TÍCH TRUYỆN: ANATHAPINDIKA TRẢI VÀNG MUA VƯỜN JETAVANA XÂY TRUNG TÂM

Anathapindika Trải Vàng Mua Vườn Jetavana Của Thái Tử Để Xây Dựng Trung Tâm Vipassana

Influenced by the teachings of the Buddha, Anathapindika bought Jetavana park, by spreading gold coins over entire land, to build a Vipassana Center. Image Source: Painting from the gallery of Global Vipassana Pagoda

Được lợi lạc và hoan hỷ bởi Giáo Pháp của Đức Phật, Anathapindika đã mua Vườn Jetavana, bằng cách rải tiền vàng trên toàn bộ  đất (vùng đất này), để xây dựng một Trung tâm Vipassana. Nguồn  ảnh: Tranh vẽ từ phòng trưng bày Tháp Vipassana Toàn Cầu

​Anathapindika, a rich merchant from Savatthi (Shravasti), had come to Rajgir to visit his in-laws. When he heard that the Buddha had been invited for lunch at his brother-in-law’s house the next day, he became very eager to meet the Buddha. The next day, before dawn he started walking towards the woods, on the outskirts of the town, where the Buddha was staying.

Anathapindika, một thương buôn giàu có đến từ Savatthi (Shravasti), đã đến Rajgir để thăm gia đình vợ. Khi nghe tin Đức Phật được mời ăn trưa tại nhà anh rể của mình vào ngày hôm sau, ông ta đã rất háo hức được gặp Đức Phật. Ngày hôm sau, trước khi trời sáng, ông đã bắt đầu đi về phía rừng, ở ngoại ô thị trấn, nơi Đức Phật đang cư ngụ.

The Buddha addressed him by his name, ‘Come, Sudatta!’

Đức Phật gọi ông bằng tên, ‘Hãy đến đây, Sudatta!’

Anathapindika was delighted that the Buddha called out to him by his name. The Buddha gave a Dhamma discourse which put his mind at ease making him happy and peaceful.

Anathapindika rất vui mừng khi được Đức Phật gọi ông bằng tên. Đức Phật đã giảng một bài về Giáo Pháp giúp cho ông hạnh phúc và an lạc.

Due to his past merits, while hearing the sermon, the knowledge of impermanence arose within him and he attained the first stage of enlightenment (sotāpanna). Extremely gladdened, he invited the Buddha for a meal the next day.

Do các công đức trong quá khứ, trong khi nghe bài giảng, sự hiểu biết về vô thường đã nảy sinh trong ông và ông đã đạt được giai đoạn giác ngộ đầu tiên (sotāpanna). Vô cùng hân hoan, ông đã thỉnh mời Đức Phật dùng bữa vào ngày hôm sau.

The next day after the meal, the Buddha gave a sermon following which Anathapindika requested him, ‘Venerable sir, please spend the next monsoon in Savatthi along with the bhikkhu Sangha.’

Sau bữa ăn ngày hôm sau, Đức Phật đã thuyết pháp theo lời thỉnh cầu của Anathapindika, “Thưa Ngài, xin vui lòng ở lại Savatthi cùng với Tăng đoàn Tỳ kheo vào đầu mùa mưa tới.”

The Buddha replied, ‘O householder, the Buddha likes to dwell in solitude.’ Anathapindika said, ‘I have understood, Lord; I have understood, Blessed One.’

Đức Phật trả lời: “Này ông cư sĩ, Đức Phật thích sống ở nơi yên tĩnh.” Anathapindika nói, “Con đã hiểu, Thưa Ngài; Con đã hiểu, Thưa Đức Thế Tôn.”

As soon as he reached Savatthi, he started searching for a suitable place for the residence of the Buddha—a site neither too far from the city nor too close, easy for people to reach, not too crowded in the day or noisy in the night, and conducive for meditation.

Ngay khi đến Savatthi, ông bắt đầu tìm kiếm một nơi thích hợp để Đức Phật cư ngụ, một địa điểm không quá xa và cũng không quá gần thành phố, mọi người dễ dàng tiếp cận, không quá đông đúc vào ban ngày hoặc ồn ào vào ban đêm và có lợi cho việc hành thiền.

Finally, he came across Prince Jeta’s park, which seemed to be ideal. He went to the prince to buy it from him. The prince did not want to sell his garden. To avoid sale, the prince said that the entire land of the park had to be covered with gold coins as a price for the land.

Cuối cùng, ông tình cờ đi ngang qua khu vườn của Thái tử Jeta, có vẻ lý tưởng. Ông đã đến gặp Thái tử để mua nó. Thái tử không muốn bán khu vườn của mình. Để không phải bán, Thái tử nói giá của khu đất là số tiền vàng để phủ toàn bộ mặt đất của khu vườn.

Anathapindika agreed to the price and immediately fixed the deal. The land where the Buddha would teach the Dhamma was indeed invaluable! Anathapindika brought carts filled with gold coins and the coins were spread on the land of the park.

Anathapindika đồng ý giá đó và ngay lập tức chốt lại thỏa thuận. Vùng đất nơi Đức Phật sẽ dạy Giáo Pháp thực sự là vô giá! Anathapindika mang những chiếc xe chở đầy tiền vàng và những đồng vàng này được trải trên đất của khu vườn.

On seeing this, the prince was startled. One part of the land was yet to be covered by coins. Anathapindika instructed more coins to be brought but the prince took Anathapindika’s hand in his own hand and said, ‘Enough, householder, do not cover this uncovered part with gold. This will be my donation.’

Khi thấy điều này, Thái tử đã giật mình ngạc nhiên. Một phần của khu đất vẫn chưa được phủ tiền vàng. Anathapindika đã chỉ thị mang thêm nhiều đồng vàng đến nhưng Thái tử đã cầm tay Anathapindika, và nói, “Đủ rồi, ông cư sĩ, đừng phủ vàng lên phần đất chưa có vàng này. Ta sẽ đóng góp phần này.”

Cūlavaggapāli 304-307, Anāthapindikavatthu. Anathapindika accepted the prince’s offer. He built residences, halls, water boilers, storehouses, lavatories, open and closed walking areas, water tanks, bathrooms and tents to enable thousands to learn the Dhamma under the guidance of the Buddha. The Buddha’s devoted lay disciple created an unparalleled record in the history of charity. The Buddha acknowledged him as ‘foremost’ (agga) among those who give donations.

Anathapindika đã chấp nhận lời đề nghị của Thái tử. Ông đã xây dựng nhà ở, thiền đường, nồi đun nước, nhà kho, nhà vệ sinh, khu vực đi bộ trong nhà và ngoài trời, bể chứa nước, phòng tắm và lều để hàng ngàn người có thể học Giáo Pháp dưới sự hướng dẫn của Đức Phật. Đức Phật vinh danh người đệ tử đã tạo ra một kỷ lục không thể so sánh trong lịch sử cúng dường. Đức Phật thừa nhận ông là “tiên phong” (agga) trong số những người cúng dường.

 

Nguồn VRIDhamma.org

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *