TÍCH TRUYỆN: TAPUSSA VÀ BHALLIKA DÂNG BỮA ĂN ĐẦU TIÊN ĐẾN ĐỨC PHẬT SAU KHI NGÀI GIÁC NGỘ

2 Hai Thương Buôn Người Myanmar (Miến Điện) Tapussa and Bhallika Cúng Dường Bữa Ăn Đầu Tiên Đến Đức Phật Sau Khi Ngài Giác Ngộ

Businessmen Tapussa and Bhallika offering the Buddha rice and honey cakes from Myanmar. This was the first meal taken by the Buddha after enlightenment. Image Source: Painting from gallery of the Global Vipassana Pagoda

Thương buôn Tapussa và Bhallika cúng dường đến Đức Phật bánh gạo và mật ong từ Myanmar. Đây là bữa ăn đầu tiên được Đức Phật thọ nhận sau khi giác ngộ. Nguồn ảnh: Tranh vẽ từ bộ sưu tập tại Tháp Chùa Vipassana Toàn Cầu

In those days, the people from Orissa (Ukkala, Utkala) who had gone to reside at the mouth of Irāvatī river of Myanmar built a city and named it Ukkala in the memory of their own land. Businessmen from many different parts of India settled in Ukkala.

Vào những ngày đó, người dân từ  Orissa (Ukkala, Utkala) đến cư ngụ tại cửa sông Irāvatī của Myanmar đã xây dựng một thành phố và đặt tên là Ukkala, để tưởng nhớ về vùng đất quê hương. Các thương buôn từ nhiều vùng khác nhau của Ấn Độ đã đến định cư ở Ukkala.

Tapussa and Bhallika, two brothers, also lived there. But they were from Balhik, known today as Balakha, which is 18 km to the west of Afghanistan’s Majār-e-shareef.

Hai anh em Tapussa và Bhallika cũng sống ở đó. Nhưng họ đến từ Balhik, ngày nay được gọi là Balakha, cách Majār-e-shareef của Afghanistan 18 km về phía tây.

When the Buddha attained enlightenment, Ukkalapati was the king of Ukkala. Tapussa and Bhallika both did business there. Both traveled to India and back from Ukkala for their business. Their goods brought to Tamralipti from Myanmar via the sea were loaded on 500 carts to be sold in India. While passing through the Uruvela jungle, they had met the Buddha. At that time, the Buddha had just spent seven weeks in the blissful state of liberation and was seated under the Rajāyatana tree, close to the Bodhi tree. Both offered him rice and honey cakes from Myanmar. This was the first meal taken by the Buddha after enlightenment. They received eight hair tufts from the Buddha and returned to Ukkala. King Ukkalapati enshrined these hair relics respectfully in the Botahtaung, Sule and Shwe Dagon stupas, which are revered by people to this day.

Vào thời gian Đức Phật đạt được sự giác ngộ, Ukkalapati là vua của Ukkala. Hai anh em Tapussa và Bhallika đều làm nghề buôn bán ở đó vùng này. Cả hai đã đi đến Ấn Độ và trở về từ Ukkala để kinh doanh. Để thực hiện việc kinh doanh của mình, hai anh em đã đi lại giữa Ấn Độ và Ukkala. Hàng hóa của họ từ Myanmar được đưa đến Tamralipti bằng đường biển đã được chất lên 500 xe thồ để được đem bán. tại Ấn Độ. Trong khi đi qua khu rừng Uruvela, họ đã gặp Đức Phật. Vào thời điểm đó, Đức Phật vừa trải qua bảy tuần an hưởng quả vị giải thoát và Ngài ngồi dưới gốc cây Rajāyatana, cạnh cây Bồ Đề. Cả hai đã cúng dường Ngài bánh gạo và mật ong từ Myanmar.

Đây là bữa ăn đầu tiên được Đức Phật thọ nhận sau khi giác ngộ. Họ đã nhận được tám búi tóc từ Đức Phật và trở về Ukkala. Vua Ukkalapati đã cất giữ những búi tóc này một cách trang trọng trong các bảo tháp Botahtaung, Sule và Shwe Dagon, và được người dân tôn kính cho đến ngày nay.

Tapussa and Bhallika took the five precepts from the Buddha at that time but did not hear any discourse. (The Buddha gave his first discourse in the Deer Park at Varanasi.) After enshrining the hair relics of the Buddha in Ukkala, Tapussa and Bhallika again returned to the country of Magadha and received the teachings from the Buddha. Bhallika took robes and reached the stage of arahathood. Tapussa reached the stage of sotāpanna, remained a householder and continued his business. He developed in the Dhamma and served many others. The Buddha gave both the brothers the title of being ‘the foremost’ (agga).

Tapussa và Bhallika đã thọ năm giới từ Đức Phật vào thời điểm đó nhưng không được nghe pháp thoại nào. (Đức Phật đã thuyết giảng bài pháp đầu tiên tại Vườn Nai ở Varanasi.) Sau khi lưu giữ các di vật tóc của Đức Phật ở Ukkala, hai anh em Tapussa và Bhallika một lần nữa trở về đất nước Magadha và thụ nhận những lời dạy từ Đức Phật. Bhallika đã quy y và đạt đến giai đoạn Quả vị A La Hán trong khi Tapussa chứng đắc Tu Đà Hoàn (sotāpanna) và vẫn là  cư sĩ tại gia. Ông tiếp tục công việc kinh doanh của mình, phát triển trong Giáo Pháp và phục vụ nhiều người khác. Đức Phật đã ban cho cả hai anh em danh hiệu là ’người tiên phong’ (agga).

It is believed that these two gave a few hair relics of the Buddha to Myanmar and kept the remaining few to themselves so that they could construct a monument (stupa) and meditate there. They wanted both their motherland and adapted land to be blessed with the valuable gift of the Buddha. Therefore, they went to Balakha (Bāhallika, Bhallika) the land of their ancestors in the north.

Người ta tin rằng, hai người này đã đưa một vài di vật tóc của Đức Phật cho đất nước Myanmar và giữ lại cho mình một số ít còn lại để có thể xây dựng một tượng đài (bảo tháp) và thiền ở đó. Họ muốn cả quê hương và nơi sinh sống mới của họ được ban phước với món quà quý giá của Đức Phật. Do đó, họ đã đến Balakha (Bāhallika, Bhallika) vùng đất của tổ tiên mình ở phía bắc.

These two brothers were born in a small town named Asitanjana near Balakha. After going there, close to the main gate of the town, they constructed a huge pagoda (stupa) and respectfully enshrined the hair relics there.

Hai anh em này được sinh ra ở một thị trấn nhỏ tên là  Asitanjana gần Balakha. Sau khi đến đó, tại gần cổng chính của thị trấn, họ đã xây dựng một ngôi chùa lớn (bảo tháp) và lưu giữ trang trọng các xá lợi tóc của Đức Phật ở đó.

Blessed are Tapussa and Bhallika, who were instrumental in building stupas and enshrining the hair relics in both the eastern and the western neighboring countries of India.

Phước đức là Tapussa và Bhallika, những người có công trong việc xây dựng bảo tháp và lưu giữ các xá lợi tóc ở cả các quốc gia láng giềng phía đông và phía tây của Ấn Độ.

 

Nguồn VRIDhamma.org

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *