NHỮNG KHÓA THIỀN VIPASSANA 10 NGÀY – 10 DAY VIPASSANA COURSES

10 Day Courses – Những khóa thiền 10 ngày

I do not wish to convert people from one organised religion to another; I have no interest in any of these organised religions. My interest is in Dhamma-the Truth, the teachings of all Enlightened Ones. If at all there is any conversion, it should be from misery to happiness, from defilement to purity, from bondage to liberation, from ignorance to enlightenment. Like my teacher, I am interested in this type of conversion which is possible only by the practice of Sīla, Samādhi and Paññā (Morality, Mastery of mind, Wisdom) – S. N. Goenka

Tôi không mong cải đạo mọi người từ một tôn giáo có tổ chức sang một tôn giáo khác; tôi không có hứng thú với bất kỳ tôn giáo có tổ chức nào. Niềm hứng thú của tôi là dựa vào Dhamma- Sự Thật, lời dạy của tất cả các Bậc Giác Ngộ. Nếu ở đó có bất kỳ sự cải đạo nào, điều đó chỉ nên là từ khổ đau chuyển thành hạnh phúc, từ bất tịnh đến thanh tịnh, từ ràng buộc đến giải thoát, từ vô minh đến giác ngộ. Giống như thầy của tôi, tôi hứng thú trong hình thức chuyển đổi này điều chỉ có thể  đạt được thông qua thực hành giới Sīla, định Samādhi và tuệ Paññā (Đạo đức, làm chủ tâm, trí tuệ) – S.N.Goenka

 

A ten-day residential course is an introductory course to Vipassana Meditation where the technique is taught step-by-step each day. The courses begin on the start date after registration period and orientation, followed by 10 full days of meditation. Courses end on the morning of the 11th day by 7:00 am.

Một khóa thiền nội trú mười ngày là một khóa thiền khởi đầu cho việc hành thiền Vipassana nơi kỹ thuật được dạy từng bước một mỗi ngày. Khóa thiền bắt đầu vào ngày sau thời gian đăng kí và định hướng, mười ngày tiếp theo là hành thiền. Khóa thiền kết thúc vào sáng ngày thứ 11 trước 7h sáng.

Course Structure/ Cấu trúc khóa thiền

To learn Vipassana, it is necessary to take a ten-day residential course under the guidance of a qualified teacher. The courses are conducted at established Vipassana Centres and other places. For the duration of the retreat, students remain within the course site having no contact with the outer world. They refrain from reading and writing, and suspend all religious practices or other disciplines. During the course, participants follow a prescribed Code of Discipline. They also observe noble silence by not communicating with fellow students; however, they are free to discuss meditation questions with the teacher and material problems with the management.

Để học Vipassana, điều cần thiết là tham dự một khóa thiền nội trú mười ngày dưới sự hướng dẫn của một vị thầy có trình độ. Khóa thiền được thực hiện ở trung tâm Vipassana chính thức và những nơi khác. Trong suốt thời gian cư trú, thiền sinh ở trong khuôn viên khóa thiền và không có sự tiếp xúc nào với thế giới bên ngoài. Thiền sinh ngừng đọc sách và viết lách, và ngừng tất cả các thực hành tôn giáo hoặc những kỷ luật khác. Trong suốt khóa thiền, thiền sinh tuân theo một Nội Quy được quy định. Họ cũng phải quan sát sự im lặng thánh thiện bằng việc không giao tiếp với các thiền sinh khác; tuy nhiên, họ được tự do thảo luận các câu hỏi về thiền với thiền sư và các vấn đề nhu yếu với ban quản lý.

There are three steps to the training. The first step is, for the period of the course, to abstain from killing, stealing, sexual activity, speaking falsely, and consuming intoxicants. This simple code of moral conduct serves to calm the mind, which otherwise would be too agitated to perform the task of self-observation.

Có ba bước để rèn luyện. Bước đầu tiên, trong thời gian khóa thiền diễn ra, không giết hại, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, và dùng các chất say nghiện. Đây là nội quy đạo đức đơn giản nhằm giúp tâm tĩnh lặng, nếu không tâm sẽ trở nên quá kích động để thực hành nhiệm vụ tự quan sát.

The next step is to develop some mastery over the mind by learning to fix one’s attention on the natural reality of the ever changing flow of breath as it enters and leaves the nostrils. By the fourth day, the mind is calmer and more focused, better able to undertake the practice of Vipassana itself: observing sensations throughout the body, understanding their nature, and developing equanimity by learning not to react to them. Each day’s progress is explained during an hour-long discourse in the evening. 

Bước tiếp theo là phát triển vài sự làm chủ tâm bằng việc học để khắc phục sự tập trung vào thực tế tự nhiên luôn thay đổi theo dòng hơi thở như khi hơi thở đi vào và khi hơi thở đi ra khỏi ống mũi. Vào ngày thứ tư, tâm trở nên an tĩnh hơn và tập trung hơn, có thể thực hành Vipassana tốt hơn; tâm quan sát các cảm giác khắp cơ thể, hiểu được bản chất của nó, và phát triển sự quân bình bằng việc học cách không phản ứng. Tiến trình mỗi ngày được giải thích trong một bài pháp thoại dài vào buổi tối.

Finally, on the last full day, participants learn the meditation of loving kindness or goodwill towards all, in which the purity developed during the course is shared with all beings.

Cuối cùng, vào trọn ngày cuối cùng, thiền sinh học thiền tâm từ hoặc thiện ý tới mọi người, bằng cách này sự thanh tịnh được phát triển trong suốt khóa thiền được chia sẻ với mọi người.

The entire practice is actually a mental training. Just as we use physical exercises to improve our bodily health, Vipassana can be used to develop a healthy mind.

Toàn thể thực hành thực sự là một sự rèn luyện của tâm. Giống như khi chúng ta thực hành bài tập thể chất để tăng cường sức khỏe, Vipassana có thể dùng để phát triển một tâm khỏe mạnh.

Of course, the results come gradually through continued practice. It is unrealistic to expect all problems to be solved in ten days. Within that time, however, the essentials of Vipassana can be learned so that it can be applied in daily life. The more the technique is practiced, the greater the freedom from misery, and the closer the approach to the ultimate goal of full liberation. Even ten days can provide results which are vivid and obviously beneficial in everyday life.

Dĩ nhiên, kết quả đến từ từ thông qua việc thực hành liên tục. Điều không thực tế là mong đợi mọi vấn đề sẽ được giải quyết trong mười ngày. Tuy nhiên trong thời gian đó, những điều căn bản của Vipassana có thể học do vậy Vipassana có thể được áp dụng vào đời sống hàng ngày. Càng thực hành kỹ thuật, thì sự tự do khỏi khổ đau càng tuyệt vời, và càng tiếp cận đến mục đích tối thượng là hoàn toàn giải thoát. Thậm chí mười ngày có thể cho kết quả sống động và chắc chắn cho lợi lạc trong đời sống hằng ngày.

10-Day Vipassana Course-an Introduction/ Giới thiệu khóa thiền Vipassana 10 ngày.

The Teacher/ Thiền sư

Mr. S. N. Goenka was authorised to teach Vipassana Meditation by a respected Vipassana teacher of Burma, Sayagyi U Ba Khin. Born in Burma of Indian heritage, and well established as a businessman and householder, Mr. S. N. Goenka did his first course under Sayagyi in 1955 at the International Meditation Centre in Rangoon. In Vipassana, S. N. Goenka found an invaluable jewel—the jewel of the Dhamma—which dispels the darkness of ignorance.

Thiền sư S.N.Goenka được ủy quyền dạy Thiền Vipassana bởi người thầy tôn kính thiền sư Vipassana của Burma, Sayagyi U Ba Khin. Sinh ra ở Burma là người gốc Ấn, ông là một nhà kinh doanh và là một cư sĩ, Thiền sư S.N.Goenka hoàn thành khóa thiền đầu tiên dưới sự chỉ dẫn của Sayagyi vào năm 1955 tại Trung tâm Thiền Quốc Tế ở Rangoon. Trong Vipassana, S.N.Goenka đã tìm thấy một báu vật quý giá- báu vật của Dhamma- điều xua tan bóng đêm của vô minh.

Here was a scientific method, a practical technique which eradicates suffering and purifies the mind. Fascinated by this universal remedy rediscovered by the Buddha, S.N. Goenka continued to practice (paṭipatti) and study the texts (pariyatti) for the next 14 years under the guidance of Sayagyi.

Đây là phương pháp khoa học, kỹ thuật thực tiễn diệt trừ đau khổ và thanh lọc tâm. Thật tuyệt vời kỹ thuật này được tái khám phá bởi Đức Phật, thiền sư S.N.Goenka tiếp tục thực hành (pháp hành) và nghiên cứu kinh điển (pháp học) trong mười bốn năm dưới sự chỉ dẫn của Sayagyi.

In 1969, S. N. Goenka was appointed by Sayagyi as an authorised teacher of Vipassana. That same year, S. N. Goenka left Burma (present-day Myanmar) for India and began conducting courses. Since then he began giving hundreds of courses to people from different backgrounds and nationalities. In nearly three decades of teaching, S. N. Goenka has helped establish the Vipassana International Academy, in Igatpuri, India—as well as more than 170 other centres in India and abroad—for the purpose of offering courses in paṭipatti, the practical aspect of Vipassana Meditation.

Vào năm 1969, Thiền sư S.N. Goenka được bổ nhiệm bởi Sayagyi trở thành vị thầy ủy nhiệm dạy Vipassana. Cùng năm, thiền sư S.N.Goenka rời Burma (nay là Myanmar) để đến Ấn Độ và tiếp tục thực hiện các khóa thiền. Từ đó, ông bắt đầu giảng hàng trăm khóa thiền cho mọi người từ nhiều hoàn cảnh và quốc tịch khác nhau. Trong gần ba thập kỷ giảng dạy, S.N.Goenka đã giúp thiết lập Học viện Vipassana Quốc Tế, ở Igatpuri, Ấn Độ- cũng như hơn 170 trung tâm khác ở Ấn Độ và nước ngoài- cho mục đích phục vụ pháp hành của khóa thiền, khía cạnh thực tiễn của thiền Vipassana.

He has also appointed several hundred assistant teachers to help conduct courses around the world. He and his assistants do not receive any remuneration whatsoever, and expenses for the courses and centres are met with voluntary donations from grateful students. S. N. Goenka has also helped to establish the Vipassana Research Institute at Igatpuri, to help make the pariyatti teachings of the Buddha available to the public. The Institute is publishing the entire Pāli Tipiṭaka, along with its commentaries and sub-commentaries, in Devanāgari script.

Ông cũng đã bổ nhiệm vài trăm thiền sư phụ tá để giúp thực hiện khóa thiền khắp thế giới. Ông và thiền sư phụ tá không nhận được bất kỳ thù lao nào, và các khoản chi phí cho khóa thiền và trung tâm là do sự đóng góp từ những thiền sinh biết ơn. S.N.Goenka cũng giúp thành lập Viện nghiên cứu Vipassana ở Igatpuri, giúp việc dạy pháp học của Đức Phật được phổ biến với công chúng. Viện đang xuất bản toàn bộ Tam Tạng Kinh bằng tiếng Pali, kèm theo bản chú giải và phụ chú, trong kinh Devanāgari.

It has also produced this material in a multilingual CD-ROM with search facilities. In addition, the Institute is exploring references to Vipassana in various ancient texts, and it is conducting scientific research on the present applications and benefits of Vipassana in different fields of human development.  With more and more people practising Vipassana, both the paṭipatti and pariyatti aspects of the Buddha’s teaching are gaining prominence. Mr. Goenka stresses the practical and non-sectarian nature of the teaching and its relevance to householders as well as renunciates. He emphasizes that Vipassana Meditation does not encourage people to withdraw from society, but rather teaches them to face the ups and downs of life in a calm and balanced way.

Viện cũng sản xuất những tài liệu trong dạng CD-ROM đa ngôn ngữ với những cơ sở nghiên cứu. Ngoài ra, Viện cũng khám phá những nguồn tham khảo về Vipassana trong những kinh văn cổ, và thực hiện những nghiên cứu khoa học về những ứng dụng hiện tại và lợi lạc của Vipassana trong nhiều lĩnh vực phát triển con người. Với việc càng nhiều người thực hành Vipassana, cả hai khía cạnh lời dạy của Đức Phật là pháp hành và pháp học đều đang mang lại kết quả. Thiền sư Goenka nhấn mạnh bản chất thực hành và không tông phái và sự liên hệ của nó đến cư sĩ cũng như tu sĩ. Ông nhấn mạnh Thiền Vipassana không khuyến khích mọi người rời bỏ xã hội, mà dạy họ đối mặt với sự thăng trầm của đời sống theo cách bình tĩnh và cân bằng.

10-Day courses across all the Centers are conducted by assistant teachers of Mr. S. N. Goenka using his audio visual instructions and discourses. 

Khóa thiền 10 ngày trong tất cả các trung tâm được thực hiện bởi các thiền sư phụ tá của Thầy S.N.Goenka sử dụng hướng dẫn hình ảnh âm thanh và các bài pháp thoại của thầy.

Minimum Age Requirement /Yêu cầu tối thiểu về tuổi tác

A person should have completed 19 years of age to apply for a 10-day Vipassana course. Youngsters in the age group between 15-19 years can apply for teenagers’ courses while students between the age 10-17 years can join children’s courses.

Một người đủ 19 tuổi có thể nộp đơn vào khóa thiền Vipassana 10 ngày. Những thanh thiếu niên từ 15-19 tuổi có thể nộp đơn vào các khóa thiền thanh thiếu niên với các thiền sinh từ 10-17 tuổi có thể tham dự các khóa thiền trẻ em.

Course Charges/ Học phí khóa thiền

To help preserve the technique in its original, authentic form, it is not taught commercially, but is offered freely instead. No person involved in its teaching receives any material remuneration. There are no charges for the courses – not even to cover the cost of food and accommodation. All expenses are met by voluntary donations from people who, having completed a course and having experienced the benefits of Vipassana, wish to give others the opportunity to benefit from it also.

Để giúp giữ gìn kỹ thuật trong dạng nguyên bản, bản gốc, không dạy một cách thương mại hóa, mà thay vào đó là miễn phí cho tất cả mọi người. Không ai tham dự vào việc giảng dạy để nhận thù lao vật chất nào. Không có khoản phí nào cho khóa thiền- thậm chí không có phí để trang trải chi phí thức ăn và chỗ ở. Tất cả các chi phí là do sự đóng góp tự nguyện, từ những thiền sinh đã hoàn thành khóa thiền và đã kinh nghiệm được lợi lạc của Vipassana, ước mong cho người khác có cơ hội được lợi lạc từ nó.

How to Apply/ Cách đăng ký

  1. Read the Code of Discipline in Hindi or English/ Đọc Nội Quy Khóa thiền bằng tiếng Hindi hoặc tiếng Anh
  2. Select a Center: Select a Vipassana Course at a convenient location from the list of Centers./ Chọn một trung tâm: chọn một Khóa thiền Vipassana ở địa điểm thuận tiện từ danh sách các Trung tâm.
  3. Submit application form for the suitable dates: Apply for the dates convenient for you at the selected Center. Every center has its own method of accepting applications. But generally, students can apply in one of the following ways: /Nộp đơn đăng ký vào những ngày phù hợp: Đăng kí vào ngày thuận tiện cho quý vị ở trung tâm được chọn lựa. Mỗi trung tâm có phương pháp tiếp nhận đơn riêng. Nhưng nhìn chung, thiền sinh có thể đăng kí theo một trong các cách sau:

a.) Online application: This is the most recommended method for application. Go to the course schedule page of the selected center and Click on “Apply” beside the desired course date to fill in the online application form./ Đăng ký online: đây là phương cách được khuyến khích nhất để đăng ký. Đến trang lịch khóa thiền ở trung tâm được chọn lựa và Nhấp “Nộp đơn” bên cạnh ngày tổ chức khóa thiền và điền vào mẫu nộp đơn.

b.) Applications through Email/fax: Students can download application form in Hindi or English and send the completed application form to the email address or fax number of the Center./ Nộp đơn thông qua Email/fax: Thiền sinh có thể tải mẫu đăng ký bằng tiếng Hindi hoặc tiếng Anh và gửi đơn đăng ký hoàn tất qua địa chỉ email hoặc số fax của trung tâm.

c.) Application through mail/courier: If online application is not possible, download the application form and send it to the postal address of the selected center./ Nộp đơn thông qua hộp mail/chuyển phát nhanh: Nếu đơn đăng ký online không khả dụng, bạn hãy tải mẫu đơn và gửi đơn theo đường bưu điện của trung tâm được chọn.

  1. Await notification: Every center has a different time period for processing applications and students will be informed about further steps through email/phone call or letter, as per policy of the respective center./ Chờ đợi thông báo: Mỗi trung tâm có một khoảng thời gian tiến hành xử lý đơn và thiền sinh sẽ được thông báo bước kế tiếp qua email/ điện thoại hoặc thư tín, theo điều lệ quy định của trung tâm đó.
  2. Final confirmation: After completing all the formalities, the Center will issue a final confirmation number to the confirmed applicants. Students need to produce that confirmation number at the time of registration./ Xác nhận cuối cùng: Sau khi hoàn tất tất cả thủ tục, Trung tâm sẽ tiến hành xác nhận số thiền sinh chính thức. Thiền sinh cần phải xác nhận số lượng vào thời điểm đăng ký.
  3. Course Cancellation: It takes a tremendous amount of planning and expense to organize a 10-day residential course. Courses across all the centers run strictly on a donation basis. So, it is essential for the centers to know the exact number of participants for each course. / Hủy khóa thiền: Sẽ có một khoản chi phí và lên kế hoạch để tổ chức một khóa thiền nội trú mười ngày. Khóa thiền ở các tất cả các trung tâm được vận hành nghiêm túc dựa trên nền tảng đóng góp. Vì vậy, rất cần thiết để các trung tâm biết được chính xác số lượng thiền sinh tham dự mỗi khóa.

Hence, for any reason, if you are not able to attend the course, after receiving final confirmation number, please inform the center about the cancellation immediately, even on the day of the course. Cancellation can be done by calling the center or sending email or by sending a letter by post/courier.

Do đó, nếu vì bất kỳ lý do nào, nếu bạn không thể tham dự khóa thiền, sau khi nhận được xác nhận cuối cùng, xin vui lòng cho trung tâm biết về việc hủy bỏ ngay lập tức, thậm chí vào ngày diễn ra khóa. Để hủy khóa thiền bạn có thể  gọi điện tới trung tâm hoặc gửi email hoặc gửi thư qua đường bưu điện.

Impact on Course Participants/ Tác động của khóa thiền đến thiền sinh

While many students often find the ten-day vipassana course a life-changing experience, the real changes are understood over time. The balanced view of  “know yourself, by yourself, for yourself”, as some students call it, helps one live peacefully and harmoniously with oneself and with others. The transformation in one’s attitude at the end of the course reduces stress while increasing mental equanimity. 

Trong khi nhiều thiền sinh thường thấy khóa thiền Vipassana mười này là một kinh nghiệm đổi đời, thay đổi thực tế chỉ được hiểu qua thời gian. Cái nhìn cân bằng về “biết mình, bởi mình, vì mình”, như vài thiền sinh nói, giúp họ sống một cuộc đời an lạc và hòa hợp với mình và người khác. Sự chuyển hóa trong thái độ của một người vào cuối khóa thiền giúp họ giảm tải căng thẳng đồng thời tăng tính quân bình của tâm trí.

Other common benefits are growth in concentration and work efficiency, positive behaviour changes, effective decision-making, gentle speech and harmonious feelings towards others. Since the wisdom is gained through personal experience, one finds prejudice being replaced by compassion; jealousy at the success of others changing to joy; greed and arrogance getting transformed to generosity and humility. 

Một lợi ích thường thấy khác là tăng sự tập trung và làm việc hiệu quả, thay đổi tích cực trong hành vi, khả năng ra quyết định hiệu quả, lời nói ôn hòa và cảm giác hòa hợp với người khác. Khi trí tuệ đạt được qua kinh nghiệm cá nhân, người đó thấy bản thân hay phán xét được thay thế bởi lòng từ ái; ích kỷ khi người khác thành công chuyển thành niềm vui; thù ghét và kiêu căng chuyển hóa thành lòng rộng lượng và khiêm tốn.

After experiencing the immeasurable benefits of the technique themselves, students naturally feel the desire to spread this wonderful technique for the benefit of people. The dedicated support of such students has led to establishment of the Vipassana Research Institute, a dramatic growth in the number of Vipassana centers,  mitra upakram, courses in prisons, schools and other institutions. To read experiences of course participants, please click here.

Sau khi tự kinh nghiệm được những lợi lạc không thể đo lường từ kỹ thuật, thiền sinh tự nhiên cảm thấy mong muốn lan tỏa kỹ thuật tuyệt vời này vì lợi lạc của nhiều người. Sự ủng hộ tự nguyện của những thiền sinh như thế dẫn đến việc thành lập Viện Nghiên Cứu Vipassana, sự lớn mạnh của dhamma thể hiện trong số lượng các trung tâm Vipassana, chương trình mitra upakram, các khóa thiền trong tù, trường học và các trung tâm khác. Để đọc thêm về kinh nghiệm của các thiền sinh tham dự, vui lòng nhấp vào đây.

Varied and detailed research has been undertaken to study the impact of Vipassana on different sections of the society. To read research reports, please click here. To read impact of Vipassana on society, please click here.

Những nghiên cứu khác nhau và chi tiết được tiến hành để nghiên cứu ảnh hưởng của Vipassana và các thành phần khác nhau của xã hội. Để đọc các bài báo cáo nghiên cứu, vui lòng nhấp vào đây. Đọc về tác động của Vipassana đến xã hội, vui lòng nhấp vào đây.

Following short film contain experiences of students participated in 10-day Vipassana course across the world.

Bộ phim ngắn sau đây chứa kinh nghiệm của các thiền sinh tham dự khóa thiền 10 ngày khắp thế giới.

 

Experiences of Vipassana Meditators (English)/ Kinh nghiệm của các thiền sinh Vipassana (Tiếng Anh)

The Course Time Table/ (Đã dịch)

The following timetable for the course has been designed to maintain the continuity of practice. For best results students are advised to follow it as closely as possible.

4:00 am Morning wake-up bell
4:30-6:30 am Meditate in the hall or in your room
6:30-8:00 am Breakfast break
8:00-9:00 am Group meditation in the hall
9:00-11:00 am Meditate in the hall or in your room according to the teacher’s instructions
11:00-12:00 noon Lunch break
12noon-1:00 pm Rest and interviews with the teacher
1:00-2:30 pm Meditate in the hall or in your room
2:30-3:30 pm Group meditation in the hall
3:30-5:00 pm Meditate in the hall or in your own room according to the teacher’s instructions
5:00-6:00 pm Tea break
6:00-7:00 pm Group meditation in the hall
7:00-8:15 pm Discourse in the hall
8:15-9:00 pm Group meditation in the hall
9:00-9:30 pm Question time in the hall
9:30 pm Retire to your own room–Lights out

Vipassana Centers/ Các trung tâm Vipassana

Centers of Vipassana meditation are not clubs designed for the enjoyment of their members. They are not temples in which to perform religious ceremonies. They are not places for socializing. They are not communes where members of a sect can live in isolation from the outside world, according to their own peculiar rules. Centers are instead schools that teach one subject: Dhamma, the art of living. All who come to these centers, whether to meditate or to serve, come to receive this teaching. They must therefore be receptive in their attitude, trying not to impose their ideas, but rather to understand and apply the Dhamma that is offered”. – S. N. Goenka

       Các trung tâm thiền Vipassana không phải là những câu lạc bộ được thiết kế để cho các thành viên ở đó thư giãn. Cũng không phải là đền thờ để thực hành các nghi lễ tôn giáo. Đây không phải là nơi để liên hệ xã hội. Đây cũng không phải là những cộng đồng nơi các thành viên của một tông phái sống cách ly khỏi thế giới ngoài kia, theo luật lệ kỳ lạ của họ. Thay vào đó trung tâm giống như các trường học dạy về một môn học: Dhamma, nghệ thuật sống. Tất những ai đến những trung tâm này, dù là thiền hay để phục vụ, đến để nhận lời dạy. Do đó họ phải tiếp nhận trong chính thái độ của họ, không áp đặt ý kiến của mình, mà thay vào đó phải hiểu và ứng dụng Dhamma được dạy”. – S.N.Goenka

Vipassana Centers/ Các trung tâm Vipassana

Vipassana Courses are given in numerous Meditation Centers and at Non-Center course locations at rented sites. Each location has its own schedule of courses. In most cases, an application for admission to these courses can be completed online at this website. There are numerous Centers in India and elsewhere in Asia/Pacific; ten Centers in North America; three Centers in Latin America; eight Centers in Europe; seven Centers in Australia/New Zealand; one Center in the Middle East and one Center in Africa. Ten day non-center courses are frequently held at many locations outside of Centers as they are arranged by local students of Vipassana in those areas. An alphabetical list of worldwide course locations is available as well as a graphical interface of course locations worldwide and in India and Nepal.

Các khóa thiền Vipassana được thực hiện trong vô số Trung tâm thiền và các trung tâm không chính thức ở những địa điểm thuê. Mỗi địa điểm có lịch tổ chức khóa thiền riêng. Hầu hết các trường hợp, một đơn đăng ký khóa thiền có thể được hoàn tất online ở trang web. Có nhiều trung tâm ở Ấn Độ và những nơi khác ở Châu Á/ Thái Bình Dương; mười Trung tâm ở Bắc Mỹ; ba trung tâm ở Châu Mỹ Latin; tám trung tâm ở Châu Âu; bảy trung tâm ở Úc/ Newzealand; một trung tâm ở Trung Á và một ở châu Phi. Các khóa thiền mười ngày ở các trung tâm không chính thức thường tổ chức ở nhiều địa điểm bên ngoài trung tâm đôi khi được tổ chức bởi các thiền sinh địa phương ở những khu vực đó. Địa điểm tổ chức khóa thiền toàn thế giới theo thứ tự chữ cái có sẵn cũng như bằng hình ảnh trực quan các địa điểm tổ chức ở khắp nơi trên thế giới và ở Ấn Độ và Nepal.

The structure and the time-table of the courses across all the Vipassana centers is exactly the same. All the courses are conducted by assistant teachers of Mr. S. N. Goenka using his audio visual instructions and discourses.

Cấu trúc và thời khóa biểu của khóa thiền ở tất cả các trung tâm Vipassana cũng chính xác như vậy. Tất cả các khóa thiền được tổ chức bởi các thiền sư phụ tá của thầy S.N.Goenka dùng hướng dẫn âm thanh hình ảnh và pháp thoại của thầy.

Search a Center/ Tìm kiếm một trung tâm

Islands of Dhamma/ Hòn Đảo của Dhamma

This 42-minute documentary film entitled Islands of Dhamma is a tour of prominent Vipassana centers worldwide. The film produced in 1995. After 1995, many centers have been established at various locations. As of 2016, Vipassana courses are conducted in 170 centers and 132 non-centers location around the world. To see updated list of all the centers, please click here.

Bộ phim tài liệu 42 phút tựa đề Những hòn đảo của Dhamma là cuộc hành trình về các trung tâm Vipassana nổi bật khắp thế giới. Bộ phim được sản xuất năm 1995. Sau năm 1995, nhiều trung tâm được thành lập ở khắp nơi. Vào năm 2016,khóa thiền Vipassana được tổ chức ở 170 trung tâm và 132 địa điểm không chính thức khắp thế giới. Để thấy danh sách cập nhật của tất cả các trung tâm, vui lòng nhấp vào đây.

Islands of Dhamma : Vipassana Meditation Center around the world as taught by S N Goenka

Những hòn đảo của Dhamma: Trung tâm thiền Vipassana khắp thế giới được dạy bởi S.N.Goenka

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *