1. ÐẾ SONG (SACCAYAMAKA)

1- PHẦN ÐỊNH DANH (PAÑÑATIVĀRA)

Bốn đế là: Khổ đế, Tập đế, Diệt đế và Ðạo đế.

2- PHẦN XIỂN THUẬT (UDDESAVĀRA)

[817] Khổ là khổ đế phải không? Khổ đế là khổ phải chăng?

Tập là tập đế phải chăng? Tập đế là tập phải chăng?

Diệt là diệt đế phải chăng? Diệt đế là diệt phải chăng?

Ðạo là đạo đế phải chăng? Ðạo đế là đạo phải chăng?

[818] Phi khổ là phi khổ đế phải chăng? Phi khổ đế là phi khổ phải chăng?

Phi tập là phi tập đế phải chăng? Phi tập đế là phi tập phải chăng?

Phi diệt là phi diệt đế phải chăng? Phi diệt đế là phi diệt phải chăng?

Phi đạo là phi đạo đế phải chăng? Phi đạo đế là phi đạo phải chăng?

[819] Khổ là khổ đế phải chăng? Ðế là tập đế phải chăng?

Khổ là khổ đế phải chăng? Ðế là diệt đế phải chăng?

Khổ là khổ đế phải chăng? Ðế là đạo đế phải chăng?

Tập là tập đế phải chăng? Ðế là khổ đế phải chăng?

Tập là tập đế phải chăng? Ðế là diệt đế phải chăng?

Tập là tập đế phải chăng? Ðế là đạo đế phải chăng?

Diệt là diệt đế phải chăng? Ðế là khổ đế phải chăng?

Diệt là diệt đế phải chăng? Ðế là tập đế phải chăng?

Diệt là diệt đế phải chăng? Ðế là đạo đế phải chăng?

Ðạo là đạo đế phải chăng? Ðế là khổ đế phải chăng?

Ðạo là đạo đế phải chăng? Ðế là tập đế phải chăng?

Ðạo là đạo đế phải chăng? Ðế là diệt đế phải chăng?

[820] Phi khổ là phi khổ đế phải chăng? Ðế là phi tập đế phải chăng?

Phi khổ là phi khổ đế phải chăng? Ðế là phi diệt đế phải chăng?

Phi khổ là phi khổ đế phải chăng? Ðế là phi đạo đế phải chăng?

Phi tập là phi tập đế phải chăng? Ðế là phi khổ đế phải chăng?

Phi tập là phi tập đế phải chăng? Ðế là phi diệt đế phải chăng?

Phi tập là phi tập đế phải chăng? Ðế là phi đạo đế phải chăng?

Phi diệt là phi diệt đế phải chăng? Ðế là phi khổ đế phải chăng?

Phi diệt là phi diệt đế phải chăng? Ðế là phi tập đế phải chăng?

Phi diệt là phi diệt đế phải chăng? Ðế là phi đạo đế phải chăng?

Phi đạo là phi đạo đế phải chăng? Ðế là phi khổ đế phải chăng?

Phi đạo là phi đạo đế phải chăng? Ðế là phi tập đế phải chăng?

Phi đạo là phi đạo đế phải chăng? Ðế là phi diệt đế phải chăng?

[821] Khổ là đế phải chăng? Ðế là khổ phải chăng?

Tập là đế phải chăng? Ðế là tập phải chăng?

Diệt là đế phải chăng? Ðế là diệt phải chăng?

Ðạo là đế phải chăng? Ðế là đạo phải chăng?

[822] Phi khổ là phi đế phải chăng? Phi đế là phi khổ phải chăng?

Phi tập là phi tập đế phải chăng? Phi đế là phi tập phải chăng?

Phi diệt là phi đế phải chăng? Phi đế là phi diệt phải chăng?

Phi đạo là phi đế phải chăng? Phi đế là phi đạo phải chăng?

[823] Khổ là đế phải chăng? Ðế là tập phải chăng?

Khổ là đế phải chăng? Ðế là diệt phải chăng?

Khổ là đế phải chăng? Ðế là đạo phải chăng?

Tập là đế phải chăng? Ðế là khổ phải chăng?

Tập là đế phải chăng? Ðế là diệt phải chăng?

Tập là đế phải chăng? Ðế là đạo phải chăng?

Diệt là đế phải chăng? Ðế là khổ phải chăng?

Diệt là đế phải chăng? Ðế là tập phải chăng?

Diệt là đế phải chăng? Ðế là đạo phải chăng?

Ðạo là đế phải chăng? Ðế là khổ phải chăng?

Ðạo là đế phải chăng? Ðế là tập phải chăng?

Ðạo là đế phải chăng? Ðế là diệt phải chăng?

[824] Phi khổ là phi đế phải chăng? Phi đế là phi tập phải chăng?

Phi khổ là đế phải chăng? Phi đế là phi diệt phải chăng?

Phi khổ là phi đế phải chăng? Phi đế là phi đạo phải chăng?

Phi tập là phi đế phải chăng? Phi đế là phi khổ phải chăng?

Phi tập là phi đế phải chăng? Phi đế là phi diệt phải chăng?

Phi tập là phi đế phải chăng? Phi đế là phi đạo phải chăng?

Phi diệt là phi đế phải chăng? Phi đế là phi khổ phải chăng?

Phi diệt là phi đế phải chăng? Phi đế là phi đạo phải chăng?

Phi đạo là phi đế phải chăng? Phi đế là phi khổ phải chăng?

Phi đạo là phi đế phải chăng? Phi đế là phi tập phải chăng?

Phi đạo là phi đế phải chăng? Phi đế là phi diệt phải chăng?

DỨT PHẦN XIỂN THUẬT

 

3- PHẦN XIỂN MINH (NIDDESAVĀRA)

[825] Khổ là khổ đế phải chăng?

“Phải rồi!”

KHỔ ÐẾ LÀ KHỔ PHẢI CHĂNG?

“Ngoại trừ khổ thân và khổ tâm, khổ đế còn lại là khổ đế mà chẳng phải là khổ; còn khổ thân và khổ tâm là khổ và cũng là khổ đế”.

TẬP LÀ TẬP ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Ngoại trừ tập đế ra, tập còn lại là tập đế mà không phải là tập đế. Còn tập đế là tập và cũng là tập đế”.

TẬP ÐẾ LÀ TẬP PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

DIỆT LÀ DIỆT ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Ngoại trừ diệt đế ra diệt còn lại là diệt mà không phải là diệt đế; còn diệt đế là diệt và cũng là diệt đế”.

DIỆT ÐẾ LÀ DIỆT PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

ÐẠO LÀ ÐẠO ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Ngoại trừ đạo đế ra, đạo còn là đạo mà không phải là đạo đế; còn đạo đế là đạo và cũng là đạo đế”.

ÐẠO ÐẾ LÀ ÐẠO PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[826] Phi khổ là phi khổ đế phải chăng?

“Ngoại trừ khổ thân và khổ tâm ra, khổ đế còn lại là phi khổ nhưng là khổ đế. Ngoại trừ khổ và khổ đế ra, pháp còn lại là phi khổ và cũng là phi khổ đế”.

PHI KHỔ ÐẾ LÀ PHI KHỔ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHI TẬP LÀ PHI TẬP ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHI TẬP ÐẾ LÀ PHI TẬP PHẢI CHĂNG?

“Ngoại trừ tập đế ra, tập còn lại là phi tập đế mà là tập. Ngoại trừ tập và tập đế ra, pháp còn lại là phi tập và cũng là phi tập đế”.

PHI DIỆT LÀ PHI DIỆT ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHI DIỆT ÐẾ LÀ PHI DIỆT PHẢI CHĂNG?

“Ngoại trừ diệt đế ra, diệt còn lại là phi diệt đế mà là diệt. Ngoại trừ diệt và diệt đế ra, pháp còn lại là phi diệt và cũng là phi diệt đế”.

PHI ÐẠO LÀ PHI ÐẠO ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHI ÐẠO ÐẾ LÀ PHI ÐẠO PHẢI CHĂNG?

“Ngoại trừ đạo đế ra, đạo còn lại là phi đạo đế mà là đạo. Ngoại trừ đạo ra và đạo đế ra, pháp còn lại là phi đạo và cũng là phi đạo đế”.

[827] Khổ là khổ đế phải chăng?

“Phải rồi!”

ÐẾ LÀ TẬP ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Tập đế là đế và cũng là tập đế. Ðế còn lại là đế mà không phải là tập đế”.

KHỔ LÀ KHỔ ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

ÐẾ LÀ DIỆT ÐẾ PHẢI CHĂNG?… trùng… ÐẾ LÀ ÐẠO ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Ðạo đế là đế và cũng là đạo đế. Ðế còn lại là đế mà không phải là đạo đế”.

TẬP LÀ TẬP ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Ngoại trừ tập đế ra, đế còn lại là đế mà không phải là tập đế; tập đế là tập và cũng là tập đế”

ÐẾ LÀ KHỔ ÐẾ PHẢI CHĂNG … trùng … ÐẾ LÀ DIỆT ÐẾ PHẢI CHĂNG?… trùng … ÐẾ LÀ ÐẠO ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Ðạo đế là đế và cũng là Ðạo đế. Ðế còn lại là đế mà không phải là đạo đế”.

DIỆT LÀ DIỆT ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Ngoại trừ diệt đế ra, diệt còn lại là diệt mà không phải là diệt đế. Diệt đế là diệt và cũng là diệt đế”

ÐẾ LÀ KHỔ ÐẾ PHẢI CHĂNG?… trùng … ÐẾ LÀ TẬP ÐẾ PHẢI CHĂNG?… trùng … ÐẾ LÀ ÐẠO ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Ðạo đế là đế và cũng là Ðạo đế. Ðế còn lại là đế mà không phải là đạo đế”.

ÐẠO LÀ ÐẠO ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Trừ ra đạo đế, đạo còn là đạo mà không phải là đạo đế; Ðạo đế là đạo và cũng là đạo đế”

ÐẾ LÀ KHỔ ÐẾ PHẢI CHĂNG … trùng … ÐẾ LÀ TẬP ÐẾ PHẢI CHĂNG? … trùng … ÐẾ LÀ DIỆT ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Diệt đế là đế và cũng là diệt đế; còn lại là đế mà không phải là diệt đế”.

[828] Phi khổ là phi khổ đế phải chăng?

“Trừ ra khổ thân, khổ tâm, khổ đế còn lại là phi khổ mà là khổ đế; trừ ra khổ và khổ đế, pháp còn lại là phi khổ và cũng là phi khổ đế”.

PHI ÐẾ LÀ PHI TẬP ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

– PHI KHỔ LÀ PHI KHỔ ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Trừ ra khổ thân, khổ tâm, khổ đế còn lại là phi khổ mà là khổ đế; trừ ra khổ và khổ đế, pháp còn lại là phi khổ và cũng là phi khổ đế”.

PHI ÐẾ LÀ PHI DIỆT ÐẾ PHẢI CHĂNG?… trùng… PHI ÐẾ LÀ PHI ÐẠO ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

– PHI TẬP LÀ PHI TẬP ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

– PHI ÐẾ LÀ PHI KHỔ ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

– PHI TẬP LÀ PHI TẬP ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

– PHI ÐẾ LÀ PHI DIỆT ÐẾ PHẢI CHĂNG?… trùng… PHI ÐẾ LÀ PHI ÐẠO ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

– PHI DIỆT LÀ PHI DIỆT ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

– PHI ÐẾ LÀ PHI KHỔ ÐẾ PHẢI CHĂNG?… trùng… PHI ÐẾ LÀ PHI TẬP ÐẾ PHẢI CHĂNG?… trùng … PHI ÐẾ LÀ PHI ÐẠO ÐẾ PHẢI CHĂNG?

– PHI ÐẠO LÀ PHI ÐẠO ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

– PHI ÐẾ LÀ PHI KHỔ ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

– PHI ÐẾ LÀ PHI TẬP ÐẾ PHẢI CHĂNG?… trùng… PHI ÐẾ LÀ PHI DIỆT ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[829] Khổ là đế phải chăng?

“Phải rồi!”

ÐẾ LÀ KHỔ ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Khổ đế là đế và cũng là khổ đế. Ðế còn lại là đế mà không phải là khổ đế”.

TẬP LÀ TẬP ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!” … trùng …

DIỆT LÀ ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!” … trùng …

ÐẠO LÀ ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Ðạo đế là đế và cũng là đạo đế. Ðế còn lại là đế mà không phải là đạo đế”.

[830] Phi khổ là phi đế phải chăng?

“Trừ ra khổ, đế còn lại là phi khổ mà là đế; trừ ra khổ và đế, pháp còn lại là phi khổ và cũng là phi đế”.

PHI ÐẾ LÀ PHI KHỔ ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHI TẬP LÀ PHI TẬP ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Trừ ra tập … trùng …”

PHI DIỆT LÀ PHI ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Trừ ra diệt ..ṭrùng …”

PHI ÐẠO LÀ PHI ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Trừ ra đạo, đế còn lại là phi đạo mà là đế; trừ ra đạo và đế, pháp còn lại là phi đạo và cũng là phi đế”.

PHI ÐẾ LÀ PHI ÐẠO ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[831] Khổ là đế phải chăng?

“Phải rồi!”

ÐẾ LÀ TẬP ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Tập đế là đế và cũng là tập đế. Ðế còn lại là đế mà không phải là tập đế”.

KHỔ LÀ ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

ÐẾ LÀ DIỆT ÐẾ PHẢI CHĂNG?… trùng… ÐẾ LÀ ÐẠO ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Ðạo đế là đế và cũng là đạo đế. Ðế còn lại là đế mà không phải là đạo đế”.

TẬP LÀ ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”… trùng …

DIỆT LÀ ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!” … trùng …

ÐẠO LÀ ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

ÐẾ LÀ KHỔ ÐẾ PHẢI CHĂNG?… trùng… ÐẾ LÀ TẬP ÐẾ PHẢI CHĂNG? … trùng… ÐẾ LÀ DIỆT ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Diệt đế là đế và cũng là diệt đế. Ðế còn lại là đế mà không phải là diệt đế”.

[832] Phi khổ là phi đế phải chăng?

“Trừ ra khổ; đế còn lại là phi khổ mà là đế trừ ra khổ và đế, pháp còn lại là phi khổ cũng là phi đế”.

PHI ÐẾ LÀ PHI TẬP ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHI KHỔ LÀ PHI ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Trừ ra khổ; đế còn lại là phi khổ mà là đế; trừ ra khổ và đế, pháp còn lại là phi khổ cũng là phi đế”.

PHI ÐẾ LÀ PHI DIỆT ÐẾ PHẢI CHĂNG? … trùng … PHI ÐẾ LÀ PHI ÐẠO ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHI TẬP LÀ PHI ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Trừ ra tập; đế còn lại là phi tập mà là đế. Trừ ra tập và đế, pháp còn lại là phi tập và cũng là phi đế”… trùng …

PHI DIỆT LÀ PHI ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Trừ ra diệt đế… trùng…”

PHI ÐẠO LÀ PHI ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Trừ ra đạo; đế còn lại là phi đạo mà là đế. Trừ ra đạo và đế, pháp còn lại là phi đạo và cũng là phi đế”.

PHI ÐẾ LÀ PHI KHỔ ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHI ÐẠO LÀ PHI ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Trừ ra đạo; đế còn lại là phi đạo mà là đế. Trừ ra đạo và đế, pháp còn lại là phi đạo cũng là phi đế”.

PHI ÐẾ LÀ PHI TẬP ÐẾ PHẢI CHĂNG?… trùng … PHI ÐẾ LÀ PHI DIỆT ÐẾ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

DỨT PHẦN ÐỊNH DANH

 

4- PHẦN CHUYỂN BIẾN (PAVATTIVĀRO)

[833] Khổ đế đang sanh cho người nào thì tập đế đang sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang sanh, và vào sát na sanh của tâm lý ái trong thời bình nhựt (Pavattakāla), với người ấy khổ đế đang sanh nhưng tập đế thì chẳng đang sanh cho người ấy; vào sát na sanh của tâm ái thì với người ấy khổ đế đang sanh và tập đế cũng đang sanh”.

– HAY LÀ TẬP ÐẾ ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[834] Khổ đế đang sanh cho người nào thì đạo đế đang sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang sanh, và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng đạo trong thời bình nhựt, với người ấy khổ đế đang sanh nhưng đạo đế thì chẳng đang sanh cho người ấy; vào sát na sanh của tâm đạo ở cõi ngũ uẩn thì với người ấy khổ đế đang sanh và đạo đế cũng đang sanh”.

– HAY LÀ ÐẠO ÐẾ ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

Vào sát na sanh của tâm đạo ở cõi vô sắc, với người ấy đạo đế đang sanh nhưng khổ đế thì chẳng đang sanh cho người ấy. Vào sát na sanh của tâm đạo ở cõi ngũ uẩn thì với người ấy đạo đế đang sanh và khổ đế cũng đang sanh”.

[835] Tập đế đang sanh cho người nào thì đạo đế đang sanh cho người ấy phải chăng?

“Không phải!”

– HAY LÀ ÐẠO ÐẾ ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ TẬP ÐẾ ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

[836] Khổ đế đang sanh ở cõi nào thì tập đế đang sanh ở cõi ấy phải chăng?

“Ở cõi vô tưởng, cõi ấy khổ đế đang sanh nhưng tập đế chẳng đang sanh ở cõi ấy. Còn ở cõi tứ uẩn và cõi ngũ uẩn, thì ở cõi ấy khổ đế đang sanh và tập đế cũng đang sanh”.

TẬP ÐẾ ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[837] Khổ đế đang sanh ở cõi nào thì đạo đế cũng đang sanh ở cõi ấy phải chăng?

“Ở cõi khổ (Apāye), ở cõi vô tưởng, cõi ấy khổ đế đang sanh nhưng đạo đế chăng đang sanh ở cõi ấy. Còn ở cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn ngoài ra, thì ở cõi ấy khổ đế đang sanh và đạo đế cũng đang sanh”.

– HAY LÀ ÐẠO ÐẾ ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[838] Tập đế đang sanh ở cõi nào thì đạo đế cũng đang sanh ở cõi ấy phải chăng?

“Ở cõi khổ, ở cõi ấy tập đế đang sanh nhưng đạo đế thì chẳng đang sanh ở cõi ấy. Còn ở cõi tứ uẩn ngũ uẩn ngoài ra thì ở cõi ấy tập đế đang sanh và đạo đế cũng đang sanh”.

– HAY LÀ ÐẠO ÐẾ ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ TẬP ÐẾ ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[839] Khổ đế đang sanh cho người nào ở cõi nào thì tập đế đang sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

(Phần NGƯỜI và phần NGƯỜI CÕI cần được giải rộng giống nhau).

[840] Khổ đế không đang sanh cho người nào thì tập đế không đang sanh cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

HAY LÀ TẬP ÐẾ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang sanh, trong thời bình nhựt vào sát na sanh của tâm ly ái, với người ấy tập đế không đang sanh nhưng khổ đế chẳng phải không đang sanh cho người ấy. Còn đối với tất cả người đang tử biệt trong thời bình nhật vào sát na diệt của tâm và ở cõi vô sắc và sát nơi người ấy sanh của tâm đạo (Magga) tâm quả (Phala), thì với người ấy tập đế không đang sanh và khổ đế cũng không đang sanh”.

[841] Khổ đế không đang sanh cho người nào thì đạo đế không đang sanh cho người ấy phải chăng?

Vào sát na sanh của tâm đạo ở cõi vô sắc, với người ấy khổ đế không đang sanh nhưng đạo đế chẳng phải không đang sanh cho người ấy. Còn đối với tất cả người đang tử biệt trong thời bình nhật vào sát na diệt của tâm trong cõi vô sắc sát nơi người ấy sanh của tâm quả, thì với người ấy khổ đế không đang sanh và đạo đế cũng không đang sanh”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang sanh, trong thời bình nhựt vào sát na sanh của tâm bất tương ưng đạo, với người ấy đạo đế không đang sanh nhưng khổ đế chẳng phải không đang sanh cho người ấy. Còn đối với tất cả người đang tử biệt, trong thời bình nhựt vào sát na diệt của tâm, trong cõi vô sắc vào sát na sanh của tâm quả, thì với người ấy đạo đế không đang sanh và khổ đế cũng không đang sanh”.

[842] Tập đế không đang sanh cho người nào thì đạo đế cũng không đang sanh cho người ấy phải chăng?

Vào sát na sanh của tâm đạo với người ấy tập đế không đang sanh nhưng đạo đế chẳng phải không đang sanh cho người ấy. Ðối với tất cả người đang tử biệt, vào sát na sanh của tâm ly ái và bất tương ưng đạo, đối với người đang nhập thiền diệt, người cõi vô tưởng, với các hạng ấy tập đế không đang sanh và đạo đế cũng không đang sanh”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TẬP ÐẾ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm ái, với người ấy đạo đế không đang sanh nhưng tập đế chẳng phải không đang sanh cho người ấy. Ðối với mọi người vào sát na diệt của tâm, vào sát na sanh của tâm bất tương ưng đạo, bất tương ưng ái, người đang nhập thiền diệt, người cõi vô tưởng thì với các người ấy đạo đế không đang sanh và tập đế cũng không đang sanh”.

[843] Khổ đế không đang sanh ở cõi nào thì tập đế không đang sanh ở cõi ấy phải chăng?

“Không có!”.

HAY LÀ TẬP ÐẾ KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðang sanh”

[844] Khổ đế không đang sanh ở cõi nào thì đạo đế cũng không đang sanh ở cõi ấy phải chăng?

“Không có!”.

HAY LÀ TẬP ÐẾ KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðang sanh”

[845] Tập đế không đang sanh ở cõi nào thì đạo đế cũng không đang sanh ở cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ TẬP ÐẾ KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi khổ, cõi ấy đạo đế không đang sanh nhưng tập đế chẳng phải không đang sanh ở cõi ấy; ở cõi vô tưởng thì cõi ấy đạo đế không đang sanh và tập đế cũng không đang sanh”.

[846] Khổ đế không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì tập đế không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

HAY LÀ TẬP ÐẾ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang sanh, vào sát na sanh của tâm bất tương ưng, ái trong thời bình nhựt, với người ấy ở cõi ấy tập đế không đang sanh nhưng khổ đế chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn với tất cả người đang tử biệt, vào sát na sanh của tâm đạo và tâm quả ở cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy tập đế không đang sanh và khổ đế cũng không đang sanh”.

[847] Khổ đế không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì đạo đế không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Vào sát na sanh của tâm đạo ở cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy khổ đế không đang sanh nhưng đạo đế chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với tất cả người đang tử biệt, vào sát na diệt của tâm trong thời bình nhựt, vào sát na sanh của tâm quả ở cõi vô sắc thì với người ấy ở cõi ấy khổ đế không đang sanh và đạo đế cũng không đang sanh”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang sanh, vào sát na sanh của tâm bất tương đạo trong thời bình nhựt, với người ấy ở cõi ấy đạo đế không đang sanh nhưng khổ đế chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với tất cả người đang tử biệt, vào sát na diệt của tâm trong thời bình nhựt, vào sát na sanh của tâm quả ở cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy đạo đế không đang sanh và khổ đế cũng không đang sanh”.

[848] Tập đế không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì đạo đế không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Vào sát na sanh của tâm đạo, với người ấy ở cõi ấy tập đế không đang sanh nhưng đạo đế chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na diệt của tâm đối với tất cả hạng người vào sát na sanh của tâm bất tương ưng ái, tâm bất tương ưng đạo, đối với người đang nhập thiền diệt, người cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy tập đế không đang sanh và đạo đế cũng không đang sanh”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ TẬP ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm ái, với người ấy ở cõi ấy đạo đế không đang sanh nhưng tập đế chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na diệt của tâm đối với tất cả hạng người, vào sát na sanh của tâm bất tương ưng đạo, bất tương ưng ái, đối với người đang nhập thiền diệt, đối với người cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy đạo đế không đang sanh và tập đế cũng không đang sanh”.

[849] Khổ đế từng sanh cho người nào thì tập đế từng sanh cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

HAY LÀ TẬP ÐẾ TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[850] Khổ đế từng sanh cho người nào thì đạo đế từng sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người chưa đắc đạo (Anabhisametavinām) với người ấy khổ đế từng sanh nhưng đạo đế chẳng từng sanh cho người ấy; Còn đối với người đã đắc đạo (Abbissametāvīnaṃ) thì với người ấy khổ đế từng sanh và đạo đế cũng từng sanh”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO … trùng …

“Phải rồi!”

[851] Tập đế từng sanh cho người nào thì đạo đế từng sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người chưa đắc đạo với người ấy tập đế từng sanh nhưng đạo đế chẳng từng sanh cho người ấy; còn đối với người đã đắc đạo thì với người ấy tập đế từng sanh và đạo đế cũng từng sanh”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO … trùng …

“Phải rồi!”

[852] Khổ đế từng sanh ở cõi nào … trùng …

Câu thuộc phần cõi (Yatthaka) đều giống nhau tất cả so với câu về cõi (Yatthaka) phần dưới chỉ khác nhau hệ thống (Tantinānākaranaṃ).

[853] Khổ đế từng sanh cho người nào ở cõi nào thì tập đế từng sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người cõi tịnh cư vào tâm thứ hai đang diễn tiến, đối với người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy khổ đế từng sanh nhưng tập đế chẳng từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; Còn đối với người cõi tứ uẩn người cõi ngũ uẩn hạng khác thì với người ấy ở cõi ấy khổ đế từng sanh và tập đế cũng từng sanh”.

HAY LÀ TẬP ÐẾ TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO … trùng …

“Phải rồi!”

[854] Khổ đế từng sanh cho người nào ở cõi nào thì đạo đế từng sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người cõi tịnh cư vào cái tâm đang diễn tiến lần thứ hai, đối với người chưa đắc đạo, đối với người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy khổ đế từng sanh nhưng đạo đế chẳng từng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người đã đắc đạo, thì với người ấy ở cõi ấy khổ đế từng sanh và đạo đế cũng từng sanh”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO … trùng…?

“Phải rồi!”

[855] Tập đế từng sanh cho người nào ở cõi nào thì đạo đế từng sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người cõi tịnh cư vào tâm đang bất thiện đang diễn tiến lần thứ hai, đối với người chưa đắc đạo, với người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người đã đắc đạo thì với người ấy ở cõi ấy tập đế từng sanh và đạo đế cũng từng sanh”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO ..ṬRÙNG…?

“Phải rồi!”

[856] Khổ đế không từng sanh cho người nào thì tập đế không từng sanh cho người ấy phải chăng?

“Không có!”

HAY LÀ TẬP ÐẾ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO … trùng …?

“Không có!”

[857] Khổ đế không từng sanh cho người nào thì đạo đế không từng sanh cho người ấy phải chăng?

“Không có!”

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng sanh”.

[858] Tập đế không từng sanh cho người nào thì đạo đế không từng sanh cho người ấy phải chăng?

“Không có!”

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TẬP ÐẾ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng sanh”

[859] Khổ đế không từng sanh ở cõi nào … trùng …

[860] Khổ đế không từng sanh cho người nào ở cõi nào thì tập đế không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

HAY LÀ TẬP ÐẾ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi tịnh cư vào tâm đang diễn tiến lần thứ hai, người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy tập đế không từng sanh nhưng khổ đế chẳng phải không từng sanh cho ngươì ấy ở cõi ấy. Còn đối với người đang sanh cõi tịnh cư thì với người ấy ở cõi ấy tập đế từng sanh và khổ đế cũng từng sanh”.

[861] Khổ đế không từng sanh cho người nào ở cõi nào thì đạo đế không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi tịnh cư vào cái tâm đang diễn tiến lần thứ hai, đối với người chưa đắc đạo, đối với người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy đạo đế không từng sanh nhưng khổ đế chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người đang sanh cõi tịnh cư, thì với người ấy ở cõi ấy đạo đế không từng sanh và khổ đế cũng không từng sanh”.

[862] Tập đế không từng sanh cho người nào ở cõi nào thì đạo đế không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TẬP ÐẾ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi tịnh cư vào cái tâm bất thiện đang diễn tiến lần thứ hai, đối với người chưa đắc đạo thì với người ấy ở cõi ấy đạo đế không từng sanh nhưng tập đế chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người cõi tịnh cư vào cái tâm đang diễn tiến lần thứ hai, đối với người cõi vô tưởng thì với người ấy ở cõi ấy đạo đế không từng sanh và tập đế cũng không từng sanh”.

[863] Khổ đế sẽ sanh cho người nào thì tập đế sẽ sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, đối với bậc A La Hán đối với bậc tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo(1) với người ấy khổ đế sẽ sanh nhưng tập đế chẳng phải sẽ sanh cho người ấy; còn đối với các hạng khác thì với họ khổ đế sẽ sanh và tập đế cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ TẬP ÐẾ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO … trùng…

“Phải rồi!”

[864] Khổ đế sẽ sanh cho người nào thì đạo đế sẽ sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, đối với bậc A La Hán và hạng người phàm phu mà sẽ không đắc đạo, với người ấy khổ đế sẽ sanh nhưng đạo đế sẽ chẳng sanh cho người ấy. Ðối với bậc tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo và những hạng khác mà sẽ đắc đạo, thì với người ấy khổ đế sẽ sanh và đạo đế cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO … trùng…

“Phải rồi!”

[865] Tập đế sẽ sanh cho người nào thì đạo đế sẽ sanh cho người ấy phải chăng?

“Những hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, với hạng ấy tập đế sẽ sanh nhưng đạo đế sẽ chẳng sanh cho người ấy. Còn những người mà sẽ đắc đạo, thì với người ấy khổ đế sẽ sanh và đạo đế cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TẬP ÐẾ SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Những hạng tiếp cận tâm mà sẽ đắc chí thượng đạo, với hạng ấy đạo đế sẽ sanh nhưng tập đế sẽ không sanh cho người ấy; còn những hạng khác mà sẽ đắc đạo thì với người ấy đạo đế sẽ sanh và tập đế cũng sẽ sanh”.

[866] Khổ đế sẽ sanh ở cõi nào … trùng …

[867] Khổ đế sẽ sanh cho người nào ở cõi nào thì tập đế sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc A La Hán, bậc tiếp cận tâm mà sẽ đắc chí thượng đạo, người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy khổ đế sẽ sanh nhưng tập đế sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi ngũ uẩn – cõi tứ uẩn hạng khác, thì với người ấy ở cõi ấy khổ đế sẽ sanh và tập đế cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ TẬP ÐẾ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO … trùng…

“Phải rồi!”

[868] Khổ đế sẽ sanh cho người nào ở cõi nào thì đạo đế sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc A La Hán, hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, người cõi khổ, người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy khổ đế sẽ sanh nhưng đạo đế sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn những hạng tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo và hạng khác mà sẽ đắc đạo thì với người ấy ở cõi ấy khổ đế sẽ sanh và đạo đế cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[869] Tập đế sẽ sanh cho người nào ở cõi nào thì đạo đế sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Người cõi khổ và hạng phàm phu sẽ không đắc đạo, với người ấy ở cõi ấy tập đế sẽ sanh nhưng đạo đế sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn những hạng mà sẽ đắc đạo, thì với người ấy ở cõi ấy tập đế sẽ sanh và đạo đế cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TẬP ÐẾ SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Những cậc tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ sanh nhưng tập đế sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn những hạng khác mà sẽ đắc đạo thì với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ sanh tập đế cũng sẽ sanh”.

[870] Khổ đế sẽ không sanh cho người nào thì tập đế sẽ không sanh cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

HAY LÀ TẬP ÐẾ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc A La Hán, bậc tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo với người ấy tập đế sẽ không sanh nhưng khổ đế chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy. Còn đối với bậc tối hậu tâm (Pachimacittasamangī)(1) với người ấy tập đế sẽ không sanh và khổ đế cũng sẽ không sanh”.

[871] Khổ đế sẽ không sanh cho người nào thì đạo đế sẽ không sanh cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc A La Hán và hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo; với hạng ấy đạo đế sẽ không sanh nhưng khổ đế chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy. Còn đối với bậc tối hậu tâm thì với hạng ấy đạo đế sẽ không sanh và khổ đế cũng sẽ không sanh”.

[872] Tập đế sẽ không sanh cho người nào thì đạo đế sẽ không sanh cho người ấy phải chăng?

“Những cậc tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo, với hạng ấy tập đế sẽ không sanh nhưng đạo đế chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy. Còn đối với bậc chí thượng đạo bậc A La Hán thì với hạng ấy tập đế sẽ không sanh và đạo đế cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TẬP ÐẾ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Những hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, với người ấy đạo đế sẽ không sanh nhưng tập đế chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy. Còn đối với bậc chí thượng đạo, bậc A La Hán, thì với người ấy đạo đế sẽ không sanh và tập đế cũng sẽ không sanh”.

[873] Khổ đế sẽ không sanh ở cõi nào … trùng …

[874] Khổ đế sẽ không sanh cho người nào ở cõi nào thì tập đế sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

HAY LÀ TẬP ÐẾ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc A La Hán, bậc tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo, người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy tập đế sẽ không sanh nhưng khổ đế chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với bậc tối hậu tâm thì với người ấy ở cõi ấy tập đế sẽ không sanh và khổ đế cũng sẽ không sanh”.

[875] Khổ đế sẽ không sanh cho người nào ở cõi nào thì đạo đế sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc A La Hán, hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, người cõi khổ, người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ không sanh nhưng khổ đế chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với bậc tối hậu tâm thì với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ không sanh và khổ đế cũng sẽ không sanh”.

[876] Tập đế sẽ không sanh cho người nào ở cõi nào thì đạo đế sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Bậc tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy ở cõi ấy tập đế sẽ không sanh nhưng đạo đế chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với bậc chí thượng đạo, bậc A La Hán, người cõi vô tưởng thì với người ấy ở cõi ấy tập đế sẽ không sanh và đạo đế cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TẬP ÐẾ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi khổ, và hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ không sanh nhưng tập đế chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với bậc chí thượng đạo, bậc A La Hán, người cõi vô tưởng thì với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ không sanh và tập đế cũng sẽ không sanh”.

[877] Khổ đế đang sanh cho người nào thì tập đế sẽ từng sanh cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

HAY LÀ TẬP ÐẾ TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, trong thời bình nhựt, vào sát na diệt của tâm, ở cõi vô sắc vào sát na sanh của tâm đạo và tâm quả, với người ấy tập đế từng sanh nhưng khổ đế thì chẳng đang sanh cho người ấy, còn đối với tất cả người đang sanh trong thời bình nhựt vào sát na sanh của tâm, với người ấy tập đế từng sanh và khổ đế cũng đang sanh”.

[878] Khổ đế đang sanh cho người nào thì đạo đế từng sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người chưa đắc đạo đang sanh, trong thời bình nhựt, vào sát na sanh của tâm, với người ấy khổ đế đang sanh nhưng tập đế chẳng phải từng sanh cho người ấy. Ðối với người đắc đạo đang sanh(1) vào sát na sanh của tâm trong thời bình nhựt, với người ấy khổ đế đang sanh và đạo đế cũng từng sanh”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đã đắc đạo đang tử biệt, vào sát na diệt của tâm trong thời bình nhựt (đối với người ấy) vào sát na sanh của tâm đạo và tâm quả của cõi vô sắc, với người ấy đạo đế từng sanh nhưng khổ đế chẳng đang sanh cho người ấy. Còn đối với người đã đắc đạo, và sát na sanh của tâm trong thời bình nhựt (đối với người ấy) với họ, đạo đế từng sanh và khổ đế cũng đang sanh”.

[879] Tập đế đang sanh cho người nào thì đạo đế từng sanh cho người ấy phải chăng?

“Vào sát na sanh của tâm ái đối với người chưa đắc đạo, với người ấy tập đế đang sanh nhưng đạo đế chẳng từng sanh cho người ấy. Còn vào sát na sanh của tâm ái đối với người đã đắc đạo(1), với người ấy tập đế đang sanh và đạo đế cũng từng sanh”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TẬP ÐẾ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm ái đối với người đã đắc đạo, vào cái tâm bất tương ái đang diễn tiến (của bậc thánh) đối với bậc đang nhập diệt, với người ấy đạo đế từng sanh nhưng tập đế chẳng đang sanh cho người ấy. Vào sát na sanh của tâm ái đối với bậc đã đắc đạo, thì với người ấy đạo đế từng sanh và tập đế cũng đang sanh”.

[880] Khổ đế đang sanh ở cõi nào … trùng …

Phần thuộc về cõi (Yatthaka) tất cả đều giống nhau.

[881] Khổ đế đang sanh cho người nào ở cõi nào thì tập đế từng sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Vào sát na sanh của tâm hóa sanh bậc tinh cư, người đang sanh cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy khổ đế đang sanh nhưng tập đế chẳng từng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na sanh của tâm diễn tiến cho người nương sanh cõi tứ uẩn, ngũ uẩn hạng khác, thì với người ấy ở cõi ấy khổ đế đang sanh và tập đế cũng từng sanh”.

HAY LÀ TẬP ÐẾ TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang tử biệt cõi tứ uẩn, ngũ uẩn, vào sát na diệt của tâm bình nhựt, vào sát na sanh của tâm đạo và tâm quả ở cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy tập đế từng sanh nhưng khổ đế chẳng đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người đang sanh cõi tứ uẩn, ngũ uẩn, vào sát na sanh của tâm bình nhựt, với người ấy ở cõi ấy tập đế từng sanh và khổ đế cũng đang sanh”.

[882] Khổ đế đang sanh cho người nào ở cõi nào thì đạo đế từng sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Vào sát na sanh của tâm hóa sanh bậc tinh cư, hạng chưa đắc đạo đang sanh vào sát na sanh của tâm bình nhựt, hạng đang sanh cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy khổ đế đang sanh nhưng đạo đế chẳng từng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với hạng đã đắc đạo đang sanh vào sát na sanh của tâm bình nhựt thì với người ấy ở cõi ấy khổ đế đang sanh và đạo đế cũng từng sanh”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với hạng đã đắc đạo đang tử biệt vào sát na diệt của tâm bình nhựt, vào sát na sanh của tâm đạo và tâm quả ở cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy đạo đế từng sanh nhưng khổ đế chẳng đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với hạng đã đắc đạo đang sanh, vào sát na sanh của tâm bình nhựt, với người ấy ở cõi ấy đạo đế từng sanh và khổ đế cũng đang sanh”.

[883] Tập đế đang sanh cho người nào ở cõi nào thì đạo đế từng sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Vào sát na sanh của tâm ái đối với hạng chưa đắc đạo, với người ấy ở cõi ấy tập đế đang sanh nhưng khổ đế chẳng từng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na sanh của tâm ái đối với người đã đắc đạo thì với người ấy ở cõi ấy tập đế đang sanh và đạo đế cũng từng sanh”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TẬP ÐẾ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm ái đối với người đã đắc đạo, vào cái tâm bất tương ưng ái đang diễn tiến, với người ấy ở cõi ấy đạo đế từng sanh nhưng tập đế chẳng đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na sanh của tâm ái đối với người đã đắc đạo thì với người ấy ở cõi ấy đạo đế từng sanh và tập đế cũng đang sanh”.

[884] Khổ đế không đang sanh cho người nào thì tập đế không từng sanh cho người ấy phải chăng?

“Từng sanh”

HAY LÀ TẬP ÐẾ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

[885] Khổ đế không đang sanh cho người nào thì đạo đế không từng sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người đã đắc đạo đang tử biệt, vào sát na diệt của tâm bình nhựt, vào sát na sanh của tâm đạo tâm quả ở cõi vô sắc, với người ấy khổ đế không đang sanh nhưng đạo đế chẳng phải không từng sanh cho người ấy; còn đối với người chưa đắc đạo đang tử biệt, vào sát na diệt của tâm thời bình nhựt thì với người ấy khổ đế không đang sanh và đạo đế không từng sanh”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người chưa đắc đạo đang sanh vào sát na sanh của tâm thời bình nhựt, với người ấy đạo đế không từng sanh nhưng khổ đế chẳng phải không đang sanh cho người ấy. Còn đối với người chưa đắc đạo đang tử biệt, vào sát na diệt của tâm thời bình nhựt thì với người ấy đạo đế không từng sanh và khổ đế không đang sanh”.

[886] Tập đế không đang sanh cho người nào thì đạo đế không từng sanh cho người ấy phải chăng?

“Vào sát na diệt của tâm ái đối với người đã đắc đạo, vào cái tâm bất tương ưng ái đang diễn tiến, đối với người đang nhập thiền diệt, với người ấy tập đế không đang sanh nhưng đạo đế chẳng không từng sanh cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm ái, vào cái tâm bất tương ưng ái đang diễn tiến đối với hạng chưa đắc đạo, đối với người cõi vô tưởng, với người ấy tập đế không đang sanh và đạo đế cũng không từng sanh”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TẬP ÐẾ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm ái đối với người chưa đắc đạo, với người ấy đạo đế không từng sanh nhưng tập đế chẳng phải không đang sanh cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm ái, vào cái tâm bất tương ưng ái đang diễn tiến đối người chưa đắc đạo, đối với người cõi vô tưởng, thì với người ấy đạo đế không từng sanh và tập đế cũng không đang sanh”

[887] Khổ đế không đang sanh ở cõi nào … trùng …

[888] Khổ đế không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì tập đế không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang tử biệt cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn, vào sát na diệt của tâm thời bình nhựt (các cõi ấy) vào sát na sanh của tâm đạo và tâm quả ở cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy khổ đế không đang sanh nhưng tập đế chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na diệt của tâm hóa sanh bậc tịnh cư, người đang tử biệt cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy khổ đế không đang sanh và tập đế không từng sanh”.

HAY LÀ TẬP ÐẾ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm hóa sanh bậc tịnh cư, người đang san cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy tập đế không từng sanh nhưng khổ đế chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; Vào sát na diệt của tâm hóa sanh bậc tịnh cư, người đang tử biệt cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy tập đế không từng sanh và khổ đế cũng không đang sanh”.

[889] Khổ đế không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì đạo đế không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đã đắc đạo đang tử biệt, vào sát na diệt của tâm thời bình nhựt, vào sát na sanh của tâm đạo và tâm quả ở cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy khổ đế không đang sanh nhưng đạo đế chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na diệt của tâm hóa sanh bậc tịnh cư, người chưa đắc đạo đang tử biệt, vào sát na diệt của tâm thời bình nhựt, người đang tử biệt cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy khổ đế không đang sanh và đạo đế cũng không từng sanh”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm hóa sanh bậc tịnh cư, đối với người chưa đắc đạo đang sanh, vào sát na sanh của tâm thời bình nhựt, người đang sanh cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy đạo đế không từng sanh nhưng khổ đế chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na diệt của tâm hóa sanh bậc tịnh cư, đối với người chưa đắc đạo đang tử biệt, vào sát na diệt của tâm thời bình nhựt, người đang tử biệt cõi vô tưởng thì với người ấy ở cõi ấy đạo đế không từng sanh và khổ đế cũng không đang sanh”.

[890] Tập đế không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì đạo đế không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Vào sát na diệt của tâm ái và vào cái tâm bất tương ưng ái đang diễn tiến đối với bậc đã đắc đạo, với người ấy ở cõi ấy tập đế không đang sanh nhưng đạo đế chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Vào cái tâm đang diễn tiến lần thứ hai của bậc tịnh cư, vào sát na diệt của tâm ái và cái tâm bất tương ưng ái đang diễn tiến của người chưa đắc đạo, người ở cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy tập đế không đang sanh và đạo đế cũng không từng sanh”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TẬP ÐẾ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm ái đối với người chưa đắc đạo, với người ấy ở cõi ấy đạo đế không từng sanh nhưng tập đế chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Vào cái tâm đang diễn tiến lần thứ hai của bậc tịnh cư, vào sát na diệt của tâm ái và cái tâm bất tương ưng ái đang diễn tiến của người chưa đắc đạo, người nương cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy đạo đế không từng sanh và tập đế cũng không đang sanh”.

[891] Khổ đế đang sanh cho người nào thì tập đế sẽ sanh cho người ấy phải chăng?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm bậc A La Hán, vào sát na sanh của tâm bậc mà tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy ở khổ đế đang sanh nhưng tập đế sẽ chẳng sanh cho người ấy. Còn đối với hạng đang sanh khác, vào sát na sanh của tâm thời bình nhựt thì với người ấy khổ đế đang sanh và tập đế cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ TẬP ÐẾ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử, người trong thời bình nhựt vào sát na sanh của tâm, người cõi vô sắc vào sát na sanh của tâm đạo và tâm quả, với người ấy tập đế sẽ sanh nhưng khổ đế thì không đang sanh cho người ấy. Còn đối với tất cả người đang sanh, người trong thời bình nhựt vào sát na sanh của tâm với người ấy tập đế sẽ sanh và khổ đế cũng đang sanh”.

[892] Khổ đế đang sanh cho người nào thì đạo đế sẽ sanh cho người ấy phải chăng?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm bậc A La Hán, người đang sanh và hạng phàm phu sẽ không đắc đạo, người trong thời bình nhựt vào sát na sanh của tâm, với người ấy, khổ đế đang sanh nhưng đạo đế sẽ chẳng sanh cho người ấy. Vào sát na sanh của tâm bậc mà tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo, người đang sanh là những hạng mà sẽ đắc đạo, người trong thời bình nhựt, vào sát nơi người ấy sanh của tâm thì với người ấy khổ đế đang sanh và đạo đế cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm bậc mà đang tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo, người đang tử biệt là hạng mà sẽ đắc đạo, người trong thời bình nhựt vào sát na diệt của tâm người ở cõi vô sắc, sát na sanh của tâm đạo và tâm quả, với người ấy đạo đế sẽ sanh nhưng khổ đế thì không đang sanh cho người ấy. Vào sát na sanh của tâm bậc mà tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo, người đang sanh là hạng mà sẽ đắc đạo, người trong thời bình nhựt vào sát na sanh của tâm, thì với người ấy đạo đế sẽ sanh và khổ đế cũng đang sanh”.

[893] Tập đế đang sanh cho người nào thì đạo đế sẽ sanh cho người ấy phải chăng?

“Vào sát na sanh của tâm ái đối với hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, với người ấy tập đế đang sanh nhưng đạo đế sẽ chẳng sanh cho người ấy. Vào sát na sanh của tâm ái đối với hạng mà sẽ đắc đạo, thì với người ấy tập đế đang sanh và đạo đế cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TẬP ÐẾ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm bậc mà tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm ái và vào cái tâm bất tương ưng ái đang diễn tiến, đối với những hạng mà sẽ đắc đạo, người đang nhập thiền diệt, người cõi vô tưởng, với người ấy đạo đế sẽ sanh nhưng tập đế chẳng đang sanh cho người ấy. Vào sát na sanh của tâm ái đối với người mà sẽ đắc đạo, thì với người ấy đạo đế sẽ sanh và tập đế cũng đang sanh”.

[894] Khổ đế đang sanh ở cõi nào … trùng …

Ở phần cõi (Yatthakaṃ) cần sắp giống như phần người cõi (Yassaya-tthakaṃ).

[895] Khổ đế đang sanh cho người nào ở cõi nào thì tập đế sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm bậc A La Hán, vào sát na sanh của tâm bậc mà tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo, người đang sanh cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy khổ đế đang sanh nhưng tập đế sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Ðối với những hạng khác đang sanh cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm, thì với người ấy ở cõi ấy khổ đế đang sanh và tập đế cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ TẬP ÐẾ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang tử biệt cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, người trong thời bình nhựt vào sát na diệt của tâm, người ở cõi vô sắc vào sát na sanh của tâm đạo và tâm quả, với người ấy ở cõi ấy tập đế sẽ sanh nhưng khổ đế chẳng đang sanh cho người ấy cõi ấy đến với người đang sanh cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn người trong trong thời bình nhựt vào sát na sanh của tâm, thì với người ấy ở cõi ấy, tập đế sẽ sanh và khổ đế cũng đang sanh”

[896] Khổ đế đang sanh cho người nào ở cõi nào thì đạo đế sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm bậc A La Hán, người đang sanh là hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm, người đang sanh cõi khổ và cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy khổ đế đang sanh nhưng đạo đế sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy; vào sát na sanh của tâm bậc mà tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo, người đang sanh là những hạng mà sẽ đắc đạo, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm, với người ấy ở cõi ấy khổ đế đang sanh và đạo đế cũng sẽ sanh”

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm bậc mà tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo, người đang tử biệt là những hạng mà sẽ đắc đạo, người đang tử biệt mà sẽ đắc đạo, người trong thời bình nhật vào sát na diệt của tâm, người ở cõi vô sắc, vào sát nơi người ấy sanh của tâm đạo và tâm quả, với người ấy ở cõi ấy đạo sẽ sanh nhưng khổ đế chẳng phải đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na sanh của tâm bậc mà tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo, người đang sanh là những hạng mà sẽ đắc đạo, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm, với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ sanh và khổ đế cũng đang sanh”.

[897] Tập đế đang sanh cho người nào ở cõi nào thì đạo đế sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang cõi khổ, vào sát na sanh của tâm ái đối với hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, với người ấy ở cõi ấy tập đế đang sanh nhưng đạo đế sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na sanh của tâm ái đối với bậc mà sẽ đắc đạo, thì với người ấy ở cõi ấy tập đế đang sanh và đạo đế cũng sẽ

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TẬP ÐẾ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm bậc mà tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm ái đối với hạng mà sẽ đắc đạo, vào cái tâm bất tương ưng ái đang hiện hành của bậc sẽ đắc đạo, với người ấy ở cõi ấy đạo sẽ sanh nhưng tập đế không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na sanh của tâm ái đối với hạng mà sẽ đắc đạo, thì với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ sanh và tập đế cũng đang sanh”.

[898] Khổ đế không đang sanh cho người nào thì tập đế sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người trong thời bình nhật vào sát na diệt của tâm, người ở cõi vô sắc vào sát na sanh của tâm đạo và tâm quả, với người ấy khổ đế không đang sanh nhưng tập đế chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy. Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm, Bậc A La Hán vào sát nơi người ấy diệt của tâm bậc mà tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo, người ở cõi vô sắc vào sát na sanh của tâm đạo và tâm quả, thì với người ấy khổ đế không đang sanh và tập đế cũng sẽ không sanh”

– HAY LÀ TẬP ÐẾ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm bậc A La Hán, vào sát na sanh của tâm bậc mà tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy tập đế sẽ không sanh nhưng khổ đế chẳng phải không đang sanh cho người ấy; vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm bậc A La Hán, vào sát na diệt của tâm bậc mà tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo, người ở cõi vô sắc vào sát na sanh của tâm đạo và tâm quả, thì với người ấy tập đế sẽ không sanh và khổ đế cũng không đang sanh”.

[899] Khổ đế không đang sanh cho người nào thì đạo đế sẽ không sanh cho người ấy phải chăng?

“Vào sát na diệt của tâm mà tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo, với người đang tử biệt là hạng mà sẽ đắc đạo, người trong thời bình nhật vào sát na diệt của tâm, người ở cõi vô sắc vào sát na sanh của tâm đạo và tâm quả, với người ấy khổ đế không đang sanh nhưng đạo đế chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy. Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm bậc A La Hán, đối với người đang tử biệt là hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, người trong thời bình nhật vào sát na diệt của tâm, người ở cõi vô sắc vào sát na sanh của tâm đạo và tâm quả thì với người ấy khổ đế không đang sanh và đạo đế cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm bậc A La Hán, đối với người đang sanh là hạng còn đối với hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, người trong thời bình nhật vào sát nơi người ấy sanh của tâm, với người ấy đạo đế sẽ không sanh nhưng khổ đế chẳng phải không đang sanh cho người ấy; vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm bậc A La Hán, đối với người đang tử biệt là hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, người trong thời bình nhật vào sát nơi người ấy diệt của tâm, người ấy ở cõi vô sắc vào sát na sanh của tâm đạo và tâm quả, thì với người ấy đạo đế sẽ không sanh và khổ đế cũng không đang sanh”.

[900] Tập đế không đang sanh cho người nào thì đạo đế sẽ không sanh cho người ấy phải chăng?

“Vào sát na sanh của tâm bậc mà tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm ái và vào cái tâm bất tương ưng ái đang diễn tiến của hạng mà sẽ đắc đạo, đối với bậc nhập thiền diệt, đối với bậc vô tưởng, với người ấy tập đế không đang sanhnhưng đạo đế chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy. Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc A La Hán, vào sát na diệt của tâm ái và vào cái tâm bất tương ưng ái đang diễn tiến đối với hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, đối với các bậc đang nhập thiền diệt, đối với bậc vô tưởng, với người ấy tập đế không đang sanh và đạo đế cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TẬP ÐẾ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm ái đối với hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, với người ấy đạo đế sẽ không sanh nhưng tập đế chẳng phải không đang sanh cho người ấy. Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc A La Hán, vào sát na diệt của tâm ái và vào cái tâm bất tương ưng ái đang diễn tiến của hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, đối với bậc nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, với người ấy đạo đế sẽ không sanh và tập đế cũng không đang sanh”…

[901] Khổ đế không đang sanh ở cõi nào … trùng …

[902] Khổ đế không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì tập đế sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang tử biệt cõi tứ uẩn – cõi ngũ uẩn, người thời bình nhật vào sát na diệt của tâm, người cõi vô sắc vào sát na sanh của tâm đạo và tâm quả, với người ấy ở cõi ấy khổ đế không đang sanh nhưng tập đế chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm bậc A La Hán, vào sát na diệt của tâm bậc mà tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo, người ở cõi vô sắc vào sát na sanh của tâm đạo và tâm quả, đối với người đang tử biệt cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy khổ đế không đang sanh và tập đế cũng sẽ không sanh”.

– HAY LÀ TẬP ÐẾ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm bậc A La Hán vào sát na sanh của tâm bậc mà tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo, bậc đang sanh cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy tập đế sẽ không sanh nhưng khổ đế chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm bậc A La Hán, vào sát na diệt của tâm bậc mà tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo người ở cõi vô sắc vào sát na sanh của tâm đạo và tâm quả, đối với bậc đang tử biệt cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy tập đế sẽ không sanh và khổ đế cũng không đang sanh”.

[903] Khổ đế không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì đạo đế sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Vào sát na diệt của tâm bậc mà tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo, người đang tử biệt là hạng mà sẽ đắc đạo, người trong thời bình nhật vào sát na diệt của tâm người ở cõi nào vô sắc vào sát nơi người ấy sanh của tâm đạo và tâm quả, với người ấy ở cõi ấy khổ đế không đang sanh nhưng đạo đế chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm bậc A La Hán, người đang tử biệt là hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, người trong thời bình nhật vào sát na diệt của tâm, người ở cõi vô sắc vào sát na sanh của tâm đạo và tâm quả, người đang tử biệt cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy khổ đế không đang sanh và đạo đế cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm bậc A La Hán, vào sát na sanh của hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm, người đang sanh cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ không sanh nhưng khổ đế chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, vào sát na diệt của tâm bậc A La Hán, người đang tử biệt là hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, người trong thời bình nhật vào sát na diệt của tâm, người ở cõi vô sắc vào sát na sanh của tâm đạo và tâm quả, người đang tử biệt cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ không sanh và khổ đế cũng không đang sanh”.

[904] Tập đế không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì đạo đế sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Vào sát na sanh của tâm bậc mà tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo, vào sát diệt của tâm ái và vào cái tâm bất tương ưng ái đang diễn tiến đối với hạng mà sẽ đắc đạo, với người ấy ở cõi ấy tập đế không đang sanh nhưng đạo đế chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy. Ðối với bậc chí thượng đạo A La Hán, vào sát na diệt của tâm ái và vào cái tâm bất tương ưng ái đang diễn tiến đối với hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, đối với bậc vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy tập đế không đang sanh và đạo đế cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TẬP ÐẾ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối Với người cõi khổ, đối với hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, vào sát na sanh của tâm ái, với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ không sanh nhưng tập đế chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc A La Hán, vào sát nơi người ấy diệt của tâm ái và vào cái tâm bất tương ưng ái đang diễn tiến của hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, đối với người cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ không sanh và tập đế cũng không đang sanh”.

[905] Khổ đế từng sanh cho người nào thì tập đế sẽ sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với bậc chí thượng đạo; bậc A La Hán, bậc tiếp cận tâm mà sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy khổ đế từng sanh nhưng tập đế sẽ không sanh cho người ấy. Ðối với các hạng khác, với người ấy khổ đế từng sanh và tập đế cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ TẬP ÐẾ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[906] Khổ đế từng sanh cho người nào thì đạo đế sẽ không sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với bậc chí thượng đạo; bậc A La Hán và hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, với người ấy khổ đế từng sanh nhưng đạo đế sẽ chẳng sanh cho người ấy. Bậc tiếp cận tâm mà sẽ đắc chí thượng đạo vào sát na sanh của tâm và hạng mà sẽ đắc đạo, với người ấy khổ đế từng sanh và đạo đế cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO … trùng …

“Phải rồi!”

[907] Tập đế từng sanh cho người nào thì đạo đế sẽ sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với bậc chí thượng đạo; bậc A La Hán và hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, với người ấy tập đế từng sanh nhưng đạo đế sẽ không sanh cho người ấy. Bậc tiếp cận tâm mà sẽ đắc chí thượng đạo và hạng người mà sẽ đắc đạo, với người ấy tập đế từng sanh và đạo đế cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO … trùng …

“Phải rồi!”

[908] Khổ đế từng sanh ở cõi nào… trùng …

[909] Khổ đế từng sanh cho người nào ở cõi nào thì tập đế sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với bậc chí thượng đạo; bậc A La Hán, bậc tiếp cận tâm mà sẽ đắc chí thượng đạo, người ở cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy khổ đế từng sanh nhưng tập đế sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy. Ðối với hạng người khác ở cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy khổ đế từng sanh và tập đế cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ TẬP ÐẾ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang sanh cõi tịnh cư, với người ấy ở cõi ấy tập đế sẽ sanh nhưng khổ đế chẳng từng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Ðối với hạng khác ở cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn thì với người ấy ở cõi ấy tập đế sẽ sanh khổ đế cũng từng sanh”.

[910] Khổ đế không từng sanh cho người nào ở cõi nào thì đạo đế sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc A La Hán, hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, người cõi khổ, người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy khổ đế từng sanh đạo đế sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy, bậc tiếp cận tâm sẽ đắc chí thượng đạo, thì với người ấy ở cõi ấy khổ đế từng sanhvà đạo đế cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang sanh cõi tịnh cư, với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ sanh nhưng khổ đế chẳng từng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na sanh của tâm bậc tiếp cận tâm mà sẽ đắc chí thượng đạo và những hạng mà sẽ đắc đạo, thì người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ sanh và khổ đế cũng từng sanh”.

[911] Tập đế từng sanh cho người nào ở cõi nào thì đạo đế sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc A La Hán, hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, người cõi khổ, với người ấy ở cõi ấy tập đế từng sanh nhưng đạo đế sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na sanh của tâm bậc tiếp cận tâm mà sẽ đắc chí thượng đạo và những hạng mà sẽ đắc đạo, thì với người ấy ở cõi ấy tập đế từng sanh và đạo đế cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TẬP ÐẾ TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào cái tâm đang diễn tiến lần thứ hai của bậc tịnh cư, với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ sanh nhưng tập đế chẳng từng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na sanh của tâm đạo tiếp cận tâm mà sẽ đắc chí thượng đạo, và những hạng mà sẽ đắc đạo, thì với người ấy ở cõi ấy đạo đế sẽ sanh và tập đế cũng từng sanh”.

[912] Khổ đế không từng sanh cho người nào thì tập đế sẽ không sanh cho người ấy phải chăng?

“Không có!”

HAY LÀ TẬP ÐẾ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng sanh!”

[913] Khổ đế không từng sanh cho người nào thì đạo đế sẽ không sanh cho người ấy phải chăng?

“Không có!”

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHỔ ÐẾ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng sanh!”

[914] Tập đế không từng sanh cho người nào thì đạo đế sẽ không sanh cho người ấy phải chăng?

“Không có!”

HAY LÀ ÐẠO ÐẾ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TẬP ÐẾ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng sanh!”

(1) Yassa cittassa anantarā aggamaggam patilabhissanti ở đây chỉ cho vị tam quả A Na Hàm ở giai đoạn tâm lộ sanh gần kề tâm tứ đạo (Arahattamagga = aggamagga), tức là các tâm manodvāra-vajjana, parikamma, upacāra, anulomavodana trong lộ tâm đắc tứ đạo. ND.

(1) Bậc tối hậu tâm, ở đây chỉ cho bậc A La Hán đang viên tịch, tức là vào sát na tâm tử của vị A La Hán.

(1) Ở đây, người đã đắc đạo mà còn sanh tức là chỉ cho bậc thánh hữu học (Sekhā).

(1) Ở đây, bậc thánh còn tâm ái tức là chỉ cho bậc thánh hữu học (Sekhā).

-ooOoo-

 

 

 

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *