TÍCH TRUYỆN: HOÀNG TỬ BODHI VÀ BÀI HỌC LAN TRUYỀN GIÁO PHÁP TINH KHIẾT

Hoàng Tử Bodhi Và Bài Học Lan Truyền Giáo Pháp Tinh Khiết

The prince Bodhi of Kosambi was a devoted follower of the Buddha. When he constructed a new palace, he invited the Buddha and his Sangha to the palace. Prince Bodhi waited at the entrance to welcome the Buddha. When the Buddha arrived, the prince requested him to climb the stairs. Out of reverence for the Buddha, he had laid a white cotton carpet on the stairs. The Buddha did not step on it. When the prince could not understand why the Buddha had stopped, Ven. Ananda told the prince,

Hoàng tử Bodhi của Kosambi là một tín đồ của Đức Phật. Khi ông xây dựng một cung điện mới, ông đã mời Đức Phật và Tăng đoàn đến cung điện đây. Hoàng tử Bodhi đợi ở lối vào để nghinh đón Đức Phật. Khi Đức Phật đến, hoàng tử mời Ngài bước lên cầu thang. Vì tôn kính Đức Phật, ngài đã trải một tấm thảm bông trắng trên cầu thang. Đức Phật không bước lên tấm thảm. Khi hoàng tử không thể hiểu tại sao Đức Phật lại dừng lại, Đại đức Ananda nói với hoàng tử:

Saṃhartu rajkumāra, dussāni – Prince, please remove these carpets. Na bhagavā chelapatikaṃ akkamissati – The Blessed One does not walk on carpets. Pachimaṃ janataṃ tathāgato anukampati – The Buddha is being compassionate towards future generations.

– Hoàng tử, xin vui lòng bỏ những thảm này.

– Thế Tôn không đi trên thảm.

– Đức Phật đang từ bi cho các thế hệ tương lai.

He did not want to start any wrong practice due to which future generations of teachers would make this a custom and burden their followers with this improper custom.

Ngài không muốn bắt đầu bất kỳ sự thực hành sai nào, bởi vì các thế hệ thiền sư trong tương lai sẽ biến điều này thành một phong tục và tạo ra gánh nặng cho những người đi theo họ với phong tục không phù hợp này.

After the meal, the Buddha gave a sermon. While answering one of the questions asked by the prince, he said that if a worthy person starts following the path taught by the Buddha in the morning, he will gain liberation by the evening. Similarly a person who starts following the path in the evening can get fully liberated by the morning of the next day.

Sau khi thọ thực xong, Đức Phật đã thuyết pháp. Trong khi trả lời một trong những câu hỏi của hoàng tử, Ngài nói rằng nếu một người có phẩm giá bắt đầu đi theo con đường Đức Phật giảng dạy vào buổi sáng, người ấy sẽ được giải thoát vào buổi tối. Tương tự như vậy, một người bắt đầu đi theo con đường ấy vào buổi tối có thể được giải thoát hoàn toàn vào sáng hôm sau.

On hearing this, the prince exclaimed, “Aho Buddho, aho Dhammo, aho Dhammassa svākkhātatā!” – Great is the Buddha, great is the Dhamma, great is the lucid explanation of the Dhamma! (Majjhimanikayo 2.326, 345, Bodhirājakumāra-suttaṃ)

Nghe vậy, hoàng tử thốt lên, “Đức Phật cao quý, Giáo Pháp cao quý, thuyết giải sáng suốt của Giáo Pháp cao quý!”(Majjhimanikayo 2.326, 345, Bodhirājakumāra-suttaṃ)

Prince Bodhi said that during his mother’s pregnancy with him she had paid respects to the Buddha and had said, “Venerable sir, this fetus of mine takes refuge in the Buddha, the Dhamma and the Sangha. Please give it refuge.”

Hoàng tử Bodhi nói rằng trong thời gian mẹ ông mang thai ông, bà đã tôn kính Đức Phật và đã nói, “Thưa Đức Thế Tôn, thai nhi này của con nương tựa Phật, nương tựa Pháp và nương tựa Tăng. Xin hãy cho nó nương tựa.”

Later, his wet-nurse had taken him to the Buddha and had said, ‘Venerable sir, this young prince takes refuge in the Buddha, the Dhamma and the Sangha. Please accept him as your follower.’

Một thời gian sau, bà vú nuôi của hoàng tử đã đưa hoàng tử đến gặp Đức Phật và nói, “Thưa Đức Thế Tôn, vị hoàng tử trẻ này nương tựa Phật, nương tựa Pháp và nương tựa Tăng. Hãy chấp nhận vị hoàng tử này là đệ tử của Thế Tôn.”

And now for the third time I myself take refuge in Buddha, the Dhamma and the Sangha. From now onwards, the Buddha may please take me in his refuge for all my life. -(Majjhimanikayo 2.346, Bodhirājakumāra-suttaṃ)

Và bây giờ đến lần thứ ba, chính con nương tựa Phật, nương tựa Pháp và nương tựa Tăng. Từ giờ trở đi, Đức Phật xin hãy cho con được nơi nương tựa suốt đời. -(Majjhimanikayo 2.346, Bodhirājakumāra-suttaṃ)

This important discourse of the Buddha should make future teachers realize that one should not teach pure Dhamma for personal gain or fame. Whenever a teacher teaches the Dhamma for name and fame, he harms himself, harms his followers and harms the Dhamma. Unwise followers do not practice Dhamma but they erroneously feel that by merely worshiping the teacher they have fulfilled their duty.

Bài giảng quan trọng này của Đức Phật có thể định hướng các thiền sư tương lai hiểu rằng không nên dạy Giáo Pháp thuần túy vì lợi ích hay danh tiếng. Bất cứ khi nào một thiền sư dạy Giáo Pháp vì tên tuổi và danh tiếng, người đó tự làm hại mình, làm hại những người đi theo mình và làm hại đến Giáo Pháp. Những người đi theo thiếu khôn ngoan không thực hành Giáo Pháp và họ lại hiểu sai rằng chỉ bằng việc tôn kính thiền sư, thì họ đã hoàn thành bổn phận.

 

Nguồn VRIDhamma.org

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *