1. HÀNH SONG (SANKHĀRAYAMAKAṂ) – tiếp theo

[1123] KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm không có tầm tứ, với người ấy khẩu hành không đang diệt nhưng tâm hành chẳng phải không đang diệt cho người ấy. Còn vào sát sanh của tâm đối với tất cả người, lại đối với bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, thì với người ấy khẩu hành không đang diệt và tâm hành cũng không đang diệt”.

HAY LÀ TÂM HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY THÌ KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

[1124] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG … trùng…

[1125] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tầm tứ không có hơi thở vô ra, với người ấy ở cõi ấy thân hành không đang diệt nhưng khẩu hành chẳng phải không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát sanh của tâm đối với tất cả người, vào sát na diệt của tâm vô tầm vô tứ không có hơi thở vô ra đối với bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy thân hành không đang diệt và khẩu hành cũng không đang diệt”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO … trùng…

Phần NGƯỜI (Yassakaṃ) và phần NGƯỜI CÕI (Yassyatthakaṃ) cần giải rộng giống nhau. Nhưng trong phần NGƯỜI CÕI không nên lập luận rằng: “Ðối với bậc đang nhập thiền diệt”.

[1126] THÂN HÀNH TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG “

“Phải rồi”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO … trùng…

Trong phần SANH (Uppādavāra) các câu hỏi thuộc quá khứ cả về người và người cõi, câu xuôi câu ngược, được phân tích như thế nào trong phần diệt (Nirodhavāra) cũng cần được phân tích như vậy, không có điểm sai khác.

[1127] THÂN HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chót đối với người cõi dục giới, đối với bậc mà tiếp cận tâm sẽ sanh khởi tâm chót của người cõi dục giới, đối với người kiếp chót ở cõi sắc giới, cõi vô sắc giới đối với người đang tử biệt là người mà sẽ sanh lên cõi sắc giới và vô sắc giới rồi viên tịch, với người ấy khẩu hành sẽ diệt nhưng thân hành sẽ chẳng diệt cho người ấy. Còn đối với các hạng khác thì khẩu hành sẽ diệt và thân hành cũng sẽ diệt cho họ”.

[1128] THÂN HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chót đối với người cõi dục giới, lại đối với bậc tiếp cận tâm sẽ sanh khởi tâm chót của người dục giới, đối với người kiếp chót ở cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, với người đang tử biệt là người mà sẽ sanh lên cõi sắc giới và vô sắc giới rồi viên tịch, với người ấy tâm hành sẽ diệt nhưng thân hành sẽ chẳng diệt cho người ấy. Còn đối với các hạng khác thì tâm hành sẽ diệt và thân hành cũng sẽ diệt”.

[1129] KHẨU HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chót vô tầm vô tứ, bậc tiếp cận tâm sẽ sanh khởi tâm chót vô tầm vô tứ, với người ấy tâm hành sẽ diệt nhưng khẩu hành sẽ chẳng diệt cho người ấy. Còn đối với các hạng khác thì tâm hành sẽ diệt và khẩu hành cũng sẽ diệt”.

[1130] THÂN HÀNH SẼ DIỆT Ở CÕI NÀO … trùng …

[1131] THÂN HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc đang nhập nhị thiền, tam thiền, với người ấy ở cõi ấy thân hành sẽ diệt nhưng khẩu hành sẽ chẳng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với bậc đang nhập sơ thiền, đối với người cõi dục giới, thì với người ấy ở cõi ấy thân hành sẽ diệt và khẩu hành cũng sẽ diệt”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chót đối với người cõi dục giới, bậc tiếp cận tâm sẽ sanh khởi tâm chót đối với người cõi dục giới, lại đối với người cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ diệt nhưng thân hành sẽ chẳng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Ðối với bậc đang nhập sơ thiền, đối với người cõi dục giới hạng khác, thì người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ diệt và thân hành cũng sẽ diệt”.

[1132] THÂN HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chót đối với người cõi dục giới, lại đối với bậc tiếp cận tâm sẽ sanh khởi tâm chót đối với người cõi dục giới, lại đối với bậc đang nhập tứ thiền, người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ diệt nhưng thân hành sẽ chẳng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Ðối với bậc đang nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, đối với người cõi dục giới hạng khác thì với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ diệt và thân hành cũng sẽ diệt”.

[1133] KHẨU HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chót vô tầm vô tứ, bậc tiếp cận tâm sẽ sanh khởi tâm chót vô tầm vô tứ, bậc đang nhập nhị thiền tam thiền tứ thiền, với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ diệt nhưng khẩu hành sẽ chẳng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với bậc đang nhập sơ thiền, với người cõi dục giới, với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới hạng khác, thì với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ diệt và khẩu hành cũng sẽ diệt”.

[1134] TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chót đối với người cõi dục giới, bậc tiếp cận tâm sẽ sanh khởi tâm chót đối với người cõi dục giới, lại đối với người kiếp chót ở cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, đối với người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi vô sắc giới rồi viên tịch, với người ấy thân hành sẽ không diệt nhưng khẩu hành chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chót hữu tầm hữu tứ, với bậc tối hậu tâm vô tầm vô tứ, bậc tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót vô tầm vô tứ, thì với người ấy thân hành sẽ không diệt và khẩu hành cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

[1135] THÂN HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chót đối với người cõi dục giới, bậc tiếp cận tâm sẽ sanh khởi tâm chót đối với người cõi dục giới, người kiếp chót ở cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi sắc giới và cõi vô sắc giới rồi viên tịch, với người ấy thân hành sẽ không diệt nhưng tâm hành chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chót, thì với người ấy thân hành sẽ không diệt và tâm hành cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

[1136] KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chót vô tầm vô tứ, với người tiếp cận tâm sẽ sanh khởi tâm chót vô tầm vô tứ, với người ấy khẩu hành sẽ không diệt nhưng tâm hành chắng phải sẽ không diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chót, thì với người ấy khẩu hành sẽ không diệt và tâm hành cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

[1137] THÂN HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT Ở CÕI NÀO … trùng …

[1138] THÂN HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chót đối với người cõi dục giới, bậc tiếp cận tâm sẽ sanh khởi tâm chót đối với người cõi dục giới, với người cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy thân hành sẽ không diệt nhưng khẩu hành chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chót hữu tầm hữu tứ, với bậc tối hậu tâm vô tầm vô tứ, với người tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót vô tầm vô tứ, với bậc đang nhập tứ thiền, với bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy thân hành sẽ không diệt và khẩu hành cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc đang nhập nhị thiền, tam thiền, với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ không diệt nhưng thân hành chẳng phải sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chót hữu tầm hữu tứ, đối với người tối hậu tâm vô tầm vô tứ, với người tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót vô tầm vô tứ, với bậc đang nhập tứ thiền, với bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ không diệt và thân hành cũng sẽ không diệt”.

[1139] THÂN HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chót đối với người cõi dục giới, với người tiếp cận tâm sẽ sanh khởi tâm chót đối với người cõi dục giới, đối với bậc đang nhập tứ thiền, với người cõi sắc giới, với người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy, thân hành sẽ không diệt nhưng tâm hành chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chót, người cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy thân hành sẽ không diệt và tâm hành cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG

“Phải rồi”

[1140] KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chót vô tâm vô tứ, với người tiếp cận tâm sẽ sanh khởi tâm chót vô tầm vô tứ, với bậc đang nhập nhị thiền tam thiền tứ thiền, với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ không diệt nhưng tâm hành chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chót, bậc vô tưởng thì với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ không diệt và tâm hành cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

[1141] THÂN HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO NÀO THÌ THÂN HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm đối với tất cả người, vào sát na diệt của tâm không có hơi thở vô ra, bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, với người ấy khẩu hành từng diệt nhưng thân hành chẳng phải đang diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của hơi thở vô ra, thì với người ấy khẩu hành từng diệt và thân hành cũng đang diệt”.

[1142] THÂN HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

HAY LÀ TÂM HÀNH TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO NÀO THÌ THÂN HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm đối với tất cả người, vào sát na diệt của tâm không có hơi thở vô ra, bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, với người ấy tâm hành từng diệt nhưng thân hành chẳng phải đang diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của hơi thở vô ra, thì với người ấy tâm hành từng diệt và thân hành cũng đang diệt”.

[1143] KHẨU HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

HAY LÀ TÂM HÀNH TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO NÀO THÌ KHẨU HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm đối với tất cả người, vào sát na diệt của tâm không có tầm tứ, bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, với người ấy tâm hành từng diệt nhưng khẩu hành chẳng đang diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tầm tứ, thì với người ấy tâm hành từng diệt và khẩu hành cũng đang diệt”.

[1144] THÂN HÀNH ÐANG DIỆT Ở CÕI NÀO … trùng …

[1145] THÂN HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của hơi thở vô ra đối với bậc đang nhập nhị thiền tam thiền, với người ấy ở cõi ấy thân hành đang diệt nhưng khẩu hành chẳng từng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của hơi thở vô ra đối với bậc đang nhập sơ thiền, và người cõi dục giới, thì với người ấy ở cõi ấy thân hành đang diệt và khẩu hành cũng từng diệt”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của hơi thở vô ra đối với bậc đang nhập sơ thiền và người cõi dục giới, cũng với hạng người ấy và sát na diệt của tâm không có hơi thở vô ra, người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy khẩu hành từng diệt nhưng thân hành chẳng đang diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của hơi thở vô ra, đối với bậc đang nhập sơ thiền và người cõi dục giới, thì với người ấy ở cõi ấy khẩu hành từng diệt và thân hành cũng đang diệt”.

[1146] THÂN HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”

HAY LÀ TÂM HÀNH TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm đối với tất cả người, vào sát na diệt của tâm không có hơi thở vô ra, với người ấy ở cõi ấy tâm hành từng diệt nhưng thân hành chẳng đang diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của hơi thở vô ra, thì với người ấy ở cõi ấy tâm hành từng diệt và thân hành cũng đang diệt”.

[1147] KHẨU HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”

HAY LÀ TÂM HÀNH TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm đối với tất cả người, vào sát na diệt của tâm không có tầm tứ, với người ấy ở cõi ấy tâm hành từng diệt nhưng khẩu hành chẳng đang diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tầm tứ, thì với người ấy ở cõi ấy tâm hành từng diệt và khẩu hành cũng đang diệt”.

[1148] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng diệt”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có”.

[1149] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng diệt”.

HAY LÀ TÂM HÀNH KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có”.

[1150] KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng diệt”.

HAY LÀ TÂM HÀNH KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có”.

[1151] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT Ỡ CÕI NÀO … trùng…

[1152] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của hơi thở vô ra đối với người đang nhập sơ thiền và người cõi dục giới, cũng chính hạng người ấy mà vào sát na diệt của tâm không có hơi thở vô ra, người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy thân hành không đang diệt nhưng khẩu hành chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của hơi thở vô ra đối với bậc đang nhập nhị thiền tam thiền, cũng chính hạng người ấy mà vào sát na diệt của tâm không có hơi thở vô ra, lại với bậc đang nhập tứ thiền, với bậc tịnh cư mà vào cái tâm thứ hai đang diễn tiến, với bậc vô tưởng thì với người ấy ở cõi ấy thân hành không đang diệt và khẩu hành cũng không từng diệt”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của hơi thở vô ra đối với bậc đang nhập nhị thiền tam thiền với người ấy ở cõi ấy khẩu hành không từng diệt nhưng thân hành chẳng phải không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát sanh của hơi thở vô ra, đối với bậc đang nhập nhị thiền tam thiền cũng chính hạng người ấy mà vào sát na diệt của tâm không có hơi thở vô ra, lại với bậc đang nhập tứ thiền, với bậc tịnh cư mà vào cái tâm thứ hai đang diễn tiến, với bậc vô tưởng thì với người ấy ở cõi ấy khẩu hành không từng diệt và thân hành cũng không đang diệt”.

[1153] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm đối với tất cả người, vào sát na diệt của tâm không có hơi thở vô ra, với người ấy ở cõi ấy thân hành đang diệt nhưng tâm hành chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người đang sanh cõi tịnh cư, với bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy thân hành không đang diệt và tâm hành cũng không từng diệt”.

HAY LÀ TÂM HÀNH KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

[1154] KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm đối với tất cả người, vào sát na diệt của tâm không có tầm tứ, với người ấy ở cõi ấy khẩu hành không từng diệt nhưng tâm hành chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người đang sanh cõi tịnh cư, với bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy khẩu hành không đang diệt và tâm hành cũng không từng diệt”.

HAY LÀ TÂM HÀNH KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

[1155] THÂN HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm đối với tất cả người, vào sát na diệt của tâm không có hơi thở vô ra, bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, với người ấy khẩu hành sẽ diệt nhưng thân hành chẳng đang diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của hơi thở vô ra, thì với người ấy khẩu hành sẽ diệt và tâm hành cũng đang diệt”.

[1156] THÂN HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm đối với tất cả người, vào sát na diệt của tâm không có hơi thở vô ra, bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, với người ấy tâm hành sẽ diệt nhưng thân hành chẳng đang diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của hơi thở vô ra, thì với người ấy tâm hành sẽ diệt và thân hành cũng đang diệt”.

[1157] KHẨU HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm chót hữu tầm hữu tứ, với người ấy khẩu hành đang diệt nhưng tâm hành sẽ chẳng diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tầm tứ đối với hạng người khác, thì với người ấy khẩu hành đang diệt và tâm hành cũng sẽ diệt”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm đối với tất cả người, vào sát na diệt của tâm không có tầm tứ, bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, với người ấy tâm hành sẽ diệt nhưng khẩu hành chẳng đang diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tầm tứ, thì với người ấy tâm hành sẽ diệt và khẩu hành cũng đang diệt”.

[1158] THÂN HÀNH ÐANG DIỆT Ở CÕI NÀO … trùng …

[1159] THÂN HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của hơi thở vô ra đối với bậc đang nhập nhị thiền tam thiền, với người ấy ở cõi ấy thân hành đang diệt nhưng khẩu hành sẽ chẳng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Vào sát na diệt của hơi thở vô ra đối với bậc đang nhập sơ thiền và với người cõi dục giới thì với người ấy ở cõi ấy thân hành đang diệt và khẩu hành cũng sẽ diệt”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ỡ CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của hơi thở vô ra đối với bậc đang nhập sơ thiền và người cõi dục giới, cũng chính hạng người ấy mà vào sát na diệt của tâm không có hơi thở vô ra, người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ diệt nhưng thân hành chẳng đang diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát sanh của hơi thở vô ra, đối với bậc đang nhập sơ thiền và người cõi dục giới, thì với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ diệt và thân hành cũng đang diệt”.

[1160] THÂN HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm đối với tất cả người, vào sát na diệt của tâm không có hơi thở vô ra, với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ diệt nhưng thân hành chẳng đang diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của hơi thở vô ra, thì với người ấy tâm hành sẽ diệt và thân hành cũng đang diệt”.

[1161] KHẨU HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm chót hữu tầm hữu tứ, với người ấy ở cõi ấy khẩu hành đang diệt nhưng tâm hành sẽ chẳng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tầm tứ đối với hạng người khác, thì với người ấy ở cõi ấy khẩu hành đang diệt và tâm hành cũng sẽ diệt”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm đối với tất cả người, vào sát na diệt của tâm không có tầm tứ, với người ấy cõi ấy tâm hành sẽ diệt nhưng khẩu hành chẳng đang diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tầm tứ, thì với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ diệt và khẩu hành cũng đang diệt”.

[1162] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm đối với tất cả người, vào sát na diệt của tâm không có hơi thở vô ra, bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, với người ấy thân hành không đang diệt nhưng khẩu hành chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chót hữu tầm hữu tứ, bậc tối hậu tâm vô tầm vô tứ, bậc tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót vô tầm vô tứ, thì với người ấy thân hành không đang diệt và khẩu hành cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

[1163] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm đối với tất cả người, vào sát na diệt của tâm không có hơi thở vô ra, bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, với người ấy thân hành không đang diệt nhưng tâm hành chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chót, thì với người ấy thân hành không đang diệt và tâm hành cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO …. trùng….

“Phải rồi”.

[1164] KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm đối với tất cả người, vào sát na diệt của tâm không có tầm tứ, bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, với người ấy khẩu hành không đang diệt nhưng tâm hành chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chót vô tầm vô tứ, thì với người ấy khẩu hành không đang diệt và tâm hành cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm chót hữu tầm hữu tứ, với người ấy tâm hành sẽ không diệt nhưng khẩu hành chẳng phải không đang diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chót vô tầm vô tứ, thì với người ấy tâm hành sẽ không diệt và khẩu hành cũng không đang diệt”.

[1165] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT Ở CÕI NÀO … trùng …

[1166] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của hơi thở vô ra đối với bậc đang nhập sơ thiền và người cõi dục giới, cũng chính hạng người ấy mà vào sát na diệt của tâm không có hơi thở vô ra, lại với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy thân hành không đang diệt nhưng khẩu hành chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát diệt của tâm chót hữu tầm hữu tứ, bậc tối hậu tâm vô tầm vô tứ, bậc tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót vô tầm vô tứ vào sát na sanh của hơi thở vô ra, đối với bậc đang nhập nhị thiền tam thiền cũng chính với hạng người ấy mà vào sát na diệt của tâm không có hơi thở vô ra, lại với bậc đang nhập tứ thiền, bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy thân hành không đang diệt và khẩu hành cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của hơi thở vô ra đối với bậc đang nhập nhị thiền, tam thiền, với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ không diệt nhưng thân hành chẳng phải không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát diệt của tâm chót hữu tầm hữu tứ, bậc tối hậu tâm vô tầm vô tứ, bậc tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót vô tầm vô tứ, vào sát na sanh của hơi thở vô ra, đối với bậc đang nhập nhị thiền tam thiền, cũng chính với hạng người ấy mà vào sát na diệt của tâm không có hơi thở vô ra, lại với bậc đang nhập tứ thiền, bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ không diệt và thân hành cũng không đang diệt”.

[1167] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm đối với tất cả người, vào sát na diệt của tâm không có hơi thở vô ra, với người ấy ở cõi ấy thân hành không đang diệt nhưng tâm hành chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chót, bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy thân hành không đang diệt và tâm hành cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

[1168] KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm đối với tất cả người, vào sát na diệt của tâm không có tầm tứ, với người ấy ở cõi ấy khẩu hành không đang diệt nhưng tâm hành chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy, còn vào sát na diệt của tâm chót, vô tầm vô tứ, bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy khẩu hành không đang diệt và tâm hành cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm chót hữu tầm hữu tứ, với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ không diệt nhưng khẩu hành chẳng phải không đang diệt cho người ấy, ở cõi ấy, còn vào sát na diệt của tâm chót vô tầm vô tứ, bậc vô tưởng thì với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ không diệt và khẩu hành cũng không đang diệt”.

[1169] THÂN HÀNH TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm chót hữu tầm hữu tứ, còn đối với bậc tối hậu tâm vô tầm vô tứ, bậc tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót vô tầm vô tứ, với người ấy thân hành từng diệt nhưng khẩu hành sẽ chẳng diệt cho người ấy. Còn đối với các hạng khác thì thân hành từng diệt và khẩu hành cũng sẽ diệt”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO … trùng…

“Phải rồi”.

[1170] THÂN HÀNH TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm chót, với người ấy thân hành từng diệt nhưng tâm hành sẽ chẳng diệt cho người ấy. Còn đối với các hạng khác thì thân hành từng diệt và tâm hành sẽ diệt”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO … trùng…

“Phải rồi”.

[1171] THÂN HÀNH KHÔNG TỪNG DIỆT Ở CÕI NÀO … trùng …

[1172] THÂN HÀNH TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm chót ở cõi dục giới, bậc đang nhập nhị thiền tam thiền, với người ấy ở cõi ấy thân hành từng diệt nhưng khẩu hành sẽ chẳng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với bậc đang nhập sơ thiền với người cõi dục giới hạng khác, thì với người ấy ở cõi ấy thân hành từng diệt và khẩu hành cũng sẽ diệt”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ diệt nhưng thân hành chẳng từng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với bậc đang nhập sơ thiền, người cõi dục giới, thì với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ diệt và thân hành cũng từng diệt”.

[1173] THÂN HÀNH TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm chót ở cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy thân hành từng diệt nhưng tâm hành sẽ chẳng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với bậc đang nhập sơ thiền nhị thiền tam thiền, người cõi dục giới hạng khác, thì với người ấy ở cõi ấy thân hành từng diệt và tâm hành cũng sẽ diệt”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc đang nhập tứ thiền, người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ diệt nhưng thân hành chẳng từng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với bậc đang nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, người cõi dục giới, thì với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ diệt và thân hành cũng từng diệt”.

[1174] KHẨU HÀNH TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm chót trong lãnh vực hữu tầm hữu tứ, với người ấy ở cõi ấy khẩu hành từng diệt nhưng tâm hành sẽ chẳng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn với các hạng khác trong lãnh vực hữu tầm hữu tứ, thì với người ấy ở cõi ấy khẩu hành từng diệt và tâm hành cũng sẽ diệt”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Trong lãnh vực vô tầm vô tứ, với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ diệt nhưng khẩu hành chẳng từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn trong lãnh vực hữu tầm hữu tứ, thì với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ diệt và khẩu hành cũng từng diệt”.

[1175] THÂN HÀNH KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có”

HAY LÀ KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng diệt”.

[1176] THÂN HÀNH KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có”

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng diệt”

[1177] KHẨU HÀNH KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có”

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng diệt”

[1178] THÂN HÀNH KHÔNG TỪNG DIỆT Ở CÕI NÀO … trùng …

[1179] THÂN HÀNH KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy thân hành không từng diệt nhưng khẩu hành chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát diệt của tâm chót hữu tầm hữu tứ, ở cõi sắc giới, cõi vô sắc giới bậc tối hậu tâm vô tâm vô tứ, bậc tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót vô tầm vô tứ, bậc đang nhập tứ thiền, bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy thân hành không từng diệt và khẩu hành cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm chót ở cõi dục giới, bậc đang nhập nhị thiền, tam thiền, với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ không diệt nhưng thân hành chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát diệt của tâm chót hữu tầm hữu tứ ở cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, bậc tối hậu tâm vô tầm vô tứ, bậc tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót vô tầm vô tứ, bậc đang nhập tứ thiền, bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ không diệt và thân hành cũng không từng diệt”.

[1180] THÂN HÀNH KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc đang nhập tứ thiền, người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy thân hành không từng diệt nhưng tâm hành chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát diệt của tâm chót ở cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, người cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy thân hành không từng diệt và tâm hành cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm chót ở cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ không diệt nhưng thân hành chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát diệt của tâm chót ở cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, người cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ không diệt và thân hành cũng không từng diệt”.

[1181] KHẨU HÀNH KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Trong lãnh vực vô tầm vô tứ, với người ấy ở cõi ấy khẩu hành không từng diệt nhưng tâm hành chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn trong lãnh vực vô tầm vô tứ mà vào sát na diệt của tâm chót, lại với người cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy khẩu hành không từng diệt và tâm hành cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm chót trong lãnh vực hữu tầm hữu tứ, với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ không diệt nhưng khẩu hành chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chót trong lãnh vực vô tầm vô tứ, người cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ không diệt và khẩu hành cũng không từng diệt”.

DỨT PHẦN DIỆT (Nirodhavāraṃ niṭṭhitaṃ)

 

[1182] THÂN HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải”

HAY LÀ KHẨU HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải”

THÂN HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải”

HAY LÀ TÂM HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải”

KHẨU HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải”

HAY LÀ TÂM HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải”

THÂN HÀNH ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH ÐANG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi nhị thiền, cõi tam thiền, ở cõi ấy thân hành đang sanh nhưng khẩu hành chẳng đang diệt ở cõi ấy… trùng…

Ðối với các cõi khác cũng giống nhau.

THÂN HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO … trùng …

Phần NGƯỜI (Yassakaṃ) và phần NGƯỜI CÕI (Yassayatthakaṃ) đều giống nhau.

[1183] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tầm tứ, thân hành không đang sanh cho người ấy nhưng khẩu hành chẳng phải không đang diệt. Còn sát na sanh của tâm không có hơi thở vô ra, vào sát na diệt của tâm không có tầm tứ, bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, thì với người ấy thân hành không đang sanh và khẩu hành cũng không đang diệt”

HAY LÀ KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của hơi thở vô ra, với người ấy khẩu hành không đang diệt cho người ấy nhưng thân hành chẳng phải không đang sanh cho người ấy. Còn sát na sanh của tâm không có hơi thở vô ra, vào sát na diệt của tâm không có tầm tứ, bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, thì với người ấy khẩu hành không đang diệt và thân hành cũng không đang sanh”.

[1184] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

Vào sát na diệt của tâm đối với tất cả người, với người ấy thân hành không đang sanh nhưng tâm hành chẳng phải không đang diệt cho người ấy. Còn sát na sanh của tâm không có hơi thở vô ra, bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, thì với người ấy thân hành không đang sanh và tâm hành cũng không đang diệt”

HAY LÀ TÂM HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

Vào sát na sanh của hơi thở vô ra, với người ấy tâm hành không đang diệt nhưng thân hành chẳng phải không đang sanh cho người ấy. Còn sát na sanh của tâm không có hơi thở vô ra, bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, thì với người ấy tâm hành không đang diệt và thân hành cũng không đang sanh”.

[1185] KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm đối với tất cả người, với người ấy khẩu hành không đang sanh nhưng tâm hành chẳng phải không đang diệt cho người ấy. Còn sát na sanh của tâm không có tầm tứ, bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, thì với người ấy khẩu hành không đang sanh và tâm hành cũng không đang diệt”.

HAY LÀ TÂM HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

Vào sát na sanh của tầm tứ, với người ấy tâm hành không đang diệt nhưng khẩu hành chẳng phải không đang sanh cho người ấy. Còn sát na sanh của tâm không có tầm tứ, bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, thì với người ấy tâm hành không đang diệt và khẩu hành cũng không đang sanh”.

[1186] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI NÀO… trùng…

[1187] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO… trùng…

Phần NGƯỜI (Yassakaṃ) và phần NGƯỜI CÕI (Yassayatthakaṃ) cũng giống nhau. Nhưng trong phần NGƯỜI CÕI không được nói rằng :

“Với bậc đang thiền diệt”.

[1188] THÂN HÀNH TÙNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH TÙNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

Các câu hỏi thuộc quá khứ trong phần SANH (uppādavāra) trong phần DIỆT (nirodhavāre) trong phần SANH DIỆT (Uppādanirodhavāre) đều giống nhau cần được hiểu rộng.

[1189] THÂN HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ KHẨU HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

Vào sát na sanh của tâm chót đối với người cõi dục giới sự tiếp cận tâm màsẽ sanh khởi tâm chót đối với người cõi dục giới, đối với người kiếp chót ở cõi sắc giới cõi vô sắc giới đối với người đang tử biệt là người mà sẽ sanh lên cõi sắc giới cõi vô sắc giới rồi viên tịch, với người ấy khẩu hành sẽ diệt nhưng thân hành sẽ chẳng phải sanh cho người ấy. Còn với các hạng khác thì khẩu hành sẽ diệt và thân hành cũng sẽ sanh”.

[1190] THÂN HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

Vào sát na sanh của tâm chót đối với người cõi dục giới sự tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót đối với người cõi dục giới, người kiếp chót ở cõi sắc giới cõi vô sắc giới, người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi sắc giới cõi vô sắc giới rồi viên tịch, với người ấy tâm hành sẽ diệt nhưng thân hành chẳng phải sẽ sanh cho người ấy. Còn với các hạng khác thì tâm hành sẽ diệt và thân hành cũng sẽ sanh”.

[1191] KHẨU HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

Vào sát na sanh của tâm chót, sự tiếp cận tâm màsẽ sanh khởi tâm chót đối với tầm vô tứ, với người ấy tâm hành sẽ diệt nhưng khẩu hành chẳng phải sẽ sanh cho người ấy. Còn với các hạng khác thì tâm hành sẽ diệt và khẩu hành cũng sẽ sanh “

[1192] THÂN HÀNH SẼ SANH Ở CÕI NÀO… trùng…

[1193] THÂN HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang nhập nhị thiền tam thiền, với người ấy ở cõi ấy thân hành sẽ sanh nhưng khẩu hành chẳng phải sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy. Ðối với bậc đang nhập sơ thiền, người cõi dục giới, thì với người ấy ở cõi ấy thân hành sẽ sanh và khẩu hành cũng sẽ diệt”

HAY LÀ KHẨU HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chót đối với người cõi dục giới, sự tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót của người cõi dục giới, người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ diệt nhưng thân hành chẳng phải sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với bậc đang nhập sơ thiền, với người cõi dục giới hạng khác, thì với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ diệt và thân hành cũng sẽ sanh “.

[1194] THÂN HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chót, đối với người cõi dục giới, sự tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót của người cõi dục giới, với bậc đang nhập tứ thiền, với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ diệt nhưng thân hành chẳng phải sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với bậc đang nhập sơ thiền nhị thiền tam thiền, với người cõi dục giới hạng khác, thì với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ diệt và thân hành cũng sẽ sanh “.

[1195] KHẨU HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chót, sự tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót vô tầm vô tứ, đối với bậc đang nhập nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, với người ấy người ấy tâm hành sẽ diệt nhưng khẩu hành chẳng phải sẽ sanh cho người ấy cõi ấy. Còn đối với bậc đang nhập sơ thiền, với người cõi dục giới, với người cõi sắc giới hạng khác và với người cõi vô sắc giới, thì với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ diệt và khẩu hành cũng sẽ sanh “.

[1196] THÂN HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chót đối với người cõi dục giới, sự tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót cũa người cõi dục giới, người kiếp chót ở cõi sắc giới cõi vô sắc giới, người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi sắc giới cõi vô sắc giới rồi viên tịch, với người ấy thân hành sẽ không sanh nhưng khẩu hành chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chót hữu tầm hữu tứ bậc tối hậu tâm vô tầm vô tứ, sự tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót vô tầm vô tứ, thì với người ấy thân hành sẽ không sanh và khẩu hành cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO … trùng …

“Phải rồi”.

[1197] THÂN HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chót đối với người cõi dục giới, sự tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót cũa người cõi dục giới, người kiếp chót ở cõi sắc giới cõi vô sắc giới, người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi sắc giới cõi vô sắc giới rồi viên tịch, với người ấy thân hành sẽ không sanh nhưng tâm hành chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chót, thì với người ấy thân hành sẽ không sanh và tâm hành cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO … trùng …

“Phải rồi”.

[1198] KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chót vô tầm vô tứ, sự tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót vô tầm vô tứ, với người ấy khẩu hành sẽ không sanh nhưng tâm hành chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chót, thì với người ấy khẩu hành sẽ không sanh và tâm hành cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO … trùng …

“Phải rồi”.

[1199] THÂN HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO CÕI NÀO … trùng…

[1200] THÂN HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

Vào sát na sanh của tâm chót đối với người cõi dục giới, sự tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót cũa người cõi dục giới, lại với người cõi sắc giới người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy thân hành sẽ không sanh nhưng khẩu hành chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chót hữu tầm hữu tứ, bậc tối hậu tâm vô tầm vô tứ, sự tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót vô tầm vô tứ, bậc đang nhập tứ thiền, bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy thân hành sẽ không sanh và khẩu hành cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc đang nhập nhị thiền, tam thiền, với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ không diệt nhưng thân hành chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chót hữu tầm hữu tứ, bậc tối hậu tâm vô tầm vô tứ, sự tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót vô tầm vô tứ bậc đang nhập tứ thiền, bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ không diệt và thân hành cũng sẽ không sanh”.

[1201] THÂN HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chót đối với người cõi dục giới, sự tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót của người cõi dục giới, bậc đang nhập tứ thiền người cõi sắc giới người cõi vô sắc giới, với người ấy thân hành sẽ không sanh nhưng tâm hành chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chót, bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy thân hành sẽ không sanh và tâm hành cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO … trùng…

“Phải rồi”.

[1202] KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chót vô tầm vô tứ, sự tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót vô tầm vô tứ, bậc đang nhập nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ không sanh nhưng tâm hành chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chót, người cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ không sanh và tâm hành cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO … trùng…

“Phải rồi”.

[1203] THÂN HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm đối với tất cả người, vào sát na sanh của tâm không có hơi thở vô ra, bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, với người ấy khẩu hành từng diệt nhưng thân hành chẳng đang sanh cho người ấy. Còn sát na sanh của hơi thở vô ra, thì với người ấy khẩu hành từng diệt và thân hành cũng không đang sanh”…. trùng… (1)

Trong phần sanh (uppāvāre) các câu hỏi thuộc quá khứ, hiện tại, cả câu xuôi lẫn câu ngược, đã được phân tích như thế nào thì trong phần SANH DIỆT (Uppādanirodhavāre) các câu hỏi hiện tại quá khứ, câu xuôi lẫn câu ngược, đều cần được phân tích cũng như vậy.

[1204] THÂN HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm đối với tất cả người, vào sát na sanh của tâm không có hơi thở vô ra, bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, với người ấy khẩu hành sẽ diệt nhưng thân hành chẳng đang sanh cho người ấy. Còn vào sát na sanh của hơi thở vô ra, thì với người ấy khẩu hành sẽ diệt và thân hành cũng đang sanh”.

[1205] THÂN HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm đối với tất cả người, vào sát na sanh của tâm không có hơi thở vô ra, bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, với người ấy tâm hành sẽ diệt nhưng thân hành chẳng đang sanh cho người ấy. Còn vào sát na sanh của hơi thở vô ra, thì với người ấy tâm hành sẽ diệt và thân hành cũng đang sanh”.

[1206] KHẨU HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm đối với tất cả người, vào sát na sanh của tâm không có tầm tứ, bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, với người ấy tâm hành sẽ diệt nhưng khẩu hành chẳng đang sanh cho người ấy. Còn vào sát na sanh của tầm tứ, thì với người ấy tâm hành sẽ diệt và khẩu hành cũng đang sanh”.

[1207] THÂN HÀNH ÐANG SANH Ở CÕI NÀO … trùng…

[1208] THÂN HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc đang nhập nhị thiền, tam thiền mà vào sát na sanh của hơi thở vô ra, với người ấy ở cõi ấy thân hành đang sanh nhưng khẩu hành sẽ chẳng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với bậc đang nhập sơ thiền và đối với người cõi dục giới mà vào sát na sanh của hơi thở vô ra, thì với người ấy ở cõi ấy thân hành đang sanh và khẩu hành cũng sẽ diệt”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của hơi thở vô ra, đối với bậc đang nhập sơ thiền và người cõi dục giới, cũng chính hạng người ấy mà vào sát na sanh của tâm không có hơi thở vô ra lại với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ diệt nhưng thân hành chẳng đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na sanh của hơi thở vô ra đối với bậc đang nhập sơ thiền và người cõi dục giới, thì với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ diệt và thân hành cũng đang sanh”.

[1209] THÂN HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm đối với tất cả người, vào sát na sanh của tâm không có hơi thở vô ra, với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ diệt nhưng thân hành chẳng đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na sanh của hơi thở vô ra, thì với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ diệt và thân hành cũng đang sanh”.

[1210] KHẨU HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm đối với tất cả người, vào sát na sanh của tâm không có tầm tứ, với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ diệt nhưng khẩu hành chẳng đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na sanh của tầm tứ, thì với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ diệt và khẩu hành cũng đang sanh”.

[1211] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm đối với tất cả người, vào sát na sanh của tâm không có hơi thở vô ra, bậc đang nhập thiền diệt bậc vô tưởng, với người ấy thân hành không đang sanh nhưng khẩu hành chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chót hữu tầm hữu tứ, bậc tối hậu tâm vô tầm vô tứ, sự tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót vô tầm vô tứ, thì với người ấy thân hành không đang sanh và khẩu hành cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ KHẨU HẢNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

[1212] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm đối với tất cả người, vào sát na sanh của tâm không có hơi thở vô ra, bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, với người ấy thân hành không đang sanh nhưng tâm hành chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chót, thì với người ấy thân hành không đang sanh và tâm hành cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

[1213] KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm đối với tất cả người, vào sát na sanh của tâm không có tầm tứ, bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, với người ấy khẩu hành không đang sanh nhưng tâm hành chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chót, thì với người ấy khẩu hành không đang sanh và tâm hành cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

[1214] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI NÀO … trùng …

[1215] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc đang nhập sơ thiền, người cõi dục giới mà vào sát na diệt của hơi thở vô ra, cũng chính hạng người ấy vào sát na sanh của của tâm không có hơi thở vô ra lại đối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy thân hành không đang sanh nhưng khẩu hành chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chót hữu tầm hữu tứ, bậc tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót vô tầm vô tứ vào sát na diệt của hơi thở vô ra, đối với bậc đang nhập nhị thiền tam thiền cũng chính hạng người ấy vào sát na sanh của tâm không có hơi thở vô ra lại đối với, bậc đang nhập tứ thiền, bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy thân hành không đang sanh và khẩu hành cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của hơi thở vô ra, đối với bậc đang nhập nhị thiền tam thiền, với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ không diệt nhưng thân hành chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chót hữu tầm hữu tứ, bậc tối hậu tâm vô tầm vô tứ, sự tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót vô tầm vô tứ, vào sát na diệt của hơi thở vô ra, đối với bậc đang nhập nhị thiền tam thiền cũng chính hạng người ấy, vào sát na sanh của tâm không có hơi thở vô ra, lại với bậc đang nhập tứ thiền, bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ không diệt và thân hành cũng không đang sanh”.

[1216] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm đối với tất cả người, vào sát na sanh của tâm không có hơi thở vô ra, với người ấy ở cõi ấy thân hành không đang sanh nhưng tâm hành chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chót, cùng bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy thân hành không đang sanh và tâm hành cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

[1217] KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm đối với tất cả người, vào sát na sanh của tâm không có tầm tứ, với người ấy ở cõi ấy khẩu hành không đang sanh nhưng tâm hành chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chót, cùng bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy khẩu hành không đang sanh và tâm hành cũng sẽ không diệt”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

[1218] THÂN HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Còn vào sát na diệt của tâm chót hữu tầm hữu tứ, bậc tối hậu tâm vô tầm vô tứ, sự tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót vô tầm vô tứ, với người ấy thân hành từng sanh nhưng khẩu hành sẽ chẳng diệt cho người ấy. Còn đối với hạng khác thì thân hành từng sanh và khẩu hành cũng sẽ diệt”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

[1219] THÂN HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Còn vào sát na diệt của tâm chót, với người ấy thân hành từng sanh nhưng tâm hành sẽ chẳng diệt cho người ấy. Còn với hạng khác thì thân hành từng sanh và tâm hành cũng sẽ diệt”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”…. Trùng…

Trong phần DIỆT (Nirodhavàre) các câu hỏi thuộc quá khứ vị lại, cả câu hỏi xuôi lẫn câu hỏi ngược, được phân tích như thếnào thì trong phần SANH DIỆT (Uppadanirodhavāre) các câu hỏi thuộc quá khứ vị lai, câu hỏi xuôi lẫn câu hỏi ngược, đều phải được phân tích một cách tỉ mỉ cũng như vậy, giống như trong phần DIỆT, không có sự sai khác.

DỨT PHẦN SANH DIỆT (Uppādanirodhavāraṃ niṭṭhitaṃ)

XONG PHẦN CHUYỂN BIẾN. (Pavattivāro niṭṭhito)

 

PHẦN BIẾN TRI (PARIÑÑĀVĀRO)

[1220] NGƯỜI NÀO BIẾN TRI THÂN HÀNH THÌ NGƯỜI ẤY CŨNG BẾN TRI KHẨU HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO BIẾN TRI KHẨU HÀNH NGƯỜI ẤY CŨNG BIẾN TRI THÂN HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

Phần biến tri trong uẩn song (Khandhayamaka) được phân tích như thế nào thì phần biến tri trong hành song (sankhārayamaka) cũng nên phân tích như vậy.

DỨT PHẦN BIẾN TRI (Parinnāvāraṃ niṭṭhitaṃ)

KẾT THÚC HÀNH SONG
(Sankhārayamakaṃ niṭṭhitaṃ)

-ooOoo-

(1) Các phần sau cũng dễ hiểu, do đó nên không được phân tích, chỉ có điểm đặc biệt trong vài khía cạnh là các cảnh hỏi thân hành tâm hành song luận thì giống như trước, nhưng trong khẩu hành tâm hành song luận thì có chổ nôi! “không có hơi thở vô ra” chỉ cần được đổi là : “không có tầm tứ” còn chổ nói!, của hơi thở vô ra đổi là “của tầm tứ”.

-ooOoo-

 

 

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *