Vipassana for the Betterment of the Society – Vipassana cho sự phát triển của xã hội

(Excerpts from opening talk delivered by Mr. S. N. Goenka at the International seminar “Vipassana: Its Relevance to the Present World” held at the Indian Institute of Technology, Delhi from 15-17 April 1994)

(Trích đoạn bài phát biểu khai mạc của ngài S. N. Goenka tại Hội nghị quốc tế “Vipassana: Mối tương quan với thế giới hiện tại” được tổ chức tại Viện Công nghệ Ấn Độ, Delhi từ ngày 15 đến 17 tháng 4 năm 1994)

Dear Friends: Each morning, the light of the sun dispels the darkness of the night. It makes no difference which part of the world it is shining upon, or in which season or year; whether in the past, present or future, the darkness vanishes automatically with each sunrise. Similarly, the light of Vipassana dispels the darkness of ignorance and of misery regardless of the time or the place. All around the world today the darkness of suffering is painfully apparent. People everywhere are eager to find an answer to the misery in their lives. Thus it is no wonder that the light of Vipassana–the light of wisdom–has proven itself of such relevance to the modern world. When we generate vibrations of negativity–anger, hatred, ill-will, animosity, ego, etc.–the atmosphere around us becomes charged with these vibrations. This pollution, although invisible, causes so many problems in human society–tensions, stress, strain, conflicts. Misery, nothing but misery.

Hỡi các vị: Mỗi buổi sáng, ánh sáng mặt trời xua tan bóng tối của màn đêm. Không có sự khác biệt về vị trí địa lý hay thời gian; dù là trong quá khứ, ở hiện tại hay tương lai, bóng tối tự động tan biến khi mặt trời chiếu sáng. Tương tự như vậy, ánh sáng của Vipassana xua tan bóng tối của vô minh và đau khổ bất kể thời gian hay địa điểm. Tất cả các nơi trên thế giới, bóng tối của đau khổ là một điều cấp thiết ở hiện tại. Chúng sinh ở khắp mọi nơi đều mong muốn tìm thấy câu trả lời cho sự khốn khổ trong cuộc sống của họ. Do đó, không có gì lạ khi ánh sáng của Vipassana – ánh sáng của trí tuệ – đã chứng minh có mối tương quan với thế giới hiện đại. Khi chúng ta tạo ra những rung động tiêu cực – tức giận, thù hận, ác ý, thù địch, bản ngã, v.v – bầu không khí xung quanh chúng ta trở nên bị ràng buộc bởi những rung động này. Sự ô uế đó, mặc dù vô hình, nhưng gây ra rất nhiều vấn đề trong xã hội loài người – căng thẳng, căng thẳng, căng thẳng, xung đột. Khổ sở, không có gì ngoài khổ sở.

Vipassana is the way out of this misery. It is a technique to purify the mind. In order to overcome the darkness of ignorance and negativity we must generate love, compassion and goodwill. In order to generate these wholesome qualities, we need to purify our minds. This was necessary in the past, it is necessary today, and it will always be necessary. Society is made up of individual human beings. To reform it, each member of society has to be reformed. Hence, the individual is the key. Human beings have a unique capacity to observe the reality within to develop true wisdom, true insight. The saints and sages of India and of other countries discovered a way to purify the mind. Every individual must practise this path of purification. If the individual can’t come out of misery, how can society come out of misery?

Vipassana là cách thoát khỏi sự khốn khổ này. Đó là một kỹ thuật để thanh lọc tâm trí. Để vượt qua bóng tối của sự thiếu hiểu biết và tiêu cực, chúng ta phải tạo ra tình yêu, lòng trắc ẩn và thiện chí. Để tạo ra những phẩm chất tốt đẹp này, chúng ta cần thanh lọc tâm trí của chúng ta. Điều này là cần thiết trong quá khứ, cần thiết ở hiện tại, và sẽ luôn luôn cần thiết trong tương lai. Xã hội được tạo thành từ mỗi cá nhân. Để cải cách xã hội, mỗi thành viên của xã hội phải được cải cách. Do đó, cá nhân là chìa khóa. Con người có một năng lực duy nhất để quan sát thực tế bên trong để phát triển trí tuệ thực sự, sự sáng suốt thực sự. Các vị thánh và hiền nhân của Ấn Độ và của các quốc gia khác đã khám phá ra một phương cách để thanh lọc tâm trí. Mỗi cá nhân phải thực hành con đường thanh lọc này. Nếu cá nhân không thể thoát khỏi cảnh khốn cùng, làm sao xã hội thoát khỏi cảnh khốn cùng?

Thus, man matters most. And when one talks of man, mind matters most. It is the mind which creates all these different types of pollution. As long as the mind remains impure, it will continue to generate unhealthy vibrations, making the entire atmosphere full of misery. And unless one starts observing the truth within at the experiential level, mere intellectual understanding will not help. Reading the scriptures or listening to discourses is good; they give us guidance and inspiration. But they can’t make us realize the truth about ourselves. For that we have to go deep within ourselves, and this is what Vipassana does, not merely at the intellectual or devotional level but at the actual, experiential level. The surface of the mind-a very small part of the mind, the intellect-always sees things outside and gives them importance. You might think that you are miserable because someone has insulted you or misbehaved; or maybe because the situation you are in is not to your liking.

Vì vậy, con người quan trọng nhất. Và khi một người nói về con người, tâm trí quan trọng nhất. Chính tâm trí tạo ra tất cả các loại ô nhiễm khác nhau. Chừng nào tâm trí còn bất tịnh, nó sẽ tiếp tục tạo ra những rung động không lành mạnh, khiến toàn bộ bầu không khí đầy đau khổ. Và trừ khi người ta bắt đầu quan sát sự thật bên trong ở cấp độ kinh nghiệm, sự hiểu biết đơn thuần sẽ không giúp ích gì. Đọc thánh thư hoặc nghe các bài giảng là tốt; ta được chỉ dẫn và truyền cảm hứng. Tuy nhiên, cách đó không thể khiến chúng ta nhận ra sự thật về bản thân mình. Vì vậy, chúng ta phải đi sâu vào bản thân mình, và đây là những gì Vipassana làm, không chỉ ở cấp độ trí tuệ hay sùng đạo mà còn ở cấp độ thực tế, kinh nghiệm. Bề mặt của tâm trí – một phần rất nhỏ của trí tuệ, trí tuệ – luôn nhìn thấy những thứ bên ngoài và mang lại cho chúng tầm quan trọng. Bạn có thể nghĩ rằng bạn đang đau khổ vì ai đó đã xúc phạm bạn hoặc cư xử không đúng mực; hoặc có thể bởi vì tình huống bạn đang ở không theo ý thích của bạn.

At the apparent level, this is true, but when you go deep within you will find that the entire cause of the misery lies inside. Similarly, the entire cause of happiness also lies inside, not outside. The actual truth lies deep within. For every unwholesome action, vocal or physical, the root is the mind. You cannot kill unless you generate anger, hatred, ill-will, or animosity. You can’t steal unless you generate greed. And you can’t commit sexual misconduct unless you generate passion. Before your action harms someone else, you have actually harmed yourself. When these impurities become strong, you take an action at the physical level. The moment you start generating negativity in the mind, the law of nature is such that you are punished here and now. You become miserable. It takes time for the laws of government to ensure that you are punished, but the law of nature does not wait. We don’t understand what is happening inside. When anger arises, we give all our attention to the outside object-the person, the situation–we try to rectify things outside.

Ở cấp độ sự thật, điều này là đúng, nhưng khi bạn đi sâu vào bên trong bạn sẽ thấy rằng toàn bộ nguyên nhân của sự khốn khổ nằm bên trong. Tương tự, toàn bộ nguyên nhân của hạnh phúc cũng nằm bên trong chứ không phải bên ngoài. Sự thật thực sự nằm sâu bên trong. Đối với mọi hành động bất thiện, về lời nói hay hành xử; gốc rễ là ở tâm trí. Bạn không thể khởi tâm giết hại trừ khi bạn sinh ra sự tức giận, thù hận, ác ý hoặc thù địch. Bạn không thể ăn cắp trừ khi bạn tạo ra lòng tham. Và bạn không thể phạm tội nhục dục trừ khi bạn tạo ra đam mê. Trước khi hành động của bạn làm hại người khác, bạn đã thực sự làm hại chính mình. Khi những tạp chất này trở nên mạnh mẽ, bạn thực hiện một hành động ở cấp độ vật lý. Thời điểm bạn bắt đầu tạo ra sự tiêu cực trong tâm trí, quy luật tự nhiên là bạn bị trừng phạt ở đây và bây giờ. Bạn trở nên khốn khổ. Phải mất thời gian để luật pháp của chính phủ đảm bảo rằng bạn bị trừng phạt, nhưng luật tự nhiên không chờ đợi. Chúng tôi không hiểu những gì đang xảy ra bên trong. Khi sự tức giận xuất hiện, chúng ta tập trung vào đối tượng bên ngoài – con người, tình huống – chúng ta cố gắng khắc phục những thứ bên ngoài.

For example, if you ask a mother-in-law why there is so much misery in her family, she will say it is because of her daughter-in-law: “If she improves, there will be peace.” If you ask the daughter-in-law, she will say, “The old lady-if she improves a little, everything will be alright.” A father wants his son to improve; the son wants his father to improve. They do not consider the defects they have in themselves, the real cause of their misery. When one starts practising Vipassana and experiences the truth within oneself, the words of the Enlightened One become very clear:

Chẳng hạn, nếu bạn hỏi mẹ chồng tại sao có quá nhiều khổ sở trong gia đình, bà sẽ nói đó là vì con dâu: “Nếu bà cải thiện, sẽ có hòa bình”. Nếu bạn hỏi con dâu, bà sẽ nói: “Bà già – nếu bà ấy cải thiện một chút, mọi thứ sẽ ổn thôi.” Một người cha muốn con trai mình tiến bộ; Người con trai muốn cha mình tiến bộ. Họ không xem xét những khiếm khuyết mà bản thân họ có, nguyên nhân thực sự của sự khốn khổ của họ… 

(Còn nữa…)

Nguồn VRIDhamma.org

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *