CÁC NGUYÊN TẮC CỐT LÕI CỦA CÁC KHOÁ THIỀN VIPASSANA

Introduction to the Technique & Code of Discipline / Giới thiệu phương pháp và nội quy của khóa thiền Vipassana

Vipassana is one of India’s most ancient meditation techniques. Long lost to humanity, it was rediscovered by Gotama the Buddha more than 2500 years ago. The word Vipassana means seeing things as they really are. It is the process of self- purification by self-observation. One begins by observing the natural breath to concentrate the mind. With a sharpened awareness one proceeds to observe the changing nature of body and mind and experiences the universal truths of impermanence, suffering and egolessness. This truth-realization by direct experience is the process of purification. The entire path (Dhamma) is a universal remedy for universal problems and has nothing to do with any organized religion or sectarianism. For this reason, it can be freely practised by everyone, at any time, in any place, without conflict due to race, community or religion, and will prove equally beneficial to one and all.

Vipassana là một trong những phương pháp thiền cổ xưa của Ấn Độ. Sau khoảng thời gian dài phương pháp này mất dần trong dân gian, Đức Phật Gotama đã tìm lại phương pháp này từ hơn 2500 năm trước. Từ Vipassana có nghĩa là thấy mọi thứ như đúng như thật. Đó là tiến trình tự thanh lọc bằng việc tự quan sát. Phương pháp này bắt đầu bằng việc quan sát hơi thở tự nhiên để tập định tâm. Với sự nhận biết sắc bén người đó tiến hành quan sát sự thay đổi tự nhiên của cơ thể và tâm trí và các kinh nghiệm về sự thật phổ quát của vô thường, khổ đau và vô ngã. Nhận ra sự thật này thông qua kinh nghiệm trực tiếp là tiến trình thanh lọc. Toàn bộ con đường (Dhamma) là phương thuốc phổ quát cho các vấn đề phổ quát (thân tâm) và hoàn toàn không liên hệ gì với các tông phái hoặc giáo phái. Vì nguyên nhân này, phương pháp này dễ dàng thực hiện với bất kỳ ai,bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ nơi nào, không xung đột với dân tộc, cộng đồng hay tôn giáo và sẽ chứng minh cùng lợi lạc như nhau với mọi người.

What Vipassana is not / Vipassana không phải là:

It is not a rite or ritual based on blind faith. It is neither an intellectual nor a philosophical entertainment. It is not a rest cure, a holiday, or an opportunity for socialising. It is not an escape from the trials and tribulations of everyday life.

 • Phương pháp này không phải là một nghi thức hoặc nghi lễ tôn giáo dựa trên niềm tin mù quáng.
 • Phương pháp này không phải là giải trí trí thức hoặc triết học.
 • Phương pháp này không phải là sự trị liệu nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ, hoặc một cơ hội để giao tiếp với xã hội.
 • Phương pháp này không phải là sự trốn chạy khỏi khổ não và phiền não đời thường.

What Vipassana is / Vipassana là:

It is a technique that will eradicate suffering. It is an art of living that one can use to make positive contributions to society. It is a method of mental purification which allows one to face life’s tensions and problems in a calm, balanced way.

 • Phương pháp diệt trừ khổ đau.
 • Một nghệ thuật sống để một người có thể dùng để tạo lợi ích tích cực cho xã hội.
 • Phương pháp thanh lọc tâm giúp con người đối mặt với những căng thẳng trong đời sống và các vấn đề theo cách bình tĩnh và quân bình.

Vipassana meditation aims at the highest spiritual goals of total liberation and full enlightenment. Its purpose is never simply to cure physical disease. However, as a by-product of mental purification, many psychosomatic diseases are eradicated. In fact, Vipassana eliminates the three causes of all unhappiness: craving, aversion and ignorance. With continued practice, the meditation releases the tensions developed in everyday life, opening the knots tied by the old habit of reacting in an unbalanced way to pleasant and unpleasant situations.

Thiền Vipassana nhắm đến mục tiêu tâm linh tối thượng là giải thoát hoàn toàn và giác ngộ hoàn toàn. Mục đích của phương pháp không đơn giản là chữa các chứng bệnh vật lý. Tuy nhiên, như là sản phẩm phụ của việc thanh lọc tâm, nhiều chứng bệnh tâm thần đã được diệt trừ. Thực tế, Vipassana diệt trừ ba nguyên nhân của khổ: ham muốn, sân hận và vô minh. Với việc tiếp tục thực hành, phương pháp thiền giải tỏa căng thẳng phát sinh trong đời sống, mở các nút rối bị thắt chặt do các thói quen cũ phát sinh từ các phản ứng mất cân bằng do các hoàn cảnh dễ chịu hoặc khó chịu.

Although Vipassana was developed as a technique by the Buddha, its practice is not limited to Buddhists. There is absolutely no question of conversion. The technique works on the simple basis that all human beings share the same problems and a technique which can eradicate these problems will have a universal application. People from many religious denominations have experienced the benefits of Vipassana meditation, and have found no conflict with their profession or faith.

Dù Vipassana là phương pháp được phát triển bởi Đức Phật, việc thực hành không bị giới hạn  những Phật tử. Sự chuyển hóa của phương pháp hoàn toàn không hề nghi ngờ. Phương pháp này hoạt động dựa trên nền tảng đơn giản là những vấn đề nhân loại cùng đối mặt và phương pháp như một ứng dụng phổ quát có thể diệt trừ những vấn đề đó. Mọi người từ nhiều giáo phái tôn giáo đã kinh nghiệm các lợi lạc của phương pháp thiền Vipassana, và không thấy những xung đột với nghề nghiệp hoặc đức tin của họ.

Meditation and Self-discipline – Phương pháp thiền và sự tự kỷ luật

The process of self-purification by introspection is certainly never easy–students have to work very hard at it. By their own efforts students arrive at their own realizations; no one else can do this for them. Therefore, the meditation will suit only those willing to work seriously and observe the discipline, which is there for the benefit and protection of the meditators and is an integral part of the meditation practice.

Tiến trình tự thanh lọc qua việc tự quan sát bên trong chắc chắn không hề dễ dàng– các thiền sinh phải tu tập thật chăm chỉ. Bằng nỗ lực của chính mình họ đi đến sự tự nhận thức, không một ai có thể làm thay họ. Do vậy, phương pháp thiền sẽ phù hợp với những ai sẵn sàng tu tập nghiêm túc và tuân theo kỷ luật, các kỷ luật ở đây giúp các hành giả được lợi lạc và bảo vệ các họ và đây là một phần tất yếu của việc thực hành thiền.

Ten days is certainly a very short time in which to penetrate the deepest levels of the unconscious mind and learn how to eradicate the complexes lying there. Continuity of the practice in seclusion is the secret of this technique’s success. Rules and regulations have been developed keeping this practical aspect in mind. They are not primarily for the benefit of the teacher or the course management, nor are they negative expressions of tradition, orthodoxy or blind faith in some organized religion. Rather, they are based on the practical experience of thousands of meditators over the years and are both scientific and rational. Abiding by the rules creates a very conductive atmosphere for meditation; breaking them pollutes it.

Mười ngày chắc chắn chỉ là một thời gian rất ngắn để thâm nhập vào lĩnh vực sâu thẩm nhất của tâm vô thức và học cách để diệt trừ những tầng tầng lớp lớp nằm sâu bên dưới. Tiếp tục thực hành trong sự riêng biệt là bí mật thành công của phương pháp này. Các luật lệ và nguyên tắc được phát triển để gìn giữ các khía cạnh thực tế của tâm. Các nguyên tắc luật lệ căn bản không đem lại lợi lạc cho thiền sư hoặc ban quản lý khóa thiền, hoặc là biểu hiện tiêu cực của các truyền thống, giáo điều hoặc niềm tin mù quáng. Hơn thế, chúng dựa trên kinh nghiệm thực tế của hàng ngàn hành giả trong nhiều năm và đều mang tính khoa học và hợp lý. Các luật lệ được tôn trọng tạo ra môi trường hành thiền chuyên chú; phá vỡ các luật lệ sẽ tạo ra môi trường ô tạp.

A student will have to stay for the entire period of the course. The other rules should also be carefully read and considered. Only those who feel that they can honestly and scrupulously follow the discipline should apply for admission. Those not prepared to make a determined effort will waste their time and, moreover, will disturb others who wish to work seriously. A prospective student should also understand that it would be both disadvantageous and inadvisable to leave without finishing the course upon finding the discipline too difficult. Likewise, it would be most unfortunate if, in spite of repeated reminders, a student does not follow the rules and has to be asked to leave.

Một thiền sinh sẽ phải ở lại trong toàn bộ thời gian diễn ra khóa thiền. Các luật lệ khác cũng nên được đọc kỹ và giữ gìn thận trọng. Chỉ những ai cảm thấy họ có thể tuân theo nội quy chân thành và cẩn thận thì mới nên nộp đơn. Những ai chưa sẵn sàng để nỗ lực quyết tâm sẽ chỉ tốn thời gian của mình, hơn thế, sẽ làm phiền đến những thiền sinh khác người nguyện ý làm việc chăm chỉ. Một thiền sinh sắp tới đây cũng nên hiểu rằng sẽ có cả sự thiệt hại và không khôn ngoan khi họ rời khỏi khóa thiền khi chưa hoàn thành vì nhận ra nội quy quá khó khăn. Như vậy, sẽ không rất không hay nếu, dù nhiều lời nhắc nhở lặp đi lặp lại, một thiền sinh không tuân thủ các quy tắc phải bị yêu cầu rời khỏi khóa thiền.

Persons with Serious Mental Disorders – Những người có bất ổn tâm lý nghiêm trọng

People with serious mental disorders have occasionally come to Vipassana courses with the unrealistic expectation that the technique will cure or alleviate their mental problems. Unstable interpersonal relationships and a history of various treatments can be additional factors which make it difficult for such people to benefit from, or even complete, a ten-day course. Our capacity as a non-professional volunteer organization makes it impossible for us to properly care for people with these backgrounds. Although Vipassana meditation is beneficial for most people, it is not a substitute for medical or psychiatric treatment and we do not recommend it for people with serious psychiatric disorders. 

Những người có các bất ổn tâm lý nghiêm trọng thường đến với các khóa thiền Vipassana với những kỳ vọng không thực tế rằng phương pháp sẽ chữa lành hoặc làm dịu đi vấn đề tâm trí của họ. Các mối bất ổn giữa các cá nhân với nhau và do lịch sử trị liệu qua nhiều phương pháp có thể là nguyên nhân cộng hưởng làm những người này khó đạt được lợi lạc, hoặc thậm chí khó hoàn thành, khóa thiền 10 ngày. Khả năng của chúng tôi khi chỉ là một tình nguyện viên không chuyên của tổ chức hoàn toàn không thể chăm sóc phù hợp với những người có tình trạng thế này. Dù phương pháp thiền Vipassana là có hiệu quả với hầu hết mọi người, nhưng phương pháp không thay thế trị liệu y tế hoặc tâm thần và chúng tôi không khuyến khích phương pháp này cho những người có bất ổn tâm lý nghiêm trọng.

The Code of Discipline – Nội quy khóa thiền

The foundation of the practice is sila – moral conduct. Sila provides a basis for the development of samadhi – concentration of mind; and purification of the mind is achieved through panna – the wisdom of insight.

Nền tảng của phương pháp là sila- hành vi đạo đức. Sila cung cấp nền tảng cho sự phát triển của samadhi – định tâm; và thanh lọc tâm chỉ đạt được thông qua panna- trí tuệ thấu suốt.

The Precepts/ Các giới luật 

All who attend a Vipassana course must conscientiously undertake the following five precepts for the duration of the course: to abstain from killing any living creature; to abstain from stealing; to abstain from all sexual activity; to abstain from telling lies; to abstain from all intoxicants.

Tất cả những ai tham dự một khóa thiền Vipassana cần phải giữ gìn năm giới sau trong suốt khóa thiền:

 1. Có tác ý tránh xa sự giết hại các sinh mạng;
 2. Có tác ý tránh xa sự trộm cắp
 3. Có tác ý tránh xa sự tà hạnh
 4. Có tác ý tránh xa sự nói dối;
 5. Có tác ý tránh xa dùng chất say/nghiện

There are three additional precepts which old students (that is, those who have completed a course with S. N. Goenka or one of is assistant teachers) are expected to follow: to abstain from eating after midday; to abstain from sensual entertainment and bodily decoration;  to abstain from using high or luxurious beds.

Các thiền sinh cũ giữ thêm ba giới (những người đã hoàn thành một khóa với Thiền sư S.N.Goenka hoặc một trong các thiền sư phụ tá) gồm những điều sau:

 1.   Có tác ý tránh xa ăn sau giữa ngày (12:00 trưa)
 2.   Có tác ý tránh xa có những tiêu khiển khoái cảm và trang điểm;
 3.   Có tác ý tránh xa sự ngủ giường cao và sang trọng.

Old students will observe the sixth precept by having only herbal tea or fruit juice at the 5 p.m. break, whereas new student may have tea with milk and some fruit. The teacher may excuse an old student from observing this precept for health reasons. The seventh and eighth precept will be observed by all.

Các thiền sinh cũ sẽ giữ giới thứ sáu bằng cách chỉ dùng trà thảo mộc hoặc nước ép vào giờ giải lao 5 giờ chiều, các thiền sinh mới được phép dùng trà và sữa và vài hoa quả. Các thiền sư có thể cho phép các thiền sinh cũ bỏ qua giới này vì các vấn đề sức khỏe. Giới thứ bảy và tám sẽ được giữ bởi tất cả.

Acceptance of the Teacher and the Technique – Sự chấp thuận thiền sư và phương pháp

Students must declare themselves willing to comply fully and for the duration of the course with the teacher’s guidance and instructions; that is, to observe the discipline and to meditate exactly as the teacher asks, without ignoring any part of the instructions, nor adding anything to them. This acceptance should be one of discrimination and understanding, not blind submission. Only with an attitude of trust can a student work diligently and thoroughly. Such confidence in the teacher and the technique is essential for success in meditation.

Thiền sinh phải xác nhận họ sẵn sàng đồng ý tất cả các hướng dẫn và chỉ dẫn tu tập của thiền sư trong suốt thời gian khóa thiền; rằng, chỉ tuân theo nội quy và thiền chính xác như thiền sư yêu cầu, không bỏ qua bất kỳ phần hướng dẫn nào, hoặc thêm vào các lời hướng dẫn đó. Sự chấp thuận này nên là một trong những cách ứng xử và hiểu biết, không phải là sự bắt ép mù quáng. Chỉ với thái độ tin cậy thì một thiền sinh mới tu tập siêng năng và cần mẫn. Sự tự tin với thiền sư và phương pháp này là thiết yếu để hành thiền thành công.

Other Techniques, Rites, and Forms of Worship / Các phương pháp khác, nghi thức và các hình thức tôn sùng

During the course it is absolutely essential that all forms of prayer, worship, or religious ceremony–fasting, burning incense, counting beads, reciting mantras, singing and dancing, etc.–be discontinued. All other meditation techniques and healing or spiritual practices should also be suspended. This is not to condemn any other technique or practice, but to give a fair trial to the technique of Vipassana in its purity.

Trong suốt khóa thiền các hình thức cầu nguyện, tôn sùng, hoặc các nghi lễ tôn giáo– nhịn ăn, đốt nhang, lần chuỗi hạt, tụng niệm mantra, ca hát và nhảy múa, vv cần hoàn toàn dừng lại. Các phương pháp thiền khác và thực hành chữa lành hoặc tâm lý cũng nên được tạm dừng. Phương pháp này không lên án các phương pháp hoặc thực hành khác, nhưng là để có một sự thử nghiệm công bằng với phương pháp Vipassana trong sự tinh khiết vốn có.

Students are strongly advised that deliberately mixing other techniques of meditation with Vipassana will impede and even reverse their progress. Despite repeated warnings by the teacher, there have been cases in the past where students have intentionally mixed this technique with a ritual or another practice, and have done themselves a great disservice. Any doubts or confusion which may arise should always be clarified by meeting with the teacher.

Thiền sinh được khuyến cáo dứt khoát rằng không được trộn lẫn phương pháp thiền này với các phương pháp thiền khác, Vipassana sẽ cản trở hoặc thậm chí làm giảm sút tiến bộ của họ. Dù có những cảnh báo lặp đi lặp lại từ thiền sư, vẫn có những vụ việc trong quá khứ các thiền sinh đã chủ ý trộn lẫn phương pháp này với một nghi thức hoặc một thực hành khác và đưa đến nhiều tai hại cho họ. Nếu có nghi ngờ hoặc băn khoăn về phương pháp này họ nên gặp để thiền sư để làm rõ.

Interviews With the Teacher / Tham vấn với thiền sư

Problems or questions regarding the meditation should be taken only to the teacher for clarification. The time between 12 noon and 1 p.m. is set aside for private interviews. Questions may also be asked in public between 9:00 and 9:30 p.m. in the meditation hall.

Các vấn đề hoặc câu hỏi liên quan đến hành thiền nên chỉ nên gặp thiền sư để giải đáp. Thời gian từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều được dành riêng cho việc vấn đáp riêng. Các câu hỏi chung được hỏi từ 9:00 đến 9:30 tối trong thiền đường.

Interviews and question times are solely for the purpose of clarifying actual practical problems concerned with the technique. They are not to be regarded as opportunities to indulge in philosophical discussions or intellectual arguments. The unique nature of Vipassana meditation can only be appreciated by putting it into practice and during the course students should concentrate exclusively on this task.

Thời gian tham vấn và đặt câu hỏi chỉ dành cho mục đích làm rõ các vấn đề thực hành hiện tại liên quan đến phương pháp. Thời gian đó không nên là cơ hội để lý luận các thảo luận triết học hoặc tranh luận trí thức. Bản chất độc đáo của phương pháp thiền Vipassana chỉ có thể được công nhận khi đưa vào thực hành và trong suốt khóa thiền thiền sinh chỉ cần tập trung chuyên chú vào công việc này.

Noble Silence/ Im lặng thánh thiện

All students must observe Noble Silence from the beginning of the course until the morning of the last full day. Noble Silence means silence of body, speech, and mind. Any form of communication with fellow student, whether by gestures, sign language, written notes, etc. is prohibited.

Tất cả các thiền sinh phải giữ sự Im lặng Thánh thiện từ lúc bắt đầu khóa thiền đến buổi sáng của ngày cuối cùng. Sự Im lặng Thánh thiện có nghĩa làm im lặng về thân, lời nói và tâm trí. Các hình thức giao tiếp với các thiền sinh khác, dù bằng cử chỉ, ngôn ngữ cử chỉ, giấy ghi chú,vv đều bị cấm.

Students may, however, speak with the teacher whenever necessary and they may approach the management with any problems related to food, accommodation, health, etc. But even these contacts should be kept to a minimum. Students should cultivate the feeling that they are working in isolation.

Thiền sinh có thể nói, tuy nhiên chỉ nói với thiền sư những điều cần thiết và họ có thể trao đổi với ban quản lý các vấn đề liên quan đến thức ăn, chỗ ở, sức khỏe,vvv. Nhưng thậm chí như thế các liên lạc này chỉ nên duy trì mức tối thiểu. Thiền sinh chỉ nên chuyên tâm vào cảm giác và làm việc với chúng.

Yoga and Physical Exercise/ Yoga và các bài thể dục thể chất

Although physical yoga and other exercises are compatible with Vipassana, they should be suspended during the course because proper secluded facilities are not available at the course site. Jogging is also not permitted. Students may exercise during rest periods by walking in the designated areas.

Dù  các bài yoga và các bài thể dục thể chất phù hợp với Vipassana, chúng cũng phải cần ngừng lại trong suốt các khóa thiền vì các dạng bài này chỉ phù hợp với các cơ sở riêng biệt không thích hợp với trường thiền. Tập chạy bộ chậm cũng không được cho phép. Thiền sinh có thể tập thể dục vào giờ nghỉ bằng cách đi dạo quanh các khu vực được chỉ định.

Religious Objects, Rosaries, Crystals, Talismans, etc./ Các đồ vật tôn giáo, chuỗi hạt, quả cầu thủy tinh, bùa

No such items should be brought to the course site. If brought inadvertently they should be deposited with the management for the duration of the course.

Những vật như thế không nên mang đến khóa thiền. Nếu do vô tình mang đến chúng nên được gửi lại chỗ ban quản lý trong suốt khóa thiền. 

Intoxicants and Drugs/ Chất gây nghiện và ma túy

No drugs, alcohol, chewing tobacco or other intoxicants should be brought to the site; this also applies to tranquilizers, sleeping pills, and all other sedatives. Those taking medicines or drugs on a doctor’s prescription should notify the teacher.

Ma túy, chất cồn, thuốc lá hoặc các chất gây say/nghiện không được phép mang đến khóa thiền; điều này cũng áp dụng cho thuốc mê, thuốc ngủ, và các loại thuốc an thần. Những người dùng các loại thuốc hoặc các thuốc được chỉ định bởi bác sĩ nên báo lại với thiền sư

Tobacco/ Thuốc lá

For the health and comfort of all students, smoking, chewing tobacco, and taking snuff are not permitted at the course.

Vì sức khỏe và tạo thoải mái cho tất cả thiền sinh, việc hút thuốc, nhai thuốc, và hít thuốc bị cấm trong khóa thiền.

Food/ Thức ăn

It is not possible to satisfy the special food preferences and requirements of all the meditators. Students are therefore kindly requested to make do with the simple vegetarian meals provided. The course management endeavours to prepare a balanced, wholesome menu suitable for meditation. If any students have been prescribed a special diet because of ill-health, they should inform the management at the time of application.

Không thể nào thỏa mãn các thức ăn đặc biệt và yêu cầu từ các hành giả. Các thiền sinh trước đó được chân thành yêu cầu dùng các bữa ăn chay đơn giản được cung cấp. Ban quản lý khóa thiền nỗ lực để chuẩn bị bữa ăn cân bằng, lành mạnh phù hợp cho việc hành thiền. Nếu thiền sinh nào được chỉ định kiêng cữ đặc biệt do vấn đề sức khỏe, họ nên thông báo đến ban quản lý vào thời điểm nộp đơn. 

Clothing/Quần áo

Dress should be simple, modest, and comfortable. Tight, transparent, revealing, or otherwise striking clothing (such as shorts, short skirts, tights and leggings, sleeveless or skimpy tops) should not be worn. Sunbathing and partial nudity are not permitted. This is important in order to minimize distraction to others.

Quần áo nên đơn giản,lịch sự, và thoải mái. Quần áo chật, trong suốt, lộ liễu, hoặc quần áo nổi bật (như quần shorts, váy ngắn, bó sát hoặc đồ legging, không tay, hoặc đồ hở hang) không nên mặc. Tắm nắng hoặc lộ da thịt bị cấm. Đây là quy định quan trọng để tránh làm mất tập trung những người khác.

Outside Contacts/ Liên hệ bên ngoài

Students must remain within the course boundaries throughout the course. They may leave only with the specific consent of the teacher. No outside communications is allowed before the course ends. This includes letters, phone calls and visitors. In case of an emergency, a friend or relative may contact the management.

Các thiền sinh phải giữ các ranh giới khóa thiền trong suốt khóa thiền. Họ chỉ được rời đi với sự chấp thuận từ thiền sư. Sự giao tiếp bên ngoài không được cho phép trước khi khóa thiền kết thúc. Việc này bao gồm thư tín, điện thoại và những người viếng thăm. Trong trường hợp khẩn cấp, một người bạn hoặc họ hàng có thể liên lạc với ban quản lý.

Music, Reading and Writing/ Âm nhạc, đọc sách và viết lách

The playing of musical instruments, radios, etc. is not permitted. No reading or writing materials should be brought to the course. Students should not distract themselves by taking notes. The restriction on reading and writing is to emphasize the strictly practical nature of this meditation.

Việc chơi các nhạc cụ, radio vvv bị cấm. Không nên đọc sách hay viết lách khi đến khóa thiền. Thiền sinh không nên bị phân tâm bằng việc viết ghi chú. Việc cấm đọc sách và viết lách nhấn mạnh vào bản chất thực hành nghiêm túc của phương pháp thiền này.

Tape Recorders and Cameras/ Băng ghi âm và chụp hình

These may not be used except with the express permission of the teacher.

Những băng hình và chụp hình không nên được dùng trừ khi có sự cho phép của thiền sư.

Course Finances/ Tài chính cho khóa thiền

According to the tradition of pure Vipassana, courses are run solely on a donation basis. Donations are accepted only from old students, that is, those who have completed at least one course with S.N. Goenka or an assistant teacher.

Theo truyền thống tinh khiết của Vipassana, các khóa thiền hoạt động chỉ dựa vào đóng góp tự nguyện. Việc đóng góp được chấp nhận chỉ từ thiền sinh cũ, những người đã hoàn thành ít nhất một khóa thiền với Thầy S.N.Goenka hoặc thiền sư phụ tá.

In this way course are supported by those who have realized for themselves the benefits of the practice. Wishing to share these benefits with others, one gives a donation according to one’s means and volition. Some taking a course for the first time may give a donation at the end of the course or at any time thereafter.

Theo cách này khóa thiền được tài trợ bởi những người nhận ra lợi lạc của mình thông qua khóa thiền. Nguyện cầu chia sẻ lợi lạc với những người khác, người đóng góp dựa theo phương tiện của họ và thiện ý của họ. Một vài người tham dự khóa thiền lần đầu sẽ đóng góp vào cuối khóa hoặc vào bất kỳ thời điểm nào sau đó.

Such donations are the only source of funding for courses in this tradition around the world. There is not wealthy foundation or individual sponsoring them. Neither the teachers nor the organizers receive any kind of payment or favour for their service. Thus, the spread of Vipassana is carried out with purity of purpose, free from any commercialism.

Những khoản quyên góp chỉ dùng cho việc gây quỹ khóa thiền trong truyền thống này khắp thế giới. Nó không dùng để gây dựng sự giàu có hoặc tài trợ một cá nhân nào. Không thiền sư hoặc tổ chức nào nhận bất kỳ khoản chi trả hoặc tài trợ cho việc phục vụ của mình. Do đó, việc lan tỏa của Vipassana chỉ mang theo sự tinh khiết về mục đích, và thoát khỏi những tính toán thương mại.

Whether a donation is large or small, it should be given with the wish to help others: ‘The course I have taken has been paid for through the generosity of past students; now let me give something towards the cost of a future course, so that others may also benefit by this technique.’

Dù khoản đóng góp là nhỏ hay lớn, nó nên được cho đi với lòng nguyện ước muốn giúp người khác;’ Khóa thiền tôi được tham dự tại đây được chi trả bởi lòng khoản đãi của những thiền sinh cũ; giờ đây hãy để tôi cho đi những món tiền này giúp đỡ chi phí cho các khóa thiền tương lai, để những người khác cũng có thể đạt được lợi lạc bằng phương pháp này.”

Summary/ Tóm tắt

To clarify the spirit behind the discipline and rules, they may be summarized as follows:
* Take great care that your actions do not disturb anyone. Take no notice of distractions caused by others.
* It may be that a student cannot understand the practical reasons for one or several of the above rules. Rather than allowing negativity and doubt to develop, immediate clarification should be sought from the teacher.
* It is only by taking a disciplined approach and by making maximum effort that a student can fully grasp the practice and benefit from it. The emphasis during the course is on work. A golden rule is to meditate as if one were alone, with one’s mind turned inward, ignoring any inconveniences and distractions that one may encounter.
* Finally, students should note that their progress in Vipassana depends solely on their own good qualities and personal development and on five factors: earnest efforts, confidence, sincerity, health and wisdom.

Để làm rõ các tinh thần phía sau các kỷ luật và quy tắc, chúng có thể được tóm tắt như sau:

 • Cố sức thực hiện công việc của mình mà không phiền nhiễu ai. Không để ý phiền hà do người khác gây ra.
 • Có thể một thiền sinh chưa hiểu những nguyên nhân thực tế cho một hoặc vài quy tắc ở trên. Không nên cho phép những tiêu cực hoặc nghi ngờ phát triển, nên đến gặp thiền sư ngay để giải đáp rõ ràng.
 • Chỉ khi nỗ lực tuyệt đối tuân theo kỷ luật thiền sinh mới thực hành toàn bộ và đạt lợi lạc từ phương pháp. Luôn tu tập được nhấn mạnh suốt khóa thiền. Lời khuyên quý báu là thiền như đang ở một mình, với tâm trí quay vào trong, hãy bỏ qua các bất tiện và sự mất tập trung nếu điều đó đến.
 • Cuối cùng, thiền sinh nên ghi chú lại quá trình thiền Vipassana dựa trên những phẩm chất tốt đẹp và sự phát triển cá nhân của chính mình trên năm yếu tố: nỗ lực nhiệt thành, tự tin, chân thành, sức khỏe và trí tuệ.

May the above information help you to obtain maximum benefit from your meditation course. We are happy to have the opportunity to serve, and wish you peace and harmony from your own experience of Vipassana.

Nguyện cho những thông tin trên sẽ giúp Quý vị đạt được lợi lạc to lớn nhất từ các khóa thiền. Chúng tôi vui mừng có cơ hội phục vụ Quý vị, và nguyện cho Quý vị được an lạc và hòa hợp từ kinh nghiệm tu tập Vipassana.

THE COURSE TIMETABLE/ THỜI KHOÁ BIỂU KHOÁ THIỀN

The following timetable for the course has been designed to maintain the continuity of practice. For best results students are advised to follow it as closely as possible.

Thời khóa biểu sau đây dành cho khóa thiền được thiết kế để duy trì sự thực hành liên tục. Để đạt kết quả thiền sinh được khuyến nghị cần theo sát các nội quy sau:

 • 4:00 a.m. ——————— Morning wake-up bell/ Chuông báo thức buổi sáng
 • 4:30-6:30 a.m. ————– Meditate in the hall or your own room/ Thiền trong thiền đường hoặc phòng riêng
 • 6:30-8:00 a.m. ————— Breakfast break/ Ăn sáng
 • 8:00-9:00 a.m. ————— GROUP MEDITATION IN THE HALL/ THIỀN CHUNG TRONG THIỀN ĐƯỜNG
 • 9:00-11:00 a.m. ————- Meditate in the hall or your own room/ Thiền trong thiền đường hoặc phòng riêng
 • 11:00-12:00 noon ———— Lunch break/ Ăn trưa
 • 12noon-1:00 p.m. ———— Rest and interviews with the teacher/ Nghỉ ngơi và tham vấn với thiền sư
 • 1:00-2:30 p.m. ————— Meditate in the hall or your own room/Thiền trong thiền đường hoặc phòng riêng
 • 2:30-3:30 p.m. —————- GROUP MEDITATION IN THE HALL/THIỀN CHUNG TRONG THIỀN ĐƯỜNG
 • 3:30-5:00 p.m. ————— Meditate in the hall or your own room/Thiền trong thiền đường hoặc phòng riêng
 • 5:00-6:00 p.m. —————- Tea break/ Giải lao uống trà
 • 6:00-7:00 p.m. —————- GROUP MEDITATION IN THE HALL/THIỀN CHUNG TRONG THIỀN ĐƯỜNG
 • 7:00-8:15 p.m. —————- Teacher’s Discourse in the hall/ Pháp thoại của thiền sư trong thiền đường
 • 8:15-9:00 p.m. —————- GROUP MEDITATION IN THE HALL/THIỀN CHUNG TRONG THIỀN ĐƯỜNG
 • 9:00-9:30 p.m. —————- Question time in the hall/ Thời gian hỏi đáp trong thiền đường
 • 9:30 p.m. ———————– Retire to your own room — Lights out/ Về phòng nghỉ ngơi–Tắt đèn.

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *