TIỂU PHẨM I – CHƯƠNG HÀNH SỰ: HÀNH SỰ ÁN TREO VỀ VIỆC KHÔNG TỪ BỎ TÀ KIẾN ÁC, BỐN MƯƠI BA PHẬN SỰ

Tiểu Phẩm I – Chương Hành Sự

Hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác

Bốn mươi ba phận sự

1-43. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu được thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác nên làm phận sự đúng đắn. Trong trường hợp này, các phận sự đúng đắn ấy là: Không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương nhờ, không nên bảo sa di phục vụ, không nên ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, không nên giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã được chỉ định, không nên tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không nên chỉ trích hành sự, không nên chỉ trích các vị thực hiện hành sự, ―(như trên)― đối với vị tỳ khưu trong sạch không nên đình chỉ lễ Uposatha, không nên đình chỉ lễ Pavāraṇā, không nên làm công việc khuyên bảo, không nên khởi xướng việc cáo tội, không nên thỉnh ý (để buộc tội), không nên quở trách, không nên nhắc nhở, không nên cấu kết với các tỳ khưu.”

Dứt bốn mươi ba phận sự thuộc hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác.

*****

Sau đó, hội chúng đã thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, vị ấy đã hoàn tục.

Các tỳ khưu nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: – “Vì sao tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác lại hoàn tục?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: – “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đã hoàn tục, có đúng không vậy?” – “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.”

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vì sao kẻ rồ dại ấy khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác lại hoàn tục? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: – Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác.

*****

Mười tám trường hợp không nên thu hồi

Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị ban phép tu lên bậc trên, ban cho phép nương nhờ, bảo sa di phục vụ, ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, giảng dạy tỳ khưu ni khi đã được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, chỉ trích hành sự, chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố: Vị đình chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ khưu trong sạch, đình chỉ lễ Pavāraṇā, làm công việc khuyên bảo, khởi xướng việc cáo tội, thỉnh ý (để buộc tội), quở trách, nhắc nhở, vị cấu kết với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này.

Dứt mười tám trường hợp không nên thu hồi thuộc hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác.

*****

Mười tám trường hợp nên được thu hồi

Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị không ban phép tu lên bậc trên, không ban cho phép nương nhờ, không bảo sa di phục vụ, không ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, không giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị không tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không chỉ trích hành sự, không chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố: Vị không đình chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ khưu trong sạch, không đình chỉ lễ Pavāraṇā, không làm công việc khuyên bảo, không khởi xướng việc cáo tội, không thỉnh ý (để buộc tội), không quở trách, không nhắc nhở, vị không cấu kết với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này.

Dứt mười tám trường hợp nên được thu hồi thuộc hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác.

*****

Việc Thu Hồi

Và này các tỳ khưu, nên được thu hồi như vầy: Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu đã được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên trình với hội chúng như vầy:

“Bạch các ngài, được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, tôi làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi; giờ tôi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác.” Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba.

Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, vị tỳ khưu này tên (như vầy) làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu tên (như vầy). Đây là lời đề nghị.

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, tỳ khưu này tên (như vầy) làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. Hội chúng thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý việc thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ―(như trên)―

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, tỳ khưu này tên (như vầy) làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. Hội chúng thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý việc thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.

Hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng thu hồi. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.”

Dứt hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác là thứ bảy.

Dứt Chương Hành Sự là thứ nhất.

*****

Các tỳ khưu thuộc nhóm Paṇḍuka và Lohitaka, bản thân vốn là những vị thường gây nên các sự xung đột, đã đi đến các vị có sở hành tương tợ và ra sức tạo ra các sự xung đột.

Các sự xung đột chưa xảy ra thì các vị tạo ra, và đã xảy ra rồi thì làm cho tăng trưởng. Các vị tỳ khưu tốt lành, ít ham muốn, phàn nàn. Bậc Pháp Chủ, –

– đấng duy trì Chánh Pháp, đức Phật, bậc Tự Tại, Nhân Vật Tối Cao, đấng Chiến Thắng ở thành Sāvatthi ra lệnh làm hành sự khiển trách.

Việc ấy được thực hiện thiếu sự hiện diện, thiếu sự tra hỏi, với sự không thừa nhận, và việc ấy được thực hiện với tội không có vi phạm, không sám hối được, đã được sám hối.

Việc ấy được thực hiện khi chưa quở trách, chưa nhắc nhở, chưa xác định tội, và việc ấy được thực hiện thiếu sự hiện diện, không theo Pháp, và còn theo phe nhóm nữa.

Việc ấy được thực hiện thiếu sự tra hỏi, không theo Pháp, và còn theo phe nhóm nữa. Và việc ấy còn được thực hiện với sự không thừa nhận, không theo Pháp, và còn theo phe nhóm nữa.

Và việc ấy còn được thực hiện với tội không có vi phạm, không theo Pháp, và còn theo phe nhóm nữa. Và còn với tội đưa đến việc không sám hối được, không theo Pháp, và theo phe nhóm nữa.

Và tương tợ như thế ấy với tội đã được sám hối, không theo Pháp, còn theo phe nhóm nữa. Và tương tợ như thế ấy khi chưa quở trách, không theo Pháp, còn theo phe nhóm nữa.

Và tương tợ như thế ấy khi chưa nhắc nhở, không theo Pháp, còn theo phe nhóm nữa. Và tương tợ như thế ấy khi chưa xác định, không theo Pháp, còn theo phe nhóm nữa.

Theo đúng phương thức của các trường hợp tối, trường hợp sáng được nghiệm ra. Và trong khi mong muốn hội chúng có thể thực hiện việc khiển trách đến vị ấy.

Sự xung đột, vị ngu si, sống thân cận, vị bị hư hỏng về tăng thượng giới, về tăng thượng hạnh, vị bị hư hỏng về tà kiến cực đoan, hội chúng nên thực hiện việc khiển trách.

Và vị nào chê bai đức Phật, Giáo Pháp, Hội Chúng, thì hội chúng nên thực hiện việc khiển trách đối với cả ba vị tỳ khưu này.

Hạng thường gây nên sự xung đột, ngu si, nương tựa vào sự thân cận, về tăng thượng giới, về tăng thượng hạnh, tương tợ như thế ấy về tà kiến cực đoan.

Và hạng nào chê bai đức Phật, Giáo Pháp, Hội Chúng, việc thực hành phận sự đúng đắn đối với hạng đã được thực hiện hành sự khiển trách là như vậy.

Việc cho tu bậc trên, việc ban phép nương nhờ, sự phục vụ của sa di, việc giáo giới, cho dù đã được chỉ định, vị đã được thực hiện hành sự thì không nên làm.

Và tương tợ như thế, không nên phạm lại tội ấy, tội tương tợ như vậy, và nghiêm trọng hơn thế, không nên chỉ trích hành sự, và luôn cả các vị thực hiện hành sự.

Đối với vị tỳ khưu trong sạch không nên đình chỉ lễ Uposatha, lễ Pavāraṇā, việc khuyên bảo, việc cáo tội, việc thỉnh ý (để buộc tội), và với việc quở trách.

Việc nhắc nhở, và việc kết bè phái, việc tương tợ như thế là không nên làm. Việc cho tu bậc trên, ban cho phép nương nhờ, sự phục vụ của sa di, –

– việc giáo giới, cho dầu đối với vị đã được chỉ định, với năm yếu tố thì không được thu hồi. Và vị phạm lại tội ấy, tội tương tợ như vậy, và nghiêm trọng hơn thế, –

– vị chỉ trích hành sự và các vị thực hiện hành sự, thì không thu hồi. Lễ Uposatha, lễ Pavāraṇā, việc khuyên bảo, việc cáo tội, –

– việc thỉnh ý (để buộc tội), và luôn cả việc quở trách, việc nhắc nhở, việc kết bè phái, vị nào gắn bó với tám điều này, thì không thu hồi.

Theo đúng phương thức của các trường hợp tối, trường hợp sáng được nghiệm ra. Vị Seyyasa là ngu si, phạm nhiều tội, và lại còn thân cận.

Đấng Toàn Giác, bậc Đại Hiền Trí, đã ra lệnh làm hành sự chỉ dạy. Ở Kīṭāgiri có hai vị tỳ khưu Assaji và Punabbasuka.

Họ không thu thúc, và đã thực hành việc sai trái các loại. Bậc Toàn Giác, đấng Chiến Thắng, ở thành Sāvatthi (đã cho phép) hành sự xua đuổi. Vị Sudhamma ở Macchikāsaṇḍa đã là vị thường trú của (gia chủ) Citta.

Vị Sudhamma sỉ vả nam cư sĩ Citta về câu chuyện dòng dõi. Đấng Thiện Thệ đã ra lệnh làm hành sự hòa giải.

Vị tỳ khưu Channa ở thành Kosambi không muốn nhìn nhận tội. Đấng Chiến Thắng tối thượng đã ra lệnh treo tội về việc không nhìn nhận.

Channa không muốn sửa chữa chính tội lỗi ấy, vị Lãnh Đạo đã ra lệnh làm hành sự án treo về việc không sửa chữa (lỗi).

Tà kiến ác, được nương tựa ở sự thiếu trí, đã khởi đến vị Ariṭṭha. Hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến đã được bậc Chiến Thắng giảng giải.

Hành sự chỉ dạy, xua đuổi, và hòa giải là tương tợ như thế, về việc không nhìn nhận, sửa chữa, và không từ bỏ tà kiến.

Việc đùa giỡn, sở hành sai trái, việc làm tổn hại, và nuôi mạng sái quấy, các điều phụ trội này là ở hành sự xua đuổi.

Mất lợi lộc, chê bai, hai lần năm có tên là ‘hai nhóm năm,’ các điều phụ trội này là ở hành sự hòa giải.

Việc khiển trách, và việc chỉ dạy, cả hai hành sự ấy là tương tợ. Việc xua đuổi, việc hòa giải là có các điều còn lại.

Ba hành sự án treo là tương tợ và đã được phân tích. Cũng theo phương thức của hành sự khiển trách, các hành sự còn lại được nghiệm ra.”

Dứt Chương Hành Sự.

–ooOoo–

 

 

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *