VII. TÙY MIÊN SONG (ANUSAYAYAMAKAṂ) – tiếp theo

[1526] VỚI NGƯỜI NÀO DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ THÌ VỚI NGƯỜI ẤY TÀ KIẾN TÙY MIÊN … trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ PHẢI CHĂNG?

“Với hai hạng người(2) dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên và ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng chẳng phải với những người ấy hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ. Với hạng phàm phu dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên và ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ mà hoài nghi tùy miên cũng chưa được đoạn trừ”.

HAY LÀ VỚI NGƯỜI NÀO HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ THÌ VỚI NGƯỜI ẤY DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

VỚI NGƯỜI NÀO DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ THÌ VỚI NGƯỜI ẤY HỮU ÁI TÙY MIÊN … trùng … VÔ MINH TÙY MIÊN TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ VỚI NGƯỜI NÀO VÔ MINH TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ THÌ VỚI NGƯỜI ẤY DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ PHẢI CHĂNG?

“Với bậc Bất Lai vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên chưa đựợc đoạn trừ nhưng chẳng phải với người ấy dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên chưa được đoạn trừ. Với ba hạng người(1) vô minh tùy miên chưa được đoạn trừ mà dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên và ngã mạn tùy miên cũng chưa được đoạn trừ”.

[1527] VỚI NGƯỜI NÀO DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN VÀ TÀ KIẾN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ THÌ VỚI NGƯỜI ẤY HOÀI NGHI TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ VỚI NGƯỜI NÀO HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ THÌ VỚI NGƯỜI ẤY DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN VÀ TÀ KIẾN TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”… trùng …

[1528] VỚI NGƯỜI NÀO DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ THÌ VỚI NGƯỜI ẤY HỮU ÁI TÙY MIÊN … trùng … VÔ MINH CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ VỚI NGƯỜI NÀO VÔ MINH TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ THÌ VỚI NGƯỜI ẤY DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN, VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ PHẢI CHĂNG?

“Với bậc Bất Lai vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên chưa đựợc đoạn trừ nhưng chẳng phải những người ấy dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ. Với hai hạng người vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên và ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng chẳng phải với người ấy tà kiến tùy miên chưa được đoạn trừ. Với hạng phàm phu vô minh tùy miên chưa được đoạn trừ mà dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên cũng chưa được đoạn trừ”.

[1529] VỚI NGƯỜI NÀO DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN, HOÀI NGHI TÙY MIÊN VÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ THÌ VỚI NGƯỜI ẤY VÔ MINH CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ VỚI NGƯỜI NÀO VÔ MINH TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ THÌ VỚI NGƯỜI ẤY DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN, HOÀI NGHI TÙY MIÊN VÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ PHẢI CHĂNG?

“Với bậc Bất Lai, vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng chẳng phải với người ấy dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ. Với hai hạng người(1) vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng chẳng phải với nhũng người ấy tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ. Với hạng phàm phu vô minh tùy miên chưa được đoạn trừ, mà dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên cũng chưa được đoạn trừ”.

[1530] DỤC ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ PHẪN NỘ TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Chẳng nên nói là được đoạn trừ hay không được đoạn trừ”.

HAY LÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

DỤC ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ NGÃ MẠN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới trong vô sắc giới, ở đó ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng dục ái tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Trong hai thọ dục giới, ở đó ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ và dục ái tùy miên cũng chưa được đoạn trừ”.

DỤC ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ TÀ KIẾN TÙY MIÊN … trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Trong khổ thọ, trong sắc giới trong vô sắc giới, ở đó hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng dục ái tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Còn trong hai thọ dục giới, ở đó hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ và dục ái tùy miên cũng chưa được đoạn trừ”.

DỤC ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ HỮU ÁI TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

HAY LÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

DỤC ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ VÔ MINH TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ VÔ MINH TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Trong khổ thọ, trong sắc giới trong vô sắc giới, ở đó vô minh tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng dục ái tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Trong hai thọ dục giới, ở đó vô minh tùy miên chưa được đoạn trừ và dục ái tùy miên cũng chưa được đoạn trừ”.

[1531] PHẪN NỘ TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ NGÃ MẠN TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

HAY LÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ PHẪN NỘ TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

PHẪN NỘ TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ TÀ KIẾN TÙY MIÊN … trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ THÌ PHẪN NỘ TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Trong hai thọ dục giới, trong sắc giới trong vô sắc giới, ở đó hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng phẫn nộ tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ; trong khổ thọ, ở đó hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ và phẫn nộ tùy miên cũng chưa được đoạn trừ”.

Ở ÐÂU PHẪN NỘ TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ Ở ÐÓ HỮU ÁI TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

HAY LÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ PHẪN NỘ TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

PHẪN NỘ TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ Ở ÐÓ HỮU ÁI TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ VÔ MINH TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ PHẪN NỘ TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Trong hai thọ dục giới, trong sắc giới trong vô sắc giới, ở đó vô minh tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng phẫn nộ tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Trong khổ thọ, ở đó vô minh tùy miên chưa được đoạn trừ và phẫn nộ tùy miên cũng chưa được đoạn trừ”.

[1532] NGÃ MẠN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ TÀ KIẾN TÙY MIÊN … trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ NGÃ MẠN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Trong khổ thọ, ở đó hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng ngã mạn tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Trong hai thọ dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới ở đó hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ và ngã mạn tùy miên cũng chưa được đoạn trừ”.

NGÃ MẠN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ HỮU ÁI TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Trong hai thọ dục giới, ở đó ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng hữu ái tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ và hữu ái tùy miên cũng chưa được đoạn trừ”.

HAY LÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ NGÃ MẠN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

NGÃ MẠN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ VÔ MINH TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ VÔ MINH TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ NGÃ MẠN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Trong khổ thọ, ở đó vô minh tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng ngã mạn tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ hay không được đoạn trừ. Trong hai thọ dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó vô minh tùy miên chưa được đoạn trừ và ngã mạn tùy miên cũng chưa được đoạn trừ”.

[1533] TÀ KIẾN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ TÀ KIẾN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”… trùng …

[1534] HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ HỮU ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Trong ba thọ dục giới, ở đó hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng hữu ái tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay không được đoạn trừ. Trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ và hữu ái tùy miên cũng chưa được đoạn trừ”.

HAY LÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ VÔ MINH TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ VÔ MINH TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1535] HỮU ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ VÔ MINH TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ VÔ MINH TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ HỮU ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Trong ba thọ dục giới, ở đó vô minh tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng hữu ái tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay không được đoạn trừ. Trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó vô minh tùy miên chưa được đoạn trừ và hữu ái tùy miên cũng chưa được đoạn trừ”.

[1536] DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ NGÃ MẠN TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Trong hai thọ dục giới, ở đó ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng phẫn nộ tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ TÀ KIẾN TÙY MIÊN … trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay không được đoạn trừ. Trong hai thọ dục giới, ở đó hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng phẫn nộ tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Trong khổ thọ, ở đó hoài nghi tùy miên và phẫn nộ tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng dục ái tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ HỮU ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ VÔ MINH TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ VÔ MINH TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó vô minh tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay không được đoạn trừ. Trong hai thọ dục giới, ở đó vô minh tùy miên và dục ái tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng phẫn nộ tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Trong khổ thọ, ở đó vô minh tùy miên và phẫn nộ tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng dục ái tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

[1537] DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ TÀ KIẾN TÙY MIÊN… trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó hoài nghi tùy miên và ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ; Trong hai thọ dục giới, ở đó hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng phẫn nộ tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Trong khổ thọ, ở đó hoài nghi tùy miên và phẫn nộ tùy miên chưa được đoạn trừ còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ HỮU ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó hữu ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ còn dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ VÔ MINH TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ VÔ MINH TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ, còn dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Trong hai thọ dục giới, ở đó vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ; còn phẫn nộ tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Trong khổ thọ, ở đó vô minh tùy miên và phẫn nộ tùy miên chưa được đoạn trừ, còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

[1538] DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN VÀ TÀ KIẾN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ HOÀI NGHI TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN VÀ TÀ KIẾN TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên chưa được đoạn trừ, còn dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Trong hai thọ dục giới, ở đó hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên chưa được đoạn trừ; Trong khổ thọ, ở đó hoài nghi tùy miên, phẫn nộ tùy miên và tà kiến tùy miên chưa được đoạn trừ, còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”… trùng …

[1539] DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ HỮU ÁI TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Chỉ có ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ, còn dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ VÔ MINH TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ VÔ MINH TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ, còn dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Trong hai thọ dục giới, ở đó vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ còn phẫn nộ tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Trong khổ thọ, ở đó vô minh tùy miên, phẫn nộ tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ, còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

[1540] DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN, HOÀI NGHI TÙY MIÊN VÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ VÔ MINH TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ VÔ MINH TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÂU THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN, HOÀI NGHI TÙY MIÊN VÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên chưa được đoạn trừ, còn dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Trong hai thọ dục giới, ở đó vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ còn phẫn nộ tùy miên và hữu ái tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Trong khổ thọ, ở đó vô minh tùy miên, phẫn nộ tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ, còn dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

[1541] DỤC ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ PHẪN NỘ TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

HAY LÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

DỤC ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ NGÃ MẠN TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Với bậc Bất Lai trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ, còn dục ái tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới với người ấy ở đó ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng chẳng phải người ấy ở đó dục ái tùy miên chưa được đoạn trừ. Với ba hạng người(1) trong sắc giới, trong vô sắc giới, với người ấy ở đó ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ còn dục ái tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ cùng với những hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, với người ấy ở đó ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ và dục ái tùy miên cũng chưa được đoạn trừ”.

DỤC ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ TÀ KIẾN TÙY MIÊN … trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Với hai hạng người(1) trong hai thọ dục giới, với người ấy ở đó dục ái tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng chẳng phải với người ấy ở đó hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ. Với hạng phàm phu trong hai thọ dục giới, với người ấy ở đó dục ái tùy miên chưa được đoạn trừ và hoài nghi tùy miên cũng chưa được đoạn trừ”.

HAY LÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Với hạng phàm phu trong khổ thọ trong sắc giới, trong vô sắc giới, với người ấy ở đó hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ còn dục ái tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, với người ấy ở đó hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ và dục ái tùy miên cũng chưa được đoạn trừ”…

DỤC ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ HỮU ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

HAY LÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

DỤC ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ VÔ MINH TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ VÔ MINH TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Với bậc Bất Lai trong khổ thọ, trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó vô minh tùy miên chưa được đoạn trừ, còn dục ái tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó vô minh tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng chẳng phải với người ấy ở đó, dục ái tùy miên chưa được đoạn trừ. Với ba hạng người(1) trong khổ thọ, trong sắc giới, trong vô sắc giới, với người ấy ở đó vô minh tùy miên chưa được đoạn trừ, còn dục ái tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với những hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, với người ấy ở đó vô minh tùy miên chưa được đoạn trừ và dục ái tùy miên cũng chưa được đoạn trừ”.

[1542] PHẪN NỘ TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ NGÃ MẠN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

HAY LÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ PHẪN NỘ TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

PHẪN NỘ TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ TÀ KIẾN TÙY MIÊN… trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Với hai hạng người(2) trong khổ thọ, với người ấy ở đó phẫn nộ tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng chẳng phải với người ấy ở đó hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ. Ðối với hạng phàm phu trong khổ thọ, với người ấy ở đó phẫn nộ tùy miên chưa được đoạn trừ và hoài nghi tùy miên cũng chưa được đoạn trừ”.

HAY LÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ PHẪN NỘ TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Hạng phàm phu trong hai thọ dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới, với người ấy ở đó hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng phẫn nộ tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng hạng người ấy mà trong khổ thọ, với người ấy ở đó hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ và phẫn nộ tùy miên cũng chưa được đoạn trừ”.

PHẪN NỘ TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ HỮU ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

HAY LÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ PHẪN NỘ TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

PHẪN NỘ TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ VÔ MINH TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ VÔ MINH TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ PHẪN NỘ TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Với bậc Bất Lai trong hai thọ dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới, với người ấy ở đó vô minh tùy miên chưa được đoạn trừ, nhưng phẫn nộ tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với hạng người ấy mà trong khổ thọ, với người ấy ở đó vô minh tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng chẳng phải với người ấy ở đó, phẫn nộ tùy miên chưa được đoạn trừ; Với ba hạng người(1) trong hai thọ dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới, với người ấy ở đó vô minh tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng phẫn nộ tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với những hạng người ấy mà trong khổ thọ, với người ấy ở đó vô minh tùy miên chưa được đoạn trừ và phẫn nộ tùy miên cũng chưa được đoạn trừ”.

[1543] NGÃ MẠN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ TÀ KIẾN TÙY MIÊN … trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Với ba hạng người(2) trong hai thọ dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới, với người ấy ở đó ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng chẳng phải với người ấy ở đó hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ. Với hạng phàm phu trong hai thọ dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới, với người ấy ở đó ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ và hoài nghi tùy miên cũng chưa được đoạn trừ”.

HAY LÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ NGÃ MẠN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Với hạng phàm phu trong khổ thọ, với người ấy ở đó hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng ngã mạn tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới, với người ấy ở đó hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ và ngã mạn tùy miên cũng chưa được đoạn trừ”.

NGÃ MẠN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ HỮU ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Với bốn hạng người(1) trong hai thọ dục giới, với người ấy ở đó ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng hữu ái tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với những hạng người ấy mà trong sắc giới, trong vô sắc giới, với người ấy ở đó ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ và hữu ái tùy miên cũng chưa được đoạn trừ”.

HAY LÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ NGÃ MẠN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

NGÃ MẠN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ VÔ MINH TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ VÔ MINH TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ NGÃ MẠN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Với bốn hạng người(1) trong khổ thọ, với người ấy ở đó vô minh tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng ngã mạn tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với những hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới, với người ấy ở đó vô minh tùy miên chưa được đoạn trừ và ngã mạn tùy miên cũng chưa được đoạn trừ”.

[1544] TÀ KIẾN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ TÀ KIẾN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”… trùng …

[1545] HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ HỮU ÁI TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Hạng phàm phu trong ba thọ dục giới, với người ấy ở đó hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng hữu ái tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với hạng người ấy mà trong sắc giới, trong vô sắc giới, với người ấy ở đó hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ và hữu ái tùy miên cũng chưa được đoạn trừ”.

HAY LÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Với ba hạng người(1) trong sắc giới trong vô sắc giới, với người ấy ở đó hữu ái tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng chẳng phải với người ấy ở đó hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ. Với hạng phàm phu trong sắc giới, trong vô sắc giới, với người ấy ở đó hữu ái tùy miên chưa được đoạn trừ và hoài nghi tùy miên cũng chưa được đoạn trừ”.

HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ VÔ MINH TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ VÔ MINH TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Với ba hạng người(2) trong ba thọ dục giới, trong sắc giới trong vô sắc giới, với người ấy ở đó vô minh tùy miên chưa được đoạn trừ, nhưng chẳng phải với người ấy ở đó hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ; Với hạng phàm phu trong ba thọ dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới, với người ấy ở đó vô minh tùy miên chưa được đoạn trừ và hoài nghi tùy miên cũng chưa được đoạn trừ”.

[1546] HỮU ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ VÔ MINH TÙY MIÊN CŨNG CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ VÔ MINH TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ HỮU ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Với bốn hạng người(1) trong ba thọ dục giới, với người ấy ở đó vô minh tùy miên chưa được đoạn trừ, nhưng hữu ái tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ, cũng với những hạng người ấy mà trong sắc giới, trong vô sắc giới, với người ấy ở đó vô minh tùy miên chưa được đoạn trừ và hữu ái tùy miên cũng chưa được đoạn trừ”.

[1547] DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ NGÃ MẠN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẪN NỘ TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Với bậc Bất Lai trong sắc giới, trong vô sắc giới, với người ấy ở đó ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ, nhưng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với những hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, với người ấy ở đó ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng chẳng phải với người ấy ở đó dục ái tùy miên chưa được đoạn trừ, còn phẫn nộ tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Với ba hạng người(2) trong sắc giới, trong vô sắc giới, với người ấy ở đó ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với những hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới với người ấy ở đó ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên chưa được đoạn trừ, còn phẫn nộ tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ TÀ KIẾN TÙY MIÊN … trùng ..ḤOÀI NGHI TÙY MIÊN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Với hạng phàm phu trong sắc giới, trong vô sắc giới, với người ấy ở đó hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ, còn dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, với người ấy ở đó hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng phẫn nộ tùy miên chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với hạng người ấy mà trong khổ thọ, với người ấy ở đó hoài nghi tùy miên và phẫn nộ tùy miên chưa được đoạn trừ, còn dục ái tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ HỮU ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ VÔ MINH TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ VÔ MINH TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Với bậc Bất Lai trong sắc giới, trong vô sắc giới, với người ấy ở đó vô minh tùy miên chưa được đoạn trừ, còn dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, với người ấy ở đó vô minh tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng chẳng phải với người ấy ở đó dục ái tùy miên chưa được đoạn trừ, còn phẫn nộ tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với hạng người ấy mà trong khổ thọ, với người ấy ở đó vô minh tùy miên chưa được đoạn trừ, nhưng chẳng phải với người ấy ở đó phẫn nộ tùy miên chưa được đoạn trừ; còn dục ái tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Với ba hạng người(1) trong sắc giới, trong vô sắc giới, với người ấy ở đó vô minh tùy miên chưa được đoạn trừ, còn dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, với người ấy ở đó vô minh tùy miên và dục ái tùy miên chưa được đoạn trừ, còn phẫn nộ tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với những hạng người ấy mà trong khổ thọ, với người ấy ở đó vô minh tùy miên và phẫn nộ tùy miên chưa được đoạn trừ, còn dục ái tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

[1548] DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ TÀ KIẾN TÙY MIÊN … trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Với hạng phàm phu trong sắc giới, trong vô sắc giới, với người ấy ở đó hoài nghi tùy miên và ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ, còn dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, với người ấy ở đó hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ. Còn phẫn nộ tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với hạng người ấy mà trong khổ thọ, với người ấy ở đó hoài nghi tùy miên và phẫn nộ tùy miên chưa được đoạn trừ; còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ HỮU ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Chỉ có ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ, còn dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ VÔ MINH TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ VÔ MINH TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Với bậc Bất Lai trong sắc giới, trong vô sắc giới, với người ấy ở đó vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ, còn dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, với người ấy ở đó vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng chẳng phải với người ấy ở đó dục ái tùy miên chưa được đoạn trừ, còn phẫn nộ tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với hạng người ấy mà trong khổ thọ, với người ấy ở đó vô minh tùy miên chưa được đoạn trừ, nhưng chẳng phải với người ấy ở đó phẫn nộ tùy miên chưa được đoạn trừ; còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ; Với ba hạng người(1) trong sắc giới, trong vô sắc giới, với người ấy ở đó vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ, còn dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với những hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, với người ấy ở đó vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ, còn phẫn nộ tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với những hạng người ấy mà trong khổ thọ, với người ấy ở đó vô minh tùy miên và phẫn nộ tùy miên chưa được đoạn trừ, còn dục ái tùy miên ngã mạn tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

[1549] DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN VÀ TÀ KIẾN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN VÀ TÀ KIẾN TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Với hạng phàm phu trong sắc giới, trong vô sắc giới, với người ấy ở đó hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên chưa được đoạn trừ, còn dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ, cũng với hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, với người ấy ở đó hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên chưa được đoạn trừ, còn phẫn nộ tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với hạng người ấy mà trong khổ thọ, với người ấy ở đó hoài nghi tùy miên, phẫn nộ tùy miên và tà kiến tùy miên chưa được đoạn trừ. Còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

[1550] DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ HỮU ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Với ba hạng người trong sắc giới, trong vô sắc giới, với người ấy ở đó hữu ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ, nhưng chẳng phải với người ấy ở đó tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ, còn dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Với hạng phàm phu trong sắc giới, trong vô sắc giới, với người ấy ở đó hữu ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ, còn dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ VÔ MINH TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ VÔ MINH TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Với bậc Bất Lai trong sắc giới, trong vô sắc giới, với người ấy ở đó vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ, nhưng chẳng phải với người ấy ở đó tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ, còn dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, với người ấy ở đó vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng chẳng phải với người ấy ở đó dục ái tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ, còn phẫn nộ tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với hạng người ấy mà trong khổ thọ, với người ấy ở đó vô minh tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng chẳng phải với người ấy ở đó phẫn nộ tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ, còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Với hai hạng người(1) trong sắc giới, trong vô sắc giới, với người ấy ở đó vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ, nhưng chẳng phải với người ấy ở đó tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ, còn dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với những hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, với người ấy ở đó vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ, nhưng chẳng phải với người ấy ở đó tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ, còn phẫn nộ tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với những hạng người ấy mà trong khổ thọ, với người ấy ở đó vô minh tùy miên và phẫn nộ tùy miên chưa được đoạn trừ, nhưng chẳng phải với người ấy ở đó tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ, còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Với hạng phàm phu trong sắc giới và trong vô sắc giới, với người ấy ở đó vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ, còn dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, với người ấy ở đó vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ, còn phẫn nộ tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ, còn phẫn nộ tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với hạng người ấy mà trong khổ thọ, với người ấy ở đó vô minh tùy miên, phẫn nộ tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

[1551] DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN, HOÀI NGHI TÙY MIÊN VÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ VÔ MINH TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ VÔ MINH TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN, HOÀI NGHI TÙY MIÊN VÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN CHƯA ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ VỚI NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Với bậc Bất Lai trong sắc giới, trong vô sắc giới, với người ấy ở đó vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên chưa được đoạn trừ, nhưng chẳng phải với người ấy ở đó tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ, còn dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, với người ấy ở đó vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng chẳng phải với người ấy ở đó dục ái tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ, còn phẫn nộ tùy miên và hữu ái tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với hạng người ấy mà trong khổ thọ, với người ấy ở đó vô minh tùy miên chưa được đoạn trừ nhưng chẳng phải với người ấy ở đó phẫn nộ tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ, còn dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Với hai hạng người(1) trong sắc giới, trong vô sắc giới, với người ấy ở đó vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên chưa được đoạn trừ, nhưng chẳng phải với người ấy ở đó tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ, còn dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với những hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, với người ấy ở đó vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chưa được đoạn trừ, nhưng chẳng phải với người ấy ở đó tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ, còn phẫn nộ tùy miên và hữu ái tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với những hạng người ấy mà trong khổ thọ, với người ấy ở đó vô minh tùy miên và phẫn nộ tùy miên chưa được đoạn trừ, nhưng chẳng phải với người ấy ở đó tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ, còn dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Với hạng phàm phu trong sắc giới trong vô sắc giới, với người ấy ở đó vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, hữu ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, với người ấy ở đó vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên chưa được đoạn trừ, còn phẫn nộ tùy miên và hữu ái tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ. Cũng với hạng người ấy mà trong khổ thọ, với người ấy ở đó vô minh tùy miên, phẫn nộ tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên chưa được đoạn trừ, còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên thì chẳng nên nói là được đoạn trừ hay chưa được đoạn trừ”.

DỨT PHẦN ÐƯỢC ÐOẠN TRỪ (Pahinavaraṃ niṭṭhitaṃ)

 

PHẦN SANH KHỞI (UPPAJJANAVĀRO)

[1552] DỤC ÁI TÙY MIÊN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NGÃ MẠN TÙY MIÊN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc Bất Lai ngã mạn tùy miên đang sanh nhưng với vị ấy dục ái tùy miên chẳng phải đang sanh. Ðối với ba hạng người(1) ngã mạn tùy miên đang sanh và dục ái tùy miên cũng đang sanh (Cần được nói rộng thêm).

[1553] DỤC ÁI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ PHẪN NỘ TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

DỤC ÁI TÙY MIÊN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NGÃ MẠN TÙY MIÊN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc Bất Lai dục ái tùy miên không đang sanh nhưng chắng phải với vị ấy ngã mạn tùy miên không đang sanh. Còn đối với bậc Ứng Cúng thì dục ái tùy miên không đang sanh và ngã mạn tùy miên cũng đang sanh”.

HAY LÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!” (Cần được nói rộng thêm)

DỨT PHẦN SANH KHỞI  (Uppajjanavāraṃ niṭṭhitaṃ)

 

PHẦN GIỚI (DHĀTUVĀRA)

[1554] ÐỐI VỚI NGƯỜI TỬ BIỆT CÕI DỤC GIỚI RỒI SANH ÐẾN CÕI DỤC GIỚI THÌ CÓ BAO NHIÊU PHÁP TÙY MIÊN NGỦ NGẦM, CÓ BAO NHIÊU PHÁP TÙY MIÊN KHÔNG NGỦ NGẦM, BAO NHIÊU PHÁP TÙY MIÊN DIỆT MẤT?

Ðối với người tử biệt cõi dục giới rồi sanh đến cõi sắc giới có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm, có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm, có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi dục giới rồi sanh đến cõi vô sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm, có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi dục giới rồi sanh đến cõi phi dục giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi dục giới rồi sanh đến cõi phi sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi dục giới rồi sanh đến cõi phi vô sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi dục giới rồi sanh đến cõi phi dục giới phi vô sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi dục giới rồi sanh đến cõi phi sắc giới, phi vô sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi dục giới rồi sanh đến cõi phi dục giới, phi sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

[1555] ÐỐI VỚI NGƯỜI TỬ BIỆT CÕI SẮC GIỚI RỒI SANH ÐẾN CÕI SẮC GIỚI THÌ CÓ BAO NHIÊU PHÁP TÙY MIÊN NGỦ NGẦM? CÓ BAO NHIÊU PHÁP TÙY MIÊN KHÔNG NGỦ NGẦM? CÓ BAO NHIÊU PHÁP TÙY MIÊN DIỆT MẤT?

Ðối với người tử biệt cõi sắc giới rồi sanh đến cõi dục giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi sắc giới rồi sanh đến cõi vô sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi sắc giới rồi sanh đến cõi phi dục giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi sắc giới rồi sanh đến cõi phi sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi sắc giới rồi sanh đến cõi phi sắc giới, phi vô sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

ÐỐI VỚI NGƯỜI TỬ BIỆT CÕI SẮC GIỚI RỒI SANH ÐẾN CÕI PHI DỤC GIỚI, PHI VÔ SẮC GIỚI THÌ CÓ BAO NHIÊU PHÁP TÙY MIÊN NGỦ NGẦM? CÓ BAO NHIÊU PHÁP TÙY MIÊN KHÔNG NGỦ NGẦM? CÓ BAO NHIÊU PHÁP TÙY MIÊN DIỆT MẤT?

Ðối với người tử biệt cõi sắc giới rồi sanh đến cõi phi sắc giới, phi vô sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi sắc giới rồi sanh đến cõi phi dục giới, phi sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

[1556] ÐỐI VỚI NGƯỜI TỬ BIỆT CÕI VÔ SẮC GIỚI RỒI SANH ÐẾN CÕI VÔ SẮC GIỚI, PHI VÔ SẮC GIỚI THÌ CÓ BAO NHIÊU PHÁP TÙY MIÊN NGỦ NGẦM? CÓ BAO NHIÊU PHÁP TÙY MIÊN KHÔNG NGỦ NGẦM? CÓ BAO NHIÊU PHÁP TÙY MIÊN DIỆT MẤT?

Ðối với người tử biệt cõi sắc giới rồi sanh đến cõi dục giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi vô sắc giới rồi sanh đến cõi sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi vô sắc giới rồi sanh đến cõi phi dục giới, thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi sắc giới rồi sanh đến cõi phi sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi vô sắc giới rồi sanh đến cõi phi vô sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi vô sắc giới rồi sanh đến cõi phi dục giới, phi vô sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi vô sắc giới rồi sanh lại cõi phi sắc giới phi vô sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi sắc giới rồi sanh đến cõi phi dục giới, phi sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

[1557] ÐỐI VỚI NGƯỜI TỬ BIỆT CÕI PHI DỤC GIỚI RỒI SANH ÐẾN CÕI DỤC GIỚI THÌ CÓ BAO NHIÊU PHÁP TÙY MIÊN NGỦ NGẦM? CÓ BAO NHIÊU PHÁP TÙY MIÊN KHÔNG NGỦ NGẦM? CÓ BAO NHIÊU PHÁP TÙY MIÊN DIỆT MẤT?

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới rồi sanh đến cõi sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới rồi sanh đến cõi vô sắc giới, thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới rồi sanh đến cõi phi dục giới, thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới rồi sanh đến cõi phi sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới rồi sanh đến cõi phi vô sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới rồi sanh đến cõi phi dục giới, phi vô sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới rồi sanh đến cõi phi sắc giới, phi vô sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

ÐỐI VỚI NGƯỜI TỬ BIỆT CÕI PHI DỤC GIỚI RỒI SANH ÐẾN CÕI PHI DỤC GIỚI, PHI SẮC GIỚI THÌ CÓ BAO NHIÊU PHÁP TÙY MIÊN NGỦ NGẦM? CÓ BAO NHIÊU PHÁP TÙY MIÊN KHÔNG NGỦ NGẦM? CÓ BAO NHIÊU PHÁP TÙY MIÊN DIỆT MẤT?

[1558] ÐỐI VỚI NGƯỜI TỬ BIỆT CÕI PHI SẮC GIỚI RỒI SANH ÐẾN CÕI DỤC GIỚI THÌ CÓ BAO NHIÊU PHÁP TÙY MIÊN NGỦ NGẦM? CÓ BAO NHIÊU PHÁP TÙY MIÊN KHÔNG NGỦ NGẦM? CÓ BAO NHIÊU PHÁP TÙY MIÊN DIỆT MẤT?

Ðối với người tử biệt cõi phi sắc giới rồi sanh đến cõi sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi sắc giới rồi sanh đến cõi vô sắc thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi sắc giới rồi sanh đến cõi phi dục giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi sắc giới rồi sanh đến cõi phi sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi sắc giới rồi sanh đến cõi phi vô sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi sắc giới rồi sanh đến cõi phi dục giới, phi vô sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi sắc giới rồi sanh đến cõi phi sắc giới, phi vô sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi sắc giới rồi sanh đến cõi phi dục giới, phi sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

[1559] ÐỐI VỚI NGƯỜI TỬ BIỆT CÕI PHI VÔ SẮC GIỚI RỒI SANH ÐẾN CÕI DỤC GIỚI THÌ CÓ BAO NHIÊU PHÁP TÙY MIÊN NGỦ NGẦM? CÓ BAO NHIÊU PHÁP TÙY MIÊN KHÔNG NGỦ NGẦM? CÓ BAO NHIÊU PHÁP TÙY MIÊN DIỆT MẤT?

Ðối với người tử biệt cõi phi vô sắc giới rồi sanh đến cõi sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi vô sắc giới rồi sanh đến cõi vô sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi vô sắc giới rồi sanh đến cõi phi dục giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi vô sắc giới rồi sanh đến cõi phi sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi vô sắc giới rồi sanh đến cõi phi vô sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi vô sắc giới rồi sanh đến cõi phi dục giới, phi sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi vô sắc giới rồi sanh đến cõi phi sắc giới, phi sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi vô sắc giới rồi sanh đến cõi phi dục giới, phi sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

[1560] ÐỐI VỚI NGƯỜI TỬ BIỆT CÕI PHI DỤC GIỚI, PHI VÔ SẮC GIỚI RỒI SANH ÐẾN CÕI DỤC GIỚI THÌ CÓ BAO NHIÊU PHÁP TÙY MIÊN NGỦ NGẦM? CÓ BAO NHIÊU PHÁP TÙY MIÊN KHÔNG NGỦ NGẦM? CÓ BAO NHIÊU PHÁP TÙY MIÊN DIỆT MẤT?

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới, phi vô sắc giới rồi sanh đến cõi sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới, phi vô sắc giới rồi sanh đến cõi vô sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới, phi vô sắc giới rồi sanh đến cõi phi dục giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới, phi vô sắc giới rồi sanh đến cõi phi sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới, phi vô sắc giới rồi sanh đến cõi phi vô sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới, phi vô sắc giới rồi sanh đến cõi phi dục giới, phi vô sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới, phi vô sắc giới rồi sanh đến cõi phi sắc giới, phi vô sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới, phi vô sắc giới rồi sanh đến cõi phi dục giới, phi sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

[1561] ÐỐI VỚI NGƯỜI TỬ BIỆT CÕI PHI SẮC GIỚI, PHI VÔ SẮC GIỚI RỒI SANH ÐẾN CÕI DỤC GIỚI THÌ CÓ BAO NHIÊU PHÁP TÙY MIÊN NGỦ NGẦM? CÓ BAO NHIÊU PHÁP TÙY MIÊN KHÔNG NGỦ NGẦM? CÓ BAO NHIÊU PHÁP TÙY MIÊN DIỆT MẤT?

Ðối với người tử biệt cõi phi sắc giới, phi vô sắc giới rồi sanh đến cõi sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi sắc giới, phi vô sắc giới rồi sanh đến cõi vô sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi sắc giới, phi vô sắc giới rồi sanh đến cõi phi dục giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi sắc giới, phi vô sắc giới rồi sanh đến cõi phi sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi sắc giới, phi vô sắc giới rồi sanh đến cõi phi vô sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi sắc giới, phi vô sắc giới rồi sanh đến cõi phi dục giới, phi vô sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi sắc giới, phi vô sắc giới rồi sanh đến cõi phi sắc giới, phi vô sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi sắc giới, phi vô sắc giới rồi sanh đến cõi phi dục giới phi sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

[1562] ÐỐI VỚI NGƯỜI TỬ BIỆT CÕI PHI DỤC GIỚI, PHI SẮC GIỚI RỒI SANH ÐẾN CÕI DỤC GIỚI THÌ CÓ BAO NHIÊU PHÁP TÙY MIÊN NGỦ NGẦM? CÓ BAO NHIÊU PHÁP TÙY MIÊN KHÔNG NGỦ NGẦM? CÓ BAO NHIÊU PHÁP TÙY MIÊN DIỆT MẤT?

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới, phi sắc giới rồi sanh đến cõi sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới, phi sắc giới rồi sanh đến cõi vô sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới, phi sắc giới rồi sanh đến cõi phi dục giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới, phi sắc giới rồi sanh đến cõi phi sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới, phi sắc giới rồi sanh đến cõi phi vô sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới, phi sắc giới rồi sanh đến cõi phi dục giới phi vô sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới, phi sắc giới rồi sanh đến cõi phi sắc giới, phi vô sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới, phi sắc giới rồi sanh đến cõi phi dục giới phi sắc giới thì có bao nhiêu pháp tùy miên ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên không ngủ ngầm? Có bao nhiêu pháp tùy miên diệt mất?

[1563] ÐỐI VỚI NGƯỜI TỬ BIỆT CÕI DỤC GIỚI SANH ÐẾN CÕI DỤC GIỚI THÌ MỘT SỐ NGƯỜI CÓ BẢY PHÁP TÙY MIÊN NGỦ NGẦM? MỘT SỐ NGƯỜI CÓ NĂM PHÁP TÙY MIÊN NGỦ NGẦM? CHỨ KHÔNG CÓ PHÁP TÙY MIÊN DIỆT MẤT.

Ðối với người tử biệt cõi dục giới sanh đến cõi sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, chớ không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi dục giới sanh đến cõi vô sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, chớ không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi dục giới sanh đến cõi phi dục giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, chớ không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi dục giới sanh đến cõi phi sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, chớ không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi dục giới sanh đến cõi phi vô sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, chớ không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi dục giới rồi sanh đến cõi phi dục giới, phi vô sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, chớ không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi dục giới rồi sanh đến cõi phi sắc giới, phi vô sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, chớ không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi dục giới rồi sanh đến cõi phi dục giới, phi sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, chớ không có pháp tùy miên diệt mất .

[1564] ÐỐI VỚI NGƯỜI TỬ BIỆT CÕI SẮC GIỚI RỒI SANH ÐẾN CÕI SẮC GIỚI MỘT SỐ NGƯỜI BẢY PHÁP TÙY MIÊN NGỦ NGẦM, MỘT SỐ NGƯỜI CÓ NĂM PHÁP TÙY MIÊN NGỦ NGẦM, MỘT SỐ NGƯỜI CÓ BA PHÁP TÙY MIÊN NGỦ NGẦM, CHỚ KHÔNG CÓ PHÁP TÙY MIÊN DIỆT MẤT.

Ðối với người tử biệt cõi sắc giới sanh đến cõi dục giới đều có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, chớ không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi sắc giới sanh đến cõi vô sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi sắc giới sanh đến cõi phi dục giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi sắc giới sanh đến cõi phi vô sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi sắc giới sanh đến cõi phi dục giới, phi vô sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, , không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới, phi vô sắc giới có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi sắc giới sanh đến cõi phi dục giới phi sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

[1565] ÐỐI VỚI NGƯỜI TỬ BIỆT CÕI VÔ SẮC GIỚI SANH ÐẾN CÕI VÔ SẮC GIỚI THÌ MỘT SỐ NGƯỜI CÓ BẢY PHÁP TÙY MIÊN NGỦ NGẦM, MỘT SỐ NGƯỜI CÓ NĂM PHÁP TÙY MIÊN NGỦ NGẦM, MỘT SỐ NGƯỜI CÓ BA PHÁP TÙY MIÊN NGỦ NGẦM, KHÔNG CÓ PHÁP TÙY MIÊN DIỆT MẤT.

Ðối với người tử biệt cõi vô sắc giới rồi sanh đến cõi dục giới đều có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi vô sắc giới không có trường hợp sanh đến cõi sắc giới; Sanh thấp thì sanh đến cõi dục giới đều có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi vô sắc giới sanh đến cõi phi dục giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi vô sắc giới sanh đến cõi phi vô sắc giới thì đều có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi vô sắc giới không có trường hợp sanh đến cõi phi dục giới phi vô sắc giới; Sanh thấp thì sanh đến cõi dục giới đều có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất .

Ðối với người tử biệt cõi vô sắc giới, sanh đến cõi phi sắc giới phi vô sắc giới thì đều có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi sắc giới sanh đến cõi phi dục giới phi sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

[1566] ÐỐI VỚI NGƯỜI TỬ BIỆT CÕI PHI DỤC GIỚI SANH ÐẾN CÕI DỤC GIỚI THÌ ÐỀU CÓ BẢY PHÁP TÙY MIÊN NGỦ NGẦM, KHÔNG CÓ PHÁP TÙY MIÊN DIỆT MẤT.

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới sanh đến cõi sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới sanh đến cõi vô sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới sanh đến cõi phi dục giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới sanh đến cõi phi sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới sanh đến cõi phi vô sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới sanh đến cõi phi dục giới phi vô sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới sanh đến cõi phi sắc giới phi vô sắc giới thì đều có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới sanh đến cõi phi dục giới, phi sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

[1567] ÐỐI VỚI NGƯỜI TỬ BIỆT CÕI PHI SẮC GIỚI SANH ÐẾN CÕI DỤC GIỚI THÌ MỘT SỐ NGƯỜI CÓ BẢY PHÁP TÙY MIÊN NGỦ NGẦM, MỘT SỐ NGƯỜI CÓ NĂM PHÁP TÙY MIÊN NGỦ NGẦM, MỘT SỐ NGƯỜI, KHÔNG CÓ PHÁP TÙY MIÊN DIỆT MẤT.

Ðối với người tử biệt cõi phi sắc giới sanh đến cõi sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi sắc giới sanh đến cõi vô sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi sắc giới sanh đến cõi phi dục giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi sắc giới sanh đến cõi phi vô sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi sắc giới sanh đến cõi phi dục giới phi vô sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới, phi vô sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi sắc giới sanh đến cõi phi dục giới phi sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

[1568] ÐỐI VỚI NGƯỜI TỬ BIỆT CÕI PHI VÔ SẮC GIỚI SANH ÐẾN CÕI DỤC GIỚI THÌ MỘT SỐ NGƯỜI CÓ BẢY PHÁP TÙY MIÊN NGỦ NGẦM, MỘT SỐ NGƯỜI CÓ NĂM PHÁP TÙY MIÊN NGỦ NGẦM, MỘT SỐ, KHÔNG CÓ PHÁP TÙY MIÊN DIỆT MẤT.

Ðối với người tử biệt cõi phi vô sắc giới sanh đến cõi sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi vô sắc giới sanh đến cõi vô sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi vô sắc giới sanh đến cõi phi dục giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi vô sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi vô sắc giới sanh đến cõi phi dục giới, phi vô sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi vô sắc giới sanh đến cõi phi dục giới phi vô sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt phi vô sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới phi vô sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi vô sắc giới sanh đến cõi phi dục giới sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

[1569] ÐỐI VỚI NGƯỜI TỬ BIỆT CÕI PHI DỤC GIỚI PHI VÔ SẮC GIỚI SANH ÐẾN CÕI DỤC GIỚI THÌ ÐỀU CÓ BẢY PHÁP TÙY MIÊN NGỦ NGẦM, KHÔNG CÓ PHÁP TÙY MIÊN DIỆT MẤT.

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới phi vô sắc giới sanh đến cõi sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới phi vô sắc giới sanh đến vô sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới phi vô sắc giới sanh đến cõi phi dục giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới phi vô sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới phi vô sắc giới sanh đến cõi vô sắc giới phi vô sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới phi vô sắc giới sanh đến cõi phi dục giới phi vô sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới phi vô sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới phi vô sắc giới thì đều có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, không có tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới phi vô sắc giới sanh đến cõi phi dục giới phi vô sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

[1570] ÐỐI VỚI NGƯỜI TỬ BIỆT CÕI PHI SẮC GIỚI PHI VÔ SẮC GIỚI SANH ÐẾN CÕI DỤC GIỚI THÌ MỘT SỐ NGƯỜI CÓ BẢY PHÁP TÙY MIÊN NGỦ NGẦM, MỘT SỐ NGƯỜI CÓ NĂM PHÁP TÙY MIÊN NGỦ NGẦM, KHÔNG CÓ PHÁP TÙY MIÊN DIỆT MẤT.

Ðối với người tử biệt cõi phi sắc giới phi vô sắc giới sanh đến cõi sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi sắc giới phi vô sắc giới sanh đến cõi vô sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi sắc giới phi vô sắc giới sanh đến cõi phi dục giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi sắc giới phi vô sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi sắc giới phi vô sắc giới sanh đến cõi phi vô sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi sắc giới phi vô sắc giới sanh đến cõi phi dục giới phi vô sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi sắc giới phi vô sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới phi vô sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi sắc giới phi vô sắc giới sanh đến cõi phi dục giới phi vô sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

[1571] ÐỐI VỚI NGƯỜI TỬ BIỆT CÕI PHI DỤC GIỚI PHI SẮC GIỚI SANH ÐẾN CÕI DỤC GIỚI THÌ ÐỀU CÓ BẢY PHÁP TÙY MIÊN NGỦ NGẦM, KHÔNG CÓ PHÁP TÙY MIÊN DIỆT MẤT.

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới phi sắc giới không có trường hợp sanh đến cõi sắc giới; sanh thấp chỉ sanh đến cõi dục giới, đều có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới phi sắc giới sanh đến cõi vô sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới phi sắc giới sanh đến cõi phi dục giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy

miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới phi sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới phi sắc giới sanh đến cõi phi vô sắc giới thì đều có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới phi sắc giới không có trường hợp sanh đến cõi phi dục giới phi vô sắc giới sanh thấp thì sanh đến cõi dục giới, đều có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới phi sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới phi vô sắc giới thì đều có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

Ðối với người tử biệt cõi phi dục giới phi sắc giới sanh đến cõi phi dục giới phi sắc giới thì một số người có bảy pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có năm pháp tùy miên ngủ ngầm, một số người có ba pháp tùy miên ngủ ngầm, không có pháp tùy miên diệt mất.

DỨT PHẦN GIỚI

TÙY MIÊN SONG, PHẦN THỨ BẢY HOÀN TẤT

KẾT THÚC BỘ SONG ÐỐI LUẬN – TẬP 2

-ooOoo-

TRÍCH CÚ TỪ ÐIỂN
PADABHĀJANĪYĀNUKKAMO

Atthamaka 1376. nakevalaṃ: bậc đệ bát thánh.
Anāgāmī 1222 yebhuyyikaṃ bất lai, vị A Na Hàm
Ānāgāmimagga samangi 1387 nakevalaṃ: bậc bất lai đạo
Anusaya 1564 Nakevalaṃ tùy miên.
Anuseti 1221 nakevalaṃ ngủ ngầm, tiềm ẩn.
Apariyāpanna 1266 nakevalaṃ phi hệ thuộc, pháp bất liên quan.
Appahīna 1507 nakevalaṃ: chưa được đoạn trừ.
Arūpadhātu 1221. nakevalaṃ vô sắc giới.
Avijjānusaya 1221. yebhuyyikaṃ: vô minh tùy miên.
Avitakka-avicāracitta 1043. nakevalaṃ tâm vô tầm vô tứ.
Avitakka-vicārapacchimacitta 1129. nakevalaṃ tâm chót vô tầm vô tứ.
Avitakka-avicārapacchimacittasamangī 1097. nakevalaṃ: bậc có tâm chót vô tầm vô tứ.
Avitakka-avicārabhūmi 1108. nakevalaṃ: cõi vô tầm vô tứ.
Assāsapassāsa 1023 yebhuyyikaṃ hơi thở vô ra.
Uppajjamāna 1575. 1581. khi sanh lên.
Upapatti 1581. sự sanh lên.
Kati 1564. nakevalaṃ: bao nhiêu?
Kāmadhātu 1221. nakevalaṃ: dục giới.
Kāmāvacara 1036. yebhuyyikaṃ dục giới.
Kāyasankhāra 1023. nakevalaṃ: thân hành.
Catutthajjhāna 1023- nakevalaṃ: tứ thiền.
Cittasankhāra 1023. tâm hành.
Cuta 1564 nakevalaṃ, đã tử biệt (pkpt)
Tatiyajjhāna 1039. nakevalaṃ tam thiền.
Tadekaṭṭha 1354. nakevalaṃ, phần đồng trú.
Diṭṭhanusaya 1221. nakevalaṃ: tà kiến tùy miên.
Dutiyajjhāna 1039. nakevalaṃ. nhị thiền.
Niranusaya 1321 nakevalaṃ: hết tiềm tàng.
Patighānusaya 1221. nakevalaṃ phẫn nộ tùy miên .
Paṭhamajjhāna 1036. nakevalaṃ sơ thiền
Pahīna 1496 nakevalaṃ: được đoạn trừ.
Bhaṅga 1564 nakevalaṃ sự diệt một.
Bhavarāgānusaya 1221 nakevalaṃ hữu ái tùy miên.
Maggasamaṅgī 1387 nakevalaṃ bậc đại cao.
Mānusaya 1221. ngã mạn tùy miên.
Vacī 1024. nakevalaṃ khẩu hành.
Vicikicchānusaya 1221. nakevalaṃ hoài nghi tùy miên.
Vitakkavicāra 1023. nakevalaṃ: Tầm tứ.
Sabbasakkāyapariyāpanna 1221. tất cả pháp liên quan thân kiến.
Samāpanna 1036. nakevalaṃ. Sự nhập thiền.
Savitakkasavicārapacchimacitta 1090. nakevalaṃ tâm chót hữu tầm hữu tứ.
Savitakkasavicārabhūmi 1108 nakevalaṃ cõi hữu tầm hữu tứ.
Sānusaya 1288. nakevalaṃ có tiềm tàng.

-ooOoo-

(2) Hai hạng người ở đây là bậc thánh dự lưu và bậc thánh nhất lai.

(1) Hai hạng người ở đây là bậc thánh dự lưu và bậc thánh nhất lai.

(1) Ba hạng người ở đây là hạng phàm phu, bậc dự lưu và bậc nhất lai.

(1) Hai hạng người ở đây là bậc dự lưu và bậc nhất lai.

(1) Ba hạng người ở đây là hạng phàm phu, bậc dự lưu và bậc nhất lai.

(2) Hai hạng người ở đây là bậc dự lưu và bậc nhất lai.

(1) Ba hạng người ở đây là hạng phàm phu, bậc dự lưu và bậc nhất lai.

(2) Ba hạng người ở đây là ba bậc thánh hữu học.

(1) Bốn hạng người ở đây là hạng phàm phu và ba bậc thánh hữu học.

(1) Ba hạng người ở đây là ba bậc thánh hữu học.

(2) Ba hạng người ở đây là hạng phàm phu, bậc dự lưu và bậc nhất lai.

(1) Bốn hạng người ở đây là hạng phàm phu và ba bậc thánh hữu học.

(2) Ba hạng người ở đây là hạng phàm phu, bậc dự lưu và bậc nhất lai.

(1) Ba hạng người ở đây là hạng phàm phu, bậc dự lưu và bậc nhất lai.

(1) Ba hạng người ở đây là hạng phàm phu, bậc dự lưu và bậc nhất lai.

(1) Ba hạng người ở đây là ba bậc thánh hữu học.

(1) Hai hạng người ở đây là bậc dự lưu và bậc nhất lai.

(1) Ba hạng người ở đây là hạng phàm phu, bậc dự lưu và bậc nhất lai.

-ooOoo-

 

 

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *