CUỘC ĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT – MỘT BUỔI PHỎNG VẤN VỚI THIỀN SƯ GOENKA

Life of the Buddha, an interview with Mr. S. N. Goenka. In the following interview, Mr. S. N. Goenka explains life of the Buddha and his teachings.

Cuộc đời của Đức Phật, một buổi phóng vấn với thiền sư Goenka. Trong buổi phóng vấn sau đây, thiền sư Goenka sẽ giảng giải cho chúng ta về cuộc đời Đức Phật và những lời dạy của Ngài.

 

Glimpses of Buddha’s Life -The Origin & Spread of Vipassana  

Sơ lược về cuộc đời Đức Phật – Nguồn gốc và sự phát triển của Vipassana. 

 

Mr. S. N. Goenka, narrates life and teachings of the Buddha with the help of paintings from the picture gallery from Global Vipassana Pagoda

Thiền sư Goenka thuật lại cuộc đời và những giáo lý của Đức Phật với sự giúp đỡ của những bức tranh trong bộ sưu tập từ Global Vipassana Pagoda.

 

Buddha-The Super Scientist. In this discourse, Mr. S. N. Goenka narrates life of the Buddha and non-sectarian nature of his teachings – the universal Dhamma

Đức Phật – Nhà khoa học siêu hạng. Trong bài diễn thuyết này, thiền sư Goenka thuật lại cuộc đời Đức Phật và tính chất phi giáo phái trong những lời dạy của Ngài – Dhamma phổ quát

 

Unique Contribution of the Buddha (English). In this discourse, Mr. S. N. Goenka explains misconceptions about the teachings of the Buddha and great contribution he made towards the welfare of mankind

Những đóng góp của Đức Phật (tiếng Anh). Trong bài diễn thuyết này, thiền sư giải thích về những quan niệm sai lầm trong giáo lý của Đức Phật và những đóng góp to lớn của Đức Phật cho lợi ích của nhân loại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *