PEACE OF MIND FOR WORLD PEACE – AN LẠC NỘI TÂM CHO HOÀ MÌNH THẾ GIỚI – S.N. GOENKA

Peace of mind for world peace – An lạc nội tâm cho hòa bình thế giới

Every religion worthy of the name calls on its followers to live a moral and ethical way of life, to attain mastery over the mind and to cultivate purity of heart. One tradition tells us, “Love thy neighbor”; another says, Salaam walekum—”May peace be with you”; still another says, Bhavatu sabba mangalam or Sarve bhavantu sukhinah—”May all beings be happy.” Whether it is the Bible, the Koran or the Gita, the scriptures call for peace and amity. From Mahavir to Jesus, all great founders of religions have been ideals of tolerance and peace. Yet our world is often riven by religious and sectarian strife, or even war—because we give importance only to the outer shell of religion and neglect its essence. The result is a lack of love and compassion in the mind.

Mọi tôn giáo xứng với tên gọi đều kêu gọi tín đồ sống một cuộc sống đạo đức và chính đáng, làm chủ được tâm và vun trồng một tâm hồn thánh thiện. Một truyền thống bảo chúng ta, “Hãy thương yêu hàng xóm”; một truyền thống khác nói, Salaam walekum — “Nguyện cho bạn được hạnh phúc”; một truyền thống khác còn nói, Bhavatu sabba mangalan hay Sarve bhavantu sukhinak — “Nguyện cho mọi chúng sinh được hạnh phúc.” Cho dù là Thánh kinh, Kinh Koran, hay kinh Gita, kinh điển đều kêu gọi hòa bình và hòa hợp. Từ Mahavir cho đến Jesus, tất cả những người sáng lập ra những tôn giáo lớn đều có lý tưởng về khoan dung và hòa bình. Tuy nhiên thế giới của chúng ta thường bị xung đột bởi sự khác biệt giữa các tôn giáo và tông phái, ngay cả chiến tranh – bởi vì chúng ta chỉ chú trọng tới vỏ bên ngoài mà quên đi tính túy của tôn giáo. Đây là hậu quả của sự thiếu tình thương và lòng bác ái.

Peace in the world cannot be achieved unless there is peace within individuals. Agitation and peace cannot co-exist. One way to achieve inner peace is Vipassana or insight meditation—a non-sectarian, scientific, results-oriented technique of self-observation and truth realization. Practice of this technique brings experiential understanding of how mind and body interact. Every time negativity arises in the mind, such as hatred, it triggers unpleasant sensations within the body. Every time the mind generates selfless love, compassion and good will, the entire body is flooded with pleasant sensations. Practice of Vipassana also reveals that mental action precedes every physical and vocal action, determining whether that action will be wholesome or unwholesome. Mind matters most. That is why we must find practical methods to make the mind peaceful and pure. Such methods will amplify the effectiveness of the joint declaration emerging from this World Peace Summit.

Hòa bình trên thế giới không thể đạt được trừ khi có được an lạc trong mỗi cá nhân. Vọng động và an lạc không thể tồn tại chung với nhau được. Một đường lối để đạt được an lạc nội tâm là Thiền Vipassana hay thiền tuệ giác – một phương pháp không tông phái, khoa học và có kết quả thực tiễn, một phương pháp tự quan sát và nhận biết sự thật. Thực tập phương pháp này mang lại sự hiểu biết thực nghiệm về sự tương quan giữa tâm và thân. Bất cứ khi nào tiêu cực nảy sinh trong tâm như thù hận, nó sinh ra những cảm giác khó chịu trong người. Bất cứ khi nào tâm sinh ra tình thương vô vị lợi, bác ái và thiện chí, toàn thể con người tràn ngập những cảm giác dễ chịu. Thực tập Vipassana cũng cho thấy rằng hành động tinh thần đi trước hành động bằng tay chân và lời nói, quyết định hành động đó là thiện hoặc bất thiện. Tâm là thứ quan trọng nhất. Đó là tại sao chúng ta phải tìm ra đường lối thực tiễn để làm cho tâm được an lạc và thánh thiện. Những phương pháp như thế sẽ gia tăng gấp bội sự hữu hiệu của bản hiến chương chung của Hội Nghị Thượng Đỉnh Về Hòa Bình Thế Giới này.

Ancient India gave two practices to the world. One is the physical exercise of yoga postures (Asanas) and breath control (Pranayama) for keeping the body healthy. The other is the mental exercise of Vipassana for keeping the mind healthy. People of any faith can and do practice both these methods. At the same time, they may follow their own religions in peace and harmony; there is no necessity for conversion, a common source of tension and conflict.

Nước Ấn độ cổ xưa cống hiến hai phương cách cho thế giới. Một là sự tập luyện yoga (Sanas) và kiểm soát hơi thở (Pranayama) để giữ cho cơ thể được khỏe mạnh. Thứ hai là sự tập luyện Vipassana để giữ cho tinh thần được lành mạnh. Con người thuộc mọi tôn giáo có thể và đang tập luyện cả hai đường lối này. Cùng một lúc, họ có thể theo tôn giáo của mình một cách bình yên và hòa hợp; không cần thiết phải cải đạo, một nguyên nhân thông thường đưa đến căng thẳng và xung đột.

For society to be peaceful, more and more members of society must be peaceful. As leaders, we have a responsibility to set an example, to be an inspiration. A sage once said, “A balanced mind is necessary to balance the unbalanced mind of others.”

Để cho một xã hội được hòa bình, càng nhiều dân chúng trong xã hội đó phải được an lạc. Là những nhà lãnh đạo, chúng ta phải có trách nhiệm làm gương và khích lệ. Một hiền nhân đã từng nói, “Một tâm hồn quân bình rất cần để làm quân bình những tâm hồn mất quân bình của người khác.”

More broadly, a peaceful society will find a way to live in peace with its natural setting. We all understand the need to protect the environment, to stop polluting it. What prevents us from acting on this understanding is the stock of mental pollutants, such as ignorance, cruelty or greed. Removing such pollutants will promote peace among human beings, as well as a balanced, healthy relationship between human society and its natural environment. This is how religion can foster environmental protection.

Nói xa hơn, một xã hội hòa bình sẽ tìm được cách sống hòa bình với hoàn cảnh thiên nhiên. Chúng ta đều hiểu sự cần thiết phải bảo vệ môi trường, chấm dứt làm ô nhiễm môi trường. Cái ngăn cấm chúng ta hành xử được đúng là vì những ô nhiễm trong tâm, như vô minh, tàn nhẫn, và tham lam. Dứt bỏ được nhhững ô nhiễm này sẽ đưa đến hòa bình giữa con người, đồng thời đưa đến một sự liên hệ quân bình và lành mạnh giữa xã hội loài người và môi trường thiên nhiên. Đây là cách tôn giáo có thể khuyến khích sự bảo vệ môi trường.

Nguồn VRIDhamma.org

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *