BẤT BẠO ĐỘNG: CHÌA KHOÁ ĐỂ ĐỊNH NGHĨA TÔN GIÁO – S.N. GOENKA

Non-violence: the key to a definition of religion – Bất bạo động: Chìa khóa để Định nghĩa Tôn giáo

There are bound to be differences between religions. However, by gathering at this World Peace Summit, leaders of all the major faiths have shown that they want to work for peace. Let peace then be the first principle of “universal religion”. Let us declare together that we shall abstain from killing, that we condemn violence. I also urge political leaders to join in this declaration, given the key role they play in bringing either peace or war.. Whether or not they join us, at least let us all make a vow here and now: instead of condoning violence and killing, let us declare that we unconditionally condemn such deeds, especially violence perpetrated in the name of religion.

Sự khác biệt giữa các tôn giáo đương nhiên phải có. Tuy nhiên, với việc tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Về Hòa Bình Thế Giới này, những nhà lãnh đạo của các tôn giáo lớn chứng tỏ rằng họ đều mong muốn làm việc cho hòa bình. Bây giờ hãy để hòa bình là nguyên lý đầu tiên cho “tôn giáo đại đồng”. Hãy để chúng ta cùng tuyên bố rằng chúng ta sẽ tránh không giết hại, rằng chúng ta lên án bạo động. Tôi cũng khuyến khích các nhà lãnh đạo chính trị tham gia vào tuyên ngôn này, trao cho họ vai trò chính yếu trong việc mang lại hòa bình hoặc chiến tranh. Dù họ có hội nhập với chúng ta hay không, ít nhất cũng để chúng ta có lời thệ nguyện nơi đây và ngay bây giờ: thay vì khuyến khích bạo động và giết hại, chúng ta hãy tuyên bố rằng chúng ta lên án vô điều kiện những hành động như thế, đặc biệt là bạo động mượn danh nghĩa của tôn giáo.

Certain spiritual leaders have had the sagacity and courage to condemn violence committed in the name of their own faith. There may be different philosophical and theological views of the act of seeking forgiveness or regretting past violence and killing; but the very acknowledgment of violence performed in the past implies that it was wrong and that it will not be condoned in future.

Một số các nhà lãnh đạo tinh thần đã có sự thánh thiện và can đảm để lên án những bạo động dưới danh nghĩa tôn giáo của mình. Có thể có những triết lý và triết thuyết khác nhau trong quan niệm về cách tìm kiếm sự tha thứ và hối hận về sự bạo động và chém giết trong quá khứ; nhưng chính sự xác nhận có bạo động xảy ra trong quá khứ ám chỉ rằng điều đó là sai trái và không thể khuyến khích trong tương lai.

Under the aegis of the United Nations, let us try to formulate a definition of religion and spirituality highlighting non-violence, and refusing to countenance violence or killing. There would be no greater misfortune for humanity than a failure to define religion as synonymous with peace. This Summit could propose a concept of “universal religion” or “non-sectarian spirituality”, for endorsement by the UN.

Dưới sự hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc, chúng ta hãy hình thành một định nghĩa về tôn giáo và tâm linh chú trọng về bất bạo động, và từ chối chấp nhận bạo động và chém giết. Không có bất hạnh nào lớn hơn cho nhân loại cho bằng sự thất bại trong sự định nghĩa tôn giáo cũng đồng nghĩa với hòa bình. Hội nghị Thượng đỉnh này có thể đề xuất một quan niệm về “tôn giáo đại đồng” hoặc “tâm linh không tông phái”, để Liên Hiệp Quốc bảo trợ.

I am sure that this Summit will help focus the world’s attention on the true purpose of religion: Religion sets us not apart;it teaches peace and purity of heart.

Tôi tin chắc rằng Hội nghị Thượng đỉnh này sẽ giúp thế giới đặt trọng tâm vào mục đích đích thực của tôn giáo: Tôn giáo không chia rẽ chúng ta; Tôn giáo giảng dạy tâm an lạc và thánh thiện.

I congratulate the organizers of this historic Summit for their vision and efforts. And I congratulate the religious and spiritual leaders who have had the maturity to work for reconciliation, giving hope to humanity that religion and spirituality will lead to a peaceful future.

Tôi tán thán nỗ lực và sáng kiến của những người tổ chức Hội nghị Thượng Đỉnh lịch sử này. Và tôi tán thán những nhà lãnh đạo tôn giáo và tinh thần đã làm việc một cách khôn khéo cho sự hàn gắn, mang lại hy vọng cho nhân loại là tôn giáo và tâm linh sẽ đưa đến một tương lai hòa bình.

May all beings be free from aversion and be happy. May peace and harmony prevail.

Nguyện cho mọi chúng sinh thoát khỏi thù hận và được hạnh phúc. Nguyện cho hòa bình và hòa hợp đắc thắng.

Nguồn VRIDhamma.org

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *