuận thứ trợ tâm dũ tịnh; tâm chuyển tộc trợ tâm đạo; tâm dũ tịnh trợ tâm đạo; tâm đạo trợ tâm quả; tâm quả trợ tâm quả; tâm thuận thứ trợ tâm quả thiền nhập; khi xuất thiền diệt, tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ trợ tâm quả thiền nhập bằng vô gián duyên.

Pháp hữu nhân trợ pháp vô nhân bằng vô gián duyên: các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử kế trước trợ si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử bằng vô gián duyên; tâm tử (cuticittaṃ) hữu nhân trợ tâm tục sinh (upapatticittassa) vô nhân bằng vô gián duyên; tâm hữu phần (bhavaṅgaṃ) hữu nhân trợ tâm khai môn bằng vô gián duyên; tâm hữu phần hữu nhân trợ tâm hữu phần vô nhân bằng vô gián duyên; các uẩn hữu nhân trợ tâm xuất lộ (vuṭṭhānassa) vô nhân bằng vô gián duyên.

Pháp hữu nhân trợ pháp hữu nhân và vô nhân bằng vô gián duyên: các uẩn câu hành hoài nghi, câu hành trạo cử kế trước trợ các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si kế sau bằng vô gián duyên.

Pháp vô nhân trợ pháp vô nhân bằng vô gián duyên: si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử kế trước trợ si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử kế sau bằng vô gián duyên; các uẩn vô nhân kế trước trợ các uẩn vô nhân kế sau bằng vô gián duyên; tâm khai môn trợ tâm ngũ thức bằng vô gián duyên.

Pháp vô nhân trợ pháp vô nhân bằng vô gián duyên: si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử kế trước các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử kế sau bằng vô gián duyên; tâm tử vô nhân trợ tâm tục sinh hữu nhân bằng vô gián duyên; tâm Hữu phần vô nhân trợ tâm hữu phần hữu nhân bằng vô gián duyên; các uẩn vô nhân trợ tâm Xuất Lộ hữu nhân bằng vô gián duyên; tâm khai môn trợ các uẩn hữu nhân bằng vô gián duyên.

Pháp vô nhân trợ pháp hữu nhân và vô nhân bằng vô gián duyên: si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử kế trước trợ các uẩn câu hành trạo cử và si kế sau bằng vô gián duyên; tâm khai môn trợ các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si bằng vô gián duyên.

Pháp hữu nhân và vô nhân trợ pháp hữu nhân bằng vô gián duyên: các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si kết trước trợ các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử kế sau bằng vô gián duyên.

Pháp hữu nhân và vô nhân trợ pháp vô nhân bằng vô gián duyên: các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si kế trước trợ si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử kế sau bằng vô gián duyên; các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si trợ tâm Xuất Lộ vô nhân bằng vô gián duyên.

Pháp hữu nhân và vô nhân trợ pháp hữu nhân và vô nhân bằng vô gián duyên: các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si kế trước trợ các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si kế sau bằng vô gián duyên.

[84] Pháp hữu nhân trợ pháp hữu nhân bằng câu sanh duyên: giống như câu sanh duyên trong phần liên quan (paṭiccavāre) nhưng ở đây không có duyên tấu hợp (ghaṭanā).

… Bằng hỗ tương duyên: giống như phần liên quan.

… Bằng y chỉ duyên: giống như y chỉ duyên trong phần liên quan, ở đây không có duyên tấu hợp.

[85] … Bằng cận y duyên: có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y … trùng … Thường cận y: các uẩn hữu nhân trợ các uẩn hữu nhân bằng cận y duyên.

Pháp hữu nhân trợ pháp vô nhân bằng cận y duyên: có vô gián cận y và Thường cận y … trùng … Thường cận y: các uẩn hữu nhân trợ các uẩn vô nhân và si bằng cận y duyên.

Pháp hữu nhân trợ pháp hữu nhân và vô nhân bằng cận y duyên: có vô gián cận y và thường cận y … trùng … Thường cận y: các uẩn hữu nhân trợ các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si bằng cận y duyên.

Pháp vô nhân trợ pháp vô nhân bằng cận y duyên: có vô gián cận y và thường cận y … trùng … Thường cận y: lạc thân trợ lạc thân, khổ thân và si bằng cận y duyên; khổ thân … thời tiết … thực phẩm … sàng tọa trợ lạc thân, khổ thân, và si bằng cận y duyên; Si trợ lạc thân, khổ thân, và si bằng cận y duyên; lạc thân, khổ thân, thời tiết, thực phẩm, sàng tọa và si trợ lạc thân, khổ thân, và si bằng cận y duyên.

Pháp vô nhân trợ pháp hữu nhân bằng cận y duyên: có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y duyên … trùng … Thường cận y: Do nương lạc thân mà bố thí … trùng … chia rẽ tăng; do nương khổ thân … thời tiết … thực phẩm … sàng tọa … si mà bố thí … trùng … chia rẽ tăng; Lạc thân … trùng … Si trợ cho niềm tin … tuệ, ái tham … vọng cầu, Ðạo, quả thiền nhập, bằng cận y duyên.

Pháp vô nhân trợ pháp hữu nhân và vô nhân bằng cận y duyên: có vô gián cận y và thường cận y … trùng … Thường cận y: lạc thân và si trợ các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử, và si bằng cận y duyên.

Pháp hữu nhân và vô nhân trợ pháp hữu nhân bằng cận y duyên: có vô gián cận y và Thường cận y … trùng … thường cận y: các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si trợ các uẩn hữu nhân bằng cận y duyên.

Pháp hữu nhân và vô nhân trợ pháp vô nhân bằng cận y duyên; có vô gián cận y và thường cận y … trùng … Thường cận y: các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử, và si trợ các uẩn vô nhân và si bằng cận y duyên.

Pháp hữu nhân và vô nhân trợ pháp hữu nhân và vô nhân bằng cận y duyên: có vô gián cận y và thường cận y … trùng … Thường cận y: các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử, và si trợ các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử, và si bằng cận y duyên.

[86] Pháp vô nhân trợ pháp vô nhân bằng tiền sanh duyên: có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh.

Cảnh tiền sanh: quán vô thường … đối với mắt … ý vật … ưu sanh khởi; khi tâm thiện hay bất thiện vừa diệt thì tâm quả vô nhân sanh khởi làm na cảnh; sắc xứ trợ nhãn thức … xúc xứ trợ thân thức bằng tiền sanh duyên.

Vật tiền sanh: Nhãn xứ trợ nhãn thức … Thân xứ trợ thân thức bằng tiền sanh duyên; ý vật trợ các uẩn vô nhân và si bằng tiền sanh duyên.

Pháp vô nhân trợ pháp hữu nhân bằng tiền sanh duyên: có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh.

Cảnh tiền sanh: quán vô thường … đối với mắt … ý vật … ưu sanh khởi; khi tâm thiện hay tâm bất thiện vừa diệt thì tâm quả hữu nhân sanh khởi làm na cảnh; dùng thiên nhãn thấy sắc; dùng thiên nhĩ nghe tiếng.

Vật tiền sanh: ý vật trợ các uẩn hữu nhân bằng tiền sanh duyên.

Pháp vô nhân trợ pháp hữu nhân và vô nhân bằng tiền sanh duyên: có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh.

Cảnh tiền sanh: dựa theo mắt … ý vật mà các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử, và si sanh khởi.

Vật tiền sanh: ý vật trợ các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử, và si bằng tiền sanh duyên.

[87] Pháp hữu nhân trợ pháp vô nhân bằng hậu sanh duyên: các uẩn hữu nhân sanh sau trợ cho thân sắc sanh trước này bằng hậu sanh duyên.

Pháp vô nhân trợ pháp vô nhân bằng hậu sanh duyên: các uẩn vô nhân và si sanh sau trợ cho thân sắc sanh trước này bằng hậu sanh duyên.

Pháp hữu nhân và vô nhân trợ pháp vô nhân bằng hậu sanh duyên: các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si sanh sau trợ cho thân sắc sanh trước này bằng hậu sanh duyên.

[88] Pháp hữu nhân trợ pháp hữu nhân bằng trùng dụng duyên: giống như vô gián duyên; không có tâm khai môn và tâm hữu phần; trong trùng dụng duyên cũng cần được phân tích chín câu.

[89] Pháp hữu nhân trợ pháp hữu nhân bằng nghiệp duyên: có câu sanh và dị thời.

Câu sanh: Tư hữu nhân (sahetukā cetanā) trợ các uẩn tương ưng bằng nghiệp duyên.

Dị thời: Tư hữu nhân trợ các uẩn quả hữu nhân bằng nghiệp duyên.

Pháp hữu nhân trợ pháp vô nhân bằng nghiệp duyên: có câu sanh và dị thời.

Câu sanh: Tư hữu nhân trợ các sắc sở y tâm bằng nghiệp duyên.

Dị thời: Tư hữu nhân trợ các uẩn quả vô nhân và các sắc nghiệp bằng nghiệp duyên.

Pháp hữu nhân trợ pháp hữu nhân và vô nhân bằng nghiệp duyên: có câu sanh và dị thời.

Câu sanh: Tư hữu nhân trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng nghiệp duyên.

Dị thời: Tư hữu nhân trợ các uẩn quả hữu nhân và các sắc nghiệp.

Pháp vô nhân trợ pháp vô nhân bằng nghiệp duyên: tư vô nhân trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng nghiệp duyên.

[90] Pháp hữu nhân trợ pháp hữu nhân bằng quả duyên: một uẩn quả hữu nhân trợ ba uẩn … hai uẩn … vào sát na tái tục …

Pháp hữu nhân trợ pháp vô nhân bằng quả duyên: các uẩn quả hữu nhân trợ các sắc sở y tâm bằng quả duyên; vào sát na tái tục …

Pháp hữu nhân trợ pháp hữu nhân và vô nhân bằng quả duyên: một uẩn quả hữu nhân trợ ba uẩn và các sắc sở y tâm … hai uẩn … vào sát na tái tục…

Pháp vô nhân trợ pháp vô nhân bằng quả duyên: một uẩn qua vô nhân trợ ba uẩn và các sắc sở y tâm … hai uẩn … vào sát na tái tục các danh uẩn trợ ý vật bằng quả duyên.

[91] Pháp hữu nhân trợ pháp hữu nhân bằng vật thực duyên: ba câu.

Pháp vô nhân trợ pháp vô nhân bằng vật thực duyên: các danh thực vô nhân trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng vật thực duyên; vào sát na tái tục đoàn thực trợ thân này bằng vật thực duyên.

[92] Pháp hữu nhân trợ pháp hữu nhân bằng quyền duyên: ba câu.

Pháp vô nhân trợ pháp vô nhân bằng quyền duyên: các danh quyền vô nhân trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng quyền duyên; vào sát na tái tục …; nhãn quyền trợ nhãn thức … thân quyền trợ thân thức bằng quyền duyên; mạng quyền sắc trợ các sắc nghiệp bằng quyền duyên.

[93] Pháp hữu nhân trợ pháp hữu nhân bằng thiền na duyên: ba câu.

Pháp vô nhân trợ pháp vô nhân bằng thiền na duyên: các chi thiền vô nhân trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng thiền na duyên; vào sát na tái tục …

[94] Pháp hữu nhân trợ pháp hữu nhân bằng đồ đạo duyên: ba câu.

[95] Pháp hữu nhân trợ pháp hữu nhân bằng tương ưng duyên: có sáu vấn đề giống như tương ưng duyên trong phần liên quan (paṭiccavāra).

[96] Pháp hữu nhân trợ pháp vô nhân bằng bất tương ưng duyên: có câu sanh và hậu sanh.

Câu sanh: các uẩn hữu nhân trợ các sắc sở y tâm bằng bất tương ưng duyên; vào sát na tái tục các uẩn hữu nhân trợ các sắc nghiệp bằng bất tương ưng duyên.

Hậu sanh: các uẩn hữu nhân trợ thân sắc sanh trước này bằng bất tương ưng duyên.

Pháp vô nhân trợ pháp vô nhân bằng bất tương ưng duyên: có câu sanh, tiền sanh và hậu sanh.

Câu sanh: các uẩn vô nhân trợ các sắc sở y tâm bằng bất tương ưng duyên; vào sát na tái tục, các uẩn vô nhân trợ các sắc nghiệp bằng bất tương ưng duyên, các danh uẩn trợ ý vật bằng bất tương ưng duyên, ý vật trợ các danh uẩn bằng bất tương ưng duyên.

Tiền sanh: Nhãn xứ trợ nhãn thức … thân xứ trợ thân thức; ý vật trợ các uẩn vô nhân và si bằng bất tương ưng duyên.

Hậu sanh: các uẩn vô nhân và si trợ thân sắc sanh trước này bằng bất tương ưng duyên.

Pháp vô nhân trợ pháp hữu nhân bằng bất tương ưng duyên: có câu sanh và tiền sanh.

Câu sanh: vào sát na tái tục, ý vật trợ các uẩn hữu nhân bằng bất tương ưng duyên.

Tiền sanh: ý vật trợ các uẩn hữu nhân bằng bất tương ưng duyên.

Pháp vô nhân trợ pháp hữu nhân và vô nhân bằng bất tương ưng duyên. Chỉ có tiền sanh: ý vật trợ các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử, và si bằng bất tương ưng duyên.

Pháp hữu nhân và vô nhân trợ pháp vô nhân bằng bất tương ưng duyên: có câu sanh và hậu sanh.

Câu sanh: các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và si trợ các sắc sở y tâm bằng bất tương ưng duyên.

Hậu sanh: các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử, và si trợ thân sắc sanh trước này bằng bất tương ưng duyên.

[97] Pháp hữu nhân trợ pháp hữu nhân bằng hiện hữu duyên: một uẩn hữu nhân trợ ba uẩn … hai uẩn … vào sát na tái tục …

Pháp hữu nhân trợ pháp vô nhân bằng hiện hữu duyên: có câu sanh và hậu sanh.

Câu sanh: các uẩn hữu nhân trợ các sắc sở y tâm bằng hiện hữu duyên; các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử trợ si và các sắc sở y tâm bằng hiện hữu duyên; vào sát na tái tục …

Hậu sanh: các uẩn hữu nhân trợ thân sắc sanh trước này bằng hiện hữu duyên.

Pháp hữu nhân trợ pháp hữu nhân và vô nhân bằng hiện hữu duyên: một uẩn hữu nhân trợ ba uẩn và các sắc sở y tâm bằng hiện hữu duyên; một uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử trợ ba uẩn, si và các sắc sở y tâm bằng hiện hữu duyên; hai uẩn … vào sát na tái tục …

Pháp vô nhân trợ pháp vô nhân bằng hiện hữu duyên; có câu sanh, tiền sanh, hậu sanh, vật thực và quyền.

Câu sanh: một uẩn vô nhân trợ ba uẩn và các sắc sở y tâm bằng hiện hữu duyên; hai uẩn …; si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử trợ các sắc sở y tâm bằng hiện hữu duyên; thời tái tục … cần sắp đặt cho đến câu chúng sanh vô tưởng.

Tiền sanh: quán vô thường … đối với mắt … ý vật … ưu sanh khởi; khi tâm thiện hay tâm bất thiện vừa diệt thì tâm quả vô nhân sanh khởi làm việc na cảnh; sắc xứ trợ nhãn thức … xúc xứ trợ thân thức; Nhãn xứ trợ nhãn thức … thân xứ trợ thân thức bằng hiện hữu duyên; ý vật trợ các uẩn vô nhân và si bằng hiện hữu duyên.

Hậu sanh: các uẩn vô nhân và si trợ thân sắc sanh trước này bằng hiện hữu duyên.

Ðoàn thực trợ thân này bằng hiện hữu duyên.

Mạng quyền sắc trợ các sắc nghiệp bằng hiện hữu duyên.

Pháp vô nhân trợ pháp hữu nhân bằng hiện hữu duyên: có câu sanh và tiền sanh.

Câu sanh: si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử trợ các uẩn tương ưng bằng hiện hữu duyên; vào sát na tái tục, ý vật trợ các uẩn hữu nhân bằng hiện hữu duyên.

Tiền sanh: quán vô thường … đối với mắt … ý vật … ưu sanh khởi; khi tâm thiện hay tâm bất thiện vừa diệt thì tâm quả hữu nhân sanh khởi làm na cảnh; dùng thiên nhãn thấy sắc; dùng thiên nhĩ nghe tiếng; ý vật trợ các uẩn hữu nhân bằng hiện hữu duyên.

Pháp vô nhân trợ pháp hữu nhân và vô nhân bằng hiện hữu duyên: có câu sanh và tiền sanh.

Câu sanh: si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng hiện hữu duyên.

Tiền sanh: dựa vào mắt … ý vật mà các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử, và si, sanh khởi; ý vật trợ các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử, và si, bằng hiện hữu duyên.

Pháp hữu nhân và vô nhân trợ pháp hữu nhân bằng hiện hữu duyên: có câu sanh và tiền sanh.

Câu sanh: một uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử, và si, trợ ba uẩn bằng hiện hữu duyên, hai uẩn …; vào sát na tái tục, một uẩn hữu nhân và ý vật trợ ba uẩn bằng hiện hữu duyên, hai uẩn …

Câu sanh: một uẩn hữu nhân và ý vật trợ ba uẩn bằng hiện hữu duyên, hai uẩn …

Pháp hữu nhân và vô nhân trợ pháp vô nhân bằng hiện hữu duyên: có câu sanh, tiền sanh, hậu sanh, vật thực và quyền.

Câu sanh: các uẩn hữu nhân và sắc đại hiển trợ các sắc sở y tâm bằng hiện hữu duyên; các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử, và si, trợ các sắc sở y tâm bằng hiện hữu duyên; vào sát na tái tục các uẩn hữu nhân và các sắc đại hiển trợ các sắc nghiệp bằng hiện hữu duyên.

Câu sanh: các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử và ý vật trợ si bằng hiện hữu duyên.

Hậu sanh: các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử, và si, trợ thân sắc sanh trước này bằng hiện hữu duyên.

Hậu sanh: các uẩn hữu nhân và đoàn thực trợ thân này bằng hiện hữu duyên.

Hậu sanh: các uẩn hữu nhân và mạng quyền sắc trợ các sắc nghiệp bằng hiện hữu duyên.

Pháp hữu nhân và vô nhân trợ pháp hữu nhân và vô nhân bằng hiện hữu duyên: có câu sanh và tiền sanh.

Câu sanh: một uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử, và si, trợ ba uẩn và các sắc sở y tâm bằng hiện hữu duyên.

Câu sanh: một uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử, và ý vật, trợ ba uẩn và si bằng hiện hữu duyên; hai uẩn …

[98] Trong nhân có sáu cách; trong cảnh có chín cách; trong trưởng có bốn cách; trong vô gián có chín cách; trong đẳng vô gián có chín cách; trong câu sanh có chín cách; trong hỗ tương có sáu cách; trong y chỉ có chín cách, trong cận y có chín cách; trong tiền sanh có ba cách; trong hậu sanh có ba cách; trong trùng dụng có chín cách; trong nghiệp có bốn cách; trong quả có bốn cách; trong vật thực có bốn cách; trong quyền có bốn cách; trong thiền na có bốn cách; trong đồ đạo có ba cách; trong tương ưng có sáu cách, trong bất tương ưng có năm cách; trong hiện hữu có chín cách; trong vô hữu có chín cách; trong ly khứ có chín cách; trong bất ly có chín cách. Nên tính toán như vậy.

DỨT THUẬN TÙNG.

[99] Pháp hữu nhân trợ pháp hữu nhân bằng cảnh duyên … bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên … bằng nghiệp duyên…

Pháp hữu nhân trợ pháp vô nhân bằng cảnh duyên … bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên … bằng hậu sanh duyên … bằng nghiệp duyên…

Pháp hữu nhân trợ pháp hữu nhân và vô nhân bằng cảnh duyên … bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên … bằng nghiệp duyên …

Pháp vô nhân trợ pháp vô nhân bằng cảnh duyên … bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên … bằng tiền sanh duyên … bằng hậu sanh duyên … bằng vật thực duyên … bằng quyền duyên …

Pháp vô nhân trợ pháp hữu nhân bằng cảnh duyên … bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên … bằng tiền sanh duyên …

Pháp vô nhân trợ pháp hữu nhân và vô nhân bằng cảnh duyên… bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên … bằng tiền sanh duyên …

Pháp hữu nhân và vô nhân trợ pháp hữu nhân bằng cảnh duyên … bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên …

Pháp hữu nhân và vô nhân trợ pháp vô nhân bằng cảnh duyên… bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên … bằng hậu sanh duyên …

Pháp hữu nhân và vô nhân trợ pháp hữu nhân và vô nhân bằng cảnh duyên … bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên …

[100] Trong phi nhân có chín cách. Tóm lược. Tất cả đều có chín cách … trong bất ly có chín cách. Nên tính toán như vậy.

DỨT ÐỐI LẬP.

[101] Trong phi cảnh từ nhân duyên có sáu cách; trong phi trưởng … sáu cách; trong phi vô gián … sáu cách; trong phi đẳng vô gián … sáu cách; trong phi hỗ tương … hai cách; trong phi cận y … sáu cách. Tóm lược. Trong phi đồ đạo … sáu cách; trong phi tương ưng … hai cách; trong phi bất tương ưng … hai cách; trong phi vô hữu … sáu cách; trong phi ly khứ … sáu cách. Nên tính toán như vậy.

DỨT THUẬN TÙNG ÐỐI LẬP.

[102] Trong cảnh từ phi nhân duyên có chín cách; trong trưởng … bốn cách; trong vô gián … chín cách; trong đẳng vô gián … chín cách; trong câu sanh … chín cách; trong hỗ tương … sáu cách; trong y chỉ … chín cách; trong cận y … chín cách; trong tiền sanh … ba cách; trong hậu sanh … ba cách; trong trùng dụng … chín cách; trong nghiệp … bốn cách; trong quả… bốn cách; trong vật thực … bốn cách; trong quyền … bốn cách; trong thiền na … bốn cách; trong đồ đạo … ba cách; trong tương ưng … sáu cách; trong bất tương ưng … năm cách; trong hiện hữu … chín cách; trong vô hữu … chín cách; trong ly khứ … chín cách; trong bất ly … chín cách. Nên tính toán như vậy.

DỨT ÐỐI LẬP THUẬN TÙNG .

DỨT NHỊ ÐỀ HỮU NHÂN.

-ooOoo-

 

 

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *