VI. HÀNH SONG (SANKHĀRAYAMAKAṂ)

PHẦN ÐỊNH DANH (PANNATTIVĀRO)

[1023] Ba hành là : thân hành, khẩu hành, tâm hành.

Hơi thở vào hơi thở ra là thân hành, tầm tứ là khẩu hành, tưởng và thọ là tâm hành, tất cả pháp tương ứng tâm ngoài ra tầm tứ cũng là tâm hành.

PHẦN XIỂN THUẬT (UDDESAVĀRO)

[1024] Thân là thân hành? Thân hành là thân?

Khẩu là khẩu hành? Khẩu hành là khẩu?

Tâm là tâm hành? Tâm hành là tâm?

[1025] Phi thân là phi thân hành? Phi thân hành là phi thân?

Phi khẩu là phi khẩu hành? Phi khẩu hành là phi khẩu?

Phi tâm là phi tâm hành? Phi tâm hành là phi tâm?

[1026] Thân là thân hành? Hành là khẩu hành?

Thân là thân hành? Hành là tâm hành?

Khẩu là khẩu hành? Hành là thân hành?

Khẩu là khẩu hành? Hành là tâm hành?

Tâm là tâm hành? Hành là thân hành?

Tâm là tâm hành? Hành là khẩu hành?

[1027] Phi thân là phi thân hành? Phi hành là phi khẩu hành?

Phi thân là phi thân hành? Phi hành là phi thân hành?

Phi khẩu là phi khẩu hành? Phi hành là phi tâm hành?

Phi tâm là phi tâm hành? Phi hành là phi thân hành ?

Phi tâm là phi tâm hành? Phi hành là phi khẩu hành?

[1028] Thân hành là khẩu hành? Khẩu hành là thân hành?

Thân hành là tâm hành? Tâm hành là thân hành?

Khẩu hành là tâm hành? Tâm hành là khẩu hành?

[1029] Phi thân hành là phi khẩu hành? Phi khẩu hành là phi thân hành?

Phi thân hành là phi tâm hành? Phi tâm hành là phi thân hành?

Phi khẩu hành là phi tâm hành? Phi tâm hành là phi khẩu hành?

DỨT PHẦN XIỂN THUẬT

PHẦN XIỂN MINH (NIDDESAVĀRO)

[1030] THÂN LÀ THÂN HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Không phải”

THÂN HÀNH LÀ THÂN PHẢI CHĂNG?

“Không phải”

KHẨU LÀ KHẨU HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Không phải”

KHẨU HÀNH LÀ KHẨU PHẢI CHĂNG?

“Không phải”

TÂM LÀ TÂM HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Không phải”

TÂM HÀNH LÀ TÂM PHẢI CHĂNG?

“Không phải”

[1031] PHI THÂN LÀ PHI THÂN HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Thân hành là phi thân mà là thân hành, ngoại trừ thân và thân hành ra các pháp còn lại là phi thân và cũng là phi thân hành”.

PHI THÂN HÀNH LÀ PHI THÂN PHẢI CHĂNG?

“Thân là phi thân hành mà là thân, ngoại trừ thân và thân hành ra các pháp còn lại là phi thân và cũng là phi thân hành”.

PHI KHẨU LÀ PHI KHẨU HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Khẩu hành là phi khẩu mà là khẩu hành, ngoại trừ khẩu và khẩu hành ra các pháp còn lại là phi khẩu và cũng là phi khẩu hành”.

PHI KHẨU HÀNH LÀ PHI KHẨU PHẢI CHĂNG?

“Khẩu là phi khẩu hành mà là khẩu, ngoại trừ khẩu và khẩu hành ra các pháp còn lại là phi khẩu và cũng là phi khẩu hành”.

PHI TÂM LÀ PHI TÂM HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Tâm hành là phi tâm mà là tâm hành, ngoại trừ tâm và tâm hành ra các pháp còn lại là phi tâm và cũng là phi tâm hành”.

PHI TÂM HÀNH LÀ PHI TÂM PHẢI CHĂNG?

“Tâm là phi tâm hành mà là tâm, ngoại trừ tâm và tâm hành ra các pháp còn lại là phi tâm và cũng là phi tâm hành”

[1032] THÂN LÀ THÂN HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Không phải”.

HÀNH LÀ KHẨU HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Khẩu hành là hành mà cũng là khẩu hành, các hành còn lại là hành nhưng không phải là khẩu hành”.

THÂN LÀ THÂN HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Không phải”.

HÀNH LÀ TÂM HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Tâm hành là hành mà cũng là tâm hành, các hành còn lại là hành nhưng không phải là tâm hành”.

KHẨU LÀ KHẨU HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Không phải”.

HÀNH LÀ THÂN HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Thân hành là hành mà cũng là thân hành, các hành còn lại là hành nhưng không phải là thân hành”.

KHẨU LÀ KHẨU HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Không phải”.

HÀNH LÀ TÂM HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Tâm hành là hành mà cũng là tâm hành, các hành còn lại là hành nhưng không phải là tâm hành”.

TÂM LÀ TÂM HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Không phải”.

HÀNH LÀ THÂN HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Thân hành là hành mà cũng là thân hành, các hành còn lại là hành nhưng không phải là thân hành”.

TÂM LÀ TÂM HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Không phải”.

HÀNH LÀ KHẨU HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Khẩu hành là hành mà cũng là khẩu hành, các hành còn lại là hành nhưng không phải là khẩu hành”.

[1033] PHI THÂN LÀ PHI THÂN HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Thân hành là phi thân nhưng là thân hành, trừ ra thân và thân hành rồi pháp còn lại là phi thân cũng là phi thân hành”.

PHI HÀNH LÀ PHI KHẨU HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”

PHI THÂN LÀ PHI THÂN HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Thân hành là phi thân nhưng là thân hành, trừ ra thân và thân hành rồi pháp còn lại là phi thân cũng là phi thân hành”.

PHI HÀNH LÀ PHI TÂM HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”

PHI KHẨU LÀ PHI KHẨU HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Khẩu hành là phi khẩu nhưng là khẩu hành, trừ ra khẩu và khẩu hành rồi pháp còn lại là phi khẩu cũng là phi khẩu hành”.

PHI HÀNH LÀ PHI THÂN HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”

PHI KHẨU LÀ PHI KHẨU HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Khẩu hành là phi khẩu nhưng là khẩu hành, trừ ra khẩu và khẩu hành rồi pháp còn lại là phi khẩu cũng là phi khẩu hành”.

PHI HÀNH LÀ PHI TÂM HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”

PHI TÂM LÀ PHI TÂM HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Tâm hành là phi tâm nhưng là tâm hành, trừ ra tâm và tâm hành rồi pháp còn lại là phi tâm cũng là phi tâm hành”.

PHI HÀNH LÀ PHI THÂN HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”

PHI TÂM LÀ PHI TÂM HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Tâm hành là phi tâm nhưng là tâm hành, trừ ra tâm và tâm hành rồi pháp còn lại là phi tâm cũng là phi tâm hành”.

PHI HÀNH LÀ PHI KHẨU HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”

[1034] THÂN HÀNH LÀ KHẨU HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Không phải”

KHẨU HÀNH LÀ THÂN HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Không phải”

THÂN HÀNH LÀ TÂM HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Không phải”

TÂM HÀNH LÀ THÂN HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Không phải”

KHẨU HÀNH LÀ TÂM HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Không phải”

TÂM HÀNH LÀ KHẨU HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Không phải”

[1035] PHI THÂN HÀNH LÀ PHI KHẨU HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Khẩu hành là phi thân hành mà là khẩu hành, trừ ra thân hành và khẩu hành rồi, pháp còn lại là phi thân hành và cũng là phi khẩu hành”.

PHI KHẨU HÀNH LÀ PHI THÂN HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Thân hành là phi khẩu hành mà là thân hành, trừ ra khẩu hành và thân hành rồi, pháp còn lại là phi khẩu hành và cũng là phi thân hành”.

PHI THÂN HÀNH LÀ PHI TÂM HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Tâm hành là phi thân hành mà là tâm hành, trừ ra thân hành và tâm hành rồi, pháp còn lại là phi thân hành và cũng là phi tâm hành”.

PHI TÂM HÀNH LÀ PHI THÂN HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Thân hành là phi tâm hành mà là thân hành, trừ ra tâm hành và thân hành rồi, pháp còn lại là phi tâm hành và cũng là phi thân hành”.

PHI KHẨU HÀNH LÀ PHI TÂM HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Tâm hành là phi khẩu hành mà là tâm hành, trừ ra khẩu hành và tâm hành rồi, pháp còn lại là phi khẩu hành và cũng là phi tâm hành”.

PHI TÂM HÀNH LÀ PHI KHẨU HÀNH PHẢI CHĂNG?

“Khầu hành là phi tâm hành mà là khẩu hành, trừ ra tâm hành và khẩu hành rồi, pháp còn lại là phi tâm hành và cũng là phi khẩu hành”.

PHẦN CHUYỂN BIẾN ( PAVATTIVĀRO)

[1036] THÂN HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của hơi thở vào hơi thở ra mà không tầâm, tứ (Vitakka-vicāra), với người ấy thân hành đang sanh nhưng khẩu hành chẳng đang sanh cho người ấy. Còn vào sát na sanh của hơi thở vào, hơi thở ra của người cõi dục giới đang nhập sơ thiền, thì với người ấy thân hành đang sanh và khẩu hành cũng đang sanh”

HAY LÀ KHẨU HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tầâm tứ không có hơi thở ra vào với người ấy khẩu hành đang sanh nhưng thân hành không đang sanh cho người ấy. Còn vào sát na sanh của hơi thở ra vào với người dục giới đang nhập sơ thiền, thì với người ấy khẩu hành đang sanh và thân hành cũng đang sanh”.

[1037] THÂN HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

HAY LÀ TÂM HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm thông hơi thở ra vào với người ấy tâm hành đang sanh nhưng thân hành chẳng đang sanh cho người ấy. Còn vào sát na sanh của hơi thở ra vào với người ấy tâm hành đang sanh và thân hành cũng đang sanh”.

[1038] KHẨU HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

HAY LÀ TÂM HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm không có tầâm tứ, với người ấy tâm hành đang sanh nhưng khẩu hành chẳng đang sanh cho người ấy. Vào sát na sanh của tầâm tứ thì với người ấy tâm hành đang sanh và khẩu hành cũng đang sanh”.

[1039] THÂN HÀNH ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi nhị thiền, ở cõi tam thiền, cõi ấy thân hành đang sanh nhưng khẩu hành chẳng đang sanh; Ở cõi sơ thiền, ở cõi dục giới, ở cõi ấy thân hành đang sanh và khẩu hành cũng đang sanh”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, cõi ấy khẩu hành đang sanh nhưng thân hành chẳng đang sanh. Còn ở cõi sơ thiền, và ở cõi dục giới, ở cõi ấy khẩu hành đang sanh và thân hành cũng đang sanh”.

[1040] THÂN HÀNH ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH ÐANG SANH Ở CÕI PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”

HAY LÀ TÂM HÀNH ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi tứ thiền sắc giới và cõi vô sắc giới, tâm hành đang sanh nhưng thân hành chẳng đang sanh ở cõi ấy. Còn ở cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền và cõi dục giới, ở cõi ấy tâm hành đang sanh và thân hành cũng đang sanh”.

[1041] KHẨU HÀNH ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

HAY LÀ TÂM HÀNH ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi nhị thiền, ở cõi tam thiền, cõi tứ thiền, ở cõi ấy tâm hành đang sanh nhưng khẩu hành chẳng đang sanh cho người ấy. Còn ở cõi sơ thiền, cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô ắc giới, ở cõi ấy tâm hành đang sanh và khẩu hành cũng đang sanh”.

[1042] THÂN HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO … trùng…

Phần NGƯỜI (Yassakaṃ) và phần NGƯỜI CÕI (Yassayatthakaṃ) cũng giống nhau.

[1043] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tầâm tứ không có hơi thở, với người ấy thân hành không đang sanh nhưng khẩu hành chẳng phải không đang sanh cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm đối với tất cả người, vào sát na sanh của tâm vô tầâm vô tứ không có hơi thở đối với người đang nhập thiền diệt, đối với bậc vô tưởng thì với người ấy thân hành không đang sanh và khẩu hành cũng không đang sanh”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của hơi thở không có tầâm tứ với người ấy khẩu hành không đang sanh nhưng thân hành chẳng phải không đang sanh cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm đối với tất cả người, vào sát na sanh của tâm vô tầâm vô tứ không có hơi thở, đối với người đang nhập thiền diệt, đối với bậc vô tưởng, thì với người ấy khẩu hành không đang sanh và thân hành cũng không đang sanh”.

[1044] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm không có hơi thở, với người ấy thân hành không đang sanh nhưng tâm hành chẳng phải không đang sanh cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm đối với tất cả người, đối với người đang nhập thiền diệt, đối với bậc vô tưởng thì với người ấy thân hành không đang sanh và tâm hành cũng không đang sanh”.

HAY LÀ TÂM HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

[1045] KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm không có tầâm tứ, với người ấy khẩu hành không đang sanh nhưng tâm hành chẳng phải không đang sanh cho người ấy. còn vào sát na diệt của tâm đối với tất cả người, đối với bậc nhập thiền diệt, đối với bậc vô tưởng, thì với người ấy khẩu hành không đang sanh và tâm hành cũng không đang sanh”.

HAY LÀ TÂM HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”

[1046] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, cõi ấy thân hành không đang sanh nhưng khẩu hành chẳng phải không đang sanh, ở cõi ấy. Còn ở cõi tứ thiền, cõi vô tưởng, ở cõi ấy thân hành không đang sanh và khẩu hành cũng không đang sanh”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi nhị thiền, ở cõi tam thiền, ở cõi ấy khẩu hành không đang sanh nhưng thân hành chẳng phải không đang sanh, ở cõi ấy. Còn ở cõi tứ thiền và cõi vô tưởng, ở cõi ấy khẩu hành không đang sanh và thân hành cũng không đang sanh”.

[1047] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi tứ thiền sắc giới và cõi vô sắc giới, ở cõi ấy thân hành không đang sanh nhưng tâm hành chẳng phải không đang sanh ở cõi ấy. Còn ở cõi vô tưởng, ở cõi ấy thân hành không đang sanh và tâm hành cũng không đang sanh”.

HAY LÀ TÂM HÀNH KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”

[1048] KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi nhị thiền, cõi tam thiền, cõi tứ thiền, ở cõi ấy khẩu hành không đang sanh nhưng tâm hành chẳng phải không đang sanh ở cõi ấy. Ở cõi vô tưởng, cõi ấy khẩu hành không đang sanh và tâm hành cũng không đang sanh”.

HAY LÀ TÂM HÀNH KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

[1049] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm tứ không có hơi thở, với người ấy ở cõi ấy thân hành không đang sanh nhưng khẩu hành chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm đối với tất cả người, vào sát na sanh của tâm vô tầâm vô tứ không có hơi thở, đối với bậc vô tưởng thì với người ấy ở cõi ấy thân hành không đang sanh và khẩu hành cũng không đang sanh”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO … trùng ….

Phần NGƯỜI (Yassakaṃ) và phần NGƯỜI CÕI (Yassayatthakaṃ) nên giải rộng đều giống nhau. Nhưng trong phần NGƯỜI CÕI không có lấy câu “Ðối với bậc đang nhập thiền diệt”.

[1050] THÂN HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ … trùng…

“Phải rồi”.

THÂN HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

HAY LÀ TÂM HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

KHẨU HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG :

“Phải rồi!”

HAY LÀ TÂM HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ … trùng ….

“Phải rồi”.

[1051] THÂN HÀNH TỪNG SANH Ở CÕI NÀO … trùng…

Tất cả trường hợp phần CÕI đều giống nhau

[1052] THÂN HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang nhập nhị thiền và tam thiền với người ấy ở cõi ấy thân hành từng sanh nhưng khẩu hành chẳng từng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Ðối với người cõi dục giới đang nhập sơ thiền, thì với người ấy ở cõi ấy thân hành từng sanh và khẩu hành cũng từng sanh”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới và người cõi vô sắc giới với người ấy ở cõi ấy khẩu hành từng sanh nhưng thân hành chẳng từng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người cõi dục giới đang nhập sơ thiền, với người ấy ở cõi ấy khẩu hành từng sanh và thân hành cũng từng sanh”.

[1053] THÂN HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”

HAY LÀ TÂM HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang nhập tứ thiền, người cõi sắc giới và người cõi vô sắc giới với người ấy ở cõi ấy tâm hành từng sanh nhưng thân hành chẳng từng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người cõi dục giới đang nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, thì với người ấy ở cõi ấy tâm hành từng sanh và thân hành cũng từng sanh”.

[1054] KHẨU HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”

HAY LÀ TÂM HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang nhập tam thiền, tứ thiền, đối với người cõi tịnh cư vào cái tâm thứ hai đang diễn tiến với người ấy ở cõi ấy tâm hành từng sanh nhưng khẩu hành chẳng từng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Ðối với người cõi dục giới đang nhập sơ thiền, người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới hạng khác, thì với người ấy ở cõi ấy tâm hành từng sanh và khẩu hành cũng từng sanh”.

[1055] THÂN HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có”

HAY LÀ KHẨU HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có”

THÂN HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có”

HAY LÀ TÂM HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có”

KHẨU HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có”

HAY LÀ TÂM HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có”

[1056] THÂN HÀNH KHÔNG TỪNG SANH Ở CÕI NÀO … trùng …

[1057] THÂN HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới với người ấy ở cõi ấy thân hành không từng sanh nhưng khẩu hành chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy, đối với bậc đang nhập tứ thiền. Ðối với bậc tịnh cư vào cái tâm thứ hai đang diễn tiến, đối với bậc vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy thân hành không từng sanh và khẩu hành cũng không từng sanh”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang nhập nhị thiền, tam thiền với người ấy ở cõi ấy khẩu hành không từng sanh nhưng thân hành chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với bậc đang nhập tứ thiền, đối với bậc tịnh cư vào cái tâm tứ hai đang diễn tiến, đối với bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy khẩu hành không từng sanh và thân hành cũng không từng sanh”.

[1058] THÂN HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc đang nhập tứ thiền, đối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy thân hành không từng sanh nhưng tâm hành chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy, còn đối với bậc đang sanh cõi tịnh cư, đối với bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy thân hành không từng sanh và tâm hành cũng không từng sanh”.

HAY LÀ TÂM HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

[1059] KHẨU HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang nhập nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đối với bậc tịnh cư vào cái tâm thứ hai đang diễn tiến với người ấy ở cõi ấy khẩu hành không từng sanh nhưng tâm hành chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người đang sanh cõi tịnh cư, đối với bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy khẩu hành không từng sanh và tâm hành cũng không từng sanh”.

HAY LÀ TÂM HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

[1060] THÂN HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”

HAY LÀ KHẨU HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi dục giới sự tiếp tâm mà sẽ khỏi tâm cuối, đối với người kiếp chót ở cõi sắc giới, và vô sắc giới, đối với người đang tử biệt là người mà sẽ sanh lên cõi sắc giới và cõi vô sắc giới rồi viên tịch, với người ấy khẩu hành sẽ sanh nhưng thân hành sẽ chẳng sanh cho người ấy. Còn đối với các hạng khác thì khẩu hành sẽ sanh và thân hành cũng sẽ sanh”.

[1061] THÂN HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi dục giới sự tiếp tâm mà sẽ khỏi lên tâm chót, đối với người kiếp chót ở cõi sắc giới, và vô sắc giới, đối với người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi sắc giới và cõi vô sắc giới rồi viên tịch, với người ấy tâm hành sẽ sanh nhưng thân hành sẽ chẳng sanh cho người ấy. Còn đối với hạng khác thì tâm hành sẽ sanh và thân hành cũnh sẽ sanh”

[1062] KHẨU HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải Rồi”

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Sự tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót vô tầm vô tứ, với người ấy tâm hành sẽ sanh nhưng khẩu hành sẽ chẳng sanh cho người ấy. Còn đối với hạng khác thì tâm hành sẽ sanh và khẩu hành cũng sẽ sanh”.

[1063] THÂN HÀNH SẼ SANH Ở CÕI NÀO… trùng…

[1064] THÂN HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang nhập nhị thiền, tam thiền với người ấy ở cõi ấy thân hành sẽ sanh nhưng khẩu hành sẽ chẳng phải sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người đang nhập sơ thiền, đối với người cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy thân hành sẽ sanh và khẩu hành cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi dục giới sự tiếp cận tâm mà sẽ khỏi lên tâm chót, đối với người cõi sắc giới, đối với người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ sanh nhưng thân hành sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với bậc đang nhập sơ thiền và đối với người cõi dục giới hạng khác thì với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ sanh và thân hành cũnh sẽ sanh”

[1065] THÂN HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải Rồi”

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi dục giới sự tiếp cận tâm mà sẽ khỏi tâm chót, đối với bậc đang nhập tứ thiền, đối với người cõi sắc giới và người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ sanh nhưng thân hành sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với bậc đang nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, đối với người cõi dục giới hạng khác, với người ấy ở cõi tâm hành sẽ sanh và thân hành cũnh sẽ sanh”.

[1066] KHẨU HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải Rồi”

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Sự tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm cuối vô tầâm vô tứ, đối với bậc đang nhập nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ sanh nhưng khẩu hành sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người cõi dục giới, bậc đang nhập sơ thiền, người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới hạng khác thì với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ sanh và khẩu hành cũng sẽ sanh”.

[1067] THÂN HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi dục giới sự tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót, đối với người kiếp chót cõi sắc giới và cõi vô sắc giới, đối với người đang tử biệt là người mà sẽ sanh lên cõi sắc giới và vô sắc giới rồi viên tịch, với người ấy thân hành sẽ không sanh nhưng khẩu hành chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy. Còn đối với bậc tối hậu tâm (Pacchimacittasamangī), sự tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót vô tầâm vô tứ, thì với người ấy thân hành sẽ không sanh và khẩu hành cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”

[1068] THÂN HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người dục giới sự tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót, đối với người kiếp chót cõi sắc giới và cõi vô sắc giới, đối với người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi sắc giới và vô sắc giới rồi viên tịch, với người ấy thân hành sẽ không sanh nhưng tâm hành chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy. Còn đối với người tối hậu tâm, thì với người ấy thân hành sẽ không sanh và tâm hành cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”

[1069] KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót, vô tầâm vô tứ, với người ấy khẩu hành sẽ không sanh nhưng tâm hành chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy. Còn đối với bậc tối hậu tâm, với người ấy khẩu hành sẽ không sanh và tâm hành cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”

[1070] THÂN HÀNH SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO … trùng …

[1071] THÂN HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi dục giới sự tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót, đối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy thân hành sẽ không sanh nhưng khẩu hành chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người tối hậu tâm, người tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót vô tầâm vô tứ, đối với người đang nhập tứ thiền, người cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy thân hành sẽ không sanhvà khẩu hành cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang nhập nhị thiền, tam thiền, với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ không sanh nhưng thân hành chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy ở cõi ấy. Còn đối với người tối hậu tâm, người tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót vô tầâm vô tứ, người đang nhập tứ thiền, người cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ không sanh và thân hành cũng sẽ không sanh”.

[1072] THÂN HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi dục giới, sự tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót, đối với người đang nhập tứ thiền, người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy thân hành sẽ không sanh nhưng tâm hành chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người tối hậu tâm, người cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy thân hành sẽ không sanhvà tâm hành cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”

[1073] KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người tiếp cận tâm sẽ sanh khởi tâm chót vô tầm vô tứ, đối với người đang nhập nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ không sanh nhưng tâm hành chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy ở cõi ấy. Còn đối với người tối hậu tâm, người cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ không sanh và tâm hành cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”

[1074] THÂN HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm đối với tất cả người, vào sát na sanh của tâm không có hơi thở ra vào, đối với bậc đang nhập thiền diệt, đối với bậc vô tưởng, với người ấy khẩu hành từng sanh nhưng thân hành chẳng đang sanh cho người ấy. Còn vào sát na sanh của hơi thở ra vào thì với người ấy khẩu hành từng sanh và thân hành cũng đang sanh”.

[1075] THÂN HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

HAY LÀ TÂM HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm, đối với tất cả người, vào sát na sanh của tâm không có hơi thở ra vào, đối với bậc đang nhập thiền diệt, đối với bậc vô tưởng, với người ấy tâm hành từng sanh nhưng thân hành chẳng đang sanh cho người ấy. Còn vào sát na sanh của hơi thở ra vào thì với người ấy tâm hành từng sanh và thân hành cũng đang sanh”.

[1076] KHẨU HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

HAY LÀ TÂM HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm đối với tất cả người, vào sát na sanh của tâm không có tầm tứ, đối với hạng người đang nhập thiền diệt, đối với bậc vô tưởng, với người ấy tâm hành từng sanh nhưng khẩu hành chẳng đang sanh cho người ấy. Còn vào sát na sanh của tầâm tứ, thì với người ấy tâm hành từng sanh và khẩu hành cũng đang sanh”.

[1077] THÂN HÀNH ÐANG SANH Ở CÕI NÀO … trùng …

[1078] THÂN HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của hơi thở ra vào, đối với bậc đang nhập nhị thiền, tam thiền, với người ấy ở cõi ấy thân hành đang sanh nhưng khẩu hành chẳng từng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na sanh của hơi thở ra vào, đối với bậc đang nhập sơ thiền, và người ở cõi dục giới, thì với người ấy ở cõi ấy thân hành đang sanh và khẩu hành cũng từng sanh”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của hơi thở ra vào đối với bậc đang nhập sơ thiền, và người cõi dục giới, vào sát na sanh của tâm không có hơi thở vô ra cũng đối với những hạng người ấy, đối với người cõi sắc giới đối với người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy khẩu hành từng sanh nhưng thân hành chẳng đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na sanh của hơi thở vô ra, đối với bậc đang nhập sơ thiền, và người cõi dục giới, thì với người ấy ở cõi ấy khẩu hành từng sanh và thân hành cũng đang sanh”.

[1079] THÂN HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

HAY LÀ TÂM HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm đối với tất cả người, vào sát na sanh của tâm không có hơi thở vô ra với người ấy ở cõi ấy tâm hành từng sanh nhưng thân hành chẳng đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na sanh của hơi thở vô ra, thì với người ấy ở cõi ấy tâm hành từng sanh và thân hành cũng đang sanh”.

[1080] KHẨU HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

HAY LÀ TÂM HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm đối với tất cả người, vào sát na sanh của tâm không có tầâm tứ, với người ấy ở cõi ấy tâm hành từng sanh nhưng khẩu hành chẳng đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na sanh của tầâm tứ, thì với người ấy ở cõi ấy tâm hành từng sanh và khẩu hành cũng đang sanh”.

[1081] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng sanh”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có”.

[1082] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng sanh”.

HAY LÀ TÂM HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có”.

[1083] KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng sanh”.

HAY LÀ TÂM HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có”.

[1084] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌtrùng …

[1085] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của hơi thở vô ra đối với bậc đang nhập sơ thiền, và người cõi dục giới, cũng với những hạng ấy mà vào sát na sanh của tâm không có hơi thở, lại với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy thân hành không đang sanh nhưng khẩu hành chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của hơi thở vô ra, đối với bậc đang nhập nhị thiền, tam thiền, cũng với hạng ấy mà vào sát na sanh của tâm không có hơi thở vô ra, lại đối với bậc đang nhập tứ thiền, với bậc tịnh cư mà vào cái tâm thứ hai đang diễn tiến, với bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy thân hành không đang sanh và khẩu hành cũng không từng sanh”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của hơi thở vô ra đối với bậc đang nhập nhị thiền, tam thiền với người ấy ở cõi ấy khẩu hành không từng sanh nhưng thân hành chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy, còn vào sát na diệt của hơi thở vô ra, đối với bậc đang nhập nhị thiền, tam thiền. Cũng với hạng ấy mà vào sát na sanh của tâm không có hơi thở vô ra, lại đối với bậc đang nhập tứ thiền, với bậc tịnh cư mà vào cái tâm thứ hai đang diễn tiến, với bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy khẩu hành không từng sanh và thân hành cũng không đang sanh”.

[1086] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm đối với tất cả người, vào sát na sanh của tâm không có hơi thở vô ra với người ấy ở cõi ấy thân hành không đang sanh nhưng tâm hành chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người đang sanh cõi tịnh cư, đối với bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy thân hành không đang sanh và tâm hành cũng không từng sanh”.

HAY LÀ TÂM HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

[1087] KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm đối với tất cả người, vào sát na sanh của tâm không có tầâm tứ với người ấy ở cõi ấy khẩu hành không đang sanh nhưng tâm hành chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Ðối với người đang sanh cõi tịnh cư, đối với bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy khẩu hành không đang sanh và tâm hành cũng không từng sanh”.

HAY LÀ TÂM HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

[1088] THÂN HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO NÀO THÌ THÂN HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm đối với tất cả người, vào sát na sanh của tâm không có hơi thở vô ra, đối với bậc đang nhập thiền diệt, với bậc vô tưởng, với người ấy khẩu hành sẽ sanh nhưng thân hành chẳng đang sanh cho người ấy. Còn vào sát na sanh của hơi thở vô ra, thì với người ấy khẩu hành sẽ sanh và thân hành cũng đang sanh”.

[1089] THÂN HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO NÀO THÌ THÂN HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm đối với tất cả người, vào sát na sanh của tâm không có hơi thở vô ra, đối với bậc vô tưởng, với người ấy tâm hành sẽ sanh nhưng thân hành chẳng đang sanh cho người ấy. Còn vào sát na sanh của hơi thở vô ra, thì với người ấy tâm hành sẽ sanh và thân hành cũng đang sanh”.

[1090] KHẨU HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm cuối hữu tầm tứ, với người ấy khẩu hành đang sanh nhưng tâm hành sẽ chẳng sanh cho người ấy. Còn vào sát na sanh của tầâm tứ, đối với hạng khác, thì với người ấy khẩu hành đang sanh và tâm hành cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO NÀO THÌ KHẨU HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm đối với tất cả người, vào sát na sanh của tâm không có tầâm tứ, lại với bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, với người ấy tâm hành sẽ sanh nhưng khẩu hành chẳng đang sanh cho người ấy. Còn vào sát na sanh của tầâm tứ, thì với người ấy tâm hành sẽ sanh và khẩu hành cũng đang sanh”.

[1091] THÂN HÀNH ÐANG SANH Ở CÕI NÀO … trùng …

[1092] THÂN HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của hơi thở vô ra, đối với người đang nhập nhị thiền, tam thiền, với người ấy ở cõi ấy thân hành đang sanh nhưng khẩu hành chẳng phải sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na sanh của hơi thở vô ra, đối với bậc đang nhập sơ thiền, và người ở cõi dục giới, thì với người ấy ở cõi ấy thân hành đang sanh và khẩu hành cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của hơi thở vô ra, đối với bậc đang nhập sơ thiền và người cõi dục giới, cũng chính hạng người ấy mà vào sát na sanh của tâm không có hơi thở vô ra, lại với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ sanh nhưng thân hành chẳng đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na sanh của hơi thở vô ra, đối với bậc đang nhập sơ thiền, và người ở cõi dục giới, thì với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ sanh và thân hành cũng đang sanh”.

[1093] THÂN HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm đối với tất cả người, vào sát na sanh của tâm không có hơi thở vô ra với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ sanh nhưng thân hành chẳng phải đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na sanh của hơi thở vô ra, thì với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ sanh và thân hành cũng đang sanh”.

[1094] KHẨU HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm cuối hữu tầm tứ, với người ấy ở cõi ấy khẩu hành đang sanh nhưng tâm hành sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na sanh của tầm tứ, đối với hạng khác, thì với người ấy ở cõi ấy khẩu hành đang sanh và tâm hành cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm đối với tất cả người, vào sát na sanh của tâm không có tâm tứ, với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ sanh nhưng khẩu hành chẳng phải đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na sanh của tầm tứ, thì với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ sanh và khẩu hành cũng đang sanh”.

[1095] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm đối với tất cả người, vào sát na sanh của tâm không có hơi thở vô ra, đối với bậc đang nhập thiền diệt, đối với bậc vô tưởng, với người ấy thân hành không đang sanh nhưng khẩu hành chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy. Ðối với người tối hậu tâm, với người mà tiếp cận sẽ sanh tâm cuối vô tầm vô tứ, thì với người ấy thân hành không đang sanh và khẩu hành cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

[1096] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm đối với tất cả người, vào sát na sanh của tâm không có hơi thở vô ra, đối với bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, với người ấy thân hành không đang sanh nhưng tâm hành chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy. Còn đối với người tối hậu tâm, thì với người ấy thân hành không đang sanh và tâm hành cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

[1097] KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm đối với tất cả người, vào sát na sanh của tâm không có tầm tứ, đối với bậc đang nhập thiền diệt, đối với bậc vô tưởng, với người ấy khẩu hành không đang sanh nhưng tâm hành chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chót hữu tầm hữu tứ và đối với bậc tối hậu tâm vô tầm vô tứ, thì với người ấy khẩu hành không đang sanh và tâm hành cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chót hữu tầm hữu tứ, với người ấy tâm hành sẽ không sanh nhưng khẩu hành chẳng phải không đang sanh cho người ấy; còn vào sát na diệt của tâm chót hữu tầm hữu tứ, đối với bậc tối hậu tâm vô tầm vô tứ, thì với người ấy tâm hành sẽ không sanh và khẩu hành cũng không đang sanh”.

[1098] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI NÀO … trùng…

[1099] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của hơi thở vô ra, đối với người đang nhập sơ thiền, và người cõi dục giới, cũng với các hạng ấy mà vào sát na sanh của tâm không có hơi thở vô ra, lại với người cõi sắc giới và người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy thân hành không đang sanh nhưng khẩu hành chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với bậc tối hậu tâm, bậc tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót vô tầm vô tứ, lại vào sát na diệt của hơi thở vô ra, đối với bậc nhị thiền, tam thiền, cũng chính các hạng ấy mà vào sát na sanh của tâm không có hơi thở vô ra, lại đối với bậc đang nhập tứ thiền, bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy thân hành không đang sanh và khẩu hành cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của hơi thở vô ra, đối với bậc đang nhập nhị thiền, tam thiền, với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ không sanh nhưng thân hành chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với bậc tối hậu tâm bậc tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót vô tầm vô tứ, lại vào sát na diệt của hơi thở vô ra, đối với bậc nhị thiền, tam thiền, cũng chính các hạng ấy mà vào sát na sanh của tâm không có hơi thở vô ra, lại đối với bậc đang nhập tứ thiền, bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ không sanh và thân hành cũng không đang sanh”.

[1100] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm đối với tất cả người, vào sát na sanh của tâm không có hơi thở vô ra, với người ấy ở cõi ấy thân hành không đang sanh nhưng tâm hành chẳng phải sẽ không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với bậc tối hậu tâm, bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy thân hành không đang sanh và tâm hành cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

[1001] KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm đối với tất cả người, vào sát na sanh của tâm không có tầm tứ, với người ấy ở cõi ấy khẩu hành không đang sanh nhưng tâm hành chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chót hữu tầm hữu tứ, lại đối với bậc tối hậu tâm vô tầm vô tứ, bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy khẩu hành không đang sanh và tâm hành cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chót hữu tầm hữu tứ, với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ không sanh nhưng khẩu hành chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chót hữu tầm hữu tứ, lại đối với bậc tối hậu tâm vô tầm vô tứ, bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ không sanh và khẩu hành cũng không đang sanh”.

[1102] THÂN HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc tối hậu tâm, bậc tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót vô tầm vô tứ, với người ấy thân hành từng sanh nhưng khẩu hành chẳng sanh cho người ấy. Còn đối với các hạng khác, thì với hạng ấy thân hành từng sanh và khẩu hành cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”

[1103] THÂN HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc tối hậu tâm, với người ấy thân hành từng sanh nhưng tâm hành chẳng phải sẽ sanh cho người ấy. Còn đối với các hạng khác thân hành từng sanh và tâm hành cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO … trùng…

“Phải rồi”

[1104] KHẨU HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc tối hậu tâm, với người ấy khẩu hành từng sanh nhưng tâm hành chẳng phải sẽ sanh cho người ấy. Còn đối với các hạng khác khẩu hành từng sanh và tâm hành cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO … trùng ….

“Phải rồi”

[1105] THÂN HÀNH TỪNG SANH Ở CÕI NÀO … trùng…

[1106] THÂN HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc tối hậu tâm ở cõi dục giới, đối với bậc đang nhập nhị thiền, tam thiền, với người ấy ở cõi ấy thân hành từng sanh nhưng khẩu hành chẳng phải sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy. Ðối với bậc đang nhập sơ thiền, đối với người cõi dục giới hạng khác, thì với người ấy ở cõi ấy thân hành từng sanh và khẩu hành cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ sanh nhưng thân hành chẳng từng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Ðối với bậc đang nhập sơ thiền, người cõi dục giới, thì với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ sanh và thân hành cũng từng sanh”.

[1107] THÂN HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc tối hậu tâm ở cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy thân hành từng sanh nhưng tâm hành chẳng phải sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với bậc đang nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, đối với người cõi dục giới hạng khác, thì với người ấy ở cõi ấy thân hành từng sanh và tâm hành cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc đang nhập tứ thiền, đối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ sanh nhưng thân hành chẳng phải từng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Ðối với bậc đang nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, người cõi dục giới, thì với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ sanh và thân hành cũng từng sanh”.

[1108] KHẨU HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc tối hậu tâm trong lĩnh vực hữu tầm, hữu tứ, với người ấy ở cõi ấy khẩu hành từng sanh nhưng tâm hành chẳng sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với hạng khác trong lãnh vực hữu tầm hữu tứ, thì với người ấy ở cõi ấy khẩ hành từng sanh và tâm hành cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Trong lãnh vực vô tầm vô tứ, với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ sanh nhưng khẩu hành chẳng phải từng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn trong lĩnh vực hữu tầm hữu tứ, thì với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ sanh và khẩu hành cũng từng sanh”.

[1109] THÂN HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng sanh”.

[1110] THÂN HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng sanh”.

[1111] KHẨU HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng sanh”.

[1112] THÂN HÀNH KHÔNG TỪNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ… trùng…

[1113] THÂN HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy thân hành không từng sanh nhưng khẩu hành chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chót hữu tầm hữu tứ, ở cõi sắc giới và cõi vô sắc giới, còn đối với bậc tối hậu tâm vô tầm vô tứ, bậc tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót vô tầm vô tứ bậc đang nhập tứ thiền, bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy thân hành không từng sanh và khẩu hành cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH SẼ KHÔNG SANHCHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc tối hậu tâm ở cõi dục giới, bậc đang nhập nhị thiền, tam thiền, với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ không sanh nhưng thân hành chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chót hữu tầm hữu tứ, ở cõi sắc giới và cõi vô sắc giới, còn đối với bậc tối hậu tâm vô tầm vô tứ, bậc tiếp cận tâm mà sẽ sanh khởi tâm chót vô tầm vô tứ bậc đang nhập tứ thiền, bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy khẩu hành sẽ không sanh và thân hành cũng không từng sanh”.

[1114] THÂN HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc đang nhập tứ thiền, người cõi sắc giới và người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy thân hành không từng sanh nhưng tâm hành chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy. Ðối với bậc tối hậu tâm ở cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy thân hành không từng sanh và tâm hành cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc tối hậu tâm ở cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ không sanh nhưng thân hành chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với bậc tối hậu tâm ở cõi sắc giới và cõi vô sắc giới, bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ không sanh và thân hành cũng không từng sanh”.

[1115] KHẨU HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Trong lãnh vực vô tầm vô tứ, với người ấy ở cõi ấy khẩu hành không từng sanh nhưng tâm hành chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với bậc tối hậu tâm trong lãnh vực vô tầm vô tứ, bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy khẩu hành không từng sanh và tâm hành cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ TÂM HÀNH SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc tối hậu tâm trong lãnh vực hữu tầm hữu tứ, với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ không sanh nhưng khẩu hành chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với bậc tối hậu tâm trong lãnh vực vô tầm vô tứ, bậc vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy tâm hành sẽ không sanh và khẩu hành cũng không từng sanh”.

DỨT PHẦN SANH ( UPPĀDAVĀRAṂ NIṬṬHITAṂ)

[1116] THÂN HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của hơi thở vô ra không có tầm tứ, với người ấy thân hành đang diệt nhưng khẩu hành chẳng đang diệt cho người ấy. Vào sát na diệt của hơi thở vô ra, đối với người đang nhập sơ thiền, người ở cõi dục giới, thì với người ấy thân hành đang diệt và khẩu hành cũng đang diệt”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY THÌ THÂN HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tầm tứ không có hơi thở vô ra, với người ấy khẩu hành đang diệt nhưng thân hành chẳng đang diệt cho người ấy. Vào sát na diệt của hơi thở vô ra, đối với người đang nhập sơ thiền, đối với người cõi dục giới, thì với người ấy khẩu hành đang diệt và thân hành cũng đang diệt”.

[1117] THÂN HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”

HAY LÀ TÂM HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm không có hơi thở vô ra, với người ấy tâm hành đang diệt nhưng thân hành chẳng đang diệt cho người ấy. Vào sát na diệt của hơi thở vô ra, thì với người ấy tâm hành đang diệt và thân hành cũng đang diệt”.

[1118] KHẨU HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”

HAY LÀ TÂM HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm không có tầm tứ, với người ấy tâm hành đang diệt nhưng khẩu hành chẳng đang diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tầm tứ, thì với người ấy tâm hành đang diệt và khẩu hành cũng đang diệt”.

[1119] THÂN HÀNH ÐANG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH ÐANG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi nhị thiền, cõi tam thiền, ở cõi ấy thân hành đang diệt nhưng khẩu hành chẳng đang diệt ở cõi ấy … trùng…

[1120] THÂN HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ KHẨU HÀNH ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

… Trùng … Phần NGƯỜI (Yassakaṃ) phần NGƯỜI CÕI (Yassayatthakaṃ) đều giống nhau.

[1121] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tầm tứ không có hơi thở vô ra, với người ấy thân hành không đang diệt nhưng khẩu hành chẳng phải không đang diệt cho người ấy. Vào sát sanh của tâm đối với tất cả người, vào sát na diệt của tâm vô tầm vô tứ không có hơi thở vô ra, đối với bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, thì với người ấy thân hành không đang diệt và khẩu hành cũng không đang diệt”.

HAY LÀ KHẨU HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của hơi thở vô ra không có tầm tứ, với người ấy khẩu hành không đang diệt nhưng thân hành chẳng phải không đang diệt cho người ấy. Vào sát na sanh của tâm đối với tất cả người, vào sát na diệt của tâm vô tầm vô tứ không có hơi thở vô ra, đối với bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, thì với người ấy khẩu hành không đang diệt và thân hành cũng không đang diệt”.

[1122] THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÂM HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm không có hơi thở vô ra, với người ấy thân hành không đang diệt nhưng tâm hành chẳng phải không đang diệt cho người ấy. Vào sát sanh của tâm đối với tất cả người, đối với bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, thì với người ấy thân hành không đang diệt và tâm hành cũng không đang diệt”.

HAY LÀ TÂM HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THÂN HÀNH KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi”.

-ooOoo-

 

 

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *