HỎI ĐÁP VỀ THIỀN VIPASSANA – FAQS ON VIPASSANA MEDITATION

FAQs on Vipassana Meditation – Hỏi đáp về thiền Vipassana

Please briefly explain what is Vipassana?

Xin thầy hãy giải thích ngắn gọn Vipassana là gì?

Mr. S. N. Goenka:Vipassana is an objective observation of the functioning of the mind-body phenomenon from moment to moment. It is & Yathābhūta jñāna darśanam; i.e. wisdom of realisation of the truth as it is. Vipassana Meditation is a technique to observe the reality about oneself objectively, at the experiential level; to observe it “AS IT IS”, not just as it appears to be.

Thầy S.N.Goenka: Vipassana là sự quan sát khách quan các hiện tượng chức năng của tâm-thân từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác. Đó là Yathābhūta jñāna darśanam; là trí tuệ nhận biết sự thật như chính nó là. Thiền Vipassana là một kỹ thuật quan sát sự thật của chính đối tượng đó một cách khách quan; ở cấp độ kinh nghiệm; quan sát cái “Như nó là”; không chỉ khi nó xuất hiện biểu hiện ra.

 

What is it that you are actually teaching? What is the goal of your teaching?/ Điều thầy thật sự đang giảng dạy là gì ? Mục đích của những lời dạy của thầy ?

Mr. S. N. Goenka: I am teaching a way of life, a code of conduct, an art of living. The goal is to learn how to live peacefully and harmoniously, how to live in morality, how to live with control over the mind, and how to live with the spirit of the mind full of good qualities like love, compassion, goodwill.

Thầy S.N.Goenka: Tôi đang dạy cách sống, một kỷ luật thực hành, một nghệ thuật sống. Mục tiêu là học cách sống an lạc và hòa hợp, cách để sống trong đạo đức, cách để sống với tâm có kiểm soát, và cách để sống với tinh thần của tâm tràn đầy phẩm chất cao thượng như tình yêu, lòng từ ái, thiện ý.

 

Is Vipassana a religion?/ Vipassana là một tôn giáo ?

Mr. S. N. Goenka:No. There is no cult or sect or religion involved in Vipassana. For example, people used to be under the impression that the world was flat. And Galileo said, No, it is round and it rotates on its own axis. This was so even before Galileo; it was so at the time of Galileo; it was so afterwards. People simply started accepting it: Yes, it’s true, it;s round, it;s rotating. They didn;t get converted to Galileoism, they didn;t become Galileoists. Similarly, there is a law of gravity in nature. Newton discovered it. That doesn;t mean he created a law; the law was always there. The law of relativity was there too; Einstein discovered it.

In the same way in Vipassana, there is no conversion to any religion or any sectarianism involved. An enlightened person discovers this law, that when we generate negativity nature punishes us. Everyone wants to be free of this misery, and look, nature has also given us a way. We can observe it. We can observe the mind and matter reactions going on inside, and we will find we are coming out of it. This is the truth, which was always there. This universal truth can be experienced by one and all, all can benefit from it. A Christian will continue to remain a Christian his whole life, a Hindu a Hindu, a Muslim a Muslim, Jew a Jew. But they will start living a better life.

Thầy S.N.Goenka: Không. Không có sự sùng bái hoặc giáo phái hoặc tôn giáo tham gia vào Vipassana. Ví dụ, mọi người từng có cảm tưởng rằng thế giới phẳng. Và Galileo nói, Không, trái đất tròn và xoay quanh trục của chính nó. Điều này thậm chí có trước thời Galileo; vào thời Galileo; và sau đó nữa. Con người đơn giản bắt đầu chấp nhận nó. Vâng, đó là chân lý, trái đất hình tròn, và nó đang xoay. Họ không bị chuyển đổi thành người theo chủ nghĩa Galileo; họ không trở thành Galieoists. Tương tự, luật hấp dẫn trong tự nhiên. Newton đã khám phá. Không có nghĩa là ông ấy tạo ra luật, luật luôn ở đó. Luật  tương đối cũng thế, Einstein đã khám phá ra. Theo cùng một cách về Vipassana, không có sự cải đạo bất kỳ tôn giáo nào hoặc tông phái nào can dự. Một người giác ngộ khám phá ra luật này, rằng khi chúng ta phát sinh ra tiêu cực tự nhiên trừng phạt chúng ta. Ai cũng muốn thoát khỏi khổ đau này, và nhìn xem, tự nhiên vẫn cho ta phương cách. Chúng ta có thể quan sát nó. Chúng ta có thể quan sát tương tác bên trong của tâm và vật chất, và chúng ta thấy rằng chúng ta đang thoát khỏi nó. Đây là chân lý, luôn hiện hữu. Chân lý phổ quát có thể kinh nghiệm bởi một và tất cả, mọi người đều có lợi lạc từ nó. Một người Cơ Đốc Giáo sẽ giữ đạo Cơ Đốc Giáo cả đời, một người theo đạo Hindu vẫn là một người Hindu, một người Hồi Giáo vẫn là Hồi Giáo, một người Do Thái Giáo vẫn là Do Thái Giáo. Nhưng họ sẽ bắt đầu sống một cuộc đời tốt đẹp hơn.

This is all Vipassana wants. This is what attracted me to Vipassana. I came from a totally different tradition, but when I passed through one Vipassana course I found it is so scientific, so rational, so non-sectarian, universal, and so result-oriented. It gives results here and now: what more could anybody want? Nobody told me to become a Buddhist. My teacher said, if you are a Hindu you remain a Hindu. I don;t care.

Doing Vipassana is like doing physical exercises to keep your body healthy. Here is a mental exercise to keep the mind healthy, which is much more important. The body may be very healthy, and yet if your mind is not healthy, you can;t keep your body healthy. It will become unhealthy.

Đó là tất cả điều Vipassana muốn. Điều này thu hút tôi đến với Vipassana. Tôi đến từ một truyền thống khác biệt hoàn toàn, nhưng khi tôi trải qua khóa thiền Vipassana tôi thấy khóa thiền thật khoa học, thật hợp lý, thật không tông phái, phổ quát, và dẫn đến kết quả. Khóa thiền mang lại kết quả tại đây và ngay bây giờ; bất kỳ ai có thể mong muốn điều gì hơn thế? Không ai bảo tôi trở thành một Phật tử. Thầy tôi nói, nếu ông là một người Hindu ông vẫn sẽ là người Hindu. Tôi không quan tâm. Việc thực hành Vipassana giống như một bài tập thể chất sẽ làm cơ thể ông khỏe mạnh. Đây là bài thể dục tâm giữ tâm khỏe mạnh, điều này còn quan trọng hơn. Cơ thể có thể rất khỏe mạnh, nhưng nếu tâm chưa khỏe mạnh, ông cũng không thể giữ được cơ thể khỏe mạnh. Cơ thể trở nên không khỏe mạnh.

So to me this mental exercise is so scientific, so non-sectarian, so rational, so universal, that everyone should take advantage of it. It is not a foreign cult which is being imposed on a particular community, nothing like that. People are afraid, I understand, because many gurus have come from India and tried to exploit the people in different ways, financially and socially. People are afraid when they see, Oh, another meditation teacher has come. Well, he may talk very fine, but ultimately he will try to exploit us and make us his slaves or this or that, or we may lose our own religion and get converted. That fear is natural, I can understand.

Với tôi bài tập tâm trí này thật khoa học, không tông phái, thật hợp lý, thật phổ quát, rằng mọi người nên tận dụng nó. Nó không phải là một sự tôn thờ ngoại lại được áp đặt trong một cộng đồng riêng, không như thế. Mọi người sợ hãi, tôi hiểu, vì quá nhiều đạo sư từ Ấn Độ và đã cố bóc lột họ theo nhiều cách khác nhau, tài chính và xã hội. Người ta sợ hãi khi họ thấy, Ồ, một thiền sư khác đến. À, ông ta nói rất ổn, nhưng cuối cùng ông ta sẽ cố bóc lột chúng tôi và làm chúng tôi trở thành nô lệ hoặc cái này hoặc cái kia, hoặc chúng tôi sẽ mất đi tôn giáo của mình và bị cải đạo. Nỗi sợ là tự nhiên, tôi có thể hiểu.

 

Do I have to be a Buddhist to practice Vipassana?/ Tôi phải trở thành Phật tử để thực hành Vipassana ?

Mr. S. N. Goenka: I am not concerned with isms. I teach Dhamma, and that is what the Buddha taught. He never taught any, or any sectarian doctrine. He taught something from which people of every background, every religion, can benefits. He taught the way with which one can to live a life full of benefits for oneself and other. He didn;t merely give empty sermons saying, Oh, People. You must live like this, you must live like that. The Buddha taught practical Dhamma, the actual way to live a wholesome life. And Vipassana is the practical know-how to lead a life of real happiness.

Thầy S.N.Goenka: Tôi không quan tâm đến những chủ nghĩa. Tôi dạy Dhamma, và đây là điều Đức Phật dạy. Ngài ấy chưa bao giờ dạy bất kỳ điều gì khác, hoặc bất kỳ học thuyết tông phái nào. Đức Phật dạy con đường để mọi người có thể sống một cuộc đời đầy lợi lạc cho mình và người khác. Ngài ấy không thuyết giảng những giáo huấn sáo rỗng,Ồ, Này Đại Chúng. Anh phải sống thế này, anh phải sống thế kia. Đức Phật dạy Dhamma thực tiễn, con đường thực sự để sống cuộc đời lành mạnh. Và Vipassana là chỉ dẫn thực tế đưa đến cuộc đời hạnh phúc thực sự.

Mr. S. N. Goenka: People from many religions and no religion have found the meditation course helpful and beneficial. Vipassana is an art of living, a way of life. While it is the essence of what the Buddha taught, it is not a religion; rather, it is the cultivation of human values leading to a life which is good for oneself and good for others.

Thầy S.N.Goenka: Mọi người từ nhiều tôn giáo và  không tôn giáo đã thấy được khóa thiền có ích và lợi lạc. Vipassana là một nghệ thuật sống, một cách sống. Trong khi điều này là bản chất những điều Đức Phật dạy, điều này không phải là một tôn giáo, đúng hơn, những điều này giúp gieo trồng những giá trị của con người đưa đến một cuộc đời tốt đẹp cho chính họ và những người khác.

 

You keep referring to the Buddha. Are you teaching Buddhism? Thầy vẫn trích dẫn đến Đức Phật. Thầy đang dạy Đạo Phật?

Mr. S. N. Goenka: I am not concerned with isms. I teach Dhamma, and that is what the Buddha taught. He never taught any, or any sectarian doctrine. He taught something from which people of every background, every religion, can benefits. He taught the way with which one can to live a life full of benefits for oneself and other. He didn;t merely give empty sermons saying, Oh, People. You must live like this, you must live like that. The Buddha taught practical Dhamma, the actual way to live a wholesome life. And Vipassana is the practical know-how to lead a life of real happiness.

Thầy S.N.Goenka: Tôi không quan tâm đến các chủ nghĩa. Tôi dạy Dhamma, và đây là điều Đức Phật dạy. Ngài ấy chưa bao giờ dạy điều gì khác, hoặc bất cứ học thuyết tông phái nào. Ngài đã dạy vài điều từ những người thuộc mỗi hoàn cảnh, mỗi tôn giáo, có thể đạt được lợi lạc. Đức Phật dạy con đường để mọi người có thể sống một cuộc đời đầy lợi lạc cho mình và người khác. Ngài ấy không thuyết giảng những giáo huấn sáo rỗng,Ồ, Đại chúng. Anh phải sống thế này, anh phải sống thế kia. Đức Phật dạy Dhamma thực tiễn, con đường thực sự để sống cuộc đời lành mạnh. Và Vipassana là chỉ dẫn thực tế đưa đến cuộc đời hạnh phúc đích thực. 

 

Why is the course ten days long? / Tại sao khóa thiền kéo dài tới 10 ngày ?

Mr. S. N. Goenka: Actually, the ten-day course is the minimum; it provides an essential introduction and foundation to the technique. To develop in the practice is a lifetime job. Experience over generations has shown that if Vipassana is taught in periods of less than ten days, the student does not get a sufficient experiential grasp of the technique. Traditionally, Vipassana was taught in retreats lasting seven weeks. With the dawning of the 20th century, the teachers of this tradition began to experiment with shorter times to suit the quickening pace of life. They tried thirty days, two weeks, ten days, down to seven days–and they found that less than ten days is not enough time for the mind to settle down and work deeply with the mind-body phenomenon.

Thầy S.N.Goenka: Thực sự, khóa thiền 10 ngày chỉ là tối thiểu; khóa thiền cung cấp các hướng dẫn căn bản và nền tảng của kỹ thuật. Để phát triển trong thực hành là việc cả đời. Kinh nghiệm qua nhiều thế hệ đã cho thấy nếu Vipassana chỉ được dạy trong thời gian ít hơn mười ngày, thiền sinh không có đủ những hiểu biết kinh nghiệm của kỹ thuật. Theo truyền thống, Vipassana được dạy trong khóa tu kéo dài bảy tuần. Vào đầu thế kỉ 20, các thiền sư của truyền thống này đã bắt đầu thử nghiệm với thời gian ngắn hơn để phù hợp với nhịp sống hối hả hơn. Họ đã thử 30 ngày, 2 tuần, 10 ngày, và giảm xuống 7 ngày–và họ thấy rằng thời gian ít hơn 10 ngày là không đủ để tâm bình ổn và làm việc chuyên chú trong hiện tượng giữa tâm và thân.

 

Why do I have to stay for the entire ten days? Tại sao tôi cần ở lại hoàn toàn trong 10 ngày ?

Mr. S. N. Goenka: Vipassana is taught step by step, with a new step added each day to the end of the course. If you leave early, you do not learn the full teaching and do not give the technique a chance to work for you. Also, by meditating intensively, a course participant initiates a process that reaches fulfillment with the completion of the course. Interrupting the process before completion is not advisable.

Thầy S.N.Goenka: Vipassana được dạy từng bước, với những bước mới được thêm vào mỗi ngày cho đến kết thúc khóa. Nếu anh rời sớm hơn, anh không thể học toàn bộ bài giảng và không cho phương pháp cơ hội có tác dụng với anh. Cũng thế, bằng việc thiền hành chuyên tâm, một thiền sinh tham dự vào tiến trình và chạm đến toàn bộ khi kết thúc khóa thiền.Lời khuyên là không nên làm gián đoạn tiến trình trước khi hoàn tất.

How about the tenth day, when talking is allowed and serious meditation stops? Can I leave then? Vậy vào ngày thứ mười, khi nói chuyện được phép và thiền nghiêm túc dừng lại ? Tôi có thể rời đi sau đó không ?

 

Mr. S. N. Goenka: The tenth day is a very important transition back to ordinary life. No one is permitted to leave on that day.

Thầy S.N.Goenka: Vào ngày thứ mười là sự chuyển tiếp rất quan trọng để trở lại cuộc sống thường nhật. Không ai được phép rời đi vào ngày này.

 

Vipassana requires a ten-day residential course. But is it possible to learn Vipassana on one;s own? Suppose one lives where there is no access to a Vipassana teacher? /Vipassana yêu cầu một khóa thiền nội trú mười ngày. Nhưng liệu một người có thể tự học Vipassana không ? Giả sử ai đó sinh sống ở một nơi không thể tiếp cận thiền sư Vipassana ?

 

Mr. S. N. Goenka: I would very much like it if people could just listen to a few words about the technique, which is so simple. In about ten minutes I can explain what the technique is, and people can understand. They can tell you what they understand. But we have tried this and it doesn;t work. Because from birth, when we first opened our eyes and started looking outside, we have been giving all importance to things out-side. Our whole life we have been extroverted. Now all of a sudden we want to change that habit and experience things inside. Just saying that doesn;t work. We have to practice. One wishing to practice must be under a proper guide, who has himself practiced properly, and who can guide properly. And must be in an environment where there is least disturbance. You can;t learn it in the normal marketplace & environment with all the disturbances. Once you have learned then, yes, you go to live in the world outside, with all its distractions, and yet you can practice. But for learning the first time, the proper environment is essential. I know it is so difficult for somebody to find ten days of life free, to leave all one;s other responsibilities and come to learn this technique. But it is essential.

 

Thầy S.N.Goenka: Tôi sẽ lấy làm rất thích nếu mọi người có thể chỉ lắng nghe vài từ về kỹ thuật, điều này rất đơn giản. Trong mười phút, tôi có thể giải thích đơn giản kỹ thuật này là gì, và mọi người có thể hiểu. Họ có thể nói với bạn họ hiểu. Nhưng chúng tôi đã thử điều này và nó không có tác dụng. Vì từ khi sinh, khi chúng ta lần đầu mở mắt và bắt đầu nhìn quanh, chúng ta đã được nhận tất cả những thứ quan trọng để hướng ra bên ngoài. Trong toàn cuộc đời của mình, chúng ta đã hướng ngoại. Bây giờ bất chợt thình lình, chúng ta muốn thay đổi thói quen và kinh nghiệm về điều bên trong. Việc chỉ nói chẳng có tác dụng. Chúng ta phải thực hành, chính người đó phải thực hành phù hợp, và người đó có thể chỉ dẫn phù hợp. Và người đó cần ở trong một môi trường ít bị quấy rầy nhất. Người đó không thể học phương pháp thiền ở một môi trường bình thường đầy phiền nhiễu. Một khi đã học xong, vâng, người đó có thể ra thế giới bên ngoài, với tất cả phiền nhiễu của thế giới bên ngoài, nhưng anh ta có thể thực hành. Nhưng vào lần học đầu tiên, môi trường phù hợp là cần thiết. Tôi biết điều này rất khó khăn cho ai đó có thể dành thời gian cho 10 ngày, rời bỏ tất cả trách nhiệm và đến để học phương pháp này. Nhưng điều này là cần thiết.

What would you say to the busy professional or businessman who says that he or she can;t find 10 days to do a Vipassana course? /Thầy sẽ nói điều gì với những chuyên gia hoặc doanh nhân bận rộn khi họ nói anh ấy hay cô ấy không thể tìm ra 10 ngày để học một khóa thiền Vipassana?

Mr. S. N. Goenka: The same thing happened to me—I was such a busy businessman, an industrialist. For me to give ten days was unthinkable. I was a very angry person, a very egoistic person, living an ego-centered life, hating others and feeling that I am the wisest and most intelligent person, because at this young age I have so much money. All the others are useless, that’s why they can’t earn money, they can’t be successful in life.” That ego was so strong. Intellectually, I started realizing that this was so—and that it was my own ego, my own impurity which was making me miserable. How to come out of it? I tried different ways. I practiced devotional songs and chanting, for years, but this didn;t work. 

Thầy S.N.Goenka: Sự việc tương tự xảy ra với tôi- tôi là một doanh nhân bận rộn, một nhà công nghiệp. Để dành ra 10 ngày với tôi là không thể nghĩ tới. Tôi đã từng là một người rất nóng giận, rất bản ngã, sống đời sống chú trọng bản ngã, ghét bỏ những người khác và tôi cảm thấy mình là người trí tuệ nhất và thông minh nhất, vì tuổi trẻ tôi có rất nhiều tiền. Tất cả người khác là vô dụng, đó là lý do tại sao họ không thể kiếm tiền, họ không thể thành công trong đời sống.” Bản ngã quá mạnh. Bằng hiểu biết lý trí, tôi bắt đầu nhận ra điều này thật là- và nó chính là bản ngã tôi, sự bất tịnh của chính tôi làm tôi khốn khổ. Làm thế nào tôi thoát khỏi nó? Tôi đã thử nhiều cách khác nhau. Tôi đã thực hành những bài hát tôn kính và tụng niệm, nhiều năm, nhưng nó không có tác dụng.

I tried at the intellectual level to understand all the scriptures, how all the negativities are so harmful and the positive feelings of the mind are so good. I kept on thinking, thinking, thinking, thinking. As with the chanting and devotional practices, this worked for some time only, but again I felt the same misery. Then I contacted a wise person, Sayagyi U Ba Khin, who became my teacher. He said, “All these are games of the conscious level of the mind, the surface level, whereas your habit pattern lies at the root level. The root level is what we call the unconscious mind. It is very blind. It will not listen to any advice from the intellect. 

Tôi đã thử đọc hiểu tất cả kinh điển ở mức độ tri thức, tất cả các tiêu cực thật nguy hại như thế nào và các cảm giác tích cực của tâm thật tốt lành như thế nào. Tôi cứ nghĩ, nghĩ, nghĩ, nghĩ. Như khi thực hành tụng niệm và tôn kính, việc này chỉ hiệu quả ít lâu, nhưng tôi cảm thấy cùng sự khổ đau trở lại. Sau đó tôi đã liên hệ với một người khôn ngoan, Sayagyi U Ba Khin, người đã trở thành thiền sư của tôi. Ngài nói,” Tất cả đều là trò chơi của tâm ở cấp độ của tâm, mức độ bề mặt, trong khi khuôn mẫu thói quen nằm sâu ở gốc rễ. Tầng lớp gốc rễ này chúng ta gọi là tâm vô thức. Nó rất mù quáng. Nó sẽ không nghe lời khuyên từ hiểu biết tri thức.

It will not listen to any advice. It will just keep on reacting. Whenever it feels something pleasant, it will react with craving, clinging. When it feels something unpleasant, it will react with aversion, hatred. That has become the habit pattern of this deepest level of the mind. And unless we change this deepest level, all other things that we are doing at the surface are only temporary. They cannot help. If the root is unhealthy, the whole tree is unhealthy. So you must go to that root. If you don;t make the whole journey from the surface level of your mind to the depth of your mind, how can you change your mind at the depth level? That requires something like a surgical operation of the mind—and that requires proper guidance, a proper environment, and some time. 

Nó sẽ không nghe bất kỳ lời khuyên nào. Nó sẽ chỉ tiếp tục phản ứng. Bất cứ khi nào nó cảm thấy điều gì dễ chịu, nó sẽ phản ứng ham muốn, bám víu. Khi nó cảm thấy điều gì đó không dễ chịu, nó sẽ phản ứng oán giận, thù ghét. Nó trở thành khuôn mẫu thói quen của tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm. Và trừ khi chúng ta thay đổi tầng lớp sâu nhất này, những việc còn lại chúng ta chỉ làm việc trên bề mặt chỉ là tạm thời. Chúng không giúp ích. Nếu gốc rễ không khỏe mạnh, toàn bộ cây sẽ không khỏe mạnh. Vì thế bạn phải đi đến gốc rễ đó. Nếu bạn không thực hiện toàn bộ chuyến đi từ cấp độ bề mặt đến tầng lớp sâu thẳm của tâm, làm thế nào bạn có thể thay đổi tâm bạn ở mức độ sâu ? Để làm điều đó tâm cần một cuộc phẫu thuật và điều này cần phải được hướng dẫn phù hợp và môi trường phù hợp, và đôi khi

You don’t just sit down, meditate, and immediately penetrate to the depth; it’s not possible. You have to go layer by layer, layer by layer, and reach the place where the deep unconscious mind is blindly reacting, all the time reacting: anger, hatred, anger, hatred, craving, clinging. These are the habit patterns. You have to reach that stage, and it takes time. So I understood. If I am sick, I have to go to a hospital. I can’t help it. And that may take ten days, it may take ten months. I have to take these ten days and see what happens. And now, I find everybody is a sick person. Each one requires this particular treatment. Less or more, everyone requires it. So ten days, initially, will look like too much time to spare. But once people pass through a course, they start saying, “These are the ten best days of my life, up till now, and, I feel, for the future also. They gave me a totally new life.” So people don’t waste their ten days. Once they pass through it, they feel it is wonderful.

Anh không chỉ ngồi xuống, thiền, và ngay lập tức thâm nhập vào sâu; điều này không thể. Anh phải đi đến từng lớp từng lớp một, và chạm vào nơi tâm vô thức, tâm đang phản ứng mù quáng, tất cả thời gian phản ứng: oán giận, thù ghét, oán giận, thù ghét, ham muốn, bám víu. Tất cả điều này là khuôn mẫu thói quen. Anh phải chạm đến giai đoạn này, và cần thời gian. Vì thế tôi đã hiểu. Nếu tôi bị bệnh, tôi phải đến bệnh viện. Tôi không thể giúp nó. Và có thể mất 10 ngày, hoặc có thể mất 10 tháng. Tôi phải tham gia khóa thiền 10 ngày và nhận thấy điều gì đang xảy ra. Và bây giờ, tôi thấy mọi người là người bị bệnh. Mỗi người cần được trị liệu riêng. Ít hơn hoặc nhiều hơn, tất cả mọi người cần nó. Vì thế khóa 10 ngày, ban đầu, sẽ trông có vẻ có nhiều thời gian rảnh. Nhưng khi mọi người trải qua khóa thiền, họ bắt đầu nói,” Mười ngày này là những ngày đẹp nhất của cuộc đời tôi, cho đến tận hôm nay, tôi cảm thấy, và tương lai cũng vậy. Những ngày này hoàn toàn cho tôi một cuộc đời mới.”. Vì mọi người không bỏ phí mười ngày. Khi họ đã học, họ cảm thấy khóa thiền thật tuyệt vời.

 

Many people come to something like Vipassana because they feel they are suffering in some way. But what about the person who doesn’t feel he or she is suffering, who feels quite happy and satisfied? What motivation would they have to do this work? Nhiều người đến vì những thứ tương tự Vipassana vì họ cảm thấy họ khổ đau theo nhiều cách. Nhưng ai anh ấy hoặc cô ấy không cảm thấy đang đau khổ, họ cảm thấy khá hạnh phúc và hài lòng? Động lực gì khiến họ phải làm việc này ?

Goenkaji: Generally speaking, we can say that Vipassana helps everyone. One may be at any level in life, but one cannot say “there is no room for any improvement in me.” One may be a very peaceful person, one may be a very intelligent person, very wise, very successful. There may be no obvious miseries in one’s life. And yet, if one starts Vipassana, one starts improving—one becomes a much better person than before. Experience has shown this. But frequently, when somebody says “there’s no misery in me,” this is only a delusion. This person does not know how much agitation there is inside. One remains deluded, in this sensual pleasure, that sensual pleasure; this satisfaction, that satisfaction—this is only at the surface level. Deep, deep inside, there is so much dissatisfaction. So much discontent. So one must first realize that “I am a sick person,” and then must realize, “this is the cause of my sickness.” And then one must try to remove that cause, to come out of the sickness. So one must have at least this motivation—to become a better person than what I am.

Goenkaji: Tổng quát để nói, chúng ta có thể nói Vipassana giúp đỡ tất cả mọi người. Người đó có thể ở bất cứ mức độ nào trong đời sống, nhưng người đó không thể nói “Không có một chút tiến bộ nào trong tôi”. Người đó có thể là một người rất an lạc, người đó có thể là một người rất thông minh, rất khôn ngoan, rất thành công. Nhưng người đó không thể không có khổ đau trước đó. Và khi, nếu người đó bắt đầu thực hành Vipassana, người đó bắt đầu tiến bộ- người đó trở thành một người tốt hơn trước kia. Kinh nghiệm cho thấy điều này. Nhưng thông thường, khi ai đó nói “tôi không đau khổ”, đây chỉ là ảo tưởng. Người này không hiểu có bao nhiêu sự xáo động bên trong. Người đó vẫn còn ảo tưởng, trong cảm giác thích thú trên thân, các cảm giác thích thú này; sự hài lòng này, sự hài lòng kia – đây chỉ là tầng lớp bề mặt. Sâu, sâu bên trong, có nhiều sự bất như ý. Quá nhiều bất mãn. Vì vậy người đó đầu tiên phải nhận ra “ Tôi bị bệnh”. Và sau đó người đó phải cố gắng loại bỏ nguyên nhân, thoát khỏi bệnh. Vì vậy người đó phải có tối thiểu động lực này- để trở thành người tốt hơn so với họ hiện tại.

Very successful business people have become better business people, very successful writers have become better writers, artists have become better artists—in every sphere, in whatever profession one is involved, we find this general improvement in the mundane field occurs after one has practiced Vipassana. Leave the supra-mundane aside for the moment—it doesn’t matter. But in the mundane, worldly field, as you progress in Vipassana, you will get better results.

Những người kinh doanh rất thành công sẽ trở thành doanh nhân thành công hơn, nhà văn rất thành công trở thành nhà văn xuất sắc hơn, nghệ sĩ sẽ trở thành nghệ sĩ giỏi hơn – Trong mỗi khía cạnh, dù bất kỳ nghề nghiệp nào họ làm, chúng tôi đều thấy sự tiến bộ tổng quát trong nhiều lĩnh vực sau khi người đó thực hành Vipassana. Rời bỏ thế giới tầm thường một bên trong chốc lát – không là vấn đề. Nhưng trong lĩnh vực tầm thường, phàm tục, khi bạn tăng tiến trong Vipassana, bạn sẽ đạt kết quả tốt hơn.

Let’s turn back to the supra-mundane. What does the science of Vipassana teach about the supernatural or the paranormal? / Hãy trở lại thế tục. Khoa học của Vipassana dạy gì về siêu nhiên hoặc sự huyền bí ?

Goenkaji: There are many experiences one might have which will be what are called “supernatural,” but we don’t give importance to them. They are also natural; they are not unnatural. Nothing is extraordinary. But if one aims for some kind of supernatural experience, then the whole purpose of Vipassana is lost. The purpose of Vipassana is to purify the mind, to live a good life. You may experience some supernatural powers, and yet if your mind remains full of anger, hatred, ill will, animosity, then what’s the use of this supernatural power? It will increase your ego all the more: “Look, I am now such a big yogi because I can do this thing the others cannot do.” This is madness; it doesn’t help. So we don’t give importance to these experiences.

Goenkaji: Có nhiều kinh nghiệm mà một người có thể có chúng được gọi là “siêu nhiên”, nhưng chúng tôi không lấy làm quan trọng. Điều đó cũng là tự nhiên, chúng không phải phi tự nhiên. Không có gì gọi là phi thường cả. Nhưng nếu ai đó nhắm tới những kinh nghiệm thuộc về siêu nhiên, khi đó toàn bộ mục đích của Vipassana bị mất đi. Mục đích của Vipassana là thanh lọc tâm, để sống một cuộc đời tốt đẹp. Nếu anh có thể kinh nghiệm một quyền năng siêu nhiên, và nếu tâm trí anh tràn đầy giận dữ, oán ghét, ác ý, thù hận, khi đó quyền năng siêu nhiên này dùng để làm gì ? Nó sẽ tăng bản ngã nhiều hơn’” Nhìn xem, tôi bây giờ thật là một yogi vĩ đại vì tôi có thể làm điều mà người khác không thể.” Đây là điều điên rồ; nó không giúp ích. Vì vậy chúng ta không nên lấy làm nghiêm trọng những kinh nghiệm này.

Such experiences do come. On the path, the mind gets purer and purer, and a pure mind becomes very powerful. But it is powerful in a positive way. An impure mind, by certain mental exercises, can also become powerful—but that is an impure mind. It will harm itself, it will harm others. So purity of the mind is the aim of Vipassana; power is secondary, a by-product.

Loại kinh nghiệm như thế đến. Trên con đường, tâm được thanh lọc càng tinh khiết hơn, một tâm thanh tịnh trở nên rất mạnh mẽ. Nhưng sự mạnh mẽ theo cách tích cực. Một tâm bất tịnh, bởi các bài tập tâm nhất định, có thể trở nên mạnh mẽ- nhưng đó là tâm bất tịnh. Tâm đó sẽ làm hại chính người đó, nó sẽ hại cả người khác. Do vậy tâm thanh tịnh là mục đích của Vipassana; quyền năng là thứ nhì, một sản phẩm phụ.

What is the ultimate goal of life? That is, what does all this harmony lead to? / Mục tiêu tối thượng của đời sống là gì ? Rằng, tất cả hoà hợp này dẫn đến đâu ?

Goenkaji: The ultimate life, the ultimate goal, is here and now. If you keep looking for something in the future but you don’t gain anything now, this is a delusion. If you have started experiencing peace and harmony now, then there is every likelihood that you will reach the goal, which is nothing but peace and harmony. So experience it now, at this moment. Then you are really on the right path.

Goenkaji: cuộc đời tối thượng, mục đích tối thượng,  là ở đây và bây giờ. Nếu anh cứ mãi tìm kiếm thứ gì trong tương lai nhưng anh không đạt bất cứ thứ gì ở hiện tại, đây là ảo tưởng. Nếu anh bắt đầu kinh nghiệm an lạc và hòa hợp hiện tại, sau đó mọi thứ sẽ giống như anh sẽ đạt đến đích, không có gì nhưng đây an lạc và hòa hợp. Do vậy kinh nghiệm ngay hiện tại, khoảnh khắc này. Khi đó anh đã thực sự đi trên con đường đúng đắn.

 

Why is a course conducted in silence? / Tại sao khóa thiền được thực hiện trong im lặng ?

Mr. S. N. Goenka: All students attending the course observe “noble silence” — that is, silence of body, speech and mind. They agree to refrain from communicating with their co-meditators. However, students are free to contact the management about their material needs, and to speak with the instructor. Silence is observed for the first nine full days. On the tenth day, speech is resumed as a way of re-establishing the normal pattern of daily life. Continuity of practice is the secret of success in this course; silence is an essential component in maintaining this continuity.

Thầy S.N.Goenka: Tất cả thiền sinh tham dự khóa thiền này quan sát sự “ im lặng thánh thiện” – đây là, sự im lặng của thân, khẩu và tâm. Họ đồng ý tránh giao tiếp với các thiền sinh khác. Tuy nhiên, các thiền sinh được tự do giao tiếp với Ban Quản lý về các nhu cầu thiết yếu, và nói với thiền sư. Sự im lặng được quan sát trong suốt chín ngày đầu tiên. Vào ngày thứ mười, trò chuyện được cho phép như là một cách để thiết lập lại khuôn mẫu đời sống thường ngày. Liên tục thực hành là bí mật thành công của khóa thiền này; im lặng là thành phần thiết yếu để duy trì sự liên tục.

 

How can I be sure I am capable of doing the meditation? / Làm thế nào tôi có thể chắc rằng tôi có thể thực hành thiền ?

Mr. S. N. Goenka: For a person in reasonable physical and mental health who is genuinely interested and willing to make a sincere effort, meditation (including “noble silence”) is not difficult. If you are able to follow the instructions patiently and diligently, you can be sure of tangible results. Though it may appear daunting, the day;s schedule is neither too severe nor too relaxed. Moreover, the presence of other students practicing conscientiously in a peaceful and conducive atmosphere lends tremendous support to one’s efforts.

Thầy S.N.Goenka: Với một người có sức khỏe thể chất và tinh thần người đó người đó chân thành chăm chú và sẵn lòng nỗ lực chân thành, hành thiền (bao gồm “im lặng tối thượng”) không phải là điều khó khăn. Nếu anh có thể dõi theo các chỉ dẫn kiên nhẫn và chăm chỉ, anh có thể chắc có được kết quả trông thấy. Dù có thể làm anh thối chí, lịch trình một ngày không quá căng thẳng hoặc quá thư thả. Hơn thế, sự hiện diện của các thiền sinh khác đang thực hành nhiệt thành trong không khí an lạc và thuận lợi thêm phần hỗ trợ nỗ lực của người hành thiền.

 

Is there anyone who should not participate in a course? Có những ai không nên tham gia khóa thiền ?

Mr. S. N. Goenka: Obviously someone who is physically too weak to follow the schedule will not be able to benefit from a course. The same is true of someone suffering from psychiatric problems, or someone undergoing emotional upheaval. Through a process of questions and answers, we will be able to help you decide clearly beforehand whether you are in a position to benefit fully from a course. In some cases applicants are asked to get approval from their doctor before they can be accepted.

Thầy S.N.Goenka: Những người trước đây có sức khỏe thể chất yếu không thể theo lịch trình của khóa thiền sẽ không đạt lợi ích từ khóa thiền. Điều này cũng đúng với những người có vấn đề tâm lý, hoặc những người đang chịu một chấn động tình cảm. Qua tiến trình hỏi và đáp, chúng tôi sẽ có thể giúp anh quyết định rõ ràng trước mắt anh có đang trong vị trí để nhận hoàn toàn lợi lạc từ khóa thiền. Một số ứng cử viên được yêu cầu sự chấp thuận từ bác sĩ trước khi họ có thể được chấp nhận tham dự khóa thiền.

 

Isn’t it selfish to forget about the world, and just to sit and meditate all day? Liệu có ích kỷ khi bỏ quên thế giới, và chỉ ngồi và hành thiền cả ngày ?

Mr. S. N. Goenka: Meditation as a means to acquiring a healthy mind is not at all selfish. When your body is sick, you enter a hospital to recover health. One doesn;t say, ‘Oh, I’m being selfish’. One knows that it is not possible to live a proper life with a sick, wounded body. Or one goes to a gymnasium to make one’s body stronger. Similarly, one doesn’t go to a meditation center for the whole life, but simply to make the mind more healthy. And a healthy mind is most necessary to live one’s day to day life in a way that is good for oneself and others.

Thầy S.N.Goenka: Hành thiền như một phương tiện để đạt được tâm trí khỏe mạnh  điều này không có chút ích kỷ nào. Khi cơ thể của anh ốm đau, anh đến bệnh viện để phục hồi sức khỏe. Ai đó sẽ không nói,’ Oh, tôi đang ích kỷ’. Người đó biết rằng không thể sống tốt tốt với một cơ thể bệnh tật, bị thương tật. Hoặc người đó đến trung tâm thể dục để làm cơ thể khỏe hơn. Tương tự thế, người đó không đến trung tâm thiền cả đời, nhưng chỉ đơn giản là làm tâm thêm khỏe mạnh. Và một tâm khỏe mạnh là điều tối cần để sống từng ngày tốt đẹp cho bản thân và người khác.

 

How much does the course cost? Chi phí của khóa thiền bao nhiêu ?

Mr. S. N. Goenka: Each student who attends a Vipassana course is given this gift by a previous student. There is no charge for either the teaching, or for room and board. All Vipassana courses worldwide are run on a strictly voluntary donation basis. At the end of your course, if you have benefited from the experience, you are welcome to donate for the coming course, according to your volition and your means.

Thầy S.N.Goenka: Mỗi thiền sinh tham dự khóa thiền Vipassana được trao tặng món quà này từ thiền sinh trước. Không có học phí cho việc giảng dạy, cho phòng ốc và ban quản lý. Tất cả khóa thiền trên thế giới được vận hành trên cơ sở đóng góp tự nguyện nghiêm ngặt. Vào cuối khóa thiền của anh, nếu anh cảm thấy có lợi lạc từ kinh nghiệm, anh được chào đón để đóng góp cho khóa tới, theo sự tự nguyện và phương tiện của mình.

How much are teachers paid to conduct courses? Các thiền sư được trả bao nhiêu để dạy khóa thiền ?

Mr. S. N. Goenka: Teachers receive no payment, donations or other material benefit. They are required to have their own private means of support. This rule means that some of them may have less time for teaching, but it protects students from exploitation and it guards against commercialism. In this tradition, teachers give Vipassana purely as a service to others. All they get is the satisfaction of seeing people’s happiness at the end of ten days.

Thầy S.N.Goenka: Các thiền sư không nhận khoản chi trả, đóng góp hoặc các lợi ích vật chất khác. Họ được yêu cầu có phương tiện riêng để sinh sống. Luật này có nghĩa một vài trong số họ có thể có ít thời gian để dạy, nhưng để bảo vệ thiền sinh khỏi bóc lột và bảo vệ giáo pháp khỏi thương mại hóa. Trong truyền thống này, các thiền sư dạy Vipassana một cách tinh khiết như là một người phục vụ người khác. Tất cả những gì họ nhận là sự hài lòng khi thấy người khác hạnh phúc vào ngày cuối cùng của khóa thiền 10 ngày.

 

Why are there no fees charged for doing a Vipassana course? Tại sao không có học phí cho việc tham gia một khóa thiền Vipassana ?

Mr. S. N. Goenka: One reason, as I said, is that Dhamma is priceless. It cannot be valued in money. Another reason is that a student taking a Vipassana course practices renunciation from the householders’ responsibilities, for the duration of the course. He or she lives like a monk or a nun, on the charity of others. This is to reduce the ego, a big cause of one’s misery. If one even pays a small token fee, then the ego gets built up, and one may say, “Oh, I want this. This facility is not to my liking”, ” I can do whatever I want here”, and so on. This ego becomes a big hindrance in progressing on the path of Dhamma. This is another reason why no fee is charged. This has been the Dhamma tradition for millennia. The Buddha did not charge any fee for distributing this invaluable gem of Vipassana!

Thầy S.N.Goenka: Một lý do, như tôi nói, Dhamma là vô giá. Dhamma không thể được đánh giá bằng tiền. Một lý do khác là một thiền sinh tham dự một khóa thiền Vipassana thực hành rời xa trách nhiệm của một cư sĩ, trong suốt khóa thiền. Anh hoặc cô ấy sống như một tu sĩ hoặc một ni sư, bằng sự từ thiện của người khác. Điều này giảm bản ngã, là nguyên nhân lớn gây nên khổ đau. Nếu  một người thậm chí trả một vài xu nhỏ học phí, sau đó bản ngã lớn dần và người đó nói, ‘Oh, tôi muốn điều này. Tôi không thích cơ sở vật chất này.”,”Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn ở đây”, và cứ thế. Bản ngã này trở thành chướng ngại lớn trong tiến trình bước đi trên con đường của Dhamma. Một nguyên nhân khác tại sao không có học phí. Đây là truyền thống của Dhamma hàng niên kỷ. Đức Phật không thu học phí để phân phát viên ngọc quý vô giá của Vipassana.

How are expenses met for a Vipassana course, since no fee is charged from students? Làm sao các chi phí có thể chi trả cho khóa thiền Vipassana, khi không thu học phí từ thiền sinh ?

Mr. S. N. Goenka: The expenses are met from voluntary donations (dāna) from students who have completed at least one Vipassana course. The donation, in money or services, is given with the Dhamma volition that, “as I benefited by getting this wonderful technique due to the generous dāna of others, may others also benefit “. Most important is the volition with which the dāna is given. Even a handful of fertile soil given with a pure Dhamma volition, is far more beneficial than a bag of gold given with ego, or with no Dhamma volition. The dāna given with a pure mind gives benefits to the giver.

However, this does not mean that somebody will go around at the end of the course, asking every student if he wants to give a donation. A table is put in a quiet corner, and whoever wishes to give dāna goes there and gives it, that’s all.

Thầy S.N.Goenka: Các chi phí được trang trải từ đóng góp tự nguyện (dāna) từ các thiền sinh người đã hoàn thành ít nhất một khóa thiền Vipassana. Sự đóng góp, bằng tiền hoặc phục vụ, được hiến tặng với lòng tự nguyện vì Dhamma rằng,’ vì tôi đã đạt lợi lạc bằng việc có được kỹ thuật tuyệt vời này từ lòng rộng rãi dāna của các thiền sinh khác, nguyện cho người khác cũng đạt lợi lạc.”. Quan trọng nhất là ý nguyện cùng dāna hiến tặng. Thậm chí chỉ một nắm đất phì nhiêu với ý nguyện vì Dhamma tinh khiết, vẫn lợi lạc hơn một túi vàng hiến tặng với bản ngã, hoặc ý nguyện không vì Dhamma.  Dāna hiến tặng với tâm thanh tịnh mang lại lợi lạc cho người cho đi.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là vài người sẽ đi vòng quanh vào cuối khóa thiền, yêu cầu mỗi thiền sinh nếu anh ta muốn đóng góp. Một cái bàn được đặt ở nơi yên tĩnh, và những ai muốn hiến tặng dāna đến đó và tặng, đó là tất cả.

I can’t sit cross legged. Can I meditate? Tôi không thể ngồi xếp bằng. Tôi có thể thiền chứ ?

Mr. S. N. Goenka: Certainly. Chairs are provided for those unable to sit comfortably on the floors because of age or a physical problem.

Thầy S.N.Goenka: Tất nhiên. Những chiếc ghế được cung cấp cho những ai không cảm thấy thoải mái khi ngồi trên sàn vì vấn đề tuổi tác hoặc vấn đề thể chất.

 

I’m on a special diet. Can I bring my own food? Tôi đang trong chế độ ăn kiêng đặc biệt. Tôi có thể mang thức ăn của mình theo ?

Mr. S. N. Goenka: If your doctor has prescribed a special diet, let us know and we will see whether we can provide what you need. If the diet is too specialized or would interfere with meditation, we might have to ask you to wait until you can be more flexible. We’re sorry but students are required to choose from the food provided to them, rather than bring food for themselves. Most people find the choice is ample and they enjoy the simple vegetarian diet.

Thầy S.N.Goenka: Nếu bác sĩ của anh đã chỉ định một chế độ ăn kiêng đặc biệt, hãy nói cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ xem liệu chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu của anh. Nếu chế độ ăn kiêng quá đặc biệt hoặc sẽ gây cản trở hành thiền, chúng tôi có thể yêu cầu anh chờ cho đến khi anh thuận tiện hơn. Chúng tôi lấy làm tiếc nhưng các thiền sinh được yêu cầu chọn lựa từ thức ăn được chuẩn bị cho họ, hơn là mang thức ăn cho mình. Hầu hết mọi người thấy lựa chọn phong phú và họ thích các bữa ăn chay đơn giản.

 

Can pregnant women attend courses? Are there any special arrangements or instructions for them? Phụ nữ mang thai có thể tham dự khóa thiền ? Có sự sắp xếp đặc biệt hoặc hướng dẫn nào cho họ ?

Mr. S. N. Goenka: Pregnant women may certainly attend, and many women come specifically during pregnancy to take advantage of the opportunity to work deeply and in silence during this special time. We ask pregnant women to ensure they are confident that their pregnancy is stable before applying. We provide the extra food they need and ask them to work in a relaxed way.

 

Thầy S.N.Goenka: Phụ nữ mang thai chắc chắn có thể tham dự, và nhiều phụ nữ  đặc biệt đến trong dịp thai kỳ để có cơ hội thuận lợi để làm việc chuyên chú và im lặng trong thời gian đặc biệt này. Chúng tôi yêu cầu phụ nữ mang thai chắc rằng họ tự tin rằng thai ổn định trước khi nộp đơn. Chúng tôi cung cấp thêm thức ăn họ cần và yêu cầu họ thực hành thư thả.

 

Can Vipassana cure physical or mental diseases? Vipassana có thể chữa chứng bệnh thể chất hoặc chứng tinh thần ?

Mr. S. N. Goenka: Many diseases are caused by our inner agitation. If the agitation is removed, the disease may be alleviated or disappear. But learning Vipassana with the aim of curing a disease is a mistake that never works. People who try to do this waste their time because they are focusing on the wrong goal. They may even harm themselves. They will neither understand the meditation properly nor succeed in getting rid of the disease.

Thầy S.N.Goenka: Nhiều chứng bệnh gây ra bởi sự dao động bên trong chúng ta. Nếu sự dao động bị loại bỏ, chứng bệnh sẽ thuyên giảm hoặc biến mất. Nhưng học Vipassana với mục đích chữa bệnh là một sai lầm chẳng bao giờ có tác dụng. Những người cố làm điều này chỉ phí thời gian vì họ tập trung sai mục đích. Họ có thể thậm chí làm hại mình. Họ sẽ không hiểu được thiền và không thành công thoát khỏi chứng bệnh.

 

How about depression? Does Vipassana cure that? Về chứng trầm cảm ? Liệu Vipassana có thể chữa khỏi ?

Mr. S. N. Goenka: Again, the purpose of Vipassana is not to cure diseases. Someone who really practices Vipassana learns to be happy and balanced in all circumstances. But a person with a history of severe depression may not be able to apply the technique properly and may not get the desired results. The best thing for such a person is to work with a health professional. Vipassana teachers are meditation experts, not psychotherapists.

Thầy S.N.Goenka: Một lần nữa, mục đích của Vipassana không để chữa bệnh. Vài người thật sự thực hành Vipassana học được hạnh phúc và cân bằng trong mọi hoàn cảnh. Nhưng một người với tiền sử trầm cảm nặng sẽ không thể ứng dụng kỹ thuật này thích hợp và có thể không đạt được kết quả mong muốn. Việc tốt nhất cho những người này là làm việc với một chuyên gia sức khỏe. Thiền sư Vipassana là chuyên gia về thiền, không phải nhà chữa trị tâm lý.

 

Can Vipassana make people mentally unbalanced? Vipassana có thể làm cho người ta mất cân bằng tâm trí ?

Mr. S. N. Goenka: No. Vipassana teaches you to be aware and equanimous, that is, balanced, despite all the ups and downs of life. But if someone comes to a course concealing serious emotional problems, that person may be unable to understand the technique or to apply it properly to achieve the desired results. This is why it is important to let us know your past history so that we can judge whether you will benefit from a course.

Thầy S.N.Goenka: Không. Vipassana dạy anh nhận biết và quân bình, đó là, cân bằng, trái với sự lên xuống của cuộc sống. Nhưng nếu ai đến khóa thiền che giấu bệnh lý cảm xúc nghiêm trọng, rằng người đó có thể không hiểu kỹ thuật này hoặc chưa áp dụng nó phù hợp để đạt kết quả mong muốn. Đây là nguyên do quan trọng tại sao cần cho chúng tôi biết tiền sử của anh để chúng tôi có thể phán đoán liệu anh sẽ đạt được lợi ích từ khóa thiền hay không ?

 

Can we get complete happiness and complete transformation through Vipassana? Chúng tôi có thể nhận niềm vui hoàn toàn và sự chuyển hóa hoàn toàn thông qua Vipassana ?

Mr. S. N. Goenka: It is a progressive process. As you start working, you will find that you are experiencing more and more happiness, and eventually you will reach the stage which is total happiness. You become more and more transformed, and you will reach the stage which is total transformation. It is progressive.

Thầy S.N.Goenka: Đây là tiến trình tiến bộ. Khi anh bắt đầu làm việc, anh sẽ thấy rằng anh đang kinh nghiệm hạnh phúc nhiều hơn, và thực tế anh sẽ đạt đến giai đoạn hạnh phúc hoàn toàn. Anh trở nên ngày càng chuyển hóa, và anh sẽ đạt đến giai đoạn chuyển hóa hoàn toàn. Đó là tiến bộ.

Is it possible to fail at Vipassana? Liệu tôi có bị thất bại trong Vipassana?

Goenkaji: Yes—if you don’t work as your guide asks you to work. For ten days you are to leave behind everything else that you are practicing. You come for ten days to learn a very particular technique, a unique technique, which has its own special features. It takes you to the depth of the mind. You start from the surface, and go to the depth—a surgical operation. In the past, you might have been doing some other kind of meditation, where verbalization was involved, or visualization, or some kind of devotional practice, or some intellectual game, or some imagination. If you want to do any or all of these things while doing Vipassana, there will be a conflict inside.

Goenkaji: Vâng – Nếu anh không làm việc như hướng dẫn yêu cầu anh làm việc. Trong mười ngày anh rời bỏ tất cả thứ khác để thực hành. Anh đến khóa 10 ngày để học một kỹ thuật rất riêng biệt, kỹ thuật độc đáo, và nó có những đặc điểm đặc biệt riêng. Nó dẫn anh đi sâu vào tâm. Anh bắt đầu từ bề mặt, anh đi sâu hơn- một cuộc giải phẫu. Trong quá khứ, anh có thể thực hành vài loại thiền, nơi ngôn ngữ được cho phép, sự hình dung, hoặc vài loại thực hành sùng bái, hoặc vai trò chơi trí thức, hoặc vài tưởng tượng. Nếu anh muốn làm bất kỳ thứ nào hoặc tất cả những thứ này trong khi hành thiền Vipassana, sẽ phát sinh mâu thuẫn bên trong.

The whole Vipassana technique wants you to go to the depth of the mind and observe the natural vibrations that are happening there, from moment to moment. If you are creating certain vibrations by your intellectual thoughts, or by your emotion, or by some verbalization at the surface level of the mind, and you want to go to the depth, there is a conflict. So without condemning what you were doing in the past, the teacher will say, “Leave that aside, and give this technique a trial for ten days. After ten days, you are your own master—if you don’t like it, throw it away. If you like it, accept it. But don’t mix those two during these ten days.” Very rarely, if somebody mixes things in that way, then there is difficulty.

Toàn thể kỹ thuật Vipassana muốn anh đi vào chiều sâu của tâm và quan sát những rung động tự nhiên đang diễn ra tại đây, từng khoảnh khắc một. Nếu anh tạo ra những rung động nhất định bằng suy nghĩ trí thức, hoặc bằng cảm xúc, hoặc bằng lời nói ở cấp độ bề mặt của tâm, và anh muốn đi vào chiều sâu, sẽ có mâu thuẫn. Do vậy để không lên án những gì anh đã thực hành trong quá khứ, thiền sư sẽ nói,’  Hãy gác sang một bên, và hãy thử nghiệm phương pháp này trong mười ngày. Sau mười ngày, anh là chủ nhân của mình – nếu anh không thích nó, hãy vứt đi. Nếu anh thích, hãy chấp nhận. Nhưng đừng trộn lẫn chúng vào nhau trong mười ngày này.”. Rất hiếm, nếu ai đó trộn lẫn các phương pháp theo cách đó, sau đó có sự khó khăn.

But otherwise, there is no possibility of getting into difficulty. And there’s no possibility of failure. When you say “failure” it means not getting anything. There is not a single case where somebody has said, “I didn’t get anything.” One may get less or one may get more, according to what effort one has given to the technique. But a definite result is assured, there is no question.

Nhưng trái lại, sẽ không có khả năng để đến sự khó khăn. Và không có cơ hội cho việc thất bại. Khi anh nói “thất bại” nó có nghĩa là không đạt gì. Không có trường hợp đơn lẻ nào mà người ta lại nói,” tôi không đạt thứ gì”. Người đó có thể có ít hơn hoặc nhiều hơn, tùy theo nỗ lực người đó dành cho kỹ thuật. Nhưng kết quả chắc chắn có, là không bàn cãi.

 

In India there are many types of religious practices, social customs and caste. In these conditions how can Vipassana be helpful? Ở Ấn Độ có nhiều loại thực hành tôn giáo, phong tục xã hội và đoàn thể. Những trường hợp trên có Vipassana làm thế nào hữu ích ?

Mr. S. N. Goenka: Vipassana is the only way to help in such a situation. In all these sects, communities, beliefs, dogmas, rites, and rituals, there is something universal: the goal of purifying the mind to such an extent that you will not harm yourself or others. Now one may belong to any community or belief, but everyone can accept this easily.

An example: A large number of Christian priests and nuns come to courses and some have said, “You are teaching Christianity in the name of Buddha.” Everyone wants the mind to become pure. Similarly, whether one is a Jain or a Hindu or anything else, if one starts doing Vipassana, one finds it is universal and good for all. These differences will all be immaterial for people who start working in Vipassana. And this will give a unity to the country, a unity to all humanity. It is a very positive thing to do.

Thầy S.N.Goenka: Vipassana là cách duy nhất giúp những trường hợp như thế. Trong những tông phái, cộng đồng, đức tin, học thuyết, nghi thức và nghi lễ, có vài điều phổ quát: mục đích thanh lọc tâm để đến một mức rằng anh sẽ không hại mình và người khác. Bây giờ người đó có thể thuộc bất kỳ giáo phái hoặc đức tin, nhưng mọi người chấp nhận người này một cách dễ dàng.

Ví dụ: Một số đông linh mục Cơ Đốc giáo và maso đến khóa thiền và vài người nói:”Thầy đang dạy đạo Cơ Đốc Giáo dưới tên Đức Phật.” Mọi người đều muốn tâm trở nên thanh tịnh hơn. Tương tự thế, khi một người Jain hoặc Hindu hoặc bất kỳ ai, nếu người đó bắt đầu thực hành Vipassana, người đó tìm thấy rằng Vipassana là phổ quát và tốt cho mọi người. Những sự khác biệt này không mấy quan trọng với những người bắt đầu thực hành Vipassana. Và đây sẽ giúp quốc gia đoàn kết, nhân loại đoàn kết. Đây là việc tích cực để làm.

It is believed that Vipassana is very serious and suitable only for monks Vipassana được tin rằng rất nghiêm túc và chỉ phù hợp với tu sĩ.

Mr. S. N. Goenka: Certainly it is very suitable for monks but it is also essential for householders! Even at the time of the Buddha, so many householders attained high stages. Of course, it is very easy for monks as they have dedicated their lives to the teaching. They have a great responsibility to progress on the path of Dhamma and to help others on the path of Dhamma.

Thầy.S.N.Goenka: Tất nhiên nó rất phù hợp với tu sĩ nhưng nó cũng là quan trọng với cư sĩ tại gia! Thậm chí thời Đức Phật, có nhiều cư sĩ tại gia chứng đắc tầng cao. Dĩ nhiên, việc này rất dễ với tu sĩ vi họ tận hiến cuộc đời để sống theo giáo pháp. Họ có trách nhiệm tuyệt vời để tiến bộ trên con đường Dhamma và giúp những người khác bước tiếp trên con đường Dhamma.

 

Is Buddha;s teaching universal and can it be practised by anyone? Lời dạy của Đức Phật là phổ quát và lời dạy có thể thực hành bởi bất cứ ai ?

Mr. S. N. Goenka: Yes, the entire teaching of Buddha is universal. The teaching is based on the Eight-fold Noble Path, every step of which i.e. Sīla, Samādhi & Paññā (prajñnā) is universal. Anyone belonging to any sect can practise Sīla without any difficulty and so also can practise Samādhi as well as Paññā both with the objects of the truth experienced by oneself i.e. the breath and the sensations. Anyone can practise this without any difficulty as both the objects of meditation are universal; and one will get the same result. This is why Buddha’s teaching is doubtlessly universal and it is for this reason that I emphasize that Vipassana is for anyone belonging to any sect.

 Thầy S.N.Goenka: vâng, toàn thể lời dạy của Đức Phật là phổ quát. Lời dạy dựa trên Bát Chánh Đạo, mỗi bước của con đường gồm Sīla, Samādhi & Paññā (prajñnā) là phổ quát. Bất kỳ ai thuộc bất kỳ giáo phái nào đều có thể thực hành Sila mà không gặp khó khăn và cũng có thể thực hành Samādhi và Paññā với đối tượng của chân lý kinh nghiệm bởi chính họ là hơi thở và cảm giác trên thân. Bất kỳ ai cũng có thể thực hành điều này mà không gặp khó khăn gì với hai đối tượng  phổ quát của thiền; và người đó sẽ đạt chung kết quả. Đây là lý do tại sao lời dạy của Đức Phật là phổ quát không nghi ngờ và đây lý do tôi nhấn mạnh Vipassana là cho bất kỳ ai thuộc bất kỳ tông phái nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *