TỔNG HỢP CÁC BÀI PHÁP THOẠI CỦA THIỀN SƯ S.N. GOENKA (ENG)

Discourses by Mr. S. N. Goenka

Discourses by Mr. S. N. Goenka: Daily Life | Dharma | Noble Truths | Morality | Concentration | Wisdom | Loving Kindness | Society | Teachings of the Buddha | The Buddha | Tipiṭaka | Spread of Vipassana | Hindi couplets |

“May all suffering people of the world understand what is Dhamma, may they practice Dhamma, may they apply Dhamma in their day-to-day life and come out of all the agonies of a defiled mind full of negativities. May all enjoy the peace and harmony of a pure mind, a mind full of compassionate love and goodwill towards other beings.” – S.N. Goenka

As a principal teacher, Mr. S. N. Goenka, has been instrumental in the spread of Vipassana in modern times. He has travelled extensively around the world to give numerous discourses and to conduct courses. A small collection of discourses delivered by him is given below. It is categorized subject wise for the Convenience of readers.

Discourses on Vipassana in Daily Life

Discourses on Dhamma/Dharma, the law of nature

Discourses on the Noble Truths

Discourses on Sīla (Morality)

Discourses on Samādhi (Concentration)/ Anapana meditation

Discourses on Paññā (Wisdom)

Discourses on Mettā (Loving Kindness)

Discourses on Vipassana in Society

Discourses on the Teachings of the Buddha

Discourses on the Buddha

Discourses on Tipiṭaka/Pāli

Discourses on Spread of Vipassana

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *