TAM TẠNG PĀLI – VIỆT tập 32

JĀTAKAPĀLI – BỔN SANH tập I

MỤC LỤC

*****

EKAKANIPĀTO- NHÓM MỘT KỆ NGÔN

 1. APAṆṆAKAVAGGOPHẨM KHÔNG LỖI LẦM
 1. Apaṇṇakajātakaṃ- Bổn sanh Không Lỗi Lầm (25/05/2015)
 2. Vaṇṇupathajātakaṃ- Bổn sanh Bãi Cát (25/05/2015)
 3. Serivāvāṇijajātakaṃ- Bổn sanh Thương Buôn Serivā (25/05/2015)
 4. Cullaseṭṭhijātakaṃ- Bổn sanh Tiểu Triệu Phú (25/05/2015)
 5. Taṇḍulanāḷijātakaṃ- Bổn sanh Đấu Gạo (25/05/2015)
 6. Devadhammajātakaṃ- Bổn sanh Thiên Pháp (25/05/2015)
 7. Kaṭṭhahārijātakaṃ – Bổn sanh Cô Gái Nhặt Củi (25/05/2015)
 8. Gāmaṇijātakaṃ – Bổn sanh Gāmaṇī (25/05/2015)
 9. Makhādevajātakaṃ – Bổn sanh Makhādeva (25/05/2015)
 10. Sukhavihārijātakaṃ – Bổn sanh Vị Sống An Lạc (25/05/2015)

  

 1. SĪLAVAGGOPHẨM GIỚI
 1. Lakkhaṇamigajātakaṃ – Bổn sanh Nai Lakkhaṇa (26/05/2015)
 2. Nigrodhamigajātakaṃ – Bổn sanh Nai Nigrodha (26/05/2015)
 3. Kaṇḍinajātakaṃ – Bổn sanh Mũi Tên (26/05/2015)
 4. Vātamigajātakaṃ – Bổn sanh Con Nai Gió (26/05/2015)
 5. Kharādiyajātakaṃ – Bổn sanh Kharādiyā (26/05/2015)
 6. Tipallatthamigajātakaṃ – Bổn sanh Nai Có Ba Tư Thế Nằm (27/05/2015)
 7. Mālutajātakaṃ – Bổn sanh Gió (27/05/2015)
 8. Matakabhattajātakaṃ – Bổn sanh Thực Phẩm Cúng Vong (27/05/2015)
 9. Āyācitabhattajātakaṃ – Bổn sanh Về Vật Thực Cầu Khấn (27/05/2015)
 10. Naḷapānajātakaṃ – Bổn sanh uống Nước Bằng Ống Sậy (27/05/2015)
 1. KURUṄGAVAGGO – PHẨM SƠN DƯƠNG
 1. Kuruṅgamigajātakaṃ – Bổn sanh Nai Sơn Dương (27/05/2015)
 2. Kukkurajātakaṃ – Bổn sanh Các Con Chó (28/05/2015)
 3. Bhojājānīyajātakaṃ – Bổn sanh Con Ngựa Thuần Chủng (28/05/2015)
 4. Ājaññajātakaṃ – Bổn sanh Con Ngựa Nòi (28/05/2015)
 5. Titthajātakaṃ – Bổn sanh Bến Tắm (28/05/2015)
 6. Mahilāmukhajātakaṃ – Bổn sanh Voi Mahilāmukha (28/05/2015)
 7. Abhiṇhajātakaṃ – Bổn sanh (Gặp Gỡ) Thường Xuyên (29/05/2015)
 8. Nandivisālajātakaṃ – Bổn sanh Nandivisāla (29/05/2015)
 9. Kaṇhajātakaṃ – Bổn sanh Con Bò Đen (29/05/2015)
 10. Munikajātakaṃ – Bổn sanh Con Heo Munika (29/05/2015)

  

 1. KULĀVAKAVAGGO – PHẨM TỔ CHIM CON
 1. Kulāvakajātakaṃ – Bổn sanh Tổ Chim Con (29/05/2015)
 2. Naccajātakaṃ – Bổn sanh Nhảy Múa (30/05/2015)
 3. Sammodamānajātakaṃ – Bổn sanh Trong Lúc Thân Thiện (30/05/2015)
 4. Macchājātakaṃ – Bổn sanh Con Cá (30/05/2015)
 5. Vaṭṭakajātakaṃ – Bổn sanh Chim Cút Con (30/05/2015)
 6. Sakuṇajātakaṃ – Bổn sanh Các Con Chim (01/06/2015)
 7. Tittirajātakaṃ – Bổn sanh Chim Đa Đa (03/06/2015)
 8. Bakajātakaṃ – Bổn sanh Con Cò (03/06/2015)
 9. Nandajātakaṃ – Bổn sanh Nanda (04/06/2015)
 10. Khadiraṅgārajātakaṃ – Bổn sanh Than Hừng Cây Khadira (04/06/2015)
 1. ATTHAKĀMAVAGGO – PHẨM MONG MỎI SỰ TẤN HÓA
 1. Losakajātakaṃ – Bổn sanh Losaka (07/06/2015)
 2. Kapotakajātakaṃ – Bổn sanh Chim Bồ Câu (07/06/2015)
 3. Veḷukajātakaṃ – Bổn sanh Veḷuka (07/06/2015)
 4. Makasajātakaṃ – Bổn sanh Con Muỗi (07/06/2015)
 5. Rohiṇijātakaṃ – Bổn sanh Rohiṇī (07/06/2015)
 6. Ārāmadūsakajātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Làm Hỏng Khu Vườn (07/06/2015)
 7. Vāruṇidūsakajātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Làm Hỏng Rượu (07/06/2015)
 8. Vedabbhajātakaṃ – Bổn sanh Vedabbha (07/06/2015)
 9. Nakkhattajātakaṃ – Bổn sanh Ngôi Sao (07/06/2015)
 10. Dummedhajātakaṃ – Bổn sanh Những Kẻ Trí Tồi (08/06/2015)
 1. ĀSIṂSAVAGGO – PHẨM HY VỌNG
 1. Mahāsīlavajātakaṃ – Bổn sanh Sīlavā Vĩ Đại (08/06/2015)
 2. Cūḷajanakajātakaṃ – Tiểu Bổn sanh Janaka (08/06/2015)
 3. Puṇṇapātijātakaṃ – Bổn sanh Vò Rượu Đầy (08/06/2015)
 4. Kiṃphalajātakaṃ – Bổn sanh Trái Cây Gì (08/06/2015)
 5. Pañcāvudhajātakaṃ – Bổn sanh Năm Loại Vũ Khí (08/06/2015)
 6. Kañcanakkhandhajātakaṃ – Bổn sanh Khối Vàng (08/06/2015)
 7. Vānarindajātakaṃ – Bổn sanh Khỉ Chúa (09/06/2015)
 8. Tayodhammajātakaṃ – Bổn sanh Ba Đức Tính (09/06/2015)
 9. Bherivādajātakaṃ – Bổn sanh Tiếng Trống (09/06/2015)
 10. Saṅkhadhamanajātakaṃ – Bổn sanh Thổi Tù Và (09/06/2015)
 1. ITTHIVAGGO – PHẨM NGƯỜI NỮ
 1. Asātamantajātakaṃ – Bổn sanh Chú Thuật Asāta (10/06/2015)
 2. Andhabhūtajātakaṃ – Bổn sanh Ở Trong Bào Thai (10/06/2015)
 3. Takkajātakaṃ – Bổn sanh Sữa Bơ (10/06/2015)
 4. Durājānajātakaṃ – Bổn sanh Khó Hiểu (10/06/2015)
 5. Anabhiratijātakaṃ – Bổn sanh Không Hứng Thú (10/06/2015)
 6. Mudulakkhaṇajātakaṃ – Bổn sanh Đặc Tính Dịu Dàng (10/06/2015)
 7. Ucchaṅgajātakaṃ – Bổn sanh Ở Trong Lòng (10/06/2015)
 8. Sāketajātakaṃ – Bổn sanh Sāketa (11/06/2015)
 9. Visavantajātakaṃ – Bổn sanh Chất Độc Đã Được Ói Ra (11/06/2015)
 10. Kuddālajātakaṃ – Bổn sanh Cái Cuốc (11/06/2015)
 1. VARAṆAVAGGO – PHẨM CÂY VARAṆA
 1. Varaṇajātakaṃ – Bổn sanh Cây Varaṇa (11/06/2015)
 2. Sīlavanāgarājajātakaṃ – Bổn sanh Voi Chúa Giới Hạnh (11/06/2015)
 3. Saccaṃkirajātakaṃ – Bổn sanh Sự Thật Nghe Nói (11/06/2015)
 4. Rukkhadhammajātakaṃ – Bổn sanh Quy Luật Cây Cối (11/06/2015)
 5. Macchajātakaṃ – Bổn sanh Con Cá (11/06/2015)
 6. Asaṅkiyajātakaṃ – Bổn sanh Không Sợ Sệt (11/06/2015)
 7. Mahāsupinajātakaṃ – Bổn sanh Các Giấc Chiêm Bao Lớn (12/06/2015)
 8. Illīsajātakaṃ – Bổn sanh (Triệu Phú) Illīsa (12/06/2015)
 9. Kharassarajātakaṃ – Bổn sanh Âm Thanh Inh Ỏi (12/06/2015)
 10. Bhīmasenajātakaṃ – Bổn sanh Bhīmasena (12/06/2015)
 1. APĀYIMHAVAGGO – PHẨM CHÚNG TÔI ĐÃ UỐNG
 1. Surāpānajātakaṃ – Bổn sanh Uống Rượu (13/06/2015)
 2. Mittavindajātakaṃ – Bổn sanh Mittavinda (13/06/2015)
 3. Kālakaṇṇijātakaṃ – Bổn sanh Kālakaṇṇī (13/06/2015)
 4. Atthassadvārajātakaṃ – Bổn sanh Cánh Cửa Đưa Đến Tấn Hóa (13/06/2015)
 5. Kimpakkajātakaṃ – Bổn sanh Trái Cây Kiṃpakka (13/06/2015)
 6. Sīlavīmaṃsajātakaṃ – Bổn sanh Suy Xét Về Giới (13/06/2015)
 7. Maṅgalajātakaṃ – Bổn sanh Các Điềm Lành (13/06/2015)
 8. Sārambhajātakaṃ – Bổn sanh Bò Kéo Sārambha (14/06/2015)
 9. Kuhakajātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Lừa Gạt (14/06/2015)
 10. Akataññūjātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Vô Ơn (14/06/2015)
 1. LITTAVAGGO – PHẨM ĐÃ ĐƯỢC THOA VÀO
 1. Littajātakaṃ – Bổn Sanh Đã Được Thoa Vào (14/06/2015)
 2. Mahāsārajātakaṃ – Bổn sanh Phẩm Chất Vĩ Đại (15/06/2015)
 3. Vissāsabhojanajātakaṃ – Bổn sanh Thọ Dụng Do Sự Tin Cậy (15/06/2015)
 4. Lomahaṃsajātakaṃ – Bổn sanh Rởn Lông (15/06/2015)
 5. Mahāsudassanajātakaṃ – Bổn sanh Vua Mahāsudassana (15/06/2015)
 6. Telapattajātakaṃ – Bổn sanh Cái Bát Dầu (15/06/2015)
 7. Nāmasiddhijātakaṃ – Bổn sanh Sự Thành Tựu Của Tên Gọi (15/06/2015)
 8. Kuṭavāṇijajātakaṃ – Bổn sanh Thương Buôn Xảo Trá (15/06/2015)
 9. Parosahassajātakaṃ – Bổn sanh Hơn Một Ngàn Người (15/06/2015)
 10. Asātarūpajātakaṃ – Bổn sanh Hình Thức Không Khoái Lạc (15/06/2015)
 1. PAROSATAVAGGO – PHẨM HƠN MỘT TRĂM NGƯỜI
 1. Parosatajātakaṃ – Bổn sanh Hơn Một Trăm Người (16/06/2015)
 2. Paṇṇikajātakaṃ – Bổn sanh Người Bán Rau (16/06/2015)
 3. Verījātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Thù (16/06/2015)
 4. Mittavindajātakaṃ – Bổn sanh Mittavinda (16/06/2015)
 5. Dubbalakaṭṭhajātakaṃ – Bổn sanh Nhánh Cây Yếu Ớt (16/06/2015)
 6. Udañcanījātakaṃ – Bổn sanh Cái Thùng Xách Nước (16/06/2015)
 7. Sālittakajātakaṃ – Bổn sanh Ném Sỏi (16/06/2015)
 8. Bāhiyajātakaṃ – Bổn sanh Cô Thôn Nữ (16/06/2015)
 9. Kuṇḍapūvajātakaṃ – Bổn sanh Bánh Bột Cám (16/06/2015)
 10. Sabbasaṃhārakapañho – Bổn sanh Câu Hỏi Về Việc Tổng Hợp Mọi Thứ (17/06/2015)
 1. HAṂSAVAGGO – PHẨM THIÊN NGA
 2.   Gadrabhapañho- Câu hỏi về Con Lừa (18/06/2015)
 3. Amarādevipañho- Câu hỏi của Hoàng Hậu Amarā (18/06/2015)
 4. Sigālajātakaṃ – Bổn sanh Con Chó Rừng (18/06/2015)
 5. Mitacinatijātakaṃ – Bổn sanh Con Cá Suy Nghĩ Chừng Mực (18/06/2015)
 6. Anusāsikajātakaṃ – Bổn sanh Con Chim Cái Chỉ Dạy (18/06/2015)
 7. Dubbacajātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Khó Bảo (18/06/2015)
 8. Tittirajātakaṃ – Bổn sanh Chim Đa Đa (18/06/2015)
 9. Vaṭṭakajātakaṃ – Bổn sanh Chim Cút (18/06/2015)
 10. Akālarāvijātakaṃ – Bổn sanh Gà Gáy Phi Thời (18/06/2015)
 11. Bandhanamokkhajātakaṃ – Bổn sanh Thoát Khỏi Sự Trói Buộc (18/06/2015)
 1. KUSANĀḶIVAGGO – PHẨM CỎ ỐNG KUSA
 1. Kusanāḷijātakaṃ – Bổn sanh Cỏ Ống Kusa (19/06/2015)
 2. Dummedhajātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Ngu Muội (19/06/2015)
 3. Naṅgalisajātakaṃ – Bổn sanh Cái Cán Cày (19/06/2015)
 4. Ambajātakaṃ – Bổn sanh Các Quả Xoài (19/06/2015)
 5. Kaṭāhakajātakaṃ – Bổn sanh Kaṭāhaka (19/06/2015)
 6. Asilakkhaṇajātakaṃ – Bổn sanh Tướng Trạng Của Cây Kiếm (19/06/2015)
 7. Kalaṇḍukajātakaṃ – Bổn sanh Kalaṇḍuka (19/06/2015)
 8. Biḷāravatajātakaṃ – Bổn sanh Sự Hành Trì Giả Dối (20/06/2015)
 9. Aggikajātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Thờ Lửa (20/06/2015)
 10. Kosiyajātakaṃ – Bổn sanh Kosiyā (20/06/2015)
 1. ASAMPADĀNAVAGGO – PHẨM KHÔNG TIẾP NHẬN
 1. Asampadānajātakaṃ – Bổn sanh Không Tiếp Nhận (20/06/2015)
 2. Pañcagarukajātakaṃ – Bổn sanh Năm Điều Nghiêm Trọng (20/06/2015)
 3. Ghatāsanajātakaṃ – Bổn sanh Ngọn Lửa (20/06/2015)
 4. Jhānasodhanajātakaṃ – Bổn sanh Sự Trong Sạch Của Thiền (20/06/2015)
 5. Candābhajātakaṃ – Bổn sanh Ánh Sáng Của Mặt Trăng (20/06/2015)
 6. Suvaṇṇahaṃsajātakaṃ – Bổn sanh Con Thiên Nga Vàng (21/06/2015)
 7. Babbukajātakaṃ – Bổn sanh Con Mèo (21/06/2015)
 8. Godhajātakaṃ – Bổn sanh Con Kỳ Đà (21/06/2015)
 9. Ubhatobhaṭṭhajātakaṃ – Bổn sanh Bị Suy Sụp Cả Hai Nơi (21/06/2015)
 10. Kākajātakaṃ – Bổn sanh Con Quạ (21/06/2015)

15. KAKAṆṬAKAVAGGO – PHẨM CON TẮC KÈ

 1. Godhajātakaṃ – Bổn sanh Con Kỳ Đà (21/06/2015)
 2. Sigālajātakaṃ – Bổn sanh Con Chó Rừng (21/06/2015)
 3. Virocanajātakaṃ – Bổn sanh Sự Chiếu Sáng (21/06/2015)
 4. Naṅguṭṭhajātakaṃ – Bổn sanh Cái Đuôi Bò (21/06/2015)
 5. Rādhajātakaṃ – Bổn sanh Rādha (21/06/2015)
 6. Kākajātakaṃ – Bổn sanh Bầy Quạ (22/06/2015)
 7. Puppharatajātakaṃ – Bổn sanh Vải Choàng Hoa Đỏ (22/06/2015)
 8. Sigālajātakaṃ – Bổn sanh Con Chó Rừng (22/06/2015)
 9. Ekapaṇṇajātakaṃ – Bổn sanh Cây Có Một Lá (22/06/2015)
 10. Sañjīvajātakaṃ – Bổn sanh Sañjīva (22/06/2015)

***

II. DUKANIPĀTO – NHÓM HAI KỆ NGÔN

 1. DAḶHAVAGGO – PHẨM CỨNG RẮN
 1. Rājovādajātakaṃ – Bổn sanh Giáo Giới Đức Vua (23/06/2015)
 2. Sigālajātakaṃ – Bổn sanh Con Chó Rừng (23/06/2015)
 3. Sūkarajātakaṃ – Bổn sanh Con Heo Rừng (23/06/2015)
 4. Uragajātakaṃ – Bổn sanh Con Rắn (23/06/2015)
 5. Gaggajātakaṃ – Bổn sanh Gagga (23/06/2015)
 6. Alīnacittajātakaṃ – Bổn sanh Hoàng Tử Alīnacitta (23/06/2015)
 7. Guṇajātakaṃ – Bổn sanh Công Đức (24/06/2015)
 8. Suhanujātakaṃ – Bổn sanh Con Ngựa Suhanu (24/06/2015)
 9. Morajātakaṃ – Bổn sanh Con Công (24/06/2015)
 10. Vinīlakajātakaṃ – Bổn sanh Vinīlaka (24/06/2015)
 1. SANTHAVAVAGGO – PHẨM THÂN THIẾT
 1. Indasamānagottajātakaṃ – Bổn sanh Ẩn Sĩ Indasamānagotta (24/06/2015)
 2. Santhavajātakaṃ – Bổn sanh Sự Thân Thiết (24/06/2015)
 3. Susīmajātakaṃ – Bổn sanh Vua Susīma (25/06/2015)
 4. Gijjhajātakaṃ – Bổn sanh Chim Diều Hâu (25/06/2015)
 5. Nakulajātakaṃ – Bổn sanh Con Chồn (25/06/2015)
 6. Upasāḷhajātakaṃ – Bổn sanh Bà-la-môn Upasāḷha (25/06/2015)
 7. Samiddhijātakaṃ – Bổn sanh Trưởng Lão Samiddhi (25/06/2015)
 8. Sakuṇagghijātakaṃ – Bổn sanh Chim Diều Hâu (25/06/2015)
 9. Arakajātakaṃ – Bổn sanh Đạo Sư Araka (26/06/2015)
 10. Kakaṇṭakajātakaṃ – Bổn sanh Con Tắc Kè (26/06/2015)
 1. KALYĀṆADHAMMAVAGGO – PHẨM PHÁP TỐT LÀNH
 1. Kalyāṇadhammajātakaṃ – Bổn sanh Pháp Tốt Lành (26/06/2015)
 2. Daddarajātakaṃ – Bổn sanh Núi Daddara (26/06/2015)
 3. Makkaṭajātakaṃ – Bổn sanh Con Khỉ (26/06/2015)
 4. Dutiyamakkaṭajātakaṃ – Bổn sanh Con Khỉ – Thứ Nhì (27/06/2015)
 5. Ādiccupaṭṭhānajātakaṃ – Bổn sanh Đứng Hầu Mặt Trời (27/06/2015)
 6. Kaḷāyamuṭṭhijātakaṃ – Bổn sanh Nắm Tay Hạt Đậu (27/06/2015)
 7. Tindukajātakaṃ – Bổn sanh Cây Tinduka (27/06/2015)
 8. Kacchapajātakaṃ – Bổn sanh Con Rùa (27/06/2015)
 9. Satadhammajātakaṃ – Bổn sanh Bà-la-môn Satadhamma (27/06/2015)
 10. Duddadajātakaṃ – Bổn sanh Vật Khó Cho (27/06/2015)
 1. ASADISAVAGGO – PHẨM KHÔNG THỂ SÁNH BẰNG
 1. Asadisajātakaṃ – Bổn sanh Không Thể Sánh Bằng (27/06/2015)
 2. Saṅgāmāvacarajātakaṃ – Bổn sanh Quen Thuộc Chiến Trận (28/06/2015)
 3. Vāḷodakajātakaṃ – Bổn sanh Nước Đã Được Chắt Lọc (28/06/2015)
 4. Giridattajātakaṃ – Bổn sanh Mã Phu Giridatta (28/06/2015)
 5. Anabhiratijātakaṃ – Bổn sanh Không Hứng Thú (28/06/2015)
 6. Dadhivāhanajātakaṃ – Bổn sanh Vua Dadhivāhana (29/06/2015)
 7. Catumaṭṭhajātakaṃ – Bổn sanh Bốn Điều Làm Say Đắm (29/06/2015)
 8. Sīhakotthukajātakaṃ – Bổn sanh Chó Rừng Lai Sư Tử (29/06/2015)
 9. Sīhacammajātakaṃ – Bổn sanh Tấm Da Sư Tử (29/06/2015)
 10. Sīlānisaṃsajātakaṃ – Bổn sanh Lợi Ích Của Giới (29/06/2015)
 1. RUHAKAVAGGO – PHẨM QUAN TẾ TỰ RUHAKA
 1. Ruhakajātakaṃ – Bổn sanh Quan Tế Tự Ruhaka (30/06/2015)
 2. Sirikālakaṇṇijātakaṃ – Bổn sanh May Mắn và Bất Hạnh (30/06/2015)
 3. Cullapadumajātakaṃ – Bổn sanh Vua Cullapaduma (30/06/2015)
 4. Maṇicorajātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Cướp Ngọc Ma-ni (30/06/2015)
 5. Pabbatūpattharajātakaṃ – Bổn sanh Khu Vực Ở Chân Núi (30/06/2015)
 6. Valāhassajātakaṃ – Bổn sanh Con Ngựa Bay (30/06/2015)
 7. Mittāmittajātakaṃ – Bổn sanh Bạn và Thù (30/06/2015)
 8. Rādhajātakaṃ – Bổn sanh Con Vẹt Rādha (30/06/2015)
 9. Gahapatijātakaṃ – Bổn sanh Chủ Nhà (01/07/2015)
 10. Sādhusīlajātakaṃ – Bổn sanh Giới Hạnh Tốt Lành (01/07/2015)
 1. NATAṂDAḶHAVAGGO – PHẨM VIỆC ẤY KHÔNG RẮN CHẮC
 1. Bandhanāgārajātakaṃ – Bổn sanh Trói Buộc Tại Gia (01/07/2015)
 2. Keḷisīlajātakaṃ – Bổn sanh Thói Quen Đùa Giỡn (01/07/2015)
 3. Khandhavattajātakaṃ – Bổn sanh Phận Sự Tổng Hợp (01/07/2015)
 4. Vīrakajātakaṃ – Bổn sanh Con Quạ Vīraka (02/07/2015)
 5. Gaṅgeyyajātakaṃ – Bổn sanh Con Cá Sông Gaṅgā (02/07/2015)
 6. Kuruṅgamigajātakaṃ – Bổn sanh Con Sơn Dương (03/07/2015)
 7. Assakajātakaṃ – Bổn sanh Vua Assaka (03/07/2015)
 8. Suṃsumārajātakaṃ – Bổn sanh Con Cá Sấu (03/07/2015)
 9. Kakkarajātakaṃ – Bổn sanh Con Gà Rừng (03/07/2015)
 10. Kandagaḷakajātakaṃ – Bổn sanh Chim Kandagaḷaka (03/07/2015)
 1. BĪRAṆATTHAMBHAKAVAGGO – PHẨM ĐÁM CỎ BĪRAṆA
 1. Somadattajātakaṃ – Bổn sanh Somadatta (04/07/2015)
 2. Ucchiṭṭhabhattajātakaṃ – Bổn sanh Bữa Ăn Còn Thừa (04/07/2015)
 3. Bharujātakaṃ – Bổn sanh Vua Bharu (04/07/2015)
 4. Puṇṇanadījātakaṃ – Bổn sanh Con Sông Đầy Nước (04/07/2015)
 5. Kacchapajātakaṃ – Bổn sanh Con Rùa (04/07/2015)
 6. Macchajātakaṃ – Bổn sanh Con Cá (05/07/2015)
 7. Seggujātakaṃ – Bổn sanh Thôn Nữ Seggu (05/07/2015)
 8. Kūṭavāṇijajātakaṃ – Bổn sanh Thương Buôn Xảo Trá (05/07/2015)
 9. Garahitajātakaṃ – Bổn sanh Bị Chê Trách (05/07/2015)
 10. Dhammaddhajajātakaṃ – Bổn sanh Ngọn Cờ Đạo Đức (05/07/2015)
 1. KĀSĀVAVAGGO – PHẨM Y CA-SA
 1. Kāsāvajātakaṃ – Bổn sanh y ca-sa (05/07/2015)
 2. Cūḷanandiyajātakaṃ – Bổn sanh Con Khỉ Cūḷanandiya (05/07/2015)
 3. Puṭabhattajātakaṃ – Bổn sanh Gói Cơm (06/07/2015)
 4. Kumbhīlajātakaṃ – Bổn sanh Con Cá Sấu (06/07/2015)
 5. Khantivaṇṇanajātakaṃ – Bổn sanh Ca Ngợi Sự Kham Nhẫn (06/07/2015)
 6. Kosiyajātakaṃ – Bổn sanh Con Chim Cú (07/07/2015)
 7. Gūthapāṇakajātakaṃ – Bổn sanh Bọ Rầy Uống Phân (07/07/2015)
 8. Kāmanītajātakaṃ – Bổn sanh Bị Cuốn Theo Dục Vọng (07/07/2015)
 9. Palāsijātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Đào Thoát (07/07/2015)
 10. Dutiyapalāsijātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Đào Thoát thứ nhì (07/07/2015)
 1. UPĀHANAVAGGO – PHẨM ĐÔI GIÀY
 1. Upāhanajātakaṃ – Bổn sanh Đôi Giày (08/07/2015)
 2. Vīṇāthūṇajātakaṃ – Bổn sanh Cây Đàn vīṇā (08/07/2015)
 3. Vikaṇṇakajātakaṃ – Bổn sanh Mũi Tên (08/07/2015)
 4. Asitābhūjātakaṃ – Bổn sanh Nàng Asitābhū (09/07/2015)
 5. Vacchanakhajātakaṃ – Bổn sanh Ẩn Sĩ Vacchanakha (09/07/2015)
 6. Bakajātakaṃ – Bổn sanh Con Cò (13/07/2015)
 7. Sāketajātakaṃ – Bổn sanh Tại Sāketa (13/07/2015)
 8. Ekapadajātakaṃ – Bổn sanh Một Chữ (14/07/2015)
 9. Haritamātujātakaṃ – Bổn sanh Con Ếch Xanh (14/07/2015)
 10. Mahāpiṅgalajātakaṃ – Bổn sanh Vua Mahāpiṅgala (14/07/2015)
 1. SIGĀLAVAGGO – PHẨM CHÓ RỪNG
 1. Sabbadāṭhajātakaṃ – Bổn sanh Mọi Loài Thú Có Nanh (15/07/2015)
 2. Sunakhajātakaṃ – Bổn sanh Con Chó (15/07/2015)
 3. Guttilajātakaṃ – Bổn sanh Nhạc Sĩ Guttila (15/07/2015)
 4. Vīticchajātakaṃ – Bổn sanh Xa Lìa Ước Muốn (15/07/2015)
 5. Mūlapariyāyajātakaṃ – Bổn sanh Phương Pháp Căn Bản (15/07/2015)
 6. Telovādajātakaṃ – Bổn sanh Giáo Giới Về Dầu Ăn (16/07/2015)
 7. Pādañjalijātakaṃ – Bổn sanh Hoàng Tử Pādañjali (16/07/2015)
 8. Kiṃsukopamajātakaṃ – Bổn sanh Ví Dụ Về Cây Kiṃsuka (16/07/2015)
 9. Sālakajātakaṃ – Bổn sanh Con Khỉ Sālaka (16/07/2015)
 10. Kapijātakaṃ – Bổn sanh Con Khỉ (17/07/2015)

***

III. TIKANIPĀTO – NHÓM BA KỆ NGÔN

 1. SAṄKAPPAVAGGO – PHẨM TƯ DUY
 1. Saṅkappajātakaṃ – Bổn sanh Tư Duy (17/07/2015)
 2. Tilamuṭṭhijātakaṃ – Bổn sanh Nắm Hạt Mè (17/07/2015)
 3. Maṇikaṇṭhajātakaṃ – Bổn sanh Rồng Chúa Maṇikaṇṭha (18/07/2015)
 4. Kuṇḍakakucchisindhavajātakaṃ – Bổn sanh Ngựa Nòi Với Bụng Cám Gạo Đỏ (18/07/2015)
 5. Sukajātakaṃ – Bổn sanh Con Két (18/07/2015)
 6. Jarūdapānajātakaṃ – Bổn sanh Cái Giếng Cũ (18/07/2015)
 7. Gāmaṇicaṇḍajātakaṃ – Bổn sanh Người Hầu Gāmaṇicaṇḍa (18/07/2015)
 8. Mandhātujātakaṃ – Bổn sanh Vua Chuyển Luân Mandhātu (18/07/2015)
 9. Tirīṭavacchajātakaṃ – Bổn sanh Ẩn Sĩ Tirīṭavaccha (18/07/2015)
 10. Dūtajātakaṃ – Bổn sanh Sứ Giả (18/07/2015)
 1. PADUMAVAGGO – PHẨM HOA SEN
 1. Padumajātakaṃ – Bổn sanh Hoa Sen (18/07/2015)
 2. Mudupāṇijātakaṃ – Bổn sanh Bàn Tay Mềm Mại (19/07/2015)
 3. Cullapalobhanajātakaṃ – Bổn sanh Sự Cám Dỗ Nhỏ (19/07/2015)
 4. Mahāpanādajātakaṃ – Bổn sanh Vua Mahāpanāda (19/07/2015)
 5. Khurappajātakaṃ – Bổn sanh Mũi Tên (20/07/2015)
 6. Vātaggajātakaṃ – Bổn sanh Con Ngựa Vātagga (20/07/2015)
 7. Kakkaṭakajātakaṃ – Bổn sanh Con Cua (20/07/2015)
 8. Ārāmadūsakajātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Làm Hỏng Khu Vườn (21/07/2015)
 9. Sujātajātakaṃ – Bổn sanh Nàng Sujātā (21/07/2015)
 10. Ulūkajātakaṃ – Bổn sanh Con Chim Cú (22/07/2015)
 1. ARAÑÑAVAGGO – PHẨM KHU RỪNG
 1. Udapānadūsakajātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Làm Bẩn Giếng Nước (22/07/2015)
 2. Vyagghajātakaṃ – Bổn sanh Con Cọp (23/07/2015)
 3. Kacchapajātakaṃ – Bổn sanh Con Rùa (23/07/2015)
 4. Lolajātakaṃ – Bổn sanh Con Chim Tham Lam (23/07/2015)
 5. Rucirajātakaṃ – Bổn sanh Con Chim Xinh Xắn (23/07/2015)
 6. Kurudhammajātakaṃ – Bổn sanh Tập Quán Xứ Kuru (23/07/2015)
 7. Romakajātakaṃ – Bổn sanh Bồ Câu Romaka (24/07/2015)
 8. Mahisajātakaṃ – Bổn sanh Con Trâu (24/07/2015)
 9. Satapattajātakaṃ – Bổn sanh Con Chim Gõ Kiến (24/07/2015)
 10. Puṭadūsakajātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Làm Hỏng Cái Giỏ (24/07/2015)
 1. ABBHANTARAVAGGO – PHẨM CHÍNH GIỮA
 1. Abbhantarajātakaṃ – Bổn sanh Chính Giữa (25/07/2015)
 2. Seyyaṃsajātakaṃ – Bổn sanh Tốt Hơn Một Phần (25/07/2015)
 3. Vaḍḍhakīsūkarajātakaṃ – Bổn sanh Con Heo Rừng Của Người Thợ Mộc (26/07/2015)
 4. Sirijātakaṃ – Bổn sanh Sự May Mắn (26/07/2015)
 5. Maṇisūkarajātakaṃ – Bổn sanh Ngọc Ma-ni Và Heo Rừng (27/07/2015)
 6. Sālukajātakaṃ – Bổn sanh Con Heo Sāluka (27/07/2015)
 7. Lābhagarahajātakaṃ – Bổn sanh Chê Trách Lợi Lộc (27/07/2015)
 8. Macchuddānajātakaṃ – Bổn sanh Phần Cá Dành Riêng (27/07/2015)
 9. Nānācchandajātakaṃ – Bổn sanh Các Mong Muốn Khác Nhau (27/07/2015)
 10. Sīlavīmaṃsajātakaṃ – Bổn sanh Suy Xét Về Giới (27/07/2015)
 1. KUMBHAVAGGO – PHẨM CÁI HŨ
 1. Bhadraghaṭajātakaṃ – Bổn sanh Cái Bình Tốt Lành (28/07/2015)
 2. Supattajātakaṃ – Bổn sanh Quạ Vương Supatta (28/07/2015)
 3. Kāyavicchandajātakaṃ – Bổn sanh Không Còn Mong Muốn Ở Thân (29/07/2015)
 4. Jambukhādakajātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Nhai Trái Đào Đỏ (29/07/2015)
 5. Antajātakaṃ – Bổn sanh Hạng Chót (29/07/2015)
 6. Samuddajātakaṃ – Bổn sanh Biển Cả (29/07/2015)
 7. Kāmavilāpajātakaṃ – Bổn sanh Lời Than Vãn Về Điều Mong Muốn(29/07/2015)
 8. Udumbarajātakaṃ – Bổn sanh Cây Sung (30/07/2015)
 9. Komāyaputtajātakaṃ – Bổn sanh Ẩn Sĩ Komāyaputta (30/07/2015)
 10. Vakajātakaṃ – Bổn sanh Con Chó Sói (30/07/2015)

***

  

IV. CATUKKANIPĀTO – NHÓM BỐN KỆ NGÔN

 1. VIVARAVAGGO – PHẨM HÃY MỞ RA
 1. Cullakāliṅgajātakaṃ – Bổn sanh Vua Cullakāliṅga (31/07/2015)
 2. Mahā-assārohajātakaṃ – Bổn sanh Vị Đại Kỵ Sĩ (31/07/2015)
 3. Ekarājajātakaṃ – Bổn sanh Vua Ekarāja (31/07/2015)
 4. Daddarajātakaṃ – Bổn sanh Con Rắn Daddara (01/08/2015)
 5. Sīlavīmaṃsajātakaṃ – Bổn sanh Suy Xét Về Giới (01/08/2015)
 6. Sujātājātakaṃ – Bổn sanh Nàng Sujātā (01/08/2015)
 7. Palāsajātakaṃ – Bổn sanh Cây Palāsa (01/08/2015)
 8. Javasakuṇajātakaṃ – Bổn sanh Chim Gõ Kiến (02/08/2015)
 9. Chavakajātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Cùng Đinh (02/08/2015)
 10. Sayhajātakaṃ – Bổn sanh Quan Đại Thần Sayha (02/08/2015)
 1. PUCIMANDAVAGGO – PHẨM CÂY PUCIMANDA
 1. Pucimandajātakaṃ – Bổn sanh Cây Pucimanda (03/08/2015)
 2. Kassapamandiyajātakaṃ – Bổn sanh Kassapa và Kẻ Khờ Dại (03/08/2015)
 3. Khantivādijātakaṃ – Bổn sanh Vị Thuyết Về Nhẫn Nại (03/08/2015)
 4. Lohakumbhijātakaṃ – Bổn sanh Địa Ngục Chậu Đồng (04/08/2015)
 5. Maṃsajātakaṃ – Bổn sanh Miếng Thịt (04/08/2015)
 6. Sasajātakaṃ – Bổn sanh Con Thỏ (04/08/2015)
 7. Matarodanajātakaṃ – Bổn sanh Khóc Người Đã Chết
 8. Kaṇaverajātakaṃ – Bổn sanh Hoa Kaṇavera (05/08/2015)
 9. Tittirajātakaṃ – Bổn sanh Chim Đa Đa (05/08/2015)
 10. Succajajātakaṃ – Bổn sanh Vật Dễ Thí Bỏ (05/08/2015)
 1. KUṬIDŪSAKAVAGGO – PHẨM KẺ PHÁ HOẠI CỐC LIÊU
 1. Kuṭidūsakajātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Phá Hoại Cốc Liêu (05/08/2015)
 2. Daddabhajātakaṃ – Bổn sanh Tiếng Động Ầm Ầm (06/08/2015)
 3. Brahmadattajātakaṃ – Bổn sanh Vua Brahmadatta (06/08/2015)
 4. Cammasāṭakajātakaṃ – Bổn sanh Tấm Choàng Da Thú (06/08/2015)
 5. Godhajātakaṃ – Bổn sanh Con Kỳ Đà (06/08/2015)
 6. Kakkārujātakaṃ – Bổn sanh Hoa Kakkāru (06/08/2015)
 7. Kākātijātakaṃ – Bổn sanh Hoàng Hậu Kākātī (07/08/2015)
 8. Ananusociyajātakaṃ – Bổn sanh Không Nên Sầu Muộn (07/08/2015)
 9. Kāḷabāhujātakaṃ – Bổn sanh Con Khỉ Kāḷabāhu (07/08/2015)
 10. Sīlavīmaṃsajātakaṃ – Bổn sanh Suy Xét Về Giới (07/08/2015)
 1. KOKĀLIKAVAGGO- PHẨM KOKĀLIKA
 1. Kokālikajātakaṃ – Bổn sanh Kokālika (08/08/2015)
 2. Rathalaṭṭhijātakaṃ – Bổn sanh Gậy Điều Khiển Xe Ngựa (08/08/2015)
 3. Pakkagodhajātakaṃ – Bổn sanh Con Kỳ Đà Nướng Chín (08/08/2015)
 4. Rājovādajātakaṃ – Bổn sanh Giáo Huấn Đức Vua (08/08/2015)
 5. Jambukajātakaṃ – Bổn sanh Con Chó Rừng (08/08/2015)
 6. Brahāchattajātakaṃ – Bổn sanh Vị Chatta Vĩ Đại (09/08/2015)
 7. Pīṭhajātakaṃ – Bổn sanh Ghế Ngồi (09/08/2015)
 8. Thusajātakaṃ – Bổn sanh Vỏ Trấu (09/08/2015)
 9. Bāverujātakaṃ – Bổn sanh Xứ Bāveru (09/08/2015)
 10. Visayhajātakaṃ – Bổn sanh Trưởng Giả Visayha (10/08/2015)
 1. CŪḶAKUṆĀLAVAGGO – PHẨM TIỂU KUṆĀLA
 1. Kinnarījātakaṃ – Bổn sanh Hoàng Hậu Kinnarī (11/08/2015)
 2. Vānarajātakaṃ – Bổn sanh Con Khỉ (12/08/2015)
 3. Kuntinījātakaṃ – Bổn sanh Chim Dẽ Cái (12/08/2015)
 4. Ambacorajātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Trộm Xoài (12/08/2015)
 5. Gajakumbhajātakaṃ – Bổn sanh Con Rùa (12/08/2015)
 6. Kesavajātakaṃ – Bổn sanh Ẩn Sĩ Kesava (13/08/2015)
 7. Ayakūṭajātakaṃ – Bổn sanh Cái Búa Sắt (13/08/2015)
 8. Āraññajātakaṃ – Bổn sanh Khu Rừng (13/08/2015)
 9. Sandhibhedajātakaṃ – Bổn sanh Chia Rẽ Mối Liên Kết (14/08/2015)
 10. Devatāpañhajātakaṃ – Bổn sanh Các Câu Hỏi Của Vị Thiên Nhân (14/08/2015)

***

V. PAÑCAKANIPĀTO – NHÓM NĂM KỆ NGÔN

 1. MAṆIKUṆḌALAVAGGO – PHẨM BÔNG TAI NGỌC MA-NI
 1. Maṇikuṇḍalajātakaṃ – Bổn sanh Bông Tai Ngọc Ma-ni (15/08/2015)
 2. Sujātajātakaṃ – Bổn sanh Thanh Niên Sujāta (15/08/2015)
 3. Dhonasākhajātakaṃ – Bổn sanh Cành Cây Tỏa Rộng (16/08/2015)
 4. Uragajātakaṃ – Bổn sanh Con Rắn (16/08/2015)
 5. Ghatajātakaṃ – Bổn sanh Vua Ghata (17/08/2015)
 6. Kāraṇḍiyajātakaṃ – Bổn sanh Thanh Niên Kāraṇḍiya (17/08/2015)
 7. Laṭukikajātakaṃ – Bổn sanh Chim Cút (17/08/2015)
 8. Culladhammapālajātakaṃ – Tiểu Bổn sanh Dhammapāla (18/08/2015)
 9. Suvaṇṇamigajātakaṃ – Bổn sanh Con Nai Vàng (18/08/2015)
 10. Susandhijātakaṃ – Bổn sanh Hoàng Hậu Susandhi (19/08/2015)
 1. VAṆṆĀROHAVAGGO – PHẨM MÀU DA VÀ DÁNG VÓC
 1. Vaṇṇārohajātakaṃ – Bổn sanh Màu Da và Dáng Vóc (19/08/2015)
 2. Sīlavīmaṃsajātakaṃ – Bổn sanh Suy Xét Về Giới (20/08/2015)
 3. Hirijātakaṃ – Bổn sanh Sự Liêm Sỉ (20/08/2015)
 4. Khajjopaṇakapañho – Bổn sanh Con Đom Đóm (20/08/2015)
 5. Ahituṇḍikajātakaṃ – Bổn sanh Người Bắt Rắn (21/08/2015)
 6. Gumbiyajātakaṃ – Bổn sanh Dạ-xoa Gumbiya (21/08/2015)
 7. Sāḷiyajātakaṃ – Bổn Sanh Con chim Sáo (21/08/2015)
 8. Tacasārajātakaṃ – Bổn sanh Cật Của Cây Tre (22/08/2015)
 9. Mittavindakajātakaṃ – Bổn sanh Mittavindaka (22/08/2015)
 10. Palāsajātakaṃ – Bổn sanh Cây Palāsa (22/08/2015)
 1. AḌḌHAVAGGO – PHẨM MỘT NỬA
 1. Dīghitikosalajātakaṃ – Bổn sanh Vua Dīghiti Xứ Kosala (23/08/2015)
 2. Migapotajātakaṃ – Bổn sanh Nai Con (23/08/2015)
 3. Mūsikajātakaṃ – Bổn sanh Con Chuột (23/08/2015)
 4. Culladhanuggahajātakaṃ – Bổn sanh Tiểu Xạ Thủ (24/08/2015)
 5. Kapotajātakaṃ – Bổn sanh Chim Bồ Câu (24/08/2015)

***

VI. CHAKKANIPĀTO – NHÓM SÁU KỆ NGÔN

 1. AVĀRIYAVAGGO – PHẨM GÃ CHÈO ĐÒ
 1. Avāriyajātakaṃ – Bổn sanh Gã Chèo Đò (25/08/2015)
 2. Setaketujātakaṃ – Bổn sanh Bà-la-môn Setaketu (25/08/2015)
 3. Darīmukhajātakaṃ – Bổn sanh Bà-la-môn Darīmukha (25/08/2015)
 4. Nerujātakaṃ – Bổn sanh Núi Neru (26/08/2015)
 5. Āsaṅkajātakaṃ – Bổn sanh Nàng Āsaṅkā (26/08/2015)
 6. Migālopajātakaṃ – Bổn sanh Kên Kên Migālopa (27/08/2015)
 7. Sirikālakaṇṇijātakaṃ – Bổn sanh Tiên Nữ Sirī và Kālakaṇṇī (27/08/2015)
 8. Kukkuṭajātakaṃ – Bổn sanh Con Gà Trống (28/08/2015)
 9. Dhammadhajajātakaṃ – Bổn sanh Biểu Hiện Đạo Đức (28/08/2015)
 10. Nandiyamigajātakaṃ – Bổn sanh Con Nai Nandiyamiga (29/08/2015)
 1. SENAKAVAGGO – PHẨM VUA SENAKA
 1. Kharaputtajātakaṃ – Bổn sanh Con Lừa (30/08/2015)
 2. Sūcijātakaṃ – Bổn sanh Cây Kim (30/08/2015)
 3. Tuṇḍilajātakaṃ – Bổn sanh Con Heo Tuṇḍila (31/08/2015)
 4. Suvaṇṇakakkaṭakajātakaṃ – Bổn sanh Con Cua Vàng (31/08/2015)
 5. Mayhakajātakaṃ – Bổn sanh Loài Chim Mayhaka (31/08/2015)
 6. Dhajaviheṭhajātakaṃ – Bổn sanh Phá Hủy Biểu Tượng (01/09/2015)
 7. Bhisapupphajātakaṃ – Bổn sanh Củ Sen và Hoa Sen (01/09/2015)
 8. Vighāsajātakaṃ – Bổn sanh Vật Thực Còn Thừa (01/09/2015)
 9. Vaṭṭakajātakaṃ – Bổn sanh Chim Cút (02/09/2015)
 10. Kākajātakaṃ – Bổn sanh Con Quạ (02/09/2015)

***

VII. SATTAKANIPĀTO – NHÓM BẢY KỆ NGÔN

 1. KUKKUVAGGO – PHẨM KUKKU
 1. Kukkujātakaṃ – Bổn sanh Kukku (03/09/2015)
 2. Manojajātakaṃ – Bổn sanh Sư Tử Manoja (04/09/2015)
 3. Sutanujātakaṃ – Bổn sanh Thanh Niên Sutanu (04/09/2015)
 4. Gijjhajātakaṃ – Bổn sanh Chim Kên Kên (04/09/2015)
 5. Dabbhapupphajātakaṃ – Bổn sanh Bông Hoa Cỏ (05/09/2015)
 6. Dasaṇṇakajātakaṃ – Bổn sanh Cây Gươm Xứ Dasaṇṇa (06/09/2015)
 7. Sattubhastajātakaṃ – Bổn sanh Túi Da Đựng Bánh (11/09/2015)
 8. Aṭṭhisenajātakaṃ – Bổn sanh Ẩn sĩ Aṭṭhisena (12/09/2015)
 9. Kapijātakaṃ – Bổn sanh Con Khỉ (12/09/2015)
 10. Bakabrahmajātakaṃ – Bổn sanh Phạm Thiên Baka (13/09/2015)
 1. GANDHĀRAVAGGO – PHẨM GANDHĀRA
 1. Gandhārajātakaṃ – Bổn sanh Gandhāra (13/09/2015)
 2. Mahākapijātakaṃ – Bổn sanh Con Khỉ Chúa (14/09/2015)
 3. Kumbhakārajātakaṃ – Bổn sanh Người Làm Đồ Gốm (14/09/2015)
 4. Daḷhadhammajātakaṃ – Bổn sanh Đức Vua Daḷhadhamma (19/09/2015)
 5. Somadattajātakaṃ – Bổn sanh Con Voi Somadatta (19/09/2015)
 6. Susīmajātakaṃ – Bổn sanh Vua Susīma (20/09/2015)
 7. Koṭisimbalijātakaṃ – Bổn sanh Thần Cây Bông Vải (20/09/2015)
 8. Dhūmakārijātakaṃ – Bổn sanh Gã Chăn Dê Dhūmakārī (21/09/2015)
 9. Jāgarajātakaṃ – Bổn sanh Người Tỉnh Thức (21/09/2015)
 10. Kummāsapiṇḍajātakaṃ – Bổn sanh Phần Cháo Đặc (22/09/2015)
 11. Parantapajātakaṃ – Bổn sanh Nô Tỳ Paranta (22/09/2015)

***

VIII. AṬṬHAKANIPĀTO – NHÓM TÁM KỆ NGÔN

KACCĀNIVAGGO – PHẨM BÀ KACCĀNI

 1. Kaccānijātakaṃ – Bổn sanh Bà Kaccāni (23/09/2015)
 2. Aṭṭhasaddajātakaṃ – Bổn sanh Tám Âm Thanh (23/09/2015)
 3. Sulasājātakaṃ – Bổn sanh Nàng Sulasā (24/09/2015)
 4. Sumaṅgalajātakaṃ – Bổn sanh Gã Giữ Vườn Sumaṅgala (25/09/2015)
 5. Gaṅgamālajātakaṃ – Bổn sanh Thợ Cạo Gaṅgamāla (26/09/2015)
 6. Cetiyajātakaṃ – Bổn sanh Vua Cetiya (26/09/2015)
 7. Indriyajātakaṃ – Bổn sanh Các Giác Quan (27/09/2015)
 8. Ādittajātakaṃ – Bổn sanh Bị Cháy Rực (27/09/2015)
 9. Aṭṭhānajātakaṃ – Bổn sanh Sự Việc Không Xảy Ra (28/09/2015)
 10. Dīpijātakaṃ – Bổn sanh Con Báo (28/09/2015)

***

IX. NAVAKANIPĀTO – NHÓM CHÍN KỆ NGÔN

NAVAKANIPĀTO – NHÓM CHÍN KỆ NGÔN

 1. Gijjhajātakaṃ – Bổn sanh Chim Kên Kên (29/09/2015)
 2. Kosambajātakaṃ – Bổn sanh Kosambī (30/09/2015)
 3. Mahāsukajātakaṃ – Bổn sanh Chim Két Lớn (01/10/2015)
 4. Cullasukajātakaṃ – Bổn sanh Chim Két Nhỏ (02/10/2015)
 5. Hāritajātakaṃ – Bổn sanh Ẩn Sĩ Hārita (03/10/2015)
 6. Padamāṇavakajātakaṃ – Bổn sanh Chàng Trai Xem Xét Vết Bàn Chân (04/10/2015)
 7. Lomasakassapajātakaṃ – Bổn sanh Ẩn Sĩ Lomasakassapa (05/10/2015)
 8. Cakkavākajātakaṃ – Bổn sanh Chim Hồng Hạc (06/10/2015)
 9. Haḷiddirāgajātakaṃ – Bổn sanh Tâm Chao Đảo (07/10/2015)
 10. Samuggajātakaṃ – Bổn sanh Cái Hộp (08/10/2015)
 11. Pūtimaṃsajātakaṃ – Bổn sanh Chó Rừng Pūtimaṃsa (09/10/2015)
 12. Tittirajātakaṃ – Bổn sanh Con Gà Gô (10/10/2015)

***

X. DASAKANIPĀTO – NHÓM MƯỜI KỆ NGÔN

DASAKANIPĀTO – NHÓM MƯỜI KỆ NGÔN

 1. Catudvārajātakaṃ – Bổn sanh Bốn Cánh Cửa (11/10/2015)
 2. Kaṇhajātakaṃ – Bổn sanh Ẩn Sĩ Kaṇha (12/10/2015)
 3. Catuposathikajātakaṃ – Bổn sanh Bốn Vị Hành Trai Giới (13/10/2015)
 4. Saṅkhajātakaṃ – Bổn sanh Bà-la-môn Saṅkha (14/10/2015)
 5. Cullabodhijātakaṃ – Bổn sanh Tiểu Giác Ngộ (15/10/2015)
 6. Kaṇhadīpāyanajātakaṃ – Bổn sanh Ẩn Sĩ Kaṇhadīpāyana (16/10/2015)
 7. Nigrodhajātakaṃ – Bổn sanh Vua Nigrodha (17/10/2015)
 8. Takkalajātakaṃ – Bổn sanh Củ Takkaḷa (18/10/2015)
 9. Mahādhammapālajātakaṃ – Đại Bổn sanh Dhammapāla (19/10/2015)
 10. Kukkuṭajātakaṃ – Bổn sanh Con Gà Trống (20/10/2015)
 11. Maṭṭakuṇḍalijātakaṃ – Bổn sanh Thiên Tử Maṭṭakuṇḍali (21/10/2015)
 12. Biḷārakosiyajātakaṃ – Bổn sanh Triệu Phú Biḷārakosiya (21/10/2015)
 13. Cakkavākajātakaṃ – Bổn sanh Chim Hồng Hạc (22/10/2015)
 14. Bhūripaññajātakaṃ – Bổn sanh Trí Tuệ Uyên Bác (23/10/2015)
 15. Mahāmaṅgalajātakaṃ – Bổn sanh Điềm Lành Lớn (24/10/2015)
 16. Ghatapaṇḍitajātakaṃ – Bổn sanh Ghata Sáng Suốt (25/10/2015)

***

  

XI. EKĀDASAKANIPĀTO – NHÓM MƯỜI MỘT KỆ NGÔN

EKĀDASAKANIPĀTO – NHÓM MƯỜI MỘT KỆ NGÔN

 1. Mātuposakajātakaṃ – Bổn sanh Người Phụng Dưỡng Mẹ (30/10/2015)
 2. Juṇhajātakaṃ – Bổn sanh Hoàng Tử Juṇha (31/10/2015)
 3. Dhammajātakaṃ – Bổn sanh Thiên Tử Dhamma (01/11/2015)
 4. Udayajātakaṃ – Bổn sanh Đức Vua Udaya (02/11/2015)
 5. Pānīyajātakaṃ – Bổn sanh Nước Uống Được (03/11/2015)
 6. Yudhañjayajātakaṃ – Bổn sanh Thái Tử Yudhañjaya (04/11/2015)
 7. Dasarathajātakaṃ – Bổn sanh Đại Vương Dasaratha (05/11/2015)
 8. Saṃvarajātakaṃ – Bổn sanh Đức Vua Saṃvara (06/11/2015)
 9. Suppārakajātakaṃ – Bổn sanh Vị Suppāraka (07/11/2015)

***

  

XII. DVĀDASAKANIPĀTO – NHÓM MƯỜI HAI KỆ NGÔN

DVĀDASAKANIPĀTO – NHÓM MƯỜI HAI KỆ NGÔN

 1. Cūḷakuṇālajātakaṃ – Bổn sanh Chim Cu Cu Nhỏ (08/11/2015)
 2. Bhaddasālajātakaṃ – Bổn sanh Cây May Mắn (09/11/2015)
 3. Samuddavāṇijajātakaṃ – Bổn sanh Biển Cả Và Thương Buôn (12/11/2015)
 4. Kāmajātakaṃ – Bổn sanh Các Dục (13/11/2015)
 5. Janasandhajātakaṃ – Bổn sanh Đức Vua Janasandha (14/11/2015)
 6. Mahākaṇhajātakaṃ – Bổn sanh Con Chó Đen Lớn (15/11/2015)
 7. Kosiyajātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Keo Kiệt Kosiya (16/11/2015)
 8. Meṇḍakapañhajātakaṃ – Bổn sanh Câu Hỏi Về Con Cừu (17/11/2015)
 9. Mahāpadumajātakaṃ – Bổn sanh Hoàng Tử Paduma Vĩ Đại (18/11/2015)
 10. Mittāmittajātakaṃ – Bổn sanh Bạn Và Thù (19/11/2015)

***

XIII. TERASAKANIPĀTO – NHÓM MƯỜI BA KỆ NGÔN

TERASAKANIPĀTO – NHÓM MƯỜI BA KỆ NGÔN

 1. Ambajātakaṃ – Bổn sanh Cây Xoài (23/11/2015)
 2. Phandanajātakaṃ – Bổn sanh Cây Phandana (24/11/2015)
 3. Javanahaṃsajātakaṃ – Bổn sanh Chim Thiên Nga Thần Tốc (25/11/2015)
 4. Cullanāradajātakaṃ – Tiểu Bổn sanh Ẩn Sĩ Nārada (26/11/2015)
 5. Dūtajātakaṃ – Bổn sanh Các Vị Sứ Giả (27/11/2015)
 6. Kāliṅgabodhijātakaṃ – Bổn sanh Vua Kāliṅga và Cội Bồ Đề (28/11/2015)
 7. Akittijātakaṃ – Bổn sanh Ẩn Sĩ Akitti (29/11/2015)
 8. Takkāriyajātakaṃ – Bổn sanh Thanh Niên Takkāriya (30/11/2015)
 9. Rurumigajātakaṃ – Bổn sanh Nai Chúa Ruru (01/12/2015)
 10. Sarabhamigajātakaṃ – Bổn sanh Nai Sarabha (02/12/2015)

***

  

XIV. PAKIṆṆAKANIPĀTO – NHÓM LINH TINH

PAKIṆṆAKANIPĀTO – NHÓM LINH TINH

 1. Sālikedārajātakaṃ – Bổn sanh Ruộng Lúa Sāli (03/12/2015)
 2. Candakinnarajātakaṃ – Bổn sanh Nhân Điểu Canda (04/12/2015)
 3. Mahā-ukkusajātakaṃ – Bổn sanh Chim Ưng Vĩ Đại (05/12/2015)
 4. Uddālakajātakaṃ – Bổn sanh Đạo Sĩ Uddālaka (06/12/2015)
 5. Bhisajātakaṃ – Bổn sanh Các Củ Sen (07/12/2015)
 6. Surucijātakaṃ – Bổn sanh Vua Suruci (08/12/2015)
 7. Pañcuposathajātakaṃ – Bổn sanh Năm Vị Hành Trai Giới (09/12/2015)
 8. Mahāmorajātakaṃ – Bổn sanh Con Chim Công Vĩ Đại (10/12/2015)
 9. Tacchasūkarajātakaṃ – Bổn sanh Heo Rừng Taccha (11/12/2015)
 10. Mahāvāṇijajātakaṃ – Bổn sanh Người Thương Buôn Vĩ Đại (12/12/2015)
 11. Sādhīnajātakaṃ – Bổn sanh Đức Vua Sādhīna (13/12/2015)
 12. Dasabrāhmaṇajātakaṃ – Bổn sanh Mười Hạng Bà-La-Môn (14/12/2015)
 13. Bhikkhāparamparajātakaṃ – Bổn sanh Vật Thực Theo Tuần Tự (15/12/2015)

 

 

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *