MỤC LỤC

*****

 

 

 1. KĀMASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH VỀ DỤC:

         ▪ 1 – 1 (Sn câu kệ 770) (dịch xong ngày 18/08/2012) ©

         ▪ 1 – 2 (Sn câu kệ 771) (dịch xong ngày 21/08/2012) ©

         ▪ 1 – 3 (Sn câu kệ 772) (dịch xong ngày 27/08/2012) ©

         ▪ 1 – 4 (Sn câu kệ 773) (dịch xong ngày 29/08/2012) ©

         ▪ 1 – 5 (Sn câu kệ 774) (dịch xong ngày 03/09/2012) ©

         ▪ 1 – 6 (Sn câu kệ 775) (dịch xong ngày 06/09/2012) ©

 1. GUHAṬṬHAKASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH NHÓM TÁM VỀ HANG:

         ▪ 2 – 1 (Sn câu kệ 776) (dịch xong ngày 13/09/2012) ©

         ▪ 2 – 2 (Sn câu kệ 777) (dịch xong ngày 16/09/2012) ©

         ▪ 2 – 3 (Sn câu kệ 778) (dịch xong ngày 26/09/2012) ©

         ▪ 2 – 4 (Sn câu kệ 779) (dịch xong ngày 08/10/2012) ©

         ▪ 2 – 5 (Sn câu kệ 780) (dịch xong ngày 11/10/2012)

         ▪ 2 – 6 (Sn câu kệ 781) (dịch xong ngày 14/10/2012)

         ▪ 2 – 7 (Sn câu kệ 782)  (dịch xong ngày 20/10/2012)

         ▪ 2 – 8 (Sn câu kệ 783) (dịch xong ngày 25/10/2012) ©

 1. DUṬṬHAṬṬHAKASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH NHÓM TÁM VỀ XẤU XA

         ▪ 3 – 1 (Sn câu kệ 784) (dịch xong ngày 29/10/2012)

         ▪ 3 – 2 (Sn câu kệ 785) (dịch xong ngày 31/10/2012)

         ▪ 3 – 3 (Sn câu kệ 786) (dịch xong ngày 08/11/2012)

         ▪ 3 – 4 (Sn câu kệ 787) (dịch xong ngày 09/11/2012)

         ▪ 3 – 5 (Sn câu kệ 788) (dịch xong ngày 25/11/2012) ©

         ▪ 3 – 6 (Sn câu kệ 789) (dịch xong ngày 04/12/2012) ©

         ▪ 3 – 7 (Sn câu kệ 790) (dịch xong ngày 22/12/2012) ©

         ▪ 3 – 8 (Sn câu kệ 791) (dịch xong ngày 26/12/2012)

 1. SUDDHAṬṬHAKASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH NHÓM TÁM VỀ TRONG SẠCH

         ▪ 4 – 1 (Sn câu kệ 792) (dịch xong ngày 26/12/2012)

         ▪ 4 – 2 (Sn câu kệ 793) (dịch xong ngày 01/01/2013) ©

         ▪ 4 – 3 (Sn câu kệ 794) (dịch xong ngày 07/01/2013)

         ▪ 4 – 4 (Sn câu kệ 795) (dịch xong ngày 09/01/2013)

         ▪ 4 – 5 (Sn câu kệ 796) (dịch xong ngày 12/01/2013)

         ▪ 4 – 6 (Sn câu kệ 797) (dịch xong ngày 18/01/2013)

         ▪ 4 – 7 (Sn câu kệ 798) (dịch xong ngày 20/01/2013)

         ▪ 4 – 8 (Sn câu kệ 799) (dịch xong ngày 23/01/2013) ©

 1. PARAMAṬṬHAKASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH NHÓM TÁM VỀ TỐI THẮNG

         ▪ 5 – 1 (Sn câu kệ 800) (dịch xong ngày 26/01/2013)

         ▪ 5 – 2 (Sn câu kệ 801) (dịch xong ngày 28/01/2013)

         ▪ 5 – 3 (Sn câu kệ 802) (dịch xong ngày 29/01/2013) ©

         ▪ 5 – 4 (Sn câu kệ 803) (dịch xong ngày 03/02/2013) ©

         ▪ 5 – 5 (Sn câu kệ 804) (dịch xong ngày 04/02/2013) ©

         ▪ 5 – 6 (Sn câu kệ 805) (dịch xong ngày 06/02/2013) ©

         ▪ 5 – 7 (Sn câu kệ 806) (dịch xong ngày 07/02/2013)

         ▪ 5 – 8 (Sn câu kệ 807) (dịch xong ngày 12/02/2013)

 1. JARĀSUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH VỀ SỰ GIÀ

         ▪ 6 – 1 (Sn câu kệ 808) (dịch xong ngày 07/03/2013)

         ▪ 6 – 2 (Sn câu kệ 809) (dịch xong ngày 11/05/2013) ©

         ▪ 6 – 3 (Sn câu kệ 810) (dịch xong ngày 12/05/2013) ©

         ▪ 6 – 4 (Sn câu kệ 811) (dịch xong ngày 13/05/2013) ©

         ▪ 6 – 5 (Sn câu kệ 812) (dịch xong ngày 14/05/2013) ©

         ▪ 6 – 6 (Sn câu kệ 813) (dịch xong ngày 15/05/2013) ©

         ▪ 6 – 7 (Sn câu kệ 814) (dịch xong ngày 19/08/2013) ©

         ▪ 6 – 8 (Sn câu kệ 815) (dịch xong ngày 21/08/2013)

         ▪ 6 – 9 (Sn câu kệ 816) (dịch xong ngày 22/08/2013)

         ▪ 6 – 10 (Sn câu kệ 817) (dịch xong ngày 24/08/2013) ©

 1. TISSAMETTEYYASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH TISSA METTEYYA

         ▪ 7 – 1 (Sn câu kệ 818) (dịch xong ngày 26/08/2013) ©

         ▪ 7 – 2 (Sn câu kệ 819) (dịch xong ngày 28/08/2013)    

         ▪ 7 – 3 (Sn câu kệ 820) (dịch xong ngày 30/08/2013)    

         ▪ 7 – 4 (Sn câu kệ 821) (dịch xong ngày 31/08/2013)    

         ▪ 7 – 5 (Sn câu kệ 822) (dịch xong ngày 02/09/2013)    

         ▪ 7 – 6 (Sn câu kệ 823) (dịch xong ngày 03/09/2013)    

         ▪ 7 – 7 (Sn câu kệ 824) (dịch xong ngày 04/09/2013)    

         ▪ 7 – 8 (Sn câu kệ 825) (dịch xong ngày 05/09/2013)    

         ▪ 7 – 9 (Sn câu kệ 826) (dịch xong ngày 06/09/2013)    

         ▪ 7 – 10 (Sn câu kệ 827) (dịch xong ngày 07/09/2013) ©

 1. PASŪRASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH PASŪRA

         ▪ 8 – 1 (Sn câu kệ 828) (dịch xong ngày 26/09/2013) ©

         ▪ 8 – 2 (Sn câu kệ 829) (dịch xong ngày 05/10/2013)

         ▪ 8 – 3 (Sn câu kệ 830) (dịch xong ngày 07/10/2013)

         ▪ 8 – 4 (Sn câu kệ 831) (dịch xong ngày 12/10/2013)

         ▪ 8 – 5 (Sn câu kệ 832) (dịch xong ngày 13/10/2013)

         ▪ 8 – 6 (Sn câu kệ 833) (dịch xong ngày 14/10/2013)

         ▪ 8 – 7 (Sn câu kệ 834) (dịch xong ngày 20/10/2013)

         ▪ 8 – 8 (Sn câu kệ 835) (dịch xong ngày 21/10/2013) ©

         ▪ 8 – 9 (Sn câu kệ 836) (dịch xong ngày 27/10/2013)

         ▪ 8 – 10 (Sn câu kệ 837) (dịch xong ngày 28/10/2013)

         ▪ 8 – 11 (Sn câu kệ 838) (dịch xong ngày 04/11/2013)

 1. MĀGANDIYASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH MĀGANDIYA

         ▪ 9 – 1 (Sn câu kệ 839) (dịch xong ngày 05/11/2013) ©

         ▪ 9 – 2 (Sn câu kệ 840) (dịch xong ngày 26/11/2013) ©

         ▪ 9 – 3 (Sn câu kệ 841) (dịch xong ngày 24/04/2013)

         ▪ 9 – 4 (Sn câu kệ 842) (dịch xong ngày 26/04/2013)

         ▪ 9 – 5 (Sn câu kệ 843) (dịch xong ngày 01/05/2013)

         ▪ 9 – 6 (Sn câu kệ 844) (dịch xong ngày 02/05/2013)

         ▪ 9 – 7 (Sn câu kệ 845) (dịch xong ngày 06/05/2013)

         ▪ 9 – 8 (Sn câu kệ 846) (dịch xong ngày 29/05/2013)

         ▪ 9 – 9 (Sn câu kệ 847) (dịch xong ngày 30/05/2013) ©

         ▪ 9 – 10 (Sn câu kệ 848) (dịch xong ngày 18/06/2013)

         ▪ 9 – 11 (Sn câu kệ 849) (dịch xong ngày 19/06/2013)

         ▪ 9 – 12 (Sn câu kệ 850) (dịch xong ngày 20/06/2013)

         ▪ 9 – 13 (Sn câu kệ 851) (dịch xong ngày 23/06/2013) ©

 1. PURĀBHEDASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH TRƯỚC KHI HOẠI RÃ

         ▪ 10 – 1 (Sn câu kệ 852) (dịch xong ngày 21/07/2014) ©

         ▪ 10 – 2 (Sn câu kệ 853) (dịch xong ngày 23/07/2014) ©

         ▪ 10 – 3 (Sn câu kệ 854) (dịch xong ngày 28/07/2014)

         ▪ 10 – 4 (Sn câu kệ 855) (dịch xong ngày 30/07/2014)

         ▪ 10 – 5 (Sn câu kệ 856) (dịch xong ngày 18/09/2014)

         ▪ 10 – 6 (Sn câu kệ 857) (dịch xong ngày 20/09/2014)

         ▪ 10 – 7 (Sn câu kệ 858) (dịch xong ngày 25/09/2014)

         ▪ 10 – 8 (Sn câu kệ 859) (dịch xong ngày 05/10/2014)

         ▪ 10 – 9 (Sn câu kệ 860) (dịch xong ngày 07/10/2014)

         ▪ 10 – 10 (Sn câu kệ 861) (dịch xong ngày 13/10/2014) ©

         ▪ 10 – 11 (Sn câu kệ 862) (dịch xong ngày 21/10/2014)

         ▪ 10 – 12 (Sn câu kệ 863) (dịch xong ngày 23/10/2014)

         ▪ 10 – 13 (Sn câu kệ 864) (dịch xong ngày 08/03/2015)

         ▪ 10 – 14 (Sn câu kệ 865) (dịch xong ngày 09/03/2015) ©

 1. KALAHAVIVĀDASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH CÃI CỌ VÀ TRANH CÃI

         ▪ 11 – 1 (Sn câu kệ 866) (dịch xong ngày 03/04/2015) ©

         ▪ 11 – 2 (Sn câu kệ 867) (dịch xong ngày 05/04/2015)

         ▪ 11 – 3 (Sn câu kệ 868) (dịch xong ngày 06/04/2015)

         ▪ 11 – 4 (Sn câu kệ 869) (dịch xong ngày 07/04/2015)

         ▪ 11 – 5 (Sn câu kệ 870) (dịch xong ngày 08/04/2015)

         ▪ 11 – 6 (Sn câu kệ 871) (dịch xong ngày 10/04/2015) ©

         ▪ 11 – 7 (Sn câu kệ 872) (dịch xong ngày 11/04/2015)

         ▪ 11 – 8 (Sn câu kệ 873) (dịch xong ngày 12/04/2015)

         ▪ 11 – 9 (Sn câu kệ 874) (dịch xong ngày 13/04/2015)

         ▪ 11 – 10 (Sn câu kệ 875) (dịch xong ngày 14/04/2015)

         ▪ 11 – 11 (Sn câu kệ 876) (dịch xong ngày 15/04/2015)

         ▪ 11 – 12 (Sn câu kệ 877) (dịch xong ngày 16/04/2015)

         ▪ 11 – 13 (Sn câu kệ 878) (dịch xong ngày 17/04/2015)

         ▪ 11 – 14 (Sn câu kệ 879) (dịch xong ngày 18/04/2015)

         ▪ 11 – 15 (Sn câu kệ 880) (dịch xong ngày 19/04/2015)

         ▪ 11 – 16 (Sn câu kệ 881) (dịch xong ngày 20/04/2015) ©

 1. CŪLAVIYŪHASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH SỰ DÀN TRẬN NHỎ

         ▪ 12 – 1 (Sn câu kệ 882) (dịch xong ngày 21/04/2015) ©

         ▪ 12 – 2 (Sn câu kệ 883) (dịch xong ngày 21/04/2015)

         ▪ 12 – 3 (Sn câu kệ 884) (dịch xong ngày 21/04/2015)

         ▪ 12 – 4 (Sn câu kệ 885) (dịch xong ngày 22/04/2015)

         ▪ 12 – 5 (Sn câu kệ 886) (dịch xong ngày 23/04/2015)

         ▪ 12 – 6 (Sn câu kệ 887) (dịch xong ngày 23/04/2015) ©

         ▪ 12 – 7 (Sn câu kệ 888) (dịch xong ngày 23/04/2015)

         ▪ 12 – 8 (Sn câu kệ 889) (dịch xong ngày 23/04/2015)

         ▪ 12 – 9 (Sn câu kệ 890) (dịch xong ngày 24/04/2015)

         ▪ 12 – 10 (Sn câu kệ 891) (dịch xong ngày 24/04/2015)

         ▪ 12 – 11 (Sn câu kệ 892) (dịch xong ngày 25/04/2015)

         ▪ 12 – 12 (Sn câu kệ 893) (dịch xong ngày 26/04/2015)

         ▪ 12 – 13 (Sn câu kệ 894) (dịch xong ngày 27/04/2015) ©

         ▪ 12 – 14 (Sn câu kệ 895) (dịch xong ngày 28/04/2015)

         ▪ 12 – 15 (Sn câu kệ 896) (dịch xong ngày 29/04/2015)

         ▪ 12 – 16 (Sn câu kệ 897) (dịch xong ngày 30/04/2015)

         ▪ 12 – 17 (Sn câu kệ 898) (dịch xong ngày 01/05/2015)

 1. MAHĀVIYŪHASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH SỰ DÀN TRẬN LỚN

         ▪ 13 – 1 (Sn câu kệ 899) (dịch xong ngày 02/05/2015) ©

         ▪ 13 – 2 (Sn câu kệ 900) (dịch xong ngày 04/05/2015) 

         ▪ 13 – 3 (Sn câu kệ 901) (dịch xong ngày 06/05/2015) 

         ▪ 13 – 4 (Sn câu kệ 902) (dịch xong ngày 08/05/2015)

         ▪ 13 – 5 (Sn câu kệ 903) (dịch xong ngày 09/05/2015) ©

         ▪ 13 – 6 (Sn câu kệ 904) (dịch xong ngày 11/05/2015)

         ▪ 13 – 7 (Sn câu kệ 905) (dịch xong ngày 12/05/2015)

         ▪ 13 – 8 (Sn câu kệ 906) (dịch xong ngày 13/05/2015)

         ▪ 13 – 9 (Sn câu kệ 907) (dịch xong ngày 14/05/2015)

         ▪ 13 – 10 (Sn câu kệ 908) (dịch xong ngày 14/05/2015)

         ▪ 13 – 11 (Sn câu kệ 909) (dịch xong ngày 15/05/2015)

         ▪ 13 – 12 (Sn câu kệ 910) (dịch xong ngày 15/05/2015) ©

         ▪ 13 – 13 (Sn câu kệ 911) (dịch xong ngày 16/05/2015)

         ▪ 13 – 14 (Sn câu kệ 912) (dịch xong ngày 17/05/2015)

         ▪ 13 – 15 (Sn câu kệ 913) (dịch xong ngày 17/05/2015)

         ▪ 13 – 16 (Sn câu kệ 914) (dịch xong ngày 18/05/2015)

         ▪ 13 – 17 (Sn câu kệ 915) (dịch xong ngày 19/05/2015) ©

         ▪ 13 – 18 (Sn câu kệ 916) (dịch xong ngày 20/05/2015)

         ▪ 13 – 19 (Sn câu kệ 917) (dịch xong ngày 21/05/2015)

         ▪ 13 – 20 (Sn câu kệ 918) (dịch xong ngày 22/05/2015)

 1. TUVAṬAKASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH MỘT CÁCH NHANH CHÓNG

         ▪ 14 – 1 (Sn câu kệ 919) (dịch xong ngày 09/12/2014) ©

         ▪ 14 – 2 (Sn câu kệ 920) (dịch xong ngày 13/12/2014)

         ▪ 14 – 3 (Sn câu kệ 921) (dịch xong ngày 15/12/2014)

         ▪ 14 – 4 (Sn câu kệ 922) (dịch xong ngày 17/12/2014)

         ▪ 14 – 5 (Sn câu kệ 923) (dịch xong ngày 18/12/2014)

         ▪ 14 – 6 (Sn câu kệ 924) (dịch xong ngày 19/12/2014)

         ▪ 14 – 7 (Sn câu kệ 925) (dịch xong ngày 25/12/2014)

         ▪ 14 – 8 (Sn câu kệ 926) (dịch xong ngày 27/12/2014)

         ▪ 14 – 9 (Sn câu kệ 927) (dịch xong ngày 30/12/2014) ©

         ▪ 14 – 10 (Sn câu kệ 928) (dịch xong ngày 31/12/2014)

         ▪ 14 – 11 (Sn câu kệ 929) (dịch xong ngày 03/01/2015)

         ▪ 14 – 12 (Sn câu kệ 930) (dịch xong ngày 05/01/2015)

         ▪ 14 – 13 (Sn câu kệ 931) (dịch xong ngày 07/01/2015)

         ▪ 14 – 14 (Sn câu kệ 932) (dịch xong ngày 09/01/2015)

         ▪ 14 – 15 (Sn câu kệ 933) (dịch xong ngày 12/01/2015)

         ▪ 14 – 16 (Sn câu kệ 934) (dịch xong ngày 15/01/2015)

         ▪ 14 – 17 (Sn câu kệ 935) (dịch xong ngày 17/01/2015)

         ▪ 14 – 18 (Sn câu kệ 936) (dịch xong ngày 18/01/2015)

         ▪ 14 – 19 (Sn câu kệ 937) (dịch xong ngày 19/01/2015)

         ▪ 14 – 20 (Sn câu kệ 938) (dịch xong ngày 20/01/2015)

 1. ATTADAṆḌASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH UẾ HẠNH CỦA BẢN THÂN

         ▪ 15 – 1 (Sn câu kệ 939) (dịch xong ngày 24/01/2015) ©

         ▪ 15 – 2 (Sn câu kệ 940) (dịch xong ngày 25/01/2015)

         ▪ 15 – 3 (Sn câu kệ 941) (dịch xong ngày 27/01/2015)

         ▪ 15 – 4 (Sn câu kệ 942) (dịch xong ngày 28/01/2015)

         ▪ 15 – 5 (Sn câu kệ 943) (dịch xong ngày 01/02/2015)

         ▪ 15 – 6 (Sn câu kệ 944) (dịch xong ngày 02/02/2015)

         ▪ 15 – 7 (Sn câu kệ 945) (dịch xong ngày 03/02/2015)

         ▪ 15 – 8 (Sn câu kệ 946) (dịch xong ngày 05/02/2015)

         ▪ 15 – 9 (Sn câu kệ 947) (dịch xong ngày 06/02/2015)

         ▪ 15 – 10 (Sn câu kệ 948) (dịch xong ngày 07/02/2015)

         ▪ 15 – 11 (Sn câu kệ 949) (dịch xong ngày 08/02/2015)

         ▪ 15 – 12 (Sn câu kệ 950) (dịch xong ngày 09/02/2015)

         ▪ 15 – 13 (Sn câu kệ 951) (dịch xong ngày 10/02/2015)

         ▪ 15 – 14 (Sn câu kệ 952) (dịch xong ngày 11/02/2015)

         ▪ 15 – 15 (Sn câu kệ 953) (dịch xong ngày 13/02/2015)

         ▪ 15 – 16 (Sn câu kệ 954) (dịch xong ngày 15/02/2015)

         ▪ 15 – 17 (Sn câu kệ 955) (dịch xong ngày 20/02/2015) ©

         ▪ 15 – 18 (Sn câu kệ 956) (dịch xong ngày 21/02/2015)

         ▪ 15 – 19 (Sn câu kệ 957) (dịch xong ngày 22/02/2015)

         ▪ 15 – 20 (Sn câu kệ 958) (dịch xong ngày 23/02/2015) ©

 1. SĀRIPUTTASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH SĀRIPUTTA

         ▪ 16 – 1 (Sn câu kệ 959) (dịch xong ngày 01/08/2014) ©

         ▪ 16 – 2 (Sn câu kệ 960) (dịch xong ngày 12/08/2014)

         ▪ 16 – 3 (Sn câu kệ 961) (dịch xong ngày 26/09/2014)

         ▪ 16 – 4 (Sn câu kệ 962) (dịch xong ngày 27/09/2014)

         ▪ 16 – 5 (Sn câu kệ 963) (dịch xong ngày 28/09/2014)

         ▪ 16 – 6 (Sn câu kệ 964) (dịch xong ngày 30/09/2014)

         ▪ 16 – 7 (Sn câu kệ 965) (dịch xong ngày 10/10/2014)

         ▪ 16 – 8 (Sn câu kệ 966) (dịch xong ngày 11/10/2014)

         ▪ 16 – 9 (Sn câu kệ 967) (dịch xong ngày 12/10/2014)

         ▪ 16 – 10 (Sn câu kệ 968) (dịch xong ngày 14/10/2014)

         ▪ 16 – 11 (Sn câu kệ 969) (dịch xong ngày 15/10/2014) ©

         ▪ 16 – 12 (Sn câu kệ 970) (dịch xong ngày 18/10/2014)

         ▪ 16 – 13 (Sn câu kệ 971) (dịch xong ngày 20/10/2014)

         ▪ 16 – 14 (Sn câu kệ 972) (dịch xong ngày 25/10/2014)

         ▪ 16 – 15 (Sn câu kệ 973) (dịch xong ngày 26/10/2014)

         ▪ 16 – 16 (Sn câu kệ 974) (dịch xong ngày 28/10/2014) ©

         ▪ 16 – 17 (Sn câu kệ 975) (dịch xong ngày 31/10/2014)

         ▪ 16 – 18 (Sn câu kệ 976) (dịch xong ngày 15/11/2014)

         ▪ 16 – 19 (Sn câu kệ 977) (dịch xong ngày 20/11/2014)

         ▪ 16 – 20 (Sn câu kệ 978) (dịch xong ngày 02/12/2014) ©

         ▪ 16 – 21 (Sn câu kệ 979) (dịch xong ngày 04/12/2014)


Mahāniddesapāḷi niṭṭhitā – Dứt Đại Diễn Giải.

–ooOoo–

 

 

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *