Enshrining of the Relics of The Buddha at Global Vipassana Pagoda

Salutation to the Lord Gautama Buddha who about 2600 years ago began turning the wheel of Dhamma. Not only did he preach the theoretical aspect of his universal and external teaching but also taught how to practice it in the form of Vipassana. In his time, not just Monks, but also Nuns, and Lay Disciples would follow the teaching of the Lord and benefit from it. 5 years after achieving the Enlightening, Buddha predicted that his Teaching in purest form will continue to be imparted for 500 years and will guide practitioners towards path and fruition. We learn it from the culavagga in Vinaypitaka.  

In the Commentaries, Acarya Buddhaghose explains that the reign of Buddha’s Teachings will last for 5000 years. This means that mankind will benefit from Buddha’s Teachings for 5000 years and somebody, somewhere will surely attain path & fruition will the help of his Teachings.

In the first 2500 of these 5000 years, keeping his Teaching pure will be a challenge and eventually will be limited to a very small group of people. After the first 2500 years, once again the river of Buddha’s pure Teachings will flow with renewed vigour and many people will be reunited with this pristine pure technique to cleanse the mind…

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *