Video 10 Day Vipassana Discourses (English) by S.N. Goenka

In the 10-day courses taught by S.N. Goenka (“Goenkaji”) in the tradition of Sayagyi U Ba Khin, there are evening discourses by Goenkaji which present a step-by-step guide to the underlying principles of Vipassana Meditation. These discourses are essential for a student’s understanding of the technique.

During a course, the daily discourses by Goenkaji help students understand the connection between the underlying theory of Vipassana Meditation and the practical application of the practice of the technique of self-observation. This is very helpful in establishing a daily practice and thereby receiving its benefits. This combination of presenting the theoretical and the practical has been successful over many years in bringing the practice of Vipassana Meditation to millions of people around the world.

When an Old Student completes a course, he or she is encouraged to establish a daily Vipassana Meditation practice by sitting every morning and evening. Questions may arise about what Goenkaji taught during the course regarding certain theoretical aspects of the practice connected with what they are experiencing in their sittings. Many students worldwide do not have access to facilities to review Goenkaji’s discourses to refresh and guide them in the theoretical aspects of their continued practice.

These Videos 10 Day Vipassana Discourses to provide Old Students a resource from which they can obtain access to his 10-day course discourses in English. The purpose of providing this access is to supplement our Centers’ role in the spread of Vipassana Meditation on Goenkaji’s behalf by supporting the practice of Old Students as well as encouraging the growth and spread of Vipassana Meditation in the world – the primary goal to which Goenkaji dedicated his life.

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *