VIPASSANA – MỘT CÔNG CỤ MẠNH MẼ GIÚP HỘI NHẬP XÃ HỘI – S.N. GOENKA

Vipassana – a Powerful tool for social Integration | Vipassana – một công cụ mạnh mẽ giúp hội nhập xã hội 

Like tributaries joining the river, the Buddha’s teachings are the practical conjunction (triveni) of sila, samadhi, and panna, all of which are universal and non-sectarian. That is why, at the time of the Buddha and even now, people from various sects, traditions, countries and cultures willingly practice his teachings and enjoy the same benefits.

Giống như các nhánh sông được nối với nhau, những lời dạy của Đức Phật là sự kết hợp (triveni) của sila, samadhi và panna, tất cả đều là phổ quát và phi giáo phái (không mang tính tôn giáo). Đó là lý do tại sao, vào thời Đức Phật và ngay cả bây giờ, mọi người từ các giáo phái, truyền thống, quốc gia và nền văn hóa khác nhau sẵn sàng thực hành giáo lý của Ngài và được hưởng những lợi ích tương tự.

The Buddha’s teaching is never a Utopian dream of hollow idealism, but it is a great unifying force in our strife-torn society. This has already been proved in the last 30 years, by how people and leaders belonging to different religions, castes, different communities, different classes of society and people from different countries, cultures, join Vipassana courses in such large numbers. They meditate together and eat together without having any difference of the so-called high or low ‘status’.

Giáo lý của Đức Phật không bao giờ là sự mơ hồ của chủ nghĩa duy tâm rỗng tuếch, mà là một năng lượng thống nhất lớn trong xã hội đầy xâu xé này. Điều này đã được chứng minh trong 30 năm qua, bởi người dân và các nhà lãnh đạo thuộc các tôn giáo khác nhau, các cộng đồng khác nhau, các tầng lớp xã hội khác nhau và những người từ các quốc gia, nền văn hóa khác nhau, tham gia các khóa học Vipassana với số lượng lớn như vậy. Họ ngồi thiền cùng nhau và ăn cùng nhau mà không có bất kỳ sự khác biệt nào về cái gọi là ‘địa vị’ cao hay thấp ‘.

Nor can one accept the wrong social tradition of untouchability. This is the teaching of the Buddha in practice. And this equality is the very ancient and highest spiritual culture of this country, which tragically deteriorated down the passage of time. Now it is so joyful to see this equality and integration arising again, not merely at the level of principles, but at the actual level. A true practitioner of the Buddha’s teachings cannot and will not discriminate against any human being.

Cũng không ai có thể chấp nhận truyền thống xã hội sai lầm của sự bất trị. Đây là lời dạy của Đức Phật trong thực tiễn. Và sự bình đẳng này là văn hóa tinh thần cổ xưa và cao nhất của đất nước này, đã đi xuống một cách bi thảm theo thời gian. Bây giờ thật vui mừng khi thấy sự bình đẳng và hội nhập này trở lại, không chỉ ở cấp độ của các nguyên tắc, mà ở cấp độ thực tế. Một thiền sinh thực thụ của giáo lý của Đức Phật không thể và sẽ không phân biệt đối xử với bất kỳ người nào khác.

It is noteworthy, that to date, approximately 2,000 Christian priests and nuns, 500 Jain munis and sadhvis, hundreds of Hindu and Buddhist monks and nuns have participated in Vipassana courses. Ordinary householders of these traditions number in hundreds of thousands. This number is multiplying every year.

Điều đáng chú ý là cho đến nay, khoảng 2.000 linh mục và nữ tu Kitô giáo, 500 Jain munis và sadhvis, hàng trăm tu sĩ và nữ tu Ấn giáo và Phật giáo đã tham gia các khóa thiền Vipassana. Các cư sĩ  thì lên tới hàng trăm ngàn người. Con số này đang nhân lên mỗi năm.

The non-sectarian, scientific teachings of the Buddha spreading on a mass scale are a concrete, practical method to achieve social integrity. This is because, as one progressively experiences the teaching of the Enlightened One, it becomes impossible to believe in the differences of caste, community, sect, gender, social status etc. Nor can one accept the wrong tradition of untouchability.

Giáo lý khoa học, phi giáo phái này của Đức Phật khi được lan truyền trên quy mô lớn sẽ là một phương pháp cụ thể, thiết thực để đạt được sự toàn vẹn xã hội. Điều này là do, khi một người dần dần trải nghiệm lời giảng dạy của Đấng giác ngộ, không bám víu vào cộng đồng, giáo phái, giới tính, địa vị xã hội, v.v. Không ai thể chấp nhận truyền thống sai lầm của sự bất trị.

 

Nguồn VRIDhamma.org

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *