HỌC PALI QUA KINH TỤNG – LỄ BÁI XÁ LỢI MAHABDHIM BUDDHARUPAM

LỄ BÁI XÁ LỢI

Vandāmi cetiyaṃ sabbaṃ sabbaṭṭhāne supatiṭṭhitaṃ
sārīrikadhātu mahābodhiṃ buddharūpaṃ sakalaṃ sadā.

vandāmi: động từ “vandati, ” nhóm thứ nhất, thì hiện tại, ngôi thứ nhất, số ít = tôi xin cúi chào, đảnh lễ (có nghĩa tương tợ như động từ paṇamati).

cetiyaṃ: danh từ, trung tánh, cách thứ hai của “cetiyaṃ,” số ít = tháp thờ, bảo tháp.

sabbaṃ: đại từ (được sử dụng như tính từ bổ nghĩa cho “cetiyaṃ“), trung tánh, cách thứ hai của “sabba,” số ít = tất cả, mọi thứ.

sabbaṭṭhāne = sabba + (ṭ) + ṭhāne: nhóm từ (loại kammadhāraya biến đổi tuỳ thuận theo từ cuối “ṭhāne,” trung tánh, cách thứ hai, số nhiều = ở tất cả các địa điểm.

ṭhāne: danh từ, trung tánh, cách thứ hai của “ṭhāna,” số nhiều = địa điểm, chổ, xứ.

supatiṭṭhitaṃ = su + pati + (ṭ) + ṭhitaṃ

su: tiếp đầu ngữ = tốt, đẹp, khéo léo.

pati + (ṭ) + ṭhitaṃ: quá khứ phân từ thể thụ động của “supatiṭṭhāti = pa + sthā + ti,” được dùng như tính từ bổ nghĩa cho “cetiyaṃ,” trung tánh, cách thứ nhất, số ít = đã được xây dựng, đã được lập nên.

sārīrikadhātu = sārīrika + dhātu: nhóm từ (loại kammadhāraya biến đổi tuỳ thuận theo từ cuối “dhātu“) nam & nữ tánh, cách thứ hai, số ít = xá lợi.

sārīrika: tính từ, bổ nghĩa cho “dhātu” = thuộc về cơ thể (sarīra).

dhātu: danh từ, nam & nữ tánh = phần tinh chất, phần tử.

mahābodhiṃ = mahā + bodhiṃ: nhóm từ (loại kammadhāraya biến đổi tuỳ thuận theo từ cuối “bodhiṃ,”) nam & nữ tánh, cách thứ hai, số ít = cây Bồ-đề cổ thụ.

mahā: tính từ (nguyên thể là “mahanta“), bổ nghĩa cho “bodhi.”

buddharūpaṃ = buddha + rūpaṃ: nhóm từ (loại tappurisa biến đổi tuỳ thuận theo từ cuối “rūpaṃ,” trung tánh, cách thứ hai, số ít = hình tượng của đức Phật.

sakalaṃ: tính từ, bổ nghĩa cho ba nhóm từ biến đổi theo cách thứ hai là: “sārīrikadhātu, mahābodhiṃ, buddharūpaṃ” = toàn bộ, toàn thể, tất cả.

sadā: trạng từ, không thay đổi = luôn luôn.

Nghĩa: Tôi luôn luôn đảnh lễ tất cả các bảo tháp, toàn bộ xá lợi, cây Bồ-đề cổ thụ, và hình tượng của đức Phật đã được xây dựng ở khắp các địa điểm.

-ooOoo-

 

 

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *