TƯỞNG NHỚ THIỀN SƯ S.N. GOENKA – VỊ THẦY VIPASSANA

Remembering Mr. Goenka: Honor to the Dhamma | Recollection of Early Courses | My Experiences with Goenkaji | Inexhaustible Service | Gratitude Gathering | Padma Bhushan Award |

Tưởng nhớ Thiền Sư Goenka: Tôn vinh Dhamma | Hồi ức về các khóa học đầu tiên | Kinh nghiệm của tôi với thiền sư Goenka | Phục vụ vô tận | Tập hợp lòng biết ơn | Giải thưởng Padma Bhushan |

Honor to the Dhamma / Tôn vinh Dhamma

In April 1992, during a visit to Myanmar (Burma), Goenkaji was awarded the title of Maha-Saddhamma-JotiDhaja—“great emblem of radiant Dhamma.” This is the highest honor that a lay teacher can achieve and Goenkaji was the first non-resident of Burma to receive it.

Vào tháng 4 năm 1992, trong chuyến thăm Myanmar (Miến Điện), thiền sư Goenka đã được trao tặng danh hiệu Maha-Saddhamma-JotiDhaja – “biểu tượng của Dhamma vĩ đại rạng rỡ”. Đây là vinh dự cao nhất mà một giáo viên cư sĩ có thể đạt được và thiền sư Goenka là người đầu tiên không phải nhân dân của Miến Điện nhận được nó.

During the same visit Goenkaji spoke to two public meetings attended by thousands of people. At these meetings a large sum of money was presented to him, all of which Goenkaji donated toward starting a Vipassana center in Yangon (Rangoon), the capital.

Trong cùng chuyến thăm, thiền sư Goenka đã nói chuyện với hai cuộc họp công khai có hàng ngàn người tham dự. Trong các cuộc họp này, một khoản tiền lớn đã được trao cho ông, thiền sư Goenka đã quyên góp tất cả số tiền để bắt đầu một trung tâm Vipassana ở Yangon (Rangoon), thủ đô.

In reply to the honors bestowed on him, Goenkaji recited a verse of the Indian poet Rabindranath Tagore: In a religious procession, the road thinks that it is being honored. The chariot on the road feels that it is being worshipped. The religious statue in the chariot takes all the honor to itself. Seeing all this, the Lord laughs! Goenkaji explained, “All these salutations, offerings and honors are to the Dhamma. Without the Dhamma, the person has no value.” (Courtesy: International Vipassana Newsletter, Vol. 20, No. 2, June 1993)

Đáp lại những vinh dự ban tặng cho ông, thiền sư Goenka đã đọc một câu thơ của nhà thơ Ấn Độ Rabindranath Tagore:

Trong một đám rước tôn giáo, con đường nghĩ rằng nó đang được tôn vinh.
Cỗ xe trên đường cảm thấy rằng nó đang được tôn thờ.
Bức tượng tôn giáo trong cỗ xe lấy tất cả danh dự cho chính nó.
Nhìn thấy tất cả những điều này, nhà vua phì cười!

Thiền sư Goenka giải thích, tất cả những lời chào, lễ vật và danh dự này đều dành cho Dhamma. Không có Dhamma, con người không có giá trị.

(Lịch sự: Bản tin Vipassana quốc tế, Tập 20, số 2, tháng 6 năm 1993)

Recollection of Early Courses / Hồi ức về các khóa học đầu tiên

-By Reinette Brown / Bởi Reinette Brown

(Reinette and Kirk Brown are now the teachers responsible for Dhamma Dīpa in the U.K.)

(Reinette và Kirk Brown hiện là giáo viên chịu trách nhiệm về Dhamma Dīpa ở Hoa Kỳ.)

I remember an incident on a course in 1981. A large tent had been erected as a Dhamma hall. It was Day 5, during the evening discourse. Goenkaji was in full flow and I was meditating with closed eyes, enjoying my favorite discourse. I was sitting near the front, on the aisle. Suddenly I became aware of footsteps approaching from behind me. A male student was striding down the aisle toward the Dhamma seat, waving his arms. He started shouting at Goenkaji. The managers jumped to their feet but the man stood his ground and continued berating Goenkaji. Goenkaji calmly and smilingly indicated to the man to sit down. But he wouldn‘t move; he turned around and started addressing people in the hall, urging them to “rebel.” Still Goenkaji sat, smiling and patient. Eventually the man turned and strode back down the aisle. He stopped and addressed his girlfriend, who was sitting right behind me: “I‘m going. Are you coming?” She replied, “No.” So off he stormed, out of the course.

Tôi nhớ một sự cố trong một khóa học vào năm 1981. Một chiếc lều lớn đã được dựng lên như một hội trường Dhamma. Đó là ngày thứ 5, trong buổi diễn thuyết buổi tối. Thiền sư Goenka tràn đầy lưu lượng và tôi đang thiền định với đôi mắt nhắm nghiền, thưởng thức bài diễn văn yêu thích của tôi. Tôi đang ngồi gần phía trước, trên lối đi. Đột nhiên tôi nhận ra những bước chân đang đến từ phía sau tôi. Một thiền sinh nam đang sải bước trên lối đi về phía ghế Dhamma, vẫy tay. Anh ta bắt đầu hét vào thiền sư Goenka. Các quản lý nhảy lên chân họ nhưng người đàn ông đứng dậy và tiếp tục mắng mỏ thiền sư Goenka. Thiền sư Goenka bình tĩnh và mỉm cười ra hiệu cho người đàn ông ngồi xuống. Nhưng anh sẽ không di chuyển; anh quay lại và bắt đầu xưng hô với mọi người trong hội trường, kêu gọi họ “nổi loạn”. Thiền sư Goenka vẫn ngồi im, mỉm cười và kiên nhẫn. Cuối cùng, người đàn ông quay lại và sải bước xuống lối đi. Anh ta dừng lại và nói với bạn gái của mình, người đang ngồi ngay sau tôi: “Tôi sẽ đi. Em có đến không?” Cô trả lời: “Không.” Vì vậy, anh ta đã xông ra, ra khỏi khóa học.

My heart was pounding so much that I felt giddy and had to make an effort to calm down. What on earth is Goenkaji going to do now, I wondered? Well, he and Mataji smiled benevolently and he continued the discourse. It so happened, on that course another meditator was recording the discourses on a large reel-to-reel tape machine. This was running throughout the incident. He told us afterwards that when he came to listen to the recording, he found he could splice the tape from the point where the man started his tirade and to the point where he stopped. Goenkaji had resumed his discourse exactly where he left off, and there was no perceptible break.

Trái tim tôi đập thình thịch đến nỗi tôi cảm thấy choáng váng và phải nỗ lực để bình tĩnh lại. Thiền sư Goenka sẽ làm gì trên trái đất bây giờ, tôi tự hỏi? Chà, ông và thiền  sư Mata mỉm cười nhân từ và ông tiếp tục bài giảng. Điều đó đã xảy ra, trên khóa học đó, một thiền giả khác đang ghi lại các bài giảng trên một máy băng cuộn lớn. Điều này đã được chạy trong suốt vụ việc. Sau đó anh ấy nói với chúng tôi rằng khi anh ấy đến nghe đoạn ghi âm, anh ấy thấy rằng anh ấy có thể ghép băng từ điểm mà người đàn ông bắt đầu tràng đả kích của mình và đến điểm mà anh ấy dừng lại. Thiền sư Goenka đã nối lại bài diễn văn của mình chính xác nơi anh rời đi, và không có sự phá vỡ rõ rệt.

The story doesn‘t end there. The course venue was a former farmhouse with outbuildings. I was sleeping in a makeshift dormitory upstairs in a barn, next to the man‘s girlfriend. That night as I was drifting off to sleep, I heard a Dhamma server come quietly up the steps and whisper to the girl, “Goenkaji wants to know—what‘s the name of your friend? He wants to send him mettā.”

Câu chuyện không kết thúc tại đó. Địa điểm khóa thiền là một trang trại cũ với những nhà phụ tiện lợi. Tôi đang ngủ trong tầng trên một ký túc xá dùng tạm trong một kho thóc, kế bên bạn gái của người đàn ông. Vào đêm hôm đó khi tôi đang chìm vài giấc ngủ, tôi nghe thấy người phụ lễ Dhamma bước đến nhẹ nhàng và thì thầm với cô gái, “ Thiền sư Goenkaji muốn biết – tên của bạn cô? Ngài muốn gửi lòng từ tâm đến anh.” 

(Courtesy: Excerpt from an article published in International Vipassana Newsletter, Vol. 38, No. 3, July 2011. )

(Đoạn trích từ một bài báo đăng trên bảng tin Vipassana Quốc tế , Tập 38, Số 3, Tháng 7 năm 2011.)

My Experiences with Goenkaji / Trải nghiệm của tôi với Thiền Sư Goenkaji

My name is Rampratap Yadav. I was a personal assistant to revered Goenkaji. I live at Dhammagiri, and work in a small office in Goenkaji’s residential quarters. I work here today just the way I used to do previously. It is metta day today, and I am looking out at the very first Vipassana center ever built! How wonderful it all looks with the large Dhamma halls, the beautiful greenery, the colorful foliage around Goenkaji’s residence, and there in the background rises the beautiful golden pagoda. At this moment the smiling, bright faces of students delight me, fill me with joy. There are also residences with all modern amenities for students and teachers. Tasty, healthy meals are served in the dining halls for nearly a thousand persons every day, and always on time. It is monsoon season, and there are many cascading waterfalls from the hills nearby which make the scene so captivating! Seeing all this brings back memories of those initial days with Goenkaji. The memory of his unique journey surfaces on the mind vividly like a movie. He accomplished this journey with incomparable faith, devotion and resolute effort despite so many challenges along the way. 

Tôi tên là Rampratap Yadav. Tôi là một trợ lý cá nhân tôn kính thiền sư Goenka. Tôi sống tại Dhammagiri, và làm việc tại một văn phòng nhỏ tại khu dân cư của Thiền sư Goenka. Hôm nay tôi làm việc như trước đây tôi đã làm. Hôm nay là ngày từ tâm, và tôi đang tìm kiếm tại một trung tâm Vipassana đầu tiên từng được xây dựng. Tất cả trông tuyệt vời với các hội trường Dhamma rộng lớn, cây xanh xinh đẹp, tán lá đầy màu sắc xung quanh khu dân cư của thiền sư Goenka, và ở đó, trên nền mọc lên ngôi chùa vàng tuyệt đẹp. Lúc này, những khuôn mặt tươi cười, rạng rỡ của học sinh làm tôi thích thú, tràn ngập niềm vui. Ngoài ra còn có nhà ở với tất cả các tiện nghi hiện đại cho sinh viên và giáo viên. Các bữa ăn ngon miệng, tốt cho sức khỏe được phục vụ trong các phòng ăn cho gần một ngàn người mỗi ngày và luôn luôn đúng giờ. Đó là mùa mưa, và có nhiều thác nước đổ xuống từ những ngọn đồi gần đó làm cho khung cảnh thật quyến rũ! Nhìn thấy tất cả những điều này mang lại những ký ức về những ngày đầu tiên với thiền sư Goenka. Ký ức về hành trình đơn độc của ông hiện lên trong tâm trí một cách sống động như một bộ phim. Ông đã hoàn thành cuộc hành trình này với niềm tin vô song, sự tận tâm và nỗ lực kiên quyết mặc dù có rất nhiều thử thách trên đường đi.

I consider myself fortunate in that I got the incredible opportunity to serve Goenkaji immediately upon his arrival in India in June 1969. The day after his arrival in Mumbai, he came to the fifth floor offices of his younger brother Shyamsunder, on Kalbadevi Road, and I was summoned for correspondence in Hindi. He had brought along with him a list of about 200 names and addresses. These people were to be informed that his Vipassana teacher, the revered Sayagyi U Ba Khin had appointed him to teach Vipassana and that a ten day retreat would be held in Mumbai. All those who wanted to participate in this course, or wanted to organize a retreat within their local areas, should reply immediately. The letter-exchange started. Apart from Mumbai, several places started requesting for courses. These included Chennai (Madras then), Sarnath, Kolkata (Calcutta then), Delhi, Tadepalligudam (Andhra Pradesh), Madhoganj (U.P.) and Ajmer (Rajasthan), among many others. 

Tôi thấy mình thật may mắn khi tôi có cơ hội tuyệt vời để phục vụ thiền sư Goenka ngay khi ngài đến Ấn Độ vào tháng 6 năm 1969. Một ngày sau khi ông đến Mumbai, ông đã đến văn phòng tầng năm của em trai Shyamsunder, trên đường Kalbadevi và tôi được triệu tập để trao đổi thư từ bằng tiếng Hindi. Ông đã mang theo một danh sách khoảng 200 tên và địa chỉ. Những người này được thông báo rằng giáo viên Vipassana của ông, Sayagyi U Ba Khin đáng kính đã chỉ định ông dạy Vipassana và một khóa tu mười ngày sẽ được tổ chức tại Mumbai. Tất cả những người muốn tham gia khóa học này, hoặc muốn tổ chức một khóa tu trong khu vực địa phương của họ, nên trả lời ngay lập tức. Cuộc trao đổi thư bắt đầu. Ngoài Mumbai, một số nơi bắt đầu yêu cầu các khóa học. Những nơi này bao gồm Chennai (Madras sau đó), Sarnath, Kolkata (Calcutta sau đó), Delhi, Tadepalligudam (Andhra Pradesh), Madooseanj (U.P.) và Ajmer (Rajasthan), trong số nhiều nơi khác.

The first 10-day course was organized in a dharamshala (a public rest house) named Panchayat Wadi, from the 3rd-13th of July. The meditation hall was large and the number of participating students was a mere fourteen. However, there was no appropriate accommodation for housing Goenkaji. Female accommodation was in an area above the hall and although there was a room available above this, Goenkaji would have to go up and down a flight of steps that passed through this area. Goenkaji managed to have a residence for the course created with a cloth partition at one end of the long meditation hall. He had the Dhamma seat set up on the opposite side of the curtain, while he shared the common entrance to the hall. On this course even the few toilets were shared. People used them turn by turn standing in a queue. When Goenkaji needed to use them he would make an enquiry whether one of the toilets was available. 

Khóa học kéo dài 10 ngày đầu tiên được tổ chức tại một dharamshala (nhà nghỉ công cộng) có tên là Panchayat Wadi, từ ngày 3 đến ngày 13 tháng 7. Các thiền đường rất lớn và số lượng học sinh tham gia chỉ là mười bốn. Tuy nhiên, không có chỗ ở thích hợp cho thiền sư Goenka. Chỗ ở của nữ nằm ở một khu vực phía trên hội trường và mặc dù có một phòng có sẵn phía trên này, thiền sư Goenka sẽ phải đi lên và xuống một vài bước đi qua khu vực này. Thiền sư Goenka quản lý để có một nơi cư trú cho khóa học được tạo ra với một phân vùng vải ở một đầu của thiền đường dài. Ông có một ghế Dhamma được đặt ở phía đối diện của bức màn, trong khi ông chia sẻ lối vào chung của hội trường. Trong khóa học này, ngay cả một số nhà vệ sinh đã được chia sẻ. Mọi người sử dụng chúng lần lượt đứng trong một hàng đợi. Khi thiền sư Goenka cần sử dụng chúng, ông sẽ thực hiện một yêu cầu liệu một trong những nhà vệ sinh có sẵn không.

For all purposes, the course was running smoothly. However on the fifth day, I and a few other students suddenly became ill. Goenkaji was concerned about what might have gone wrong. At first he wondered if the food might be the cause. A doctor was summoned and he examined and treated us. I felt a bit better the next day, after having taken the medication, I was prescribed for fever. Later, after further consideration, Goenkaji approached me in my office and asked me if I was practicing any other form of meditation. I confided to him that indeed I had been practicing a different technique (Ananda marg) for half an hour, two times a day. “Oh,” he said “no wonder you took ill along with the other students.” He explained further, “This is a Beej Mantra (repetition of a word with strong vibration) based technique, but I teach a different path based on the laws of nature, and both cannot co-exist under the same roof. Either you have to stop practicing the mantra or else you will have to leave.” I told him that from now onwards I would only practice at home but I could not possibly give it up. With much compassion, he began explaining to me the differences between the two techniques. He assured me that if I quit the mantra and practiced only this, it would cause me no harm. He smiled. “In the future so many courses are going to be organized, so better build a strong foundation straight away.” 

Đối với tất cả các mục đích, khóa học đã chạy trơn tru. Tuy nhiên vào ngày thứ năm, tôi và một vài thiền sinh khác đột nhiên bị ốm. Thiền sư Goenka đã lo lắng đến những gì có thể đã đi sai. Lúc đầu, ông tự hỏi liệu thực phẩm có thể là nguyên nhân. Một bác sĩ đã được triệu tập để kiểm tra và điều trị cho chúng tôi. Tôi cảm thấy tốt hơn một chút vào ngày hôm sau, sau khi uống thuốc, tôi được kê đơn thuốc hạ sốt. Sau đó, sau khi cân nhắc thêm, thiền sư Goenka tiếp cận tôi tại văn phòng của tôi và hỏi tôi có phải tôi đang thực hành bất kỳ hình thức thiền nào khác không. Tôi tâm sự với ông ấy rằng thực sự tôi đã tập luyện một kỹ thuật khác (Ananda marg) trong nửa giờ, hai lần một ngày. “Ồ”, anh nói, “không có gì lạ khi bạn bị ốm cùng với các sinh viên khác.” Ông giải thích thêm, Đây là một kỹ thuật dựa trên Beej Mantra (lặp lại một từ có độ rung mạnh), nhưng tôi dạy một con đường khác dựa trên quy luật tự nhiên và cả hai không thể cùng tồn tại dưới cùng một mái nhà. Hoặc là bạn phải ngừng thực hành thần chú nếu không bạn sẽ phải rời đi. Tôi nói với ông ấy rằng từ giờ trở đi tôi sẽ chỉ tập ở nhà nhưng tôi không thể từ bỏ. Với nhiều lòng trắc ẩn, ông bắt đầu giải thích cho tôi về sự khác biệt giữa hai kỹ thuật. Ông bảo đảm với tôi rằng nếu tôi bỏ thần chú và chỉ thực hành điều này, nó sẽ không gây hại cho tôi. Ông ấy đã mỉm cười. “Trong tương lai, rất nhiều khóa học sẽ được tổ chức, vì vậy tốt hơn nên xây dựng một nền tảng vững chắc ngay lập tức.”

Fraught with turmoil, I agreed. He took me to the hall and taught me Anapana. The course was already past mid-way so there was not much more that could be done now. I was instructed just to work with the breath. I did as I was told and the course completed peacefully–all disruptions ceased. 

Đầy bất ổn, tôi đồng ý. Ông đưa tôi đến hội trường và dạy tôi Anapana. Khóa học đã trôi qua giữa chừng nên không còn nhiều điều có thể làm bây giờ. Tôi được hướng dẫn chỉ để làm việc với hơi thở. Tôi đã làm như tôi được chỉ dẫn và khóa học hoàn thành một cách bình an – tất cả các gián đoạn đã chấm dứt.

The next course was scheduled for 24th August through the 3rd of September in Chennai. Fifteen days before it began, we travelled there together and stayed with his older brother Mr. Bala Krishna. One day, during my practice there, I suddenly felt an ant crawl up under my nose. I swiped my hand to remove it, but it seemed to return as soon as I closed my eyes again. I was puzzled about this new difficulty. After taking dictation from Goenkaji, I asked him about this; he merely advised me not to pay any attention to it. “Just focus on the breath,” he said. “I will tell you more in your ten-day retreat.” 

Khóa học tiếp theo được lên kế hoạch từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 tại Chennai. Mười lăm ngày trước khi nó bắt đầu, chúng tôi đi cùng nhau và ở cùng với anh trai ông, ông Bala Krishna. Một ngày nọ, trong khi luyện tập ở đó, tôi đột nhiên cảm thấy một con kiến ​​bò lên dưới mũi. Tôi vuốt tay để gỡ nó ra, nhưng nó dường như quay trở lại ngay khi tôi nhắm mắt lại. Tôi hoang mang về khó khăn mới này. Sau khi chép chính tả từ thiền sư Goenka, tôi hỏi ông về điều này; ông chỉ khuyên tôi không nên chú ý đến nó. Chỉ cần tập trung vào hơi thở, ông nói. Tôi sẽ nói với bạn nhiều hơn trong khóa tu mười ngày của bạn.”

When the course on the 24th of August started, I enrolled in it as a student. However my duties related to letter-correspondence continued. I would take dictation as and when required, and burn the mid-night oil typing it up, all the while meditating as per the course schedule. My practice of Anapana for a longer period paid off, and when Vipassana was given I got sensations everywhere. However my previous practice of a different technique presented some major challenges, and I struggled with the fact that I had quit my previous technique. Goenkaji wrote a detailed letter about these to his older brother in Rangoon, Mr. Babulal, requesting him to forward it to Sayagyi U Ba Khin. Sayagyi’s powerful metta helped me battle these storms and they subsided. I feel so immensely fortunate for this help. 

Khi khóa học vào ngày 24 tháng 8 bắt đầu, tôi đã đăng ký học như một thiền sinh. Tuy nhiên, nhiệm vụ của tôi liên quan đến thư từ vẫn tiếp tục. Tôi sẽ đọc chính tả và khi được yêu cầu, và đốt dầu nửa đêm, trong khi thiền định theo lịch trình khóa học. Việc luyện tập Anapana của tôi trong một thời gian dài đã được đền đáp, và khi Vipassana được trao, tôi có cảm giác ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, thực hành trước đây của tôi về một kỹ thuật khác đã đưa ra một số thách thức lớn và tôi đã vật lộn với thực tế là tôi đã bỏ kỹ thuật trước đây. Thiền sư Goenka đã viết một lá thư chi tiết về những điều này cho anh trai của mình ở Rangoon, ông Babulal, yêu cầu anh ta chuyển tiếp nó cho Sayagyi U Ba Khin. Quyền lực từ tâm của Sayagyi, đã giúp tôi chiến đấu với những cơn bão này và chúng đã lắng xuống. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì sự giúp đỡ này.

In those days, courses held in dharamshalas were filled with unique and at times difficult challenges. Goenkaji had to endure a host of adversities during these, but I never saw even a shadow of displeasure crease his forehead. He would say, “Since we have come prepared for difficulties, really there is nothing to complain about, after all the students are facing similar difficulties.” 

Vào thời đó, các khóa học được tổ chức ở dharamshalas chứa đầy những thử thách độc đáo và vào những thời điểm khó khăn. Thiền sư Goenka đã phải chịu đựng một loạt các nghịch cảnh trong thời gian này, nhưng tôi chưa bao giờ thấy một dấu vết  của những vết nhăn khó chịu trên trán. Ông sẽ nói, vì chúng ta đã chuẩn bị cho những khó khăn, thực sự không có gì để phàn nàn, sau khi tất cả các thiền sinh đang phải đối mặt với những khó khăn tương tự.

One such course was held in a small village, Sādrā near Ahmedabad in Gujarat. In this unique course, the students had volunteered to manage the running of the course. This included the setting up of an outdoor fire pit to cook meals. After checking, both male and female students would work together to cook lunch and then clean up afterwards. Goenkaji had informed me beforehand that the participants in the course were very poor, and so I should not ask them for anything. I was to accept whatever was given, and never to question it. When I went to get his lunch on the first day, I brought back one cooked vegetable, lentil soup, dry half burnt rotis, half an onion for salad, and butter-milk. Before eating, Goenkaji asked me again, “You did not ask for anything, did you?” I assured him that I had not. Later on the students approached Goenkaji lamenting, “Goenkaji, we are so sorry. We know our food is not good, but this is all we have. This place is far away from the city, so please forgive us.” Goenkaji laughed, “Oh, but the food was delicious! It had your metta in it. You should all focus on your practice, don’t worry about me, as I am very comfortable here.” Today some people from that course are Vipassana Teachers, and have served many others in Dhamma. 

Một khóa học như vậy đã được tổ chức tại một ngôi làng nhỏ, Sādrā gần Ahmedabad ở Gujarat. Trong khóa học độc đáo này, các thiền sinh đã tình nguyện quản lý việc điều hành khóa học. Điều này bao gồm việc thiết lập một hố lửa ngoài trời để nấu các bữa ăn. Sau khi kiểm tra, cả thiền sinh nam và nữ sẽ cùng nhau nấu bữa trưa và sau đó dọn dẹp. Thiền sư Goenka đã thông báo cho tôi trước rằng những người tham gia khóa học rất nghèo, và vì vậy tôi không nên yêu cầu họ bất cứ điều gì. Tôi đã chấp nhận bất cứ điều gì đã được đưa ra, và không bao giờ đặt câu hỏi về nó. Khi tôi đi lấy bữa ăn trưa cho ông vào ngày đầu tiên, tôi đã mang về một loại rau nấu chín, súp đậu lăng, bánh roti khô nướng một nửa, một nửa salad hành và sữa bơ. Trước khi ăn, thiền sư Goenka hỏi tôi một lần nữa, bạn không hỏi gì cả, phải không? Tôi đảm bảo với anh ta rằng tôi đã không có. Sau đó, các thiền sinh tiếp cận với thiền sư Goenka than thở, “thưa thiền sư Goenka, chúng tôi rất xin lỗi. Chúng tôi biết thực phẩm của chúng tôi không tốt, nhưng đây là tất cả những gì chúng tôi có. Nơi này cách xa thành phố, vì vậy xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Thiền sư Goenka cười, “Ồ, nhưng đồ ăn rất ngon! Nó có sự từ tâm của bạn trong đó. Tất cả các bạn nên tập trung vào việc luyện tập của mình, đừng lo lắng về tôi, vì tôi rất thoải mái ở đây. Hôm nay, một số người trong khóa học đó là giáo viên Vipassana, và đã phục vụ nhiều người khác trong Dhamma.

Around the same time, a course was organized in Pushkar, a town near Ajmer in Rajasthan. The person organizing the course had sent out invitations for participation in a 10-day course using colorful and persuasive language. Even Goenkaji was taken in by his beautiful correspondence and consented to conduct the course. The organizer wanted to set up a retreat in Ajmer, but was unable to secure a course site. There were many dharamshalas there, but their administrators would not rent them out fearing that this was a Buddhist tradition. Unsuccessful in Ajmer, he finally settled for the nearby pilgrimage town of Pushkar. It was not yet festival season, so the dharamshala there sat unoccupied and he secured it. However, since this was finalized at the last minute, no one from Ajmer or nearby areas signed up for the course. 

Cũng trong khoảng thời gian đó, một khóa học được tổ chức tại Pushkar, một thị trấn gần Ajmer ở ​​Rajasthan. Người tổ chức khóa học đã gửi thư mời tham gia khóa học kéo dài 10 ngày bằng ngôn ngữ đầy màu sắc và thuyết phục. Ngay cả thiền sư Goenka cũng được đưa vào bởi thư từ đẹp đẽ của mình và đồng ý thực hiện khóa học. Nhà tổ chức muốn thiết lập một khóa tu ở Ajmer, nhưng không thể bảo đảm một vị trí khóa học. Có rất nhiều dharamshalas ở đó, nhưng các quản trị viên của họ sẽ không thuê họ vì sợ rằng đây là một truyền thống Phật giáo. Không thành công ở Ajmer, cuối cùng anh ta đã định cư cho thị trấn hành hương Pushkar gần đó. Đó chưa phải là mùa lễ hội, vì vậy dharamshala ở đó đang rảnh rỗi và anh ta buộc chặt nó. Tuy nhiên, vì điều này đã được hoàn thành vào phút cuối, không ai từ Ajmer hoặc các khu vực lân cận đăng ký khóa học.

In those days, Goenkaji travelled by train in the ordinary three-tiered coach, or what we know today as ‘sleeper class’. Both Goenkaji and I would travel together. During our journey to Ajmer, a Saadhu (an ascetic) sat across from us. He had no specific destination, and so was prepared to get off the train as and when he wanted. While discussing meditation techniques, he expressed an interest in sitting a course. Goenkaji mentioned to him that there was a course that began the very next day and that he could accompany us to Pushkar. The course organizer greeted us when we arrived at the station, and together we set off for Pushkar. The public guesthouse was named ‘Yadav Dharamshala’ and there was not even a single toilet or shower stall on the premises. Just outside the building ran a dry canal. The organizer showed us a toilet enclosure that had been erected, made of straw and clay on the concrete ridge of this canal. It was just about four feet tall, just tall enough for privacy. We were also shown an area of the courtyard where a small corner had been enclosed to serve as a shower stall. As no one occupied the upper floors, this would provide sufficient privacy. The watchman drew water for our needs from a nearby well, and he was also our cook and cleaner. In order not to cause him more trouble, Goenkaji decided he would bathe at the plinth by the well, thereby saving the watchman from having to carry water across the yard. 

Vào những ngày này, thiền sư Goenka di chuyển bằng tàu lửa trong khoang hành khách 3 tầng thông thường hoặc ngày nay chúng ta biết nó như là “toa xe có giường ngủ”. Cả thiền sư Goenka và tôi đi cùng nhau. Trong suốt chuyến đi của chúng tôi tới Ajmer, một Saadhu ( một người tu khổ hạnh) ngồi đối diện với chúng tôi. Anh ta không có điểm đến cụ thể, và có thể chuẩn bị xuống tàu bất kỳ khi nào anh ta muốn. Trong khi thảo luận về các phương pháp thiền, anh ấy thể hiện sự quan tâm vào việc tham gia một khóa học. Thiền sư Goenka đã đề cập với anh ấy rằng có một khóa học sẽ bắt đầu vào ngày tiếp theo và anh ấy có thể đi cùng chúng tôi đến Pushkar. Người tổ chức khóa học chào đón chúng tôi khi chúng tôi vừa đến sân ga, và chúng tôi cùng nhau bắt đầu cho Pushkar. Nhà khách công cộng được đặt tên là ‘Yadav Dharamshala’ nó thậm chí không có một nhà vệ sinh đơn hay một phòng tắm trong nhà. Chỉ có một con kênh đào cạn khô bên ngoài tòa nhà. Người tổ chức chỉ cho chúng tôi một nhà vệ sinh được rào lại vừa mới được dựng lên, làm từ rơm và đất sét trên mô bê-tông của kênh đào. Nó cao khoảng bốn dặm, chỉ vừa đủ cao cho khu vực riêng tư. Chúng tôi cũng được chỉ một khu vực sân cỏ, nơi có một góc nhỏ vừa được rào chung quanh để phục vụ như một phòng tắm. Khi không ai sử dụng tầng trên, nó sẽ cung cấp đủ khu vực riêng tư. Người bảo vệ chở nước cho chúng tôi từ một khu lân cận, và anh cũng là người nấu ăn và dọn dẹp. Để tránh gây cho anh thêm khó khăn, thiền sư Goenka quyết định tắm dưới góc lồng cầu thang. Theo cách ấy có thể giúp người bảo vệ khỏi mang nước băng qua sân.

At this point, it was clear that only two people would sit the course, the Saadhu we met on the train and our course organizer. But Goenkaji was not disheartened at all and instead suggested that both he and I also sit the course along with them. So the course doubled in size from two to four. The postal service was slow, and phone facilities non-existent in that little village, resulting in our course being very quiet, very peaceful. Goenkaji meditated with us, but he also gave discourses in the same way he did at other ten-day retreats. The course organizer, who had never attended a ten-day Vipassana course before, informed Goenkaji that he could only stay for seven days, as he needed to attend an important meeting in Sri Lanka. So, after the seventh day, it was just the three of us on the course. The watchman continued to serve us food – this was simply whatever he had also cooked for himself that day. Our course ended well. The Saadhu was overcome with gratitude. He felt that the past twelve years of his austere life in the Himalayas had been futile, and that only now could he rightly claim to be an ascetic. Mataji arrived from Myanmar a year later. Initially, she stayed with the family and children for some time, and then she too started helping Goenkaji with his Dhamma work. She untangled herself from her attachment to the family and her children, and devoted all her time to Dhamma service. The children gradually grew up, finished schooling and found livelihoods. When Goenkaji returned from conducting courses, he would share with them his expertise and insight from his past life as a businessman. He also shared with them his experiences while serving the Dhamma. He always emphasized to them the benefits and importance of serving on the Dhamma path. This is how he lived until the very end. With the same immeasurable devotion, boundless effort, and unwavering sincerity towards his teacher and Dhamma father Sayagyi U Ba Khin and the path of Dhamma he taught. He kept the promise he gave his Dhamma father to maintain the purity of Dhamma until he breathed his last. I felt compelled to share the recollections of some incidents of his life. But no matter how much I write, how many stories I tell, it is nearly impossible to do justice to these memories. They are now a cherished companion for the rest of my life, and a source of continuous inspiration as I walk on the path of Dhamma.
Respectfully,
Rampratap Yadav

Tại thời điểm này, rõ ràng chỉ có hai người sẽ tham gia khóa học, Saadhu mà chúng tôi đã gặp trên tàu và người tổ chức khóa học của chúng tôi. Nhưng thiền sư Goenka không hề nản chí chút nào và thay vào đó đề nghị cả ông và tôi cũng ngồi thiền cùng với họ. Vì vậy, khóa học tăng gấp đôi kích thước từ hai đến bốn. Dịch vụ bưu chính chậm, và các cơ sở điện thoại không tồn tại trong ngôi làng nhỏ đó, dẫn đến khóa học của chúng tôi rất yên tĩnh, rất yên bình. Thiền sư Goenka đã thiền định với chúng tôi, nhưng ông cũng đã diễn thuyết giống như cách ông ấy đã làm trong các khóa tu mười ngày khác. Người tổ chức khóa học, người chưa bao giờ tham dự khóa học Vipassana mười ngày trước đó, đã thông báo với thiền sư Goenkaji rằng anh ta chỉ có thể ở lại bảy ngày, vì anh ta cần tham dự một cuộc họp quan trọng ở Sri Lanka. Vì vậy, sau ngày thứ bảy, đó chỉ là ba chúng tôi trong khóa học. Người bảo vệ tiếp tục phục vụ thức ăn cho chúng tôi – đây đơn giản là bất cứ thứ gì anh ta cũng tự nấu cho mình ngày hôm đó. Khóa học của chúng tôi kết thúc tốt đẹp. Saadhu đã vượt qua với lòng biết ơn. Anh ta cảm thấy rằng mười hai năm qua của cuộc đời khắc khổ của mình ở dãy Hy Mã Lạp Sơn là vô ích, và chỉ đến bây giờ anh ta mới có thể tuyên bố mình là một người khổ hạnh. Thiền sư Mata đến từ Myanmar một năm sau đó. Ban đầu, cô ở với gia đình và con cái một thời gian, và sau đó cô cũng bắt đầu giúp thiền sư Goenka với công việc Giáo pháp của ông. Cô đã gỡ rối bản thân khỏi sự gắn bó của mình với gia đình và các con, và dành toàn bộ thời gian cho dịch vụ Pháp. Những đứa trẻ dần lớn lên, học xong và tìm kế sinh nhai. Khi thiền sư Goenka trở về sau khi thực hiện các khóa học, ông sẽ chia sẻ với họ chuyên môn và hiểu biết sâu sắc về kiếp trước của mình như một doanh nhân. Ông cũng chia sẻ với họ những kinh nghiệm của mình khi phục vụ Giáo pháp. Ông luôn nhấn mạnh với họ những lợi ích và tầm quan trọng của việc phục vụ trên con đường chánh pháp. Đây là cách anh ấy sống cho đến cuối cùng. Với cùng một sự tận tâm vô tận, nỗ lực vô biên và sự chân thành không lay chuyển đối với người thầy và người cha Dhamma Sayagyi U Ba Khin và con đường Giáo pháp mà ông đã dạy. Ông giữ lời hứa mà ông đã dành cho người cha Dhamma của mình để duy trì sự thanh tịnh của Dhamma cho đến khi anh ta trút hơi thở cuối cùng. Tôi cảm thấy bị bắt buộc phải chia sẻ những hồi ức về một số sự cố trong cuộc đời anh. Nhưng cho dù tôi có viết bao nhiêu, kể bao nhiêu câu chuyện, gần như không thể thực hiện công lý cho những ký ức này. Bây giờ họ là một người bạn đồng hành ấp ủ trong suốt quãng đời còn lại của tôi và là nguồn cảm hứng liên tục khi tôi đi trên con đường của Pháp.

Kính thư, 

Rampratap Yadav 

Goenkaji’s Inexhaustible Service until the Very End of his Life / Sự phục vụ vô tận của Thiền Sư Goenka đến hơi thở cuối cùng của mình

Just as Yadavji has shared his reminiscences of respected Goenkaji in the early days of his teaching of Vipassana in India, I would like to share my reminiscences of his final years. 

Giống như thiền sư Yadav đã chia sẻ những kỷ niệm của ông về thiền sư Goenka đáng kính trong những ngày đầu giảng dạy Vipassana ở Ấn Độ, tôi muốn chia sẻ những kỷ niệm của tôi về những năm cuối đời của ông.

From 1990 to 2013 I assisted Goenkaji with the creation and compilation of Dhamma literature. This also included his early articles written while in Burma, his poems, letters, and articles on the culture of Myanmar, etc. I was also entrusted with research related activities. Due to my ability to write shorthand directly in Hindi, I also had the good fortune of sitting in close proximity with Goenkaji to take down his dictation for new articles. 

Từ năm 1990 đến 2013, tôi đã hỗ trợ thiền sư Goenka sáng tạo và biên soạn văn học Dhamma. Điều này cũng bao gồm những bài báo đầu tiên của ông được viết trong khi ở Miến Điện, những bài thơ, thư và bài viết về văn hóa của Myanmar, v.v. Tôi cũng được giao cho các hoạt động liên quan đến nghiên cứu. Do khả năng viết tốc ký trực tiếp bằng tiếng Hindi, tôi cũng có may mắn được ngồi gần với thiền sư Goenka để viết chính tả của ông cho các bài viết mới.

During 2011 Mr. Yadav took ill, and I was summoned to Goenkaji’s residence in Mumbai for editorial work in his absence. Goenkaji even helped me get a small apartment close to his home in Andheri, so my wife Anandi and I could be together while I worked most days, usually from 10:00 am to 5:00 pm. During this time noteworthy works such as ‘The Coffee Table Book’, ‘Vipassana Centers’ and ‘Meri Kavitayen’ (My Poems) were published. In addition almost a thousand new dohas (rhyming stanzas) were added to the collection ‘Mangal Hua Prabhat’ (An auspicious day has dawned). After their initial composition and compilation, Goenkaji meticulously went through them to finalize the selection. I benefitted from his invaluable insight and guidance as I observed him working on these publications. 

Trong năm 2011, ông Yadav bị ốm và tôi được triệu tập đến nơi cư trú của thiền sư Goenka ở Mumbai để làm công việc biên tập khi ông vắng mặt. Thiền sư Goenka thậm chí còn giúp tôi có được một căn hộ nhỏ gần nhà ông ấy ở Andheri, vì vậy vợ tôi Anandi và tôi có thể ở cùng nhau trong khi tôi làm việc hầu hết các ngày, thường là từ 10:00 sáng đến 5:00 chiều. Trong thời gian này, các tác phẩm đáng chú ý như “Cuốn sách Bàn cà phê”, “Những trung tâm Vipassana” và ‘Meri Kavitayen’ (Bài thơ của tôi) đã được xuất bản. Ngoài ra, gần một ngàn dohas mới (đoạn thơ vần điệu) đã được thêm vào bộ sưu tập “Mangal Hua Prabhat” (Một ngày tốt lành đã bắt đầu). Sau khi sáng tác và biên soạn ban đầu, thiền sư Goenka đã tỉ mỉ xem qua chúng để hoàn thiện việc lựa chọn. Tôi được hưởng lợi từ sự thấu hiểu và hướng dẫn vô giá của ông ấy khi tôi quan sát anh ấy làm việc trên các ấn phẩm này.

Owing to his declining health, a large part of Goenkaji’s day was taken up by treatments and therapies. But whatever time was left after treatment, he would not waste even a minute of it. He used every last moment to immerse himself in Dhamma work. Often it is seen that serious physical ailments and old age adversely affect one’s mind. One does not feel like doing any work, because one feels exhausted and disappointed. However Goenkaji was no ordinary human being. Not only was he a very capable and established Vipassana meditator, he was also a great Teacher of this wonderful path. Even in his last days, the strength of Dhamma within him was boundless. There was no doubt that his capacity transcended the usual abilities of a normal person. I would like to say with honest assurance that Goenkaji was in good mental health and that his physical health never precluded his ability to make decisions with clarity. No doubt his physical abilities were limited owing to his weakened health at times, but his unblemished mind was always robust with incisive insight. 

Do sức khỏe giảm sút, một phần lớn thời gian trong ngày của thiền sư Goenka đã được dành cho các phương pháp điều trị và trị liệu. Nhưng bất kể thời gian còn lại sau khi điều trị, ông sẽ không lãng phí dù chỉ một phút. Ông dùng mọi khoảnh khắc cuối cùng để đắm mình vào công việc Dhamma. Thông thường người ta thấy rằng những bệnh nặng về thể chất và tuổi già ảnh hưởng xấu đến tâm trí của một người. Một người không cảm thấy muốn làm bất kỳ công việc nào, bởi vì một người cảm thấy kiệt sức và thất vọng. Tuy nhiên thiền sư Goenka không phải là người bình thường. Ông không chỉ là một thiền giả Vipassana rất có năng lực và thành lập, ông còn là một vị Thầy vĩ đại của con đường tuyệt vời này. Ngay cả trong những ngày cuối cùng của ông, sức mạnh của Dhamma trong ông là vô biên. Không có nghi ngờ rằng năng lực của anh ta vượt qua khả năng thông thường của một người bình thường. Tôi muốn nói với sự đảm bảo trung thực rằng thiền sư Goenkai có sức khỏe tinh thần tốt và sức khỏe thể chất của ông không bao giờ ngăn cản khả năng đưa ra quyết định của ông một cách rõ ràng. Đôi khi khả năng thể chất của ông bị hạn chế do sức khỏe yếu đi, nhưng tâm trí không tì vết của ông luôn mạnh mẽ với sự sáng suốt khôn lường.

I am truly fortunate to have had the opportunity to be of assistance to him. His last days have infused me with boundless inspiration. I saw first-hand how great the strength of Vipassana, the strength of Dhamma can be. Our teacher was a great being who was chosen by Dhamma to establish its second dispensation. 

Tôi thực sự may mắn vì đã có cơ hội được hỗ trợ ông. Những ngày cuối đời của ông đã truyền cho tôi cảm hứng vô biên. Tôi đã tận mắt thấy sức mạnh của Vipassana, sức mạnh của Dhamma có thể lớn đến mức nào. Giáo viên của chúng tôi là một sinh mệnh vĩ đại được Dhamma chọn để thiết lập sự phân phát thứ hai.

I believe that all of us, who learned Vipassana under his compassionate guidance and became his disciples, are truly fortunate. 

Tôi tin rằng tất cả chúng ta, những người đã học Vipassana dưới sự hướng dẫn đầy lòng trắc ẩn của ông và trở thành học trò của ông thật sự may mắn

Almost all major countries in the world today have Vipassana centers. Each one of them has been established under the watchful guidance of Goenkaji. In all these centers, no matter where they are in the world, Vipassana courses are being conducted using guidelines set by Goenkaji: the same guidelines, instructions, discipline, rules, regulations and time-table. A system is in place where trustees and assistant teachers are appointed to manage centers and teach Vipassana respectively. Goenkaji’s objective in doing this was that Vipassana would be able to survive for centuries to come in its pure and undiluted form, so that generation after generation of suffering humanity could benefit from it. 

Hầu hết tất cả các nước lớn trên thế giới ngày nay đều có các trung tâm Vinpassana. Mỗi trung tâm được thiết lập dưới sự hướng dẫn thận trọng của thiền sư Goenka. Trong tất cả các trung tâm, bất kể ở đâu trên thế giới, các khóa học Vipassana được chỉ đạo sử dụng các hướng dẫn bởi thiền sư Goenka: đường lối chỉ đạo, sự hướng dẫn, kỷ luật, các quy tắc, các điều lệ giống nhau. Một hệ thống nơi mà những người được ủy thác và các giáo viên trợ giảng được chỉ định để quản lý các trung tâm và dạy Vipassana. Mục đích của thiền sư Goenka trong việc làm này là Vipassana sẽ có thể tồn tại trong nhiều thế kỷ ở dạng nguyên chất và không bị pha loãng, vì vậy các thế hệ tiếp nối thế hệ con người đau khổ có thể hưởng lợi từ nó.  

I hope that through Goenkaji’s vision and guidance Vipassana will endure. Goenkaji used to say that it was his responsibility to ensure that this valuable teaching survives for the next 2,500 years. A large part of this responsibility now is on the shoulders of all of us, his assistant teachers, to safeguard it. Goenkaji accomplished his part, dutifully and with dedication. Now we have to make sure that we nurture it with care, and secure this precious inheritance for future generations. This is the only way to pay homage to our late revered Dhamma father.
In humility,
Rameshwarlal Sharma, Dhamma-assistant to Goenkaji

Tôi hy vọng rằng thông qua tầm nhìn và hướng dẫn của thiền sư Goenka Vipassana sẽ tồn tại. Thiền sư Goenka thường nói rằng trách nhiệm của ông là đảm bảo rằng giáo lý có giá trị này tồn tại trong 2.500 năm tới. Một phần lớn trách nhiệm này hiện đang nằm trên vai của tất cả chúng ta, các giáo viên trợ lý của ông, để bảo vệ nó. Thiền sư Goenka hoàn thành phần của mình, một cách nghiêm túc và tận tâm. Bây giờ chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng ta nuôi dưỡng nó một cách cẩn thận và bảo đảm quyền thừa kế quý giá này cho các thế hệ tương lai. Đây là cách duy nhất để tỏ lòng tôn kính với người cha Dhamma thân đáng kính của chúng ta.

Trong sự khiêm tốn,

Rameshwarlal Sharma, trợ lý Dhamma cho Thiền Sư Goenka

The Gratitude Gathering / Tập hợp lòng biết ơn

On January 17, 2010, the great dome of the Global Vipassana Pagoda in Mumbai was the site for the Gratitude Gathering. This extraordinary event attracted thousands of people from around the world.

Vào ngày 17 tháng 1 năm 2010, mái vòm vĩ đại của chùa Vipassana toàn cầu ở Mumbai là nơi dành cho việc tập hợp lòng biết ơn. Sự kiện đặc biệt này đã thu hút hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới.

At the event Goenkaji expressed his gratitude to his teacher, Sayagyi U Ba Khin, for giving him the gift of Dhamma. Goenkaji described this as a second birth, which brought real fulfilment: “Human life becomes meaningful only when one breaks the shell of ignorance and becomes established in wisdom, just as a chick breaks through its eggshell and emerges into the light.”

Tại sự kiện, thiền sư Goenka bày tỏ lòng biết ơn đến thầy của mình, Sayagyi U Ba Khin, vì đã tặng ông món quà của Dhamma. Thiền sư Goenka mô tả điều này như là lần sinh thứ hai, mang lại sự thỏa mãn thực sự: “Cuộc sống của con người chỉ có ý nghĩa khi một người phá vỡ vỏ bọc của sự thiếu hiểu biết và trở nên khôn ngoan, giống như một con gà phá vỡ vỏ trứng và ló ra ánh sáng.”

At the same time Goenkaji expressed gratitude to all his students worldwide for enabling him to develop his paramis by accepting from him the gift of Dhamma, as he had received it from Sayagyi. Goenkaji particularly mentioned those who joined courses in the first 10 years after he came to India in 1969 to teach Vipassana meditation. “If they had not come to me,” he said, “how could Dhamma have spread throughout the world?”

Đồng thời thiền sư Goenka bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả các thiền sinh của mình trên toàn thế giới vì đã cho phép ông phát triển thông số của mình bằng cách chấp nhận từ ông món quà của Dhamma, như ông đã nhận được từ Sayagyi. Thiền sư Goenka đặc biệt đề cập đến những người tham gia các khóa học trong 10 năm đầu tiên sau khi ông đến Ấn Độ vào năm 1969 để dạy thiền Vipassana. “Nếu họ không đến với tôi, ông ấy nói, “thì làm sao Dhamma có thể lan ra khắp thế giới?”

Goenkaji noted the achievements in the four decades since he took up the task of Dhammaduta (“envoy of the Dhamma”). People from every part of the world, from every religion and background have been drawn to the teaching of Vipassana. For this remarkable success, Goenkaji gave credit to Sayagyi U Ba Khin and the Dhamma, as well as to his own students. “I have only two hands,” he said, “but the Dhamma has thousands.”

Thiền sư Goenka ghi nhận những thành tựu trong bốn thập kỷ kể từ khi ông nhận nhiệm vụ của Dhammaduta (“phái viên của Dhamma”). Mọi người từ mọi nơi trên thế giới, từ mọi tôn giáo và nền tảng đã bị lôi cuốn vào việc giảng dạy Vipassana. Vì thành công đáng nể này, thiền sư Goenka đã đặt lòng tin vào Sayagyi U Ba Khin và Dhamma, cũng như cho các thiền sinh của mình. “Tôi chỉ có hai bàn tay,” ông nói, “nhưng Dhamma có hàng ngàn người.”

Among the countless thousands who have helped, Goenkaji mentioned a number of individuals who contributed in particular ways. Some were present at the Gathering, while others were unable to attend for various reasons.

Trong vô số hàng ngàn người đã giúp đỡ, thiền sư Goenka đã đề cập đến một số cá nhân đã đóng góp theo những cách đặc biệt. Một số người đã có mặt tại cuộc họp, trong khi những người khác không thể tham dự vì nhiều lý do

In his closing talk, Goenkaji explained the purpose and utility of the Global Vipassana Pagoda.

Trong lời kết thúc, thiền sư Goenka đã giải thích mục đích và tiện ích của chùa Vipassana toàn cầu.

He recalled that when the Buddha’s teaching spread to neighbouring countries 2,300 years ago, people were inspired to build Shwedagon and thousands of other pagodas in Myanmar, Thailand, Cambodia, Laos and Indonesia. Today these monuments still bear witness to India’s gift of the Dhamma. They inspire boundless devotion towards India and especially towards Emperor Asoka, who sent out Dhammadutas far and wide.

Ông nhớ lại rằng khi giáo lý Đức Phật lan sang các nước láng giềng cách đây 2.300 năm, mọi người đã được truyền cảm hứng để xây dựng Shwedagon và hàng ngàn ngôi chùa khác ở Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Lào và Indonesia. Ngày nay, những di tích này vẫn còn làm chứng cho món quà Ấn Độ của Dhamma. Họ truyền cảm hứng cho sự tận tâm vô biên đối với Ấn Độ và đặc biệt là đối với Hoàng đế Asoka, người đã phái Dhammadutas đi xa.

Similarly, for thousands of years the Global Vipassana Pagoda will inspire devotion towards Myanmar and Sayagyi U Ba Khin. It will stand as a reminder of the unbroken chain of teachers and pupils who preserved the practice of Vipassana through millennia in that country. And its strong Dhamma atmosphere will give strength to all who meditate there.

Tương tự, trong hàng ngàn năm, chùa Vipassana toàn cầu sẽ truyền cảm hứng cho sự tận tâm đối với Myanmar và Sayagyi U Ba Khin. Nó sẽ đứng như một lời nhắc nhở về chuỗi giáo viên và học sinh không ngừng nghỉ, những người bảo tồn việc thực hành Vipassana qua hàng thiên niên kỷ ở đất nước đó. Và bầu không khí Dhamma mạnh mẽ của nó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho tất cả những ai thiền ở đó.

Numerous Vipassana meditators joyfully took advantage of the rare opportunity to meet Goenkaji. He himself was happy to see so many of his old students.

Vô số thiền giả Vipassana vui vẻ tận dụng cơ hội hiếm có để gặp thiền sư Goenka. Bản thân ông rất vui khi thấy rất nhiều học sinh cũ của mình. 

At a press conference held after the Gathering, Goenkaji said that Vipassana is beneficial to everyone. Its regular practice makes a meditator peaceful and committed to fulfilling his or her responsibilities. Several newspapers and television channels covered the press conference.

Trong một cuộc họp báo được tổ chức sau cuộc sum họp, thiền sư Goenka nói rằng Vipassana có lợi cho tất cả mọi người. Việc thực hành thường xuyên của nó làm cho một thiền giả bình an và cam kết thực hiện trách nhiệm của mình. Một số tờ báo và các kênh truyền hình bao phủ cuộc họp báo.

(Courtesy: International Vipassana Newsletter, Vol. 37, No. 1, March 2010. )

Padma Bhushan Award / Giải thưởng Padma Bhushan

Goenkaji was one of 123 people announced as recipients of a 2012 Padma Award, India’s highest civilian honor. The awards are conferred annually by the President of India on the occasion of Republic Day, January 26.

Thiền sư Goenka là một trong 123 người được công bố là người nhận Giải thưởng Padma 2012, danh dự dân sự cao nhất Ấn Độ. Các giải thưởng được trao hàng năm bởi Tổng thống Ấn Độ nhân dịp Ngày Cộng hòa, ngày 26 tháng 1.

Goenkaji was awarded the Padma Bhushan for distinguished service of a high order in the field of social work.

Thiền sư Goenka đã được trao tặng giải thưởng Padma Bhushan vì sự phục vụ xuất sắc của một trật tự cao trong lĩnh vực công tác xã hội.

The award is recognition of Goenkaji’s decades of selfless service to re-establish the practice of Vipassana in India. It is also recognition of the practice itself—the essence of the teaching of the Buddha and the brightest jewel in India’s rich spiritual heritage.

Giải thưởng là sự công nhận của hàng chục năm phục vụ vị tha của thiền sư Goenka để tái lập tập quán Vipassana ở Ấn Độ. Nó cũng là sự công nhận của chính thực hành, bản chất của giáo lý của Đức Phật và viên ngọc sáng nhất trong di sản tinh thần phong phú của Ấn Độ.

The President of India  at that time, Mrs. Pratibha Devisingh Patil, is herself a Vipassana meditator.

Tổng thống Ấn Độ lúc bấy giờ, bà Pratibha Devisingh Patil, bản thân bà là một thiền giả Vipassana.

(Courtesy: International Vipassana Newsletter, Vol. 39, No. 1, March 2012)

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *