NGÀY 5 – SỰ THẬT THỨ BA: TRẠNG THÁI GIẢI THOÁT KHỔ

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ NĂM Bốn Sự Thật Thánh Thiện (Tứ Diệu Đế) Sự thật thứ ba: Diệt khổ (Trạng

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 5 – SỰ THẬT THỨ HAI: NGUỒN GỐC CỦA KHỔ

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ NĂM Bốn Sự Thật Thánh Thiện (Tứ Diệu Đế) Sự thật thứ hai: Nguồn gốc của

ĐỌC CHI TIẾT

NGÀY 5 – SỰ THẬT THỨ NHẤT: KHỔ (DUKKHA)

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ NĂM Bốn Sự Thật Thánh Thiện (Tứ Diệu Đế) Sự thật thứ nhất: Khổ Ta bắt

ĐỌC CHI TIẾT