Lokanīti

1. Paṇḍitakaṇḍo

1. Lokanītiṃ pavakkhāmi,
Nānāsatthasamuddhaṭaṃ;
Māgadheneva saṅkhepaṃ,
Vanditvā ratanatthayaṃ.
2. Nītiloke purisassa sāro,
Mātā pitā ācariyoca mitto;
Tasmā hi nītiṃ puriso vijaññā,
Ñāṇī mahā hoti bahussutoca.
3. Alasassa kuto sippaṃ,
Asippassa kuto dhanaṃ;
Adhanassa kuto mittaṃ,
Amittassa kuto sukhaṃ;
Asukhassa kuto puññaṃ,
Apuññassa kuto varaṃ.
4. Sippā samaṃ dhanaṃ natthi,
Sippaṃ corā nagaṇhare;
Idha loke sippaṃ mittaṃ,
Paraloke sukhāvahaṃ.
5. Appakaṃ nātimaññeyya,
Citte sutaṃ nidhāpaye;
Vammikodakabindūva,
Cirena paripūrati.

Tải Sách Ebook Tại Đây: Lokanīti

Lokanīti
Các bài viết trong sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *