1. ÐẾ SONG (SACCAYAMAKA) – tiếp theo

[915] Khổ đế không từng sanh ở cõi nào … trùng …

[916] Khổ đế không từng sanh cho người nào ở cõi nào thì thì tập đế sẽ không sanh cho người ấy phải chăng?

“Sẽ sanh!”

HAY LÀ TẬP ÐẾ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng sanh!”

[917] Khổ đế không từng sanh cho người nào ở cõi nào thì thì đạo đế sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Sẽ sanh!”

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng sanh!”

[918] Tập đế không từng sanh cho người nào ở cõi nào thì đạo đế sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Vào cái tâm đang diễn tiến lần thứ hai của bậc tịnh cư, với người ấy ở cõi ấy tập đế không từng sanh nhưng đạo đế chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy. Ðối với người cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy, tập đế không từng sanh và đạo đế cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TẬP ÐẾ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc A La Hán, hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, người cõi khổ, với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ không sanh nhưng tập đế chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Ðối với người cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ không sanh và tập đế cũng không từng sanh”.

DỨT PHẦN SANH

[919] Khổ đế đang diệt cho người nào thì tập đế đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người trong thời bình nhật vào na diệt của tâm bất tương ưng ái, với người ấy khổ đế đang diệt nhưng tập đế chẳng đang diệt cho người ấy. Vào sát na diệt của tâm ái, thì với người ấy khổ đế đang diệt và tập đế cũng đang diệt”.

HAY LÀ TẬP ÐẾ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[920] Khổ đế đang diệt cho người nào thì đạo đế đang diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người trong thời bình nhật vào sát na diệt của tâm bất tương ưng đạo với người ấy khổ đế đang diệt nhưng đạo đế chẳng đang diệt cho họ. Người trong cõi ngũ uẩn vào sát na diệt của tâm đạo, thì với người ấy khổ đế đang diệt và đạo đế cũng đang diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người trong cõi vô sắc vào sát na diệt của tâm đạo, với người ấy đạo đế đang diệt nhưng khổ đế chẳng đang diệt cho người ấy. Người trong cõi ngũ uẩn vào sát na diệt của tâm đạo, thì với người ấy đạo đế đang diệt và khổ đế cũng đang diệt”.

[921] Tập đế đang diệt cho người nào thì đạo đế đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Không phải!”

[922] Khổ đế đang diệt ở cõi nào thì tập đế đang diệt ở cõi ấy phải chăng?

Ở cõi vô tưởng, cõi ấy khổ đế đang diệt … trùng …

Ðối với cõi (Yatthaka) trong phần sanh, trong phần diệt, trong phần sanh diệt, đều giống nhau không có sự khác biệt.

[923] Khổ đế đang diệt cho người nào ở cõi nào … trùng …

Phần người cõi đều giống nhau, cần nói rộng.

[924] Khổ đế không đang diệt cho người nào thì tập đế không đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

HAY LÀ TẬP ÐẾ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người trong thời bình nhật vào sát na diệt của tâm bất tương ưng ái, với người ấy tập đế không đang diệt nhưng khổ đế chẳng phải không diệt cho người ấy. Còn đối với tất cả người đang sanh, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm người ở cõi vô sắc và sát nơi người ấy diệt của tâm đạo và tâm quả, thì với người ấy tập đế không đang diệt và khổ đế cũng không đang diệt”.

[925] Khổ đế không đang diệt cho người nào thì đạo đế không đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Người ở cõi vô sắc vào sát na diệt của tâm đạo, với người ấy khổ đế không đang diệt nhưng đạo đế chẳng phải không đang diệt cho người ấy. Còn đối với tất cả người đang sanh, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm, người ở cõi vô sắc vào sát na diệt của tâm quả, thì với người ấy khổ đế không đang diệt và đạo đế cũng không đang diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt người trong thời bình nhật vào sát na diệt của tâm bất tương ưng đạo, với người ấy đạo đế không đang diệt nhưng khổ đế chẳng phải không diệt cho người ấy. Còn đối với tất cả người đang sanh người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm, người ở cõi vô sắc vào sát na diệt của tâm quả, thì với người ấy đạo đế không đang diệt và khổ đế cũng không đang diệt”.

[926] Tập đế không đang diệt cho người nào thì đạo đế không đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Vào sát na diệt của tâm đạo, với người ấy tập đế không đang diệt nhưng đạo đế chẳng phải không đang diệt cho người ấy. Còn đối với tất cả người vào sát na sanh của tâm vào sát na diệt của tâm bất tương ưng đạo và bất tương ưng ái, đối với bậc nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, thì với người ấy tập đế không đang diệt và đạo đế cũng không đang diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TẬP ÐẾ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm ái, với người ấy đạo đế không đang diệt nhưng tập đế chẳng phải không đang diệt cho người ấy. Còn đối với tất cả người vào sát na sanh của tâm vào sát na diệt của tâm bất tương ưng đạo và bất tương ưng ái, đối với bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, thì với người ấy đạo đế không đang diệt và tập đế cũng không đang diệt”.

[927] Khổ đế không đang diệt ở cõi nào … trùng …

[928] Khổ đế không đang diệt cho người nào ở cõi nào … trùng …

Phần người (Yassaka), phần cõi (Yatthaka) phần người cõi (Yassayatthaka) đều giống nhau. Nhưng trong phần người cõi, không nên lập luận rằng: “Ðối với bậc nhập thiền diệt”.

[929] Khổ đế từng diệt cho người nào thì tập đế từng diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

Trong phần sanh (Upādavara) các câu hỏi thì quá khứ, xuôi và ngược, đã được phân tích như thế nào thì trong phần diệt (Nirodhavāra) cũng nên phân tích như vậy, không có sự khác biệt.

[930] Khổ đế sẽ diệt cho người nào thì tập đế sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc A La Hán, bậc tiếp cận tâm mà sẽ đắc chí thượng đạo thì vào sát na sanh của tâm ấy, với người đó khổ đế sẽ diệt nhưng tập đế chẳng phải sẽ diệt cho người ấyï. Còn đối với các hạng khác khổ đế sẽ diệt và tập đế cũng sẽ diệt”.

HAY LÀ TẬP ÐẾ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO … trùng…

“Phải rồi!”

[931] Khổ đế sẽ diệt cho người nào thì đạo đế sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, đối với bậc A La Hán, và những hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, với người ấy khổ đế sẽ diệt nhưng đạo đế sẽ chẳng diệt cho người ấy. Còn vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, bậc tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo và nhữnghạng mà sẽ đắc đạo, thì với người ấy khổ đế sẽ diệt và đạo đế cũng sẽ diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO … trùng…

“Phải rồi!”

[932] Tập đế sẽ diệt cho người nào thì đạo đế sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Những hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, với người ấy tập đế sẽ diệt nhưng đạo đế chẳng phải sẽ diệt cho người ấy. Còn những người mà sẽ đắc đạo, với người ấy tập đế sẽ diệt và đạo đế cũng sẽ diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TẬP ÐẾ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, bậc tiếp cận tâm mà sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy đạo đế sẽ diệt nhưng tập đế sẽ chẳng phải sẽ diệt cho người ấy; Còn những người mà sẽ đắc đạo, thì với người ấy đạo đế sẽ diệt và tập đế cũng sẽ diệt”.

[933] Khổ đế sẽ diệt ở cõi nào … trùng …

[934] Khổ đế sẽ diệt cho người nào ở cõi nào thì tập đế sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với bậc chí thượng đạo và bậc A La Hán, bậc tiếp cận tâm mà sẽ đắc chí thượng đạo, bậc vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy khổ đế sẽ diệt nhưng tập đế chẳng phải sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy. Ðối với người cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn hạng khác, thì với người ấy ở cõi ấy khổ đế sẽ diệt và tập đế cũng sẽ diệt”.

Phần nói NGƯỜI (Yassaka), Cõi (Yatthaka) NGƯỜI CÕI (Yassayatthaka) đều giống nhau.

[935] Khổ đế sẽ không diệt cho người nào thì tập đế sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

HAY LÀ TẬP ÐẾ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc A La Hán, bậc tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo với người ấy tập đế sẽ không diệt cho người ấy. Vào sát na diệt của tâm tối hậu (Pacchimacitta), thì với người ấy tập đế sẽ không diệt và khổ đế cũng sẽ không diệt”.

[936] Khổ đế sẽ không diệt cho người nào thì đạo đế sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, bậc A La Hán, hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, với người ấy đạo đế sẽ không diệt nhưng khổ đế chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy. Còn người vào sát na diệt của tâm tối hậu, thì với người ấy đạo đế sẽ không diệt và khổ đế cũng sẽ không diệt”.

[937] Tập đế sẽ không diệt cho người nào thì đạo đế sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Vào sát na sanh của bậc chí thượng đạo, bậc tiếp cận tâm mà sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy tập đế sẽ không diệt nhưng đạo đế chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy. Còn người vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, bậc A La Hán thì với người ấy tập đế sẽ không diệt và đạo đế cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TẬP ÐẾ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, với người ấy đạo đế sẽ không diệt nhưng tập đế chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy. Còn người vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, bậc A La Hán, thì với người ấy đạo đế sẽ không diệt và tập đế cũng sẽ không diệt”.

[938] Khổ đế sẽ không diệt ở cõi nào … trùng …

[939] Khổ đế sẽ không diệt cho người nào ở cõi nào thì tập đế sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

HAY LÀ TẬP ÐẾ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc A La Hán, bậc tiếp cận tâm mà sẽ đắc chí thượng đạo, bậc vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy tập đế sẽ không diệt nhưng khổ đế chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na diệt của tâm tối hậu thì với người ấy ở cõi ấy tập đế sẽ không diệt và khổ đế cũng sẽ không diệt”.

[940] Khổ đế sẽ không diệt cho người nào ở cõi nào thì đạo đế sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, bậc A La Hán hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, người cõi khổ, người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ không diệt nhưng khổ đế chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn người vào sát na diệt của tâm tối hậu; thì với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ không diệt và khổ đế cũng sẽ không diệt”.

[941] Tập đế sẽ không diệt cho người nào ở cõi nào thì đạo đế sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, bậc tiếp cận tâm mà sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy ở cõi ấy tập đế sẽ không diệt nhưng đạo đế chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn người vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, bậc A La Hán, bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy tập đế sẽ không diệt và đạo đế cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TẬP ÐẾ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi khổ, hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ không diệt nhưng tập đế chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, bậc A La Hán, bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ không diệt và tập đế cũng sẽ không diệt”.

[942] Khổ đế đang diệt cho người nào thì tập đế sẽ từng diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

HAY LÀ TẬP ÐẾ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang sanh, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm, người trong cõi vô sắc vào sát na diệt của tâm đạo và tâm quả, với người ấy tập đế từng diệt nhưng khổ đế chẳng đang diệt cho người ấy. Còn đối với tất cả người đang tử biệt, người trong thời bình nhật vào sát na diệt của tâm thì với người ấy tập đế từng diệt và khổ đế cũng đang diệt”.

[943] Khổ đế đang diệt cho người nào thì đạo đế từng diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với hạng không chứng ngộ đang tử biệt và trong thời bình nhật vào sát na diệt của tâm, với người ấy khổ đế đang diệt nhưng đạo đế chẳng từng diệt cho người ấy. Còn đối với bậc đã chứng ngộ đang tử biệt, và vào sát na diệt của tâm trong thời bình nhật, với người ấy khổ đế đang diệt và đạo đế cũng từng diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đã chứng ngộ đang sanh và trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm, người ở cõi vô sắc vào sát na diệt của tâm đạo và tâm quả, với người ấy đạo đế từng diệt nhưng khổ đế chẳng phải đang diệt cho người ấy. Còn đối với người chứng ngộ đang tử biệt và trong thời bình nhật vào sát na diệt của tâm thì với người ấy đạo đế từng diệt và khổ đế cũng đang diệt”.

[944] Tập đế đang diệt cho người nào thì đạo đế từng diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người chưa chứng ngộ thì vào sát na diệt của tâm ái, với người ấy tập đế đang diệt nhưng đạo đế chẳng từng diệt cho người ấy. Còn đối với người đã chứng ngộ thì vào sát na diệt của tâm ái, với người ấy tập đế đang diệt và đạo đế cũng từng diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TẬP ÐẾ CŨNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đã chứng ngộ thì vào sát na sanh của tâm ái, vào cái tâm bất tương ưng ái đang diễn tiến, đối với bậc nhập thiền diệt, với người ấy đạo đế từng diệt nhưng tập đế chẳng đang diệt cho người ấy. Còn đối với bậc đã chứng ngộ thì vào sát na diệt của tâm ái, với người ấy đạo đế từng diệt và tập đế cũng đang diệt”.

[945] Khổ đế đang diệt ở cõi nào … trùng …

[946] Khổ đế đang diệt cho người nào ở cõi nào thì tập đế từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người cõi tịnh cư vào sát na diệt của tâm sanh, đối với người ấy đang tử biệt cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy khổ đế đang diệt mà tập đế chẳng từng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với hạng khác đang tử biệt cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và trong thời bình nhật vào sát na diệt của tâm thì với người ấy ở cõi ấy khổ đế đang diệt và tập đế cũng từng diệt”.

HAY LÀ TẬP ÐẾ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang sanh cõi tứ uẩn ngũ uẩn và trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm, người trong cõi vô sắc vào sát na diệt của tâm đạo và tâm quả, với người ấy ở cõi ấy tập đế từng diệt nhưng khổ đế không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người đang tử biệt cõi tứ uẩn, ngũ uẩn và trong thời bình nhật vào sát na diệt của tâm thì với người ấy ở cõi ấy tập đế từng diệt và khổ đế cũng đang diệt”.

[947] Khổ đế đang diệt cho người nào ở cõi nào thì đạo đế từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người cõi tịnh cư vào sát na diệt của tâm sanh, đối với người đối với người chưa chứng ngộ đang tử biệt của trong thời bình nhật vào sát na diệt của tâm, đối với người đang tử biệt cõi vô tưởng với người ấy ở cõi ấy khổ đế đang diệt nhưng đạo đế chẳng từng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối người đã chứng ngộ đang tử biệt vào sát na diệt của tâm, thì với người ấy ở cõi ấy khổ đế đang diệt và đạo đế cũng từng diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đã chứng ngộ đang sanh và trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm, người ở cõi vô sắc vào sát na diệt của tâm đạo và tâm quả, với người ấy ở cõi ấy đạo đế từng diệt nhưng khổ đế chẳng từng đang diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người đã chứng ngộ đang tử biệt và trong thời bình nhật vào sát na diệt của tâm, thì với người ấy ở cõi ấy đạo đế từng diệt và khổ đế cũng đang diệt”.

[948] Tập đế đang diệt cho người nào ở cõi nào thì đạo đế từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người chưa chứng ngộ thì vào sát na diệt của tâm ái, với người ấy ở cõi ấy tập đế đang diệt mà đạo đế chẳng từng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối người đã chứng ngộ (bậc hữu học) thì vào sát na diệt của tâm ái, với người ấy ở cõi ấy tập đế đang diệt và đạo đế cũng từng diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TẬP ÐẾ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm ái và vào cái tâm bất tương ưng ái đang diễn tiến đối với bậc đã chứng ngộ (hữu học), với người ấy ở cõi ấy đạo đế từng diệt mà tập đế chẳng đang diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với bậc đã chứng ngộ mà vào sát na diệt của tâm ái thì với người ấy ở cõi ấy đạo đế từng diệt và tập đế cũng đang diệt”.

[949] Khổ đế không đang diệt cho người nào thì tập đế không từng diệt cho người ấy phải chăng?

“Từng diệt!”

HAY LÀ TẬP ÐẾ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

[950] Khổ đế không đang diệt cho người nào thì tập đế không từng diệt cho người ấy phải chăng?

“Vào sát na sanh của tâm trong thời bình nhật đối với người đã chứng ngộ đang sanh, vào sát na diệt của tâm đạo và tâm quả ở cõi vô sắc, với người ấy khổ đế không đang diệt nhưng đạo đế chẳng phải không từng diệt cho người ấy. Còn vào sát na sanh của tâm bình nhật đối với người chưa chứng ngộ đang sanh, thì với người ấy khổ đế không đang diệt và đạo đế cũng không từng diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm bình nhật đối với người chưa chứng ngộ đang tử biệt, với người ấy đạo đế không từng diệt nhưng khổ đế chẳng phải không đang diệt cho người ấy. Còn vào sát na sanh của tâm bình nhật đối với người chưa chứng ngộ đang sanh, thì với người ấy đạo đế không từng diệt và khổ đế cũng không đang diệt”.

[951] Tập đế không đang diệt cho người nào thì đạo đế không từng diệt cho người ấy phải chăng?

“Vào sát na sanh của tâm ái, vào cái tâm bất tương ưng ái đang diễn tiến đối với bậc đã chứng ngộ (hữu học) và đối với bậc đang nhập thiền diệt, với người ấy tập đế không đang diệt nhưng đạo đế chẳng phải không từng diệt cho người ấy. Còn vào sát na sanh của tâm ái, vào cái tâm bất tương ưng ái đang diễn tiến đối với người chưa chứng ngộ, và đối với bậc vô tưởng, thì với người ấy tập đế không đang diệt và đạo đế cũng không từng diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TẬP ÐẾ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm ái đối với người chưa chứng ngộ, với người ấy đạo đế không từng diệt nhưng tập đế chẳng phải không đang diệt cho người ấy. Còn vào sát na sanh của tâm ái vào cái tâm bất tương ưng ái đang diễn biến đối với bậc đã chứng ngộ (hữu học), đối với bậc vô tưởng, thì với người ấy đạo đế không từng diệt và tập đế cũng không đang diệt”.

[952] Khổ đế không đang diệt ở cõi nào … trùng …

[953] Khổ đế không đang diệt cho người nào ở cõi nào thì tập đế không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Vào sát na sanh của tâm bình nhật đối với người đã chứng ngộ đang sanh cõi tứ uẩn- cõi ngũ uẩn,vào sát na diệt của tâm đạo và tâm quả ở cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy khổ đế không đang diệt nhưng tập đế chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na sanh của tâm sanh đối với bậc tịnh cư, đối với người đang sanh cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy khổ đế không đang diệt và tập đế cũng không từng diệt”.

HAY LÀ TẬP ÐẾ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO

THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm hóa sanh đối với bậc tịnh cư, đối vớingười đang tử biệt cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy tập đế không từng diệt nhưng khổ đế chẳng phải không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na sanh của tâm hóa sanh đối với bậc tịnh cư, đối với người đang sanh cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy tập đế không từng diệt và khổ đế cũng không đang diệt”.

[954] Khổ đế không đang diệt cho người nào ở cõi nào thì đạo đế không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Vào sát na sanh của tâm bình nhật đối với người đang sanh,vào sát na diệt của tâm đạo và tâm quả ở cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy khổ đế không đang diệt nhưng đạo đế chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na sanh của tâm hóa sanh đối với bậc tịnh cư, vào sát na sanh của tâm bình nhật đối với người chưa chứng ngộ đang sanh, đối với người đang sanh cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy khổ đế không đang diệt và đạo đế cũng không từng diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm hóa sanh đối với bậc tịnh cư, vào sát na diệt của tâm bình nhật đối với người chưa chứng ngộ đang tử biệt; đối với người đang tử biệt cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy đạo đế không từng diệt nhưng khổ đế chẳng phải không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; vào sát na sanh của tâm hóa sanh đối với bậc tịnh cư, vào sát na sanh của tâm bình nhật đối với người chưa chứng ngộ đang sanh, đối với người đang sanh cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy đạo đế không từng diệt và khổ đế cũng không đang diệt”.

[955] Tập đế không đang diệt cho người nào ở cõi nào thì đạo đế không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Vào sát na sanh của tâm ái, vào cái tâm bất tương ái đang diễn tiến đối với bậc đã chứng ngộ, với người ấy ở cõi ấy tập đế đang diệt nhưng đạo đế chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy”.

“Vào cái tâm thứ hai đang diễn tiến của bậc tịnh cư, vào sát na sanh của tâm ái vào cái tâm bất tương ưng ái đang diễn tiến đối với người chưa chứng ngộ, đối với người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy tập đế không đang diệt và đạo đế cũng không từng diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TẬP ÐẾ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm ái đối với người chưa chứng ngộ, với người ấy ở cõi ấy đạo đế không từng diệt nhưng tập đế chẳng phải không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy. Vào cái tâm thứ hai đang diễn tiến đối với bậc tịnh cư, vào sát na sanh của tâm ái vào cái tâm bất tương ưng ái đang diễn tiến đối với người chưa chứng ngộ, đối với người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy đạo đế không từng diệt và tập đế cũng không đang diệt”.

[956] Khổ đế đang diệt cho người nào thì tập đế sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm bậc A La Hán, vào sát na diệt của tâm mà tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy khổ đế đang diệt nhưng tập đế sẽ chẳng diệt cho người ấy; còn vào sát na diệt của tâm bình nhật đối với hạng khác đang tử biệt, thì với người ấy khổ đế đang diệt và tập đế cũng sẽ diệt”.

HAY LÀ TẬP ÐẾ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm bình nhật đối với tất cả người đang sanh, vào sát na diệt của tâm đạo và tâm quả ở cõi vô sắc(1), với người ấy tập đế sẽ diệt nhưng khổ đế chẳng đang diệt cho người ấy; còn vào sát na diệt của tâm bình nhật đối với tất cả người đang tử biệt, với người ấy tập đế sẽ diệt và khổ đế cũng đang diệt”.

[957] Khổ đế đang diệt cho người nào thì đạo đế sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm bậc A La Hán, vào sát na diệt của tâm bình nhật đối với người đang tử biệt là hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, với người ấy khổ đế đang diệt nhưng đạo đế chẳng phải sẽ diệt cho người ấy còn vào sát na diệt của tâm mà tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm bình nhật đối với người đang tử biệt là những hạng mà sẽ đắc đạo, với người ấy khổ đế đang diệt và đạo đế cũng sẽ diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm mà tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo, và sát na sanh của tâm bình nhật đối với người đang sanh là những hạng mà sẽ đắc đạo, vào sát na diệt của tâm đạo vào quả ở cõi vô sắc, với người ấy đạo đế sẽ diệt nhưng khổ đế chẳng đang diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm mà tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm bình nhật đối với người đang tử biệt là những hạng mà sẽ đắc đạo, với người ấy đạo đế sẽ diệt và khổ đế cũng đang diệt”.

[958] Tập đế đang diệt cho người nào thì đạo đế sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Vào sát na diệt của tâm ái với người mà sẽ không đắc đạo, với người ấy tập đế đang diệt nhưng đạo đế sẽ chẳng diệt cho người ấy. Vào sát na diệt của tâm ái đối với người mà sẽ đắc đạo, với người ấy tập đế đang diệt và đạo đế cũng sẽ diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TẬP ÐẾ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm mà tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm ái và cái tâm bất tương ưng ái đang diễn tiến đối với người mà sẽ đắc đạo, đối với bậc đang nhập thiền diệt, đối với bậc vô tưởng, với người ấy đạo đế sẽ diệt nhưng tập đế chẳng phải đang diệt cho người ấy. Vào sát na diệt của tâm ái đối với người mà sẽ đắc đạo, với người ấy đạo đế sẽ diệt và tập đế cũng đang diệt”.

[959] Khổ đế đang diệt ở cõi nào … trùng …

[960] Khổ đế đang diệt cho người nào ở cõi nào thì tập đế sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm bậc A La Hán, vào sát na diệt của tâm mà tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo, người đang tử biệt cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy khổ đế đang diệt nhưng tập đế sẽ chẳng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na diệt của tâm bình nhật đối với người đang tử biệt cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn hạng khác thì với người ấy ở cõi ấy khổ đế đang diệt và tập đế cũng sẽ diệt”.

HAY LÀ TẬP ÐẾ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm bình nhật đối với người đang sanh cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn, vào sát na diệt của tâm đạo quả ở cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy tập đế sẽ diệt nhưng khổ đế chẳng phải đang diệt cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na diệt của tâm bình nhật đối với người đang tử biệt cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn, thì với người ấy ở cõi ấy tập đế sẽ diệt và khổ đế cũng đang diệt”.

[961] Khổ đế đang diệt cho người nào ở cõi nào thì đạo đế sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm bậc A La Hán, vào sát na diệt của tâm bình nhật đối với người đang tử là hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, đối với người ấy khổ đế đang diệt nhưng đạo đế sẽ chẳng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na diệt của tâm đạo ở cõi ngũ uẩn, vào sát na diệt của tâm mà tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo vào sát na diệt của tâm bình nhật đối với người đang tử biệt là hạng người mà sẽ đắc đạo, thì với người ấy ở cõi ấy khổ đế đang diệt và đạo đế cũng sẽ diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo vào sát na sanh của tâm mà tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo vào sát na sanh của tâm bình nhật đối với người đang sanh là người mà sẽ đắc đạo vào sát nơi người ấy diệt của tâm đạo và tâm quả quả ở cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ diệt nhưng khổ đế chẳng phải đang diệt cho người ấy ở cõi ấy vào sát na diệt của tâm đạo ở cõi ngũ uẩn, vào sát na diệt của tâm mà tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm bình nhật đối với người đang tử biệt là người mà sẽ đắc đạo thì với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ diệt và khổ đế cũng đang diệt”.

[962] Tập đế đang diệt cho người nào ở cõi nào thì đạo đế sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người cõi khổ, và vào sát na diệt của tâm ái đối với người là hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, với người ấy ở cõi ấy tập đế đang diệt nhưng đạo đế sẽ chẳng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na diệt của tâm ái đối với người mà sẽ đắc đạo, thì với người ấy ở cõi ấy tập đế đang diệt và đạo đế cũng sẽ diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TẬP ÐẾ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm mà sẽ tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo vào sát na sanh của tâm ái và vào cái tâm bất tương ưng ái đang diễn tiến đối với người là hạng mà sẽ đắc đạo, với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ diệt nhưng tập đế chẳng phải đang diệt cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na diệt của tâm ái đối với người mà sẽ đắc đạo, với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ diệt và tập đế cũng đang diệt”.

[963] Khổ đế không đang diệt cho người nào thì tập đế sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Vào sát na sanh của tâm bình nhật đối với tất cả người đang sanh vào sát na diệt của tâm đạo quả ở cõi vô sắc, với người ấy khổ đế không đang diệt nhưng tập đế chẳng phãi sẽ không diệt cho người ấy. Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm bậc A La Hán, vào sát na sanh của tâm mà tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo, vào sát na diệt của đạo quả ở cõi vô sắc ái với người ấy khổ đế không đang diệt và tập đế cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ TẬP ÐẾ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm bậc A La Hán, vào sát na diệt của tâm mà tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy tập đế sẽ không diệt nhưng khổ đế chẳng phải không đang diệt cho người ấy. Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm bậc A La Hán, vào sát na sanh của tâm mà tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm đạo quả ở cõi vô sắc, với người ấy tập đế sẽ không diệt và khổ đế cũng không đang diệt”.

[964] Khổ đế không đang diệt cho người nào thì đạo đế sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm mà tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo vào sát na sanh của tâm bình nhật đối với người đang sanh là hạng mà sẽ đắc đạo, vào sát na diệt của tâm đạo quả ở cõi vô sắc, với người ấy khổ đế không đang diệt nhưng đạo đế chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy. Còn vào sát na sanh của tâm, bậc A La hán, vào sát nơi người ấy sanh của tâm bình nhật đối với người đang sanh là hạng phàm phu sẽ đắc đạo vào sát na diệt của tâm đạo quả ở cõi vô sắc, thì với người ấy khổ đế không đang diệt và đạo đế cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm bậc A La Hán, vào sát na diệt của tâm bình nhật đối với người đang tử biệt là hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, với người ấy đạo đế sẽ không diệt nhưng khổ đế chẳng phải không đang diệt cho người ấy. Còn vào sát na sanh của tâm bậc A La Hán, vào sát na sanh của tâm bình nhật đối với người đang sanh là hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, vào sát na diệt của tâm đạo quả ở cõi vô sắc, thì với người ấy đạo đế sẽ không diệt và khổ đế cũng không đang diệt”.

[965] Tập đế không đang diệt cho người nào thì đạo đế sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm mà tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm ái và vào cái tâm bất tương ưng ái đang diễn tiến đối với người là hạng mà sẽ đắc đạo, đối với bậc đang nhập thiền diệt, đối với bậc vô tưởng, với người ấy tập đế không đang diệt nhưng đạo đế chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy. Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, đối với bậc A La Hán, vào sát na sanh của tâm ái vào cái tâm bất tương ứng ái đang diễn tiến đối với hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, đối với bậc đang nhập thiền diệt, đối với bậc vô tưởng, thì với người ấy tập đế không đang diệt và đạo đế cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TẬP ÐẾ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm ái đối với người là hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, với người ấy đạo đế sẽ không diệt nhưng tập đế chẳng phải không đang diệt cho người ấy. Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, luôn cả đối với bậc A La Hán, vào sát na sanh của tâm ái và vào cái tâm bất tương ưng ái đang diễn tiến đối với người là hạng phàm phu sẽ không đắc đạo, đối với bậc đang nhập thiền diệt, đối với bậc vô tưởng, thì với người ấy đạo đế sẽ không diệt và tập đế cũng không đang diệt”.

[966] Khổ đế không đang diệt ở cõi nào … trùng …

[967] Khổ đế không đang diệt cho người nào ở cõi nào thì tập đế sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Vào sát na sanh của tâm bình nhật đối với người đang sanh cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn, vào sát na diệt của tâm đạo quả ở cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy khổ đế không đang diệt nhưng tập đế chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm bậc A La Hán, vào sát na sanh của tâm và tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo, vào sát na diệt của đạo quả ở cõi vô sắc, đối với người đang sanh ở cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy khổ đế không đang diệt và tập đế cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ TẬP ÐẾ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm bậc A La Hán, vào sát na diệt của tâm mà tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo, đối với người vô tưởng đang tử biệt, với người ấy ở cõi ấy tập đế sẽ không diệt nhưng khổ đế chẳng phải không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm bậc A La Hán, vào sát na sanh của tâm mà tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm đạo quả ở cõi vô sắc, đối với người đang sanh cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy tập đế sẽ không diệt và khổ đế cũng không đang diệt”.

[968] Khổ đế không đang diệt cho người nào ở cõi nào thì đạo đế sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo ở cõi ngũ uẩn, vào sát na sanh của tâm mà tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo vào sát na sanh của tâm bình nhật đối với người đang sanh là hạng mà sẽ đắc đạo, vào sát na diệt của tâm đạo quả ở cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy khổ đế không đang diệt nhưng đạo đế chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na sanh của tâm bậc A La Hán, vào sát na sanh của tâm bình nhật đối với người đang sanh là hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo vào sát na diệt của tâm đạo quả ở cõi vô sắc, đối với người đang sanh cõi khổ – cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy khổ đế không đang diệt và đạo đế cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm bậc A La Hán, vào sát na diệt của tâm bình nhật đối với người đang tử biệt là hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, đối với người đang tử biệt cõi khổ- cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ không diệt nhưng khổ đế chẳng phải không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na sanh của tâm bậc A La Hán, vào sát na sanh của tâm bình nhật đối với người đang sanh là hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, vào sát na diệt của tâm đạo quả ở cõi vô sắc, đối với người đang sanh cõi khổ – cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ không diệt và khổ đế cũng không đang diệt”.

[969] Tập đế không đang diệt cho người nào ở cõi nào thì đạo đế sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm mà tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm ái và vào cái tâm bất tương ưng ái đang diễn tiến đối với người là hạng mà sẽ đắc đạo, với người ấy ở cõi ấy tập đế không đang diệt nhưng đạo đế chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, luôn đối với các bậc A La Hán, vào sát na sanh của tâm ái và vào cái tâm bất tương ưng ái đang diễn tiến đối với người là hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, đối với bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy tập đế không đang diệt và đạo đế cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TẬP ÐẾ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm ái đối với người khổ và đối với người là hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ không diệt nhưng tập đế chẳng phải không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, luôn đối với bậc A La Hán vào sát na sanh của tâm ái và vào cái tâm bất tương ưng ái đang diễn tiến đối với người là hạng phàm phu mà sẽ đắc đạo, đối với bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ không diệt và tập đế cũng không đang diệt”.

[970] Khổ đế từng diệt cho người nào thì tập đế sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, đối với bậc A La Hán đối với bậc mà tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy khổ đế từng diệt nhưng tập đế sẽ chẳng diệt cho người ấy. Còn đối với các hạng khác thì khổ đế từng diệt và tập đế cũng sẽ diệt”.

HAY LÀ TẬP ÐẾ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO … trùng…

“Phải rồi!”

[971] Khổ đế từng diệt cho người nào thì đạo đế sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Vào sát na diệt bậc chí thượng đạo, luôn cả bậc A La Hán, và hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, đối với người ấy khổ đế từng diệt nhưng đạo đế sẽ chẳng diệt cho người ấy. Còn vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, đối với các bậc mà tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo, và hạng người mà sẽ đắc đạo, với người ấy khổ đế từng diệt và đạo đế cũng sẽ diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO … trùng …

“Phải rồi!”

[972] Tập đế từng diệt cho người nào thì đạo đế sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, luôn đối với bậc A La Hán, và hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, đối với người ấy tập đế từng diệt nhưng đạo đế sẽ chẳng diệt cho người ấy. Còn vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, đối với bậc mà tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo, và những hạng mà sẽ đắc đạo, thì với người ấy tập đế từng diệt và đạo đế cũng sẽ diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO … trùng …

“Phải rồi!”

[973] Khổ đế từng diệt ở cõi nào … trùng …

[974] Khổ đế từng diệt cho người nào ở cõi nào thì tập đế sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, đối với bậc A La Hán, đối với người mà tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo, đối với bậc vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy khổ đế từng diệt nhưng tập đế sẽ chẳng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Ðối với người cõi tứ uẩn-ngũ uẩn hạng khác thì với người ấy ở cõi ấy khổ đế từng diệt và tập đế cũng sẽ diệt”.

HAY LÀ TẬP ÐẾ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang sanh cõi tịnh cư, với người ấy ở cõi ấy tập đế sẽ diệt nhưng khổ đế chẳng từng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người ở cõi tứ uẩn-ngũ uẩn hạng khác thì với người ấy ở cõi ấy tập đế sẽ diệt và khổ đế cũng từng diệt”.

[975] Khổ đế từng diệt cho người nào ở cõi nào thì đạo đế sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, luôn đối với bậc A La Hán, đối với hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, đối với người cõi khổ, đối với người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy khổ đế từng diệt nhưng đạo đế sẽ chẳng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, bậc mà tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo và hạng người mà sẽ đắc đạo, thì với người ấy ở cõi ấy khổ đế từng diệt và đạo đế cũng sẽ diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang sanh cõi tịnh cư, với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ diệt nhưng khổ đế chẳng từng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, đối với bậc mà tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo và những hạng mà sẽ đắc đạo, thì với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ diệt và khổ đế cũng từng diệt”.

[976] Tập đế từng diệt cho người nào ở cõi nào thì đạo đế sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, luôn đối với bậc A La Hán, đối với hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, đối với người cõi khổ, với người ấy ở cõi ấy tập đế từng diệt nhưng đạo đế sẽ chẳng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, đối với bậc mà tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo, và những hạng người mà sẽ đắc đạo, thì với người ấy ở cõi ấy tập đế từng diệt và đạo đế cũng sẽ diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TẬP ÐẾ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào cái tâm thứ hai đang diễn tiến của bậc tịnh cư, với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ diệt nhưng tập đế chẳng từng diệt cho người ấy ở cõi ấy, còn vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, đối với bậc mà tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo, và hạng người mà sẽ đắc đạo thì với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ diệt và tập đế cũng từng diệt”.

[977] Khổ đế không từng diệt cho người nào thì tập đế sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Không có!”

HAY LÀ TẬP ÐẾ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng diệt!”

[978] Khổ đế không từng diệt cho người nào thì đạo đế sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Không có!”

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng diệt!”

[979] Tập đế không từng diệt cho người nào thì đạo đế sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Không có!”

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TẬP ÐẾ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng diệt!”

[980] Khổ đế không từng diệt ở cõi nào … trùng …

[981] Khổ đế không từng diệt cho người nào ở cõi nào thì tập đế sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Sẽ diệt!”

HAY LÀ TẬP ÐẾ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng diệt!”

[982] Khổ đế không từng diệt cho người nào ở cõi nào thì đạo đế sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Sẽ diệt!”

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng diệt!”

[983] Tập đế không từng diệt cho người nào ở cõi nào thì đạo đế sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Vào cái tâm thứ hai đang diễn tiến của bậc tịnh cư, với người ấy ở cõi ấy tập đế không từng diệt nhưng đạo đế chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy, còn đối với bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy tập đế không từng diệt và đạo đế cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TẬP ÐẾ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, luôn đối với bậc A La Hán, đối với hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, đối với người cõi khổ, người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ không diệt nhưng tập đế chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy, còn đối với bậc vô tưởng thì với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ không diệt và tập đế không từng diệt”.

DỨT PHẦN DIỆT

[984] Khổ đế đang sanh cho người nào thì tập đế đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Không phải!”

HAY LÀ TẬP ÐẾ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

KHỔ ÐẾ ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ ÐẠO ÐẾ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

TẬP ÐẾ ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ ÐẠO ÐẾ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TẬP ÐẾ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

KHỔ ÐẾ ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ TẬP ÐẾ ÐANG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi vô tưởng, cõi ấy khổ đế đang sanh nhưng tập đế chẳng phải đang diệt ở cõi ấy … Về phần cõi (Yatthakaṃ) trong phần SANH và DIỆT phần DIỆT, và phần SANH DIỆT cũng giống nhau có sự sai khác”.

KHỔ ÐẾ ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TẬP ÐẾ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

Về phần NGƯỜI (Yassakaṃ) và phần NGƯỜI CÕI (Yassayatthakaṃ) cũng giống nhau.

[985] Khổ đế không đang sanh cho người nào thì tập đế đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Vào sát na diệt của tâm ái, với người ấy khổ đế không đang sanh nhưng tập đế chẳng phải không đang diệt cho người ấy, vào sát na diệt của tâm bất tương ưng ái thời bình nhật đối với tất cả người đang tử, vào sát na sanh của tâm đạo quả ở cõi vô sắc, với người ấy khổ đế không đang sanh và tập đế cũng không đang diệt”.

HAY LÀ TẬP ÐẾ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm bình nhật đối với tất cả người đang sanh, với người ấy tập đế không đang diệt nhưng khổ đế chẳng phải không đang sanh cho người ấy, vào sát na diệt của tâm bất tương ưng ái thời bình nhật đối với tất cả người đang tử, vào sát na sanh của tâm đạo quả ở cõi vô sắc, với người ấy tập đế không đang diệt và khổ đế cũng không đang sanh”.

[986] Khổ đế không đang sanh cho người nào thì đạo đế không đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Vào sát na diệt của tâm đạo, với người ấy khổ đế không đang sanh nhưng đạo đế chẳng phải không đang diệt cho người ấy. Vào sát na diệt của tâm bất tương ưng đạo thời bình nhật đối với tất cả người đang tử biệt, vào sát na sanh của tâm đạo quả ở cõi vô sắc, thì với người ấy khổ đế không đang sanh và đạo đế cũng không đang diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm bình nhật đối với tất cả người đang sanh, với người ấy đạo đế không đang diệt nhưng khổ đế chẳng phải không đang sanh cho người ấy, vào sát na diệt của tâm bất tương ưng đạo thời bình nhật đối với tất cả người đang tử biệt, vào sát na sanh của tâm đạo quả ở cõi vô sắc, với người ấy đạo đế không đang diệt và khổ đế cũng không đang sanh”.

[987] Tập đế không đang sanh cho người nào thì đạo đế không đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Vào sát na diệt của tâm đạo, với người ấy tập đế không đang sanh nhưng đạo đế chẳng phải không đang diệt cho người ấy; còn vào sát na sanh của tâm bất tương ưng ái, vào sát na diệt của tâm bất tương ưng đạo, và đối với bậc đang nhập thiền diệt, đối với bậc vô tưởng, với người ấy tập đế không đang sanh và đạo đế cũng không đang diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TẬP ÐẾ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm ái, với người ấy đạo đế không đang diệt nhưng tập đế chẳng phải không đang sanh cho người ấy, vào sát na sanh của tâm bất tương ưng ái vào sát na diệt của tâm bất tương ưng đạo, và đối với bậc đang nhập thiền diệt, đối với bậc vô tưởng, với người ấy đạo đế không đang diệt và tập đế cũng không đang sanh”.

[988] Khổ đế không đang sanh ở cõi nào … trùng …

[989] Khổ đế không đang sanh cho người nào ở cõi nào … trùng …

Về phần NGƯỜI (Yassakaṃ) và phần NGƯỜI CÕI (Yassayatthakaṃ) cũng giống nhau; nhưng trong phần NGƯỜI CÕI không nên lập luận câu rằng: “Bậc đang nhập thiền diệt”.

[990] Khổ đế từng sanh cho người nào thì tập đế từng diệt với người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

HAY LÀ TẬP ÐẾ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO … trùng…

“Phải rồi!”

Những câu hỏi thuộc quá khứ đã được phân tích trong phần sanh (Uppāda-vāra) như thế nào thì trong phần sanh diệt của câu xuôi lẫn câu ngược cũng cần được phân tích như vậy.

[991] Khổ đế sẽ sanh cho người nào thì tập đế sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc A La Hán, và bậc tiếp cận tâm mà sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy khổ đế sẽ sanh nhưng tập đế chẳng phải sẽ diệt cho người ấy, còn đối với các hạng khác thì với người ấy khổ đế sẽ sanh và tập đế cũng sẽ diệt”.

HAY LÀ TẬP ÐẾ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO … trùng…

“Phải rồi!”

[992] Khổ đế sẽ sanh cho người nào thì đạo đế sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, đối với bậc A La Hán, đối với hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, với người ấy khổ đế sẽ sanh nhưng đạo đế chẳng phải sẽ diệt cho người ấy. Còn vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, Bậc tiếp cận tâm mà sẽ đắc chí thượng đạo, và hạng người mà sẽ đắc đạo, với người ấy khổ đế sẽ sanh và đạo đế cũng sẽ diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO … trùng…

“Phải rồi!”

[993] Tập đế sẽ sanh cho người nào thì đạo đế sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, với người ấy tập đế sẽ sanh nhưng đạo đế chẳng phải sẽ diệt cho người ấy. Còn đối với người mà sẽ đắc đạo thì với người ấy tập đế sẽ sanh và đạo đế cũng sẽ diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TẬP ÐẾ SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, bậc tiếp cận tâm mà sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy đạo đế sẽ diệt nhưng tập đế chẳng phải sẽ sanh cho người ấy, Còn bậc sẽ đắc đạo thì với người ấy đạo đế sẽ diệt và tập đế cũng sẽ sanh”.

[994] Khổ đế sẽ sanh ở cõi nào … trùng …

[995] Khổ đế sẽ sanh cho người nào ở cõi nào thì tập đế sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc A La Hán, bậc tiếp cận tâm mà sẽ đắc chí thượng đạo, bậc vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy khổ đế sẽ sanh nhưng tập đế chẳng phải sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy, Ðối với người cõi tứ uẩn, ngũ uẩn, hạng khác thì với người ấy ở cõi ấy khổ đế sẽ sanh và tập đế cũng sẽ diệt”.

Phần NGƯỜI (Yassakaṃ) và phần NGƯỜI CÕI (Yassayatthakaṃ) cũng giống nhau.

[996] Khổ đế sẽ không sanh cho người nào thì tập đế sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

HAY LÀ TẬP ÐẾ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc A La Hán, bậc tiếp cận tâm mà sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy tập đế sẽ không diệt nhưng khổ đế chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy. Còn đối với bậc tối hậu tâm thì với người ấy tập đế sẽ không diệt và khổ đế cũng sẽ không sanh”.

[997] Khổ đế sẽ không sanh cho người nào thì đạo đế sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, bậc A La Hánvà hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, với người ấy đạo đế sẽ không diệt nhưng khổ đế chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy. Còn đối với các bậc tối hậu tâm, thì với người ấy đạo đế sẽ không diệt và khổ đế cũng sẽ không sanh”.

[998] Tập đế sẽ không sanh cho người nào thì đạo đế sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, bậc tiếp cận tâm mà sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy tập đế sẽ không sanh nhưng đạo đế chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, bậc A La Hán, với người ấy tập đế sẽ không sanh và đạo đế cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TẬP ÐẾ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, với người ấy đạo đế sẽ không diệt nhưng tập đế chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, bậc A La Hán, thì với người ấy đạo đế sẽ không diệt và tập đế cũng sẽ không sanh”.

[999] Khổ đế sẽ không sanh ở cõi nào … trùng …

[1000] Khổ đế sẽ không sanh cho người nào ở cõi nào …

Phần NGƯỜI (Yassakaṃ) và phần NGƯỜI CÕI (Yassayatthakaṃ) cũng giống nhau.

Tập đế, đạo đế … trùng … chỉ có điểm khác nhau là: vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, bậc A La Hán, bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ không diệt và tập đế cũng sẽ không sanh.

[1001] Khổ đế sẽ đang sanh cho người nào thì tập đế từng diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

HAY LÀ … trùng …

Các câu hỏi thuộc hiện tại quá khứ trong phần sanh và phần sanh diệt cũng giống nhau luôn về người, về cõi, về người cõi, câu xuôi cùng câu ngược, cần được phân tích cho minh bạch.

[1002] Khổ đế đang sanh cho người nào thì tập đế sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo vào sát na sanh của tâm bậc A La Hán, vào sát na sanh của tâm là bậc tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy khổ đế đang sanh nhưng tập đế chẳng phải sẽ diệt cho người ấy. Vào sát na sanh của tâm bình nhật đối với người đang sanh hạng khác, thì với người ấy khổ đế đang sanh và tập đế cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ TẬP ÐẾ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm bình nhật, đối với tất cả người đang tử biệt, vào sát na sanh của tâm đạo quả ở cõi vô sắc, với người ấy tập đế sẽ diệt nhưng khổ đế chẳng phải đang sanh cho người ấy. Vào sát na sanh của tâm bình nhật đối với người đang sanh, thì với người ấy tập đế sẽ diệt và khổ đế cũng đang sanh”.

[1003] Khổ đế đang sanh cho người nào thì đạo đế sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Vào sát na sanh của tâm bậc A La Hán vào sát na sanh của tâm bình nhật đối với người đang sanh là hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, với người ấy khổ đế đang sanh nhưng đạo đế chẳng phải sẽ diệt cho người ấy. Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, vào sát nơi người ấy sanh của tâm mà tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm bình nhật đối với người đang sanh là hạng mà sẽ đắc đạo, thì với người ấy khổ đế đang sanh và đạo đế cũng sẽ diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm mà tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm bình nhật đối với người đang tử biệt là hạng mà sẽ đắc đạo, vào sát na sanh của tâm đạo quả ở cõi vô sắc, với người ấy đạo đế sẽ diệt nhưng khổ đế chẳng phải đang sanh cho người ấy. Còn vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm là bậc mà tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo, vào sát nơi người ấy sanh của tâm bình nhật đối với người đang sanh là hạng người mà sẽ đắc đạo, thì với người ấy đạo đế sẽ diệt và khổ đế cũng đang sanh”.

[1004] Tập đế đang sanh cho người nào thì đạo đế sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Vào sát na sanh của tâm ái đối với người là hạng phàm phu sẽ không đắc đạo, với người ấy tập đế đang sanh nhưng đạo đế chẳng phải sẽ diệt cho người ấy. Còn vào sát na sanh của tâm ái đối với người mà sẽ đắc đạo, thì với người ấy tập đế đang sanh và đạo đế cũng sẽ diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TẬP ÐẾ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm mà tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm ái vào cái tâm bất tương ưng ái đối với bậc mà sẽ đắc đạo, đối với bậc nhập thiền diệt, đối với bậc vô tưởng, với người ấy đạo đề sẽ diệt nhưng tập đế chẳng phải đang sanh cho người ấy; Còn vào sát na sanh của tâm ái đối với người mà sẽ đắc đạo, thì với người ấy đạo đế sẽ diệt và tập đế cũng đang sanh”.

[1005] Khổ đế đang sanh ở cõi nào … trùng …

[1006] Khổ đế đang sanh cho người nào ở cõi nào thì tập đế sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm bậc A La Hán, vào sát na sanh của tâm tiếp cận mà sẽ đắc chí thượng đạo, đối với người đang sanh cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy khổ đế đang sanh nhưng tập đế chẳng phải sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na sanh của tâm bình nhật đối với người đang sanh cõi tứ uẩn, ngũ uẩn hạng khác, thì với người ấy ở cõi ấy khổ đế đang sanh và tập đế cũng sẽ diệt”.

HAY LÀ TẬP ÐẾ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm bình nhật đối với người đang tử biệt cõi tứ uẩn-ngũ uẩn, vào sát na sanh của tâm đạo quả ở cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy tập đế sẽ diệt nhưng khổ đế chẳng phải đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na sanh của tâm bình nhật đối với người đang sanh cõi tứ uẩn, ngũ uẩn, thì với người ấy ở cõi ấy tập đế sẽ diệt và khổ đế cũng đang sanh”.

[1007] Khổ đế đang sanh cho người nào ở cõi nào thì đạo đế sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Vào sát na sanh của tâm bậc A La Hán, vào sát na sanh của tâm bình nhật đối với người đang sanh là hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, đối với người đang sanh cõi khổ cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy khổ đế đang sanh nhưng đạo đế chẳng phải sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo vào sát na sanh của tâm bình nhật, đối với người đang sanh là hạng mà sẽ đắc đạo, thì với người ấy ở cõi ấy khổ đế đang sanh và đạo đế cũng sẽ diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm mà tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm thời bình nhật đối với người đang tử biệt là hạng mà sẽ đắc đạo, vào sát na sanh của tâm đạo quả ở cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ diệt nhưng khổ đế chẳng phải đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo vào sát na sanh của tâm mà tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo, vào sát nơi người ấy sanh của tâm bình nhật, đối với người đang sanh là hạng mà sẽ đắc đạo, thì với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ diệt và khổ đế cũng đang sanh”.

[1008] Tập đế đang sanh cho người nào ở cõi nào thì đạo đế sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người cõi khổ, vào sát na sanh của tâm ái đối với người là hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, với người ấy ở cõi ấy tập đế đang sanh nhưng đạo đế chẳng phải sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na sanh của tâm ái đối với người mà sẽ đắc đạo thì với người ấy ở cõi ấy tập đế đang sanh và đạo đế cũng sẽ diệt”.

 

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TẬP ÐẾ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm mà tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm ái và vào cái tâm bất tương ưng ái đang diễn tiến đối với người mà sẽ đắc đạo, với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ diệt nhưng tập đế chẳng phải đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na sanh của tâm ái đối với người mà sẽ đắc đạo, thì với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ diệt và tập đế cũng đang sanh”.

[1009] Khổ đế không đang sanh cho người nào thì tập đế sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Vào sát na diệt của tâm bình nhật đối với tất cả người đang tử biệt, vào sát na sanh của tâm đạo quả ở cõi vô sắc, với người ấy khổ đế không đang sanh nhưng tập đế chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy. Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm bậc A La Hán, vào sát na diệt của tâm mà mà tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm đạo quả ở cõi vô sắc, thì với người ấy khổ đế không đang sanh và tập đế cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ TẬP ÐẾ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm bậc A La Hán, vào sát na sanh của tâm mà tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy tập đế sẽ không diệt nhưng khổ đế chẳng phải không đang sanh cho người ấy; Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm bậc A La Hán, vào sát na diệt của tâm mà tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm đạo quả ở cõi vô sắc thì với người ấy tập đế sẽ không diệt và khổ đế cũng không đang sanh”.

[1010] Khổ đế không đang sanh cho người nào thì đạo đế sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Vào sát na diệt của tâm đạo, vào sát na diệt của mà tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm bình nhật đối với người đang tử biệt là hạng người mà sẽ đắc đạo, vào sát na sanh của tâm đạo quả ở cõi vô sắc, với người ấy khổ đế không đang sanh nhưng đạo đế chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy. Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm bậc A La Hán, vào sát na diệt của tâm bình nhật đối với người đang tử biệt là hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, vào sát na sanh của tâm đạo quả ở cõi vô sắc, thì với người ấy khổ đế không đang sanh và đạo đế cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm bậc A La Hán, vào sát na sanh của tâm bình nhật đối với người đang sanh là hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, với người ấy đạo đế sẽ không diệt nhưng khổ đế chẳng phải không đang sanh cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm bậc A La Hán, vào sát na diệt của tâm bình nhật đối với người đang tử biệt là hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, vào sát na sanh của tâm đạo quả ở cõi vô sắc, thì với người ấy đạo đế sẽ không diệt và khổ đế cũng không đang sanh”.

[1011] Tập đế không đang sanh cho người nào thì đạo đế sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm mà tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm ái và vào cái tâm bất tương ưng ái đang diễn tiến đối với người là hạng người mà sẽ đắc đạo, đối với bậc đang nhập thiền diệt, đối với bậc vô tưởng, với người ấy tập đế không đang sanh nhưng đạo đế chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, luôn với bậc A La Hán, vào sát na diệt của tâm ái và vào cái tâm bất tương ưng ái đối với người là hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, đối với người đang nhập thiền diệt, đối với bậc vô tưởng thì với người ấy tập đế không đang sanh và đạo đế cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TẬP ÐẾ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm ái đối với người là hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, với người ấy đạo đế sẽ không diệt nhưng tập đế chẳng phải không đang sanh cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, luôn với bậc A La Hán, vào sát na diệt của tâm ái và vào cái tâm bất tương ưng ái đang diễn tiến đối với người là hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, đối với bậc đang nhập thiền diệt, đối với bậc vô tưởng, thì với người ấy đạo đế sẽ không diệt và tập đế cũng không đang sanh”.

[1012] Khổ đế không đang sanh ở cõi nào … trùng …

[1013] Khổ đế không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì tập đế sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Vào sát na diệt của tâm bình nhật đối với người đang tử biệt cõi tứ uẩn-ngũ uẩn, vào sát na sanh của tâm đạo quả ở cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy khổ đế không đang sanh nhưng tập đế chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo và vào sát na diệt của tâm bậc A La Hán, vào sát na diệt của tâm mà tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm đạo quả ở cõi vô sắc, đối với người đang tử biệt cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy khổ đế không đang sanh và tập đế cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ TẬP ÐẾ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm bậc A La Hán, vào sát na sanh của tâm mà tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo, đối với người đang sanh cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy tập đế sẽ không diệt nhưng khổ đế chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm bậc A La Hán, vào sát na diệt của tâm mà tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm đạo quả ở cõi vô sắc, đối với người đang tử biệt cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy tập đế sẽ không diệt và khổ đế không đang sanh”.

[1014] Khổ đế không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì đạo đế sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Vào sát na diệt của tâm đạo, vào sát na diệt của tâm mà tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm bình nhật đối với người đang tử biệt là hạng mà sẽ đắc đạo, vào sát na sanh của tâm đạo quả ở cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy khổ đế không đang sanh nhưng đạo đế chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm bậc A La Hán, vào sát na diệt của tâm bình nhật đối với người đang tử biệt là hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, vào sát na sanh của tâm đạo quả ở cõi vô sắc, đối với người đang tử biệt cõi khổ- cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy khổ đế không đang sanh và đạo đế cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ CŨNG SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm bậc A La Hán, vào sát na sanh của tâm bình nhật đối với người đang sanh là hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, đối với người đang sanh cõi khổ – cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ không diệt nhưng khổ đế chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm bậc A La Hán, vào sát na diệt của tâm bình nhật đối với người đang tử biệt là hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, vào sát na sanh của tâm đạo quả ở cõi vô sắc, đối với người đang tử biệt cõi khổ – cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ không diệt và khổ đế cũng không đang sanh”.

[1015] Tập đế không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì đạo đế sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm mà tiếp cận sẽ đắc chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm ái và vào cái tâm bất tương ưng ái đang diễn tiến đối với người mà sẽ đắc đạo, với người ấy ở cõi ấy; tập đế không đang sanh nhưng đạo đế chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, luôn đối với bậc A La Hán, vào sát na diệt của tâm ái và vào cái tâm bất tương ưng ái đang diễn tiến đối với người là hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, đối với bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy tập đế không đang sanh và đạo đế cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TẬP ÐẾ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi khổ, vào sát na sanh của tâm ái đối với người là hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ không diệt nhưng tập đế chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, luôn với bậc A La Hán, vào sát na diệt của tâm ái và vào cái tâm bất tương ưng ái đang diễn tiến đối với người là hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, đối với bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ không diệt và tập đế cũng không đang sanh”.

[1016] Khổ đế từng sanh cho người nào thì tập đế sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

Các câu hỏi thuộc quá khứ vị lai trong phần diệt (Nirodhavāra) cả câu xuôi lẫn câu ngược đã được phân tích như thế nào trong phần sanh diệt (Uppādanirodhavāra) cũng nên phân tích rõ ràng như vậy.

DỨT PHẦN SANH DIỆT (Uppādanirodhavāraniṭṭhitaṃ)

KẾT THÚC CHUYỂN BIẾN (Pavattivāro)

 

5- PHẦN BIẾN TRI (PARIÑÑĀVĀRO)

[1017] Người nào biến tri khổ đế thì người ấy cũng đoạn trừ (Pajahati) tập đế phải chăng?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO ÐOẠN TRỪ TẬP ÐẾ THÌ NGƯỜI ẤY CŨNG BIẾN TRI (PARIJĀNĀTI) KHỔ ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

NGƯỜI NÀO KHÔNG BIẾN TRI KHỔ ÐẾ THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐOẠN TRỪ TẬP ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐOẠN TRỪ TẬP ÐẾ THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG BIẾN TRI KHỔ ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1018] Người nào đã biến tri khổ đế thì người ấy đã đoạn trừ tập đế phải chăng?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO ÐÃ ÐOẠN TRỪ TẬP ÐẾ THÌ NGƯỜI ẤY ÐÃ BIẾN TRI KHỔ ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

NGƯỜI NÀO ÐÃ KHÔNG BIẾN TRI KHỔ ÐẾ THÌ NGƯỜI ẤY ÐÃ KHÔNG ÐOẠN TRỪ TẬP ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO ÐÃ KHÔNG ÐOẠN TRỪ TẬP ÐẾ THÌ NGƯỜI ẤY ÐÃ KHÔNG BIẾN TRI KHỔ ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1019] Người nào sẽ biến tri khổ đế thì người ấy sẽ đoạn trừ tập đế phải chăng?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO SẼ ÐOẠN TRỪ TẬP ÐẾ THÌ NGƯỜI ẤY SẼ BIẾN TRI KHỔ ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

NGƯỜI NÀO SẼ KHÔNG BIẾN TRI KHỔ ÐẾ THÌ NGƯỜI ẤY SẼ KHÔNG ÐOẠN TRỪ TẬP ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO SẼ KHÔNG ÐOẠN TRỪ TẬP ÐẾ THÌ NGƯỜI ẤY SẼ KHÔNG BIẾN TRI KHỔ ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1020] Người nào đang biến tri khổ đế thì người ấy đã đoạn trừ tập đế phải chăng?

“Không phải!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO ÐÃ ÐOẠN TRỪ TẬP ÐẾ THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG BIẾN TRI KHỔ ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG BIẾN TRI KHỔ ÐẾ THÌ NGƯỜI ẤY ÐÃ KHÔNG ÐOẠN TRỪ TẬP ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Vị A La Hán không đang biến tri khổ đế nhưng chẳng phải chưa đoạn trừ tập đế. Ngoại trừ bậc chí thượng đạo và vị A La Hán, các hạng người còn lại thì không đang biến tri khổ đế và cũng chưa đoạn trừ tập đế”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO CHƯA TỪNG ÐOẠN TRỪ TẬP ÐẾ THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG BIẾN TRI KHỔ ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Bậc chí thượng đạo không từng đoạn trừ tập đế nhưng chẳng phải không đang biến tri khổ đế. Ngoại trừ bậc chí thượng đạo và bậc A La Hán, các hạng người còn lại thì không từng đoạn trừ tập đế và cũng không đang biến tri khổ đế”.

[1021] Người nào đang biến tri khổ đế thì người ấy sẽ đoạn trừ tập đế phải chăng?

“Không phải!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO SẼ ÐOẠN TRỪ TẬP ÐẾ THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG BIẾN TRI KHỔ ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG BIẾN TRI KHỔ ÐẾ THÌ NGƯỜI ẤY SẼ KHÔNG ÐOẠN TRỪ TẬP ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ đắc đạo thì người ấy không đang biến tri khổ đế nhưng chẳng phải sẽ không đoạn trừ tập đế. Còn bậc A La Hán và hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo thì người ấy không đang biến tri khổ đế và cũng sẽ không đoạn trừ tập đế”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO SẼ KHÔNG ÐOẠN TRỪ TẬP ÐẾ THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG BIẾN TRI KHỔ ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Bậc chí thượng đạo sẽ không đoạn trừ tập đế nhưng chẳng phải không đang biến tri khổ đế. Còn vị A La Hán và hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo thì với người ấy sẽ không đoạn trừ tập đế và cũng không đang biến tri khổ đế”.

[1022] Người nào từng biến tri khổ đế thì người ấy sẽ đoạn trừ tập đế phải chăng?

“Không phải!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO SẼ ÐOẠN TRỪ TẬP ÐẾ THÌ NGƯỜI ẤY TỪNG BIẾN TRI KHỔ ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

NGƯỜI NÀO KHÔNG TỪNG BIẾN TRI KHỔ ÐẾ THÌ NGƯỜI ẤY SẼ KHÔNG ÐOẠN TRỪ TẬP ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ đắc đạo người ấy không từng biến tri khổ đế nhưng chẳng phải sẽ không đoạn trừ tập đế. Còn bậc chí thượng đạo và hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, người ấy không từng biến tri khổ đế và cũng sẽ không đoạn trừ tập đế”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO SẼ KHÔNG ÐOẠN TRỪ TẬP ÐẾ THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG TỪNG BIẾN TRI KHỔ ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Vị A La Hán sẽ không từng đoạn trừ tập đế nhưng chẳng phải không từng biến tri khổ đế. Còn bậc chí thượng đạo và hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo thì những người ấy sẽ không đoạn trừ tập đế và cũng không từng biến tri khổ đế”.

DỨT PHẦN BIẾN TRI (Parriññavāraṃ niṭṭhitaṃ)

KẾT THÚC ÐẾ SONG
(Saccayamakaṃ niṭṭhitaṃ)

KẾT THÚC BỘ SONG ÐỐI LUẬN – TẬP 1

(1) Ở đây cần phải hiểu là đạo quả hữu học.

-ooOoo-

 

 

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *