Abhidhammapitake Patthanapali – 2

Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā –
savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho, dve
khandhe paṭicca dve khandhā. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo
khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)
Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati hetupaccayā –
savitakkasavicāre khandhe paṭicca vitakko. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre khandhe paṭicca
vitakko. (2)
Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā –
savitakkasavicāre khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre
khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ. (3)
Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā – savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…
pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe
savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca
dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ. (4)
Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā
uppajjanti hetupaccayā – savitakkasavicāre khandhe paṭicca vitakko cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre khandhe paṭicca vitakko kaṭattā ca rūpaṃ. (5)
Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā
uppajjanti hetupaccayā – savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vitakko ca…pe…
dve khandhe paṭicca dve khandhā vitakko ca. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ
Page 1 sur 310
www.tipitaka.org Vipassana Research Institute

paṭicca tayo khandhā vitakko ca…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā vitakko ca. (6)
Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca
avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo
khandhā vitakko ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā vitakko ca
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
vitakko ca kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā vitakko ca kaṭattā ca rūpaṃ. (7)

Tải Sách Ebook Tại Đây: Abhidhammapitake Patthanapali – 2

Paṭṭhānapāḷi_2
Các bài viết trong sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *