TẬP YẾU I – TÓM TẮT VỀ CÁC ĐẦU ĐỀ CỦA NGUỒN SANH TỘI

Tập Yếu I

Tóm Tắt Về Các Đầu Đề Của Nguồn Sanh Tội

Tóm Lược Về Nguồn Sanh Tội 

Tất cả các hành là vô thường, khổ và vô ngã được tạo hợp (do duyên). Và chính Niết Bàn là điều khái niệm, được khẳng định là ‘vô ngã.’

Khi đức Phật, ví như mặt trăng, còn chưa xuất hiện, khi đức Phật, ví tợ mặt trời, còn chưa hiện khởi, vấn đề tên gọi của các Pháp có tính chất chung ấy không được biết đến.

Sau khi đã thực hành khổ hạnh nhiều loại, sau khi làm đủ đầy các pháp toàn hảo, các đấng Đại Hùng chứng thực Pháp nhãn xuất hiện ở cõi có các Phạm Thiên.

Các vị giảng giải Chánh Pháp có sự chấm dứt khổ, đem lại an lạc. Bậc Hiền Trí dòng Sakya, hiệu Aṅgīrasa, là bậc thương tưởng tất cả chúng sanh.

Đấng sư tử, bậc Tối Thượng của tất cả các loài đã thuyết giảng Tam Tạng gồm có Kinh, Vi Diệu Pháp, và Luật có đức tính vĩ đại.

Như vậy Chánh Pháp được lưu truyền nếu Luật còn tồn tại, và cả hai bộ Phân Tích, bộ Hợp Phần, và các tiêu đề.

Vòng hoa được kết lại chính là nhờ vào sợi chỉ, tức là bộ Tập Yếu. Về chính bộ Tập Yếu ấy, nguồn sanh tội được xác định.

Phần phân tích và phần duyên khởi được trình bày lối khác trong giới bổn ở trên; bởi thế vị thuần thiện mến Pháp nên học tập bộ Tập Yếu này.

*****

Mười Ba Nguồn Sanh Tội

Vào lễ Uposatha, các vị đọc tụng điều quy định ở hai bổn Phân Tích, còn tôi sẽ nói về nguồn sanh tội đúng theo hệ thống, xin hãy lắng nghe tôi:

Điều pārājika thứ nhất, và điều thứ nhì là khác với điều ấy, việc làm mai mối, và sự nhắc nhở, và phần y phụ trội.

Các lông cừu, Pháp theo từng câu, sự thực chứng, và với sự hẹn trước, đạo tặc, sự thuyết giảng, và nữ đạo tặc, và với sự không cho phép là mười ba.[1]

Mười ba phương thức về nguồn sanh tội này đã được suy nghĩ bởi các bậc hiểu biết, về mỗi một nguồn sanh tội được trình bày ở đây là như nhau.

*****

Nguồn Sanh Tội Của Điều Pārājika Thứ Nhất

Việc đôi lứa, tinh dịch, việc xúc chạm, điều aniyata thứ nhất, (tỳ khưu) đến ngụ trước, được môi giới, chỗ kín đáo cùng với tỳ khưu ni.

Có hai vợ chồng, và luôn cả chỗ kín đáo, ngón tay (thọc lét), giỡn trong nước, và hai điều về cú đánh, về giá tay (dọa đánh), và năm mươi ba học pháp.

Dưới xương đòn (ở cổ), (vào) làng, từ người nam nhiễm dục, và lòng bàn tay, gậy ngắn, làm sạch sẽ (bằng nước), đã trải qua mùa (an cư) mưa, và việc giáo giới, vị không hầu cận ni sư tế độ.

Bảy mươi sáu điều học này được làm do thân và do ý, tất cả có một nguồn sanh tội giống như điều Pārājika Thứ Nhất.

Dứt Nguồn Sanh Tội của điều Pārājika Thứ Nhất.

*****

Nguồn Sanh Tội của điều Pārājika Thứ Nhì

Vật chưa cho, đoạt mạng, pháp thượng nhân, nói thô tục, tình dục cho bản thân, (cáo tội) không nguyên cớ, có quan hệ khác biệt, điều bất định thứ nhì.

Giật lại (y đã cho), thuyết phục dâng (bản thân), nói dối, lời mắng nhiếc, đâm thọc, (nói) tội xấu, đào đất, (hại) thảo mộc, nói tránh né, vị phàn nàn.

Lôi kéo ra, và việc tưới nước, vì nguyên nhân lợi lộc, (mời) vị đã ăn xong, ‘hãy đến,’ xem thường, gây sợ hãi, thu giấu, và (hại) mạng sống.

Trong khi biết nước có sinh vật, (khơi lại) hành sự, chưa đủ (hai mươi tuổi), việc cộng trú (vị án treo), việc (sa di) trục xuất, theo Pháp, luôn cả sự chê bai (Luật), (giả vờ) ngu dốt, và (bôi nhọ) không nguyên cớ.

(Gây ) nỗi nghi hoặc, (chê hành sự) đúng Pháp, (thuận cho) y (rồi phê phán), thuyết phục dâng cá nhân, làm gì được (ni sư), (y) ngoại thời, giật lại (y), (phàn nàn) vì hiểu sai, và (nguyền rủa về) địa ngục.

(Cản trở y) của nhóm, (ngăn cản) việc phân chia, (mong mỏi) không chắc chắn, (thâu hồi) Kaṭhina, (vị cố ý) quấy rầy, (lôi ra khỏi) ni viện, mắng nhiếc (vị tỳ khưu), bị kích động (mắng nhiếc), bỏn xẻn (gia đình), người sản phụ, và vị còn cho bú.

(Chưa thực hành) hai năm, việc học tập, do hội chúng, luôn cả ba điều về người nữ đã kết hôn, và thiếu nữ có ba điều, chưa đủ mười hai năm, chưa được sự chấp thuận.

Chưa phải lúc (tiếp độ), (nhẫn tâm) gây sầu khổ, sự thỏa thuận, và hai vị một năm. Bảy mươi điều học này được thực hiện do ba nguồn:

Do thân và ý không do khẩu, khẩu và ý không liên quan thân, được sanh từ ba cửa, giống như điều Pārājika Thứ Nhì.

Dứt Nguồn Sanh Tội của điều Pārājika Thứ Nhì.

*****

Nguồn Sanh Tội của điều Làm Mai Mối

Mai mối, (làm) cốc liêu, trú xá, và giặt y, nhận lãnh (y của tỳ khưu ni), thọ nhận vượt quá yêu cầu, của hai điều (căn dặn), và bởi sứ giả.

Tơ tằm, thuần (màu đen), hai phần, sáu năm, vật lót ngồi, các vị xao lãng, và luôn cả vàng bạc, hai điều về trao đổi theo nhiều cách.

(Bình bát) chưa đủ năm mảnh vá, choàng tắm mưa, chỉ sợi, và dặn dò (việc dệt y), (cho đến khung) cửa lớn, cho y (tỳ khưu ni), và may y, bánh ngọt, nhân duyên (bốn tháng), và (đốt) ngọn lửa.

Vật quý, (ống đựng) kim, và giường, (độn) bông gòn, vật lót ngồi, và y đắp ghẻ, luôn cả vải tắm mưa, với (y) đức Thiện Thệ, sự yêu cầu, việc sắm vật khác.

Hai điều thuộc về hội chúng, hai điều thuộc về nhóm, các cá nhân, (tấm choàng) nhẹ, dày, hai điều đổ đồ thừa, choàng tắm (tỳ khưu ni), và với y của Sa-môn.

Cả năm mươi pháp này được sanh lên từ sáu chỗ: do thân không do khẩu và ý, do khẩu không do thân và ý.

Do thân và khẩu không do ý, do thân và ý không do khẩu, do khẩu và ý không do thân, được sanh lên từ ba cửa, và sáu nguồn sanh tội này là tương tợ như điều Mai Mối.

Dứt Nguồn Sanh Tội của điều Làm Mai Mối.

*****

Nguồn Sanh Tội của điều Nói Nhắc Nhở

Chia rẽ, xu hướng theo, khó dạy, làm hư hỏng, (giấu) tội xấu, và tà kiến, (không trao) sự tùy thuận, và hai điều cười lớn tiếng, và hai điều về tiếng động, (miệng có cơm) không nên nói.

Ngồi đất, chỗ thấp, đứng, đi sau, và một bên (đường), (vị tỳ khưu ni che giấu) tội, xu hướng theo, việc nắm lấy,[2] vị ni phục hồi, việc nói lìa bỏ.

(Trong cuộc tranh tụng) nào đó, hai điều sống thân cận, vị đánh đấm (khóc lóc), vị tháo y, và người nữ (đệ tử) bị bệnh, lại điều sống thân cận, không dàn xếp, và tu viện, (không hành) lễ Pavāraṇā.

Mỗi nửa tháng (không hỏi), (không dạy) nữ đệ tử, hai điều (về tiếp độ), (nếu dâng) y, việc hầu hạ. Ba mươi bảy pháp này do thân, khẩu, và ý, tất cả có một nguồn giống như điều Nói Nhắc Nhở.

Dứt Nguồn Sanh Tội của điều Nói Nhắc Nhở.

*****

Nguồn Sanh Tội của điều Kaṭhina

Ba điều Kaṭhina không còn hiệu lực, điều thứ nhất về bình bát, dược phẩm, và y đặc biệt nữa, (ở rừng) có nguy hiểm, hoặc là hai điều vị ra đi.[3]

(Giáo giới) ở ni viện, (vật thực) được thỉnh sau, không phải thức ăn thừa, việc thỉnh mời, việc chú nguyện để dùng chung, (hậu cung) của đức vua, (vào làng) lúc sái thời, hướng dẫn sự phục vụ, và với vị ở rừng.

Việc tranh chấp, và tích trữ, trước, sau, và lúc sái thời, thời hạn năm ngày, y thiết thân, hai điều (không nguyện xả), và với y nội trợ.

Phần dưới thân, và luôn cả việc ngồi (trước tỳ khưu). Tất cả hai mươi chín điều này có hai nguồn sanh tội: do thân và khẩu không do ý, (hoặc) được sanh lên từ ba cửa, tương tợ như điều Kaṭhina.

Dứt Nguồn Sanh Tội của điều Kaṭhina.

*****

Nguồn Sanh Tội của điều Lông Cừu

Việc (mang vác) lông cừu, hai điều về nằm chung, chân (giường) tháo rời được, bữa ăn ở phước xá, (vật thực) dâng chung nhóm, lúc sái thời, việc tích trữ, với nước và tăm xỉa răng, các đạo sĩ lõa thể.

Động binh, (ngụ) ở binh đội, nơi tập trận, (uống) rượu, việc tắm khi chưa đủ (nửa tháng), hoại sắc, hai điều pāṭidesanīya, tỏi, về việc đứng gần (phục vụ), (xem) vũ.

Việc tắm (lõa thể), nằm chung tấm trải, chung giường, trong quốc độ, bên ngoài là tương tợ, (du hành) trong mùa mưa, nhà triển lãm tranh vẽ, ghế trường kỷ, việc xe chỉ sợi.

Phục vụ (người tại gia), và tự tay (cho vật thực), và chỗ ngụ không tỳ khưu, dù che, và xe, vật trang sức ở hông, đồ trang sức (phụ nữ), vật thơm, được tẩm hương.

Tỳ khưu ni, cô ni tu tập sự, và vị sa di ni, với người nữ tại gia, tội không mặc áo lót, là bốn mươi thêm bốn điều.

Tất cả có hai nguồn sanh tội: do thân, không do khẩu và ý, do thân và ý, không do khẩu, tương tợ như điều Lông Cừu.

Dứt Nguồn Sanh Tội của điều Lông Cừu.

*****

Nguồn Sanh Tội của điều Pháp Theo Từng Câu

(Dạy đọc Pháp) theo từng câu, ngoại trừ (có người nam), (giáo giới) chưa được chỉ định, và khi mặt trời đã lặn, hai điều về kiến thức nhảm nhí đã được nói đến, khi chưa thỉnh ý, và việc đặt câu hỏi.

Bảy điều học này, tất cả có hai nguồn sanh tội: do khẩu không do thân và ý, sanh lên do khẩu và ý nhưng không được sanh lên do thân, tương tợ như điều Pháp Theo Từng Câu.

Dứt Nguồn Sanh Tội của điều Pháp Theo Từng Câu.

*****

Nguồn Sanh Tội của điều Đường Xa

(Đi) đường xa, chung thuyền, (vật thực) hảo hạng, (đi chung) với người nữ, vị ni cạo nhổ (lông), lúa nguyên hạt, và luôn cả vị ni được thỉnh mời, và tám điều pāṭidesanīya.

Mười lăm điều học này: do thân không do khẩu không do ý, chúng sanh lên do thân và khẩu không sanh lên do ý.

Chúng sanh lên do thân và ý không sanh lên do khẩu, do thân khẩu và do ý, là bốn nguồn sanh tội đã được quy định do trí của đức Phật, tương tợ như điều Đường Xa.

Dứt Nguồn Sanh Tội của điều Đường Xa.

*****

Nguồn Sanh Tội của điều Đám Người Đạo Tặc

Đám người đạo tặc, việc nghe lén, và với việc yêu cầu súp, bóng đêm, và được che khuất, khoảng trống, các điều này với giao lộ là bảy điều.

Các điều này có hai nguồn sanh tội: chúng sanh lên do thân và ý không sanh lên do khẩu, sanh lên do ba cửa, các nguồn sanh tội của điều Đám Người Đạo Tặc đã được thuyết giảng bởi vị thân quyến mặt trời.

Dứt Nguồn Sanh Tội của điều Đám Người Đạo Tặc.

*****

Nguồn Sanh Tội của điều Thuyết Giảng Pháp

Các đức Như Lai không thuyết giảng Chánh Pháp đến kẻ tay cầm dù, tương tợ y như thế đến kẻ tay cầm gậy, tay cầm dao, và vũ khí.

Có (mang) giày dép, (trên) xe, nằm, và ngồi ôm đầu gối, đội khăn, và luôn cả trùm đầu, là mười một điều không thiếu sót.

Tất cả có một nguồn sanh tội: chúng sanh lên do khẩu và ý không sanh lên do thân, tương tợ như điều Thuyết Giảng Pháp.

Dứt Nguồn Sanh Tội của điều Thuyết Giảng Pháp.

*****

Nguồn Sanh Tội của điều Tuyên Bố sự Thực Chứng

Sự thực chứng (pháp thượng nhân) được sanh lên do thân không do khẩu không do ý, và sanh lên do khẩu không do thân và không do ý.

(Và còn) được sanh lên do thân do khẩu và không sanh lên do ý. Điều gọi là Tuyên bố sự Thực Chứng sanh lên từ ba nền tảng.

Dứt Nguồn Sanh Tội của điều Tuyên Bố sự Thực Chứng.

*****

Nguồn Sanh Tội của điều Tiếp Độ Nữ Đạo Tặc

(Tiếp độ) nữ đạo tặc sanh lên do khẩu do ý nhưng không do thân, điều tiếp độ nữ tặc này được sanh từ ba cửa, hai nguồn sanh tội không bị làm lẫn lộn đã được đấng Pháp Vương đề cập đến.

Dứt Nguồn Sanh Tội của điều Tiếp Độ Nữ Đạo Tặc.

*****

Nguồn Sanh Tội của điều Chưa Được Cho Phép

Điều về người chưa được cho phép[4] (sanh lên) do khẩu không do thân và không do ý, điều ấy sanh lên do thân và khẩu không sanh lên do ý.

Điều ấy sanh lên do khẩu và ý không sanh lên do thân, sanh lên từ ba cửa, là bốn nền tảng không bị làm lẫn lộn.

Dứt Nguồn Sanh Tội của điều Chưa Được Cho Phép.

*****

Bởi vì phần tóm tắt về nguồn sanh tội gồm mười ba phần đã khéo được thuyết giảng, là việc làm không bị lầm lẫn, là nền tảng phù hợp với Pháp và Luật, trong khi nắm vững điều này, người có sự hiểu biết không bị lầm lẫn về nguồn sanh tội.

Dứt phần tóm tắt các Đầu Đề của Nguồn Sanh Tội.

–ooOoo–

[1] Do ba cửa thân khẩu ý có được sáu nguồn sanh tội. Các điều học có nguồn sanh tội giống nhau đã được phân loại thành 13 nhóm. Chúng tôi đã thêm từ trong ngoặc đơn ở bài kệ để dễ nhận ra điều học có liên quan. Về việc này, Chú Giải Sư Buddhaghosa có giải thích rõ hơn về các điều học và ở bản dịch tiếng Anh cô I.B. Horner có ghi tên điều học và số thứ tự (ND).

[2] Pārājika 4 của tỳ khưu ni về việc thực hiện đầy đủ tám sự việc (ND).

[3] Pācittiya 14 và 15 của tỳ khưu về việc ra đi chưa thu dọn lại giường ghế đã bày ra (ND).

[4] Pācittiya 80 của tỳ khưu ni về việc tiếp độ cô ni tu tập sự không được cha mẹ và người chồng cho phép (ND).

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *