TAM TẠNG PĀLI – VIỆT tập 33

JĀTAKAPĀLI – BỔN SANH tập II

MỤC LỤC

*****

XV. VĪSATINIPĀTO – NHÓM HAI MƯƠI KỆ NGÔN

 1. Mātaṅgajātakaṃ – Bổn Sanh Ẩn Sĩ Mātaṅga (29/12/2015)
 2. Cittasambhūtajātakaṃ – Bổn Sanh Citta và Sambhūta (31/12/2015)
 3. Sivijātakaṃ – Bổn Sanh Đức Vua Sivi (03/01/2016)
 4. Sirimandajātakaṃ – Bổn Sanh Uy Quyền và Kẻ Ngu (01/02/2016)
 5. Rohantamigajātakaṃ – Bổn Sanh Nai Rohanta (04/02/2016)
 6. Cūḷahaṃsajātakaṃ – Tiểu Bổn Sanh Thiên Nga (06/02/2016)
 7. Sattigumbajātakaṃ – Bổn Sanh Chim Két Sattigumba (09/02/2016)
 8. Bhallāṭiyajātakaṃ – Bổn Sanh Vua Bhallāṭiya (11/02/2016)
 9. Somanassajātakaṃ – Bổn Sanh Hoàng Tử Somanassa (13/02/2016)
 10. Campeyyajātakaṃ – Bổn Sanh Rồng Chúa Campeyya (18/02/2016)
 11. Palobhanajātakaṃ – Bổn Sanh Sự Cám Dỗ Lớn (20/02/2016)
 12. Pañcapaṇḍitapañho – Câu Hỏi Dành Cho Năm Bậc Nhân Sĩ (22/02/2016)
 13. Hatthipālajātakaṃ – Bổn Sanh Vương Tử Hatthipāla (01/03/2016)
 14. Ayogharajātakaṃ – Bổn Sanh Tòa Nhà Sắt (05/03/2016)

***

XVI. TIṂSATINIPĀTO – NHÓM BA MƯƠI KỆ NGÔN

 1. Kiṃchandajātakaṃ – Bổn Sanh Mong Muốn Gì (07/03/2016)
 2. Kumbhajātakaṃ – Bổn Sanh Cái Bình Rượu (10/03/2016)
 3. Jayaddisajātakaṃ – Bổn Sanh Vua Jayaddisa (15/03/2016)
 4. Chaddantajātakaṃ – Bổn Sanh Voi Chúa Chaddanta (17/03/2016)
 5. Sambhavajātakaṃ – Bổn Sanh Bậc Trí Sambhava (21/03/2016)
 6. Mahākapijātakaṃ – Bổn Sanh Con Khỉ Vĩ Đại (24/03/2016)
 7. Dakarakkhasapañho – Câu Hỏi của Thủy Thần (26/03/2016)
 8. Paṇḍarakajātakaṃ – Bổn Sanh Rồng Chúa Paṇḍaraka (29/03/2016)
 9. Sambulājātakaṃ – Bổn Sanh Hoàng Hậu Sambulā (31/03/2016)
 10. Gandhatindukajātakaṃ – Bổn Sanh Thần Cây Tinduka (03/04/2016)

***

XVII. CATTĀḶĪSANIPĀTO – NHÓM BỐN MƯƠI KỆ NGÔN

 1. Tesakuṇajātakaṃ – Bổn Sanh Ba Con Chim (07/04/2016)
 2. Sarabhaṅgajātakaṃ – Bổn Sanh Đại Ẩn Sĩ Sarabhaṅga (12/04/2016)
 3. Alambusājātakaṃ – Bổn Sanh Tiên Nữ Alambusā (16/04/2016)
 4. Saṅkhapālajātakaṃ – Bổn Sanh Long Vương Saṅkhapāla (19/04/2016)
 5. Cullasutasomajātakaṃ – Tiểu Bổn Sanh Sutasoma (22/04/2016)

***

XVIII. PAÑÑĀSANIPĀTO – NHÓM NĂM MƯƠI KỆ NGÔN

 1. Nalinikājātakaṃ – Bổn Sanh Công Chúa Nalinikā (27/04/2016)
 2. Ummādantījātakaṃ – Bổn Sanh Mỹ Nhân Ummādantī (02/05/2016)
 3. Mahābodhijātakaṃ – Bổn Sanh Bậc Đại Nhân Mahābodhi (08/05/2016)

***

XIX. SAṬṬHINIPĀTO – NHÓM SÁU MƯƠI KỆ NGÔN

 1. Soṇakajātakaṃ – Bổn Sanh Phật Độc Giác Soṇaka (13/05/2016)
 2. Saṅkiccajātakaṃ – Bổn Sanh Ẩn Sĩ Saṅkicca (23/05/2016)

***

XX. SATTATINIPĀTO – NHÓM BẢY MƯƠI KỆ NGÔN

 1. Kusajātakaṃ – Bổn Sanh Đức Vua Kusa (28/05/2016)
 2. Soṇanandajātakaṃ – Bổn Sanh Soṇa và Nanda (05/06/2016)

***

XXI. ASĪTINIPĀTO – NHÓM TÁM MƯƠI KỆ NGÔN

 1. Cullahaṃsajātakaṃ – Tiểu Bổn Sanh Thiên Nga (12/06/2016)
 2. Mahāhaṃsajātaṃ – Đại Bổn Sanh Thiên Nga (18/06/2016)
 3. Sudhābhojanajātakaṃ – Bổn Sanh Thức Ăn của Thần Tiên (25/06/2016)
 4. Kuṇālajātakaṃ – Bổn Sanh Chim Chúa Kuṇāla (05/07/2016)
 5. Mahāsutasomajātakaṃ – Đại Bổn Sanh Sutasoma (23/07/2016)

–ooOoo–

 

 

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *