TÍCH TRUYỆN: KISA GOTAMI CẦU XIN PHẬT LÀM CHO ĐỨA CON SỐNG LẠI

Kisa Gotami Cầu Xin Đức Phật Làm Cho Đứa Con Sống Lại

Kisā Gotamī besieges the Buddha to bring her dead son back to life. After realising that death is everywhere, she learnt Vipassana and became liberated. After liberation, she helped many suffering women to come out of the misery. Image Source: Painting from gallery of the Global Vipassana Pagoda

Kisā Gotamī vây quanh Đức Phật để mong Ngài giúp đứa con trai đã chết của mình sống lại. Sau khi nhận ra rằng cái chết ở khắp mọi nơi, cô đã học Vipassana và được giải thoát. Sau khi giải thoát, cô đã giúp nhiều phụ nữ đau khổ thoát khỏi khổ đau. Nguồn ảnh: Tranh vẽ từ bộ sưu tập của Tháp Vipassana Toàn Cầu

During the life – time of the Buddha, Gotamī was born in a very poor family in the famous city of Srāvastī in North India. Since she was extremely lean and thin, people called her “Kisā Gotamī”. She was married in a rich family there, but did not get any happiness that is expected in a rich family. As she had come from a poor family she was taunted all the time. Moreover, as she was childless, she had to constantly hear caustic and cutting comments.

Trong thời Đức Phật, Gotamī sinh ra trong một gia đình rất nghèo tại thành phố Srāvastī nổi tiếng ở Bắc Ấn. Vì cô ấy gầy gò và mảnh khảnh, mọi người gọi cô ấy là “Kisā Gotamī”. Cô đã được gả cho một gia đình giàu có ở vùng đó, nhưng cuộc sống không được hạnh phúc như mong ước. Vì xuất thân trong một gia đình nghèo, cô luôn bị chế giễu. Hơn nữa, vì cô ấy không có con, nên phải liên tục hứng chịu những lời bình phẩm chua chát và cay độc.

After a few years her fortune favored her. She became pregnant and gave birth to a son. But the happiness of having a child did not last long. When the child was two or three years old, he died. The child was the cause of her respect and honor in the family. His death was unbearable for her. She became extremely unhappy. She started lamenting, holding the child to her heart. When people got ready to take the child to the cremation ground, she requested them to call in a good doctor who could bring her dead child to life by giving some medicine. But is there any medicine that can bring a dead person to life? People were at a loss as to how to console her. Then a kind person suggested that she should go to the Buddha, who was very compassionate and also a great physician. He was dwelling in the Jetavana monastery at that time.

Sau một vài năm, vận may của cô đã đến. Cô mang thai và sinh con trai. Nhưng hạnh phúc khi có một đứa con không kéo dài vì đứa trẻ đã chết khi lên hai hoặc ba tuổi. Đứa trẻ chính là điều tạo nên sự tôn trọng và danh dự của cô trong gia đình chồng. Cô thật không thể chịu đựng nổi cái chết của con. Cô trở nên vô cùng bất hạnh. Cô bắt đầu than thở, ôm đứa con vào lòng. Khi mọi người chuẩn bị đưa đứa trẻ đến nơi hỏa táng, cô yêu cầu họ gọi một thầy thuốc giỏi, người có thể chữa cho đứa con đã chết của cô sống lại bằng cách cho một vài loại thuốc. Nhưng có loại thuốc nào có thể giúp một người chết sống lại không? Mọi người không biết làm thế nào để an ủi cô. Sau đó, một người tốt bụng đề nghị cô nên đến tìm Đức Phật, người rất từ ​​bi và cũng là một thầy thuốc vĩ đại. Lúc đó Ngài đang ở tu viện Jetavana.

Weeping and wailing, and embracing her dead child, Kisā Gotamī went to the Buddha at Jetavana monastery. She laid the dead child at the feet of the Lord and began to pray to him to bring him back to life. The Buddha saw her plight and asked her to go to the city and get a pinch of mustard seeds from any family where no one had died.

Kisā Gotamī đã khóc lóc, gào thét và ôm lấy đứa con đã chết của mình, đến tìm Đức Phật tại tu viện Jetavana. Cô đặt đứa con đã chết dưới chân Ngài và bắt đầu cầu xin Ngài giúp đứa bé sống lại. Đức Phật nhìn thấy cảnh ngộ của cô và yêu cầu cô đi vào thành phố để xin một nhúm hạt mù tạt từ bất kỳ nhà nào mà không có ai chết.

Feeling happy, Kisā Gotamī, went to the city to get mustard seeds from such a family. But she could not find even a single family where no one had died. Having gone around to all the houses of the city she felt tired and then she realized that it is the law of nature for every being to die. It was to teach this law that the Buddha had sent her on this errand. Having realized this truth, she gave the dead body of her son for the last rites and went back to seek refuge in the Buddha.

Kisā Gotamī cảm thấy hạnh phúc, đi vào thành phố để xin hạt mù tạt từ một nhà như vậy. Nhưng cô không thể tìm thấy dù chỉ một nhà mà không có người thân đã chết. Cô đã đi vòng quanh tất cả các ngôi nhà trong thành phố, cô cảm thấy mệt mỏi và rồi cô nhận ra rằng đó là quy luật tự nhiên mọi chúng sinh đều phải chết. Đức Phật đã để cô làm việc nhỏ này để dạy cô về Luật tự nhiên. Nhận ra sự thật này, cô đã đưa xác chết của con trai mình để làm các nghi lễ cuối cùng và quay trở lại để tìm nơi nương tựa Phật.

The Blessed One taught her Dharma. She was ordained into the Bhikkhunī Sangha – the Order of the nuns. As a result of her great accumulation of Pāramīs in her previous births, she practiced Vipassana seriously and became a Ṥrotāpanna, and then an Arahant. She taught Vipassana to many suffering women and helped them come out of suffering. The Blessed One declared her the foremost among those of his female disciples who wore rough clothes.

Thế Tôn đã dạy Dhamma cho cô. Cô được quy y vào Ni đoàn (Bhikkhuni Sangha) – Dòng của các Ni. Bởi sự tích lũy rất nhiều các Pāramī trong các kiếp trước, cô đã thực hành Vipassana một cách nghiêm túc và trở thành một Tu Đà Hoàn (Ṥrotāpanna), và sau đó là một A la hán. Cô đã dạy Vipassana cho nhiều phụ nữ đau khổ và giúp họ thoát khỏi khổ đau. Đấng Từ Bi đã tuyên bố cô là người tiên phong trong số những đệ tử nữ của mình mặc y thô tháo.

 

Nguồn VRIDhamma.org

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *