MỤC LỤC

*****

PHẦN NGOẠI THUYẾT

SỰ LIÊN HỆ TRONG QUÁ KHỨ 

CÁC CÂU HỎI CỦA MILINDA

Đại Phẩm

CÁC CÂU HỎI VỀ TƯỚNG TRẠNG 

II.   Phẩm Hành Trình

III.  Phẩm Sở Hữu Tứ

IV.  Phẩm Niết Bàn 

V.   Phẩm Đức Phật

VI.  Phẩm Trí Nhớ

VII. Phẩm Xác Định Các Pháp Vô Sắc 

VIỆC HỎI VÀ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CỦA MILINDA

PHẦN MỞ ĐẦU CÁC CÂU HỎI ĐỐI CHỌI

CÁC CÂU HỎI ĐỐI CHỌI

PHẨM NĂNG LỰC CỦA THẦN THÔNG

– Câu hỏi về việc không thọ nhận cúng dường

– Câu hỏi về bản thể Toàn Tri của đức Thế Tôn

– Câu hỏi về sự xuất gia của Devadatta

– Câu hỏi về hiện tượng dao động dữ dội của trái đất

– Câu hỏi về sự bố thí mắt của đức vua Sivi

– Câu hỏi về sự nhập vào bào thai

– Câu hỏi về sự biến mất của Chánh Pháp 

– Câu hỏi về sự cắt đứt pháp bất thiện 

– Câu hỏi về tính chất không việc gì cần phải làm thêm nữa

– Câu hỏi về sự nhận thức đối với năng lực của thần thông

PHẨM KHÔNG BỊ CHIA RẼ

– Câu hỏi về các điều nhỏ nhặt và tiểu tiết

– Câu hỏi về câu trả lời nên được đình chỉ

– Câu hỏi về việc sợ hãi hay không sợ hãi sự chết

– Câu hỏi về sự thoát khỏi cái bẫy của Thần Chết

– Câu hỏi về sự chướng ngại trong việc thọ nhận của đức Thế Tôn

– Câu hỏi về việc có nhiều tội ở hành động ác của người không biết

– Câu hỏi về việc quản trị hội chúng tỳ khưu

– Câu hỏi về việc hội chúng không bị chia rẽ

III. PAṆĀMITAVAGGO – PHẨM ĐÃ BỊ ĐUỔI ĐI

– Câu hỏi về Giáo Pháp tối thượng

– Câu hỏi về sự ban phát điều lợi ích đến tất cả chúng sanh

– Câu hỏi về việc biểu lộ vật được che giấu sau lớp vải

– Câu hỏi về bản thể của lời nói gay gắt

– Câu hỏi về bản thể suy tư của cây cối

– Câu hỏi về quả báu lớn của món thí thực

– Câu hỏi về sự cúng dường đức Phật

– Câu hỏi về việc bị thương bởi miếng đá ở bàn chân

– Câu hỏi về vị Sa-môn cao quý hạng nhất

– Câu hỏi về việc nói lời ca ngợi

– Câu hỏi về sự không hãm hại và sự trấn áp 

– Câu hỏi về việc đã giải tán các vị tỳ khưu

PHẨM VỀ TRÍ TOÀN TRI

– Câu hỏi về quả thành tựu của nghiệp có năng lực lớn hơn thần thông

– Câu hỏi về Pháp và Luật được che giấu hay không được che giấu

– Câu hỏi về tính chất nặng nhẹ của lời nói dối

– Câu hỏi về quy luật tự nhiên đối với đức Bồ Tát

– Câu hỏi về việc tự kết liễu bản thân

– Câu hỏi về lợi ích của tâm từ

– Câu hỏi về sự bằng nhau của thiện và bất thiện

– Câu hỏi về hoàng hậu Amarā

– Câu hỏi về sự không sợ hãi của bậc Lậu Tận

– Câu hỏi về bản thể Toàn Tri của đức Như Lai

PHẨM THÂN THIẾT

– Câu hỏi về sự thân thiết

– Câu hỏi về việc hạn chế bao tử

– Câu hỏi về sự ít bệnh của đức Thế Tôn

– Câu hỏi về vị làm sanh khởi đạo lộ chưa được sanh khởi

– Câu hỏi về Lomasakassapa

– Câu hỏi về Chaddanta và Jotipāla

– Câu hỏi về Ghaṭīkāra

– Câu hỏi về lời nói là Bà-la-môn và là vua

– Câu hỏi giảng về vật thực do việc ngâm nga các bài kệ

– Câu hỏi về trạng thái không nỗ lực trong việc thuyết giảng Giáo Pháp

– Câu hỏi về trạng thái không có thầy của vị thầy

CÁC CÂU HỎI SUY LUẬN

PHẨM ĐỨC PHẬT

– Câu hỏi về việc sanh lên của hai vị Phật 

– Câu hỏi về việc dâng cúng tấm vải của bà Gotamī

– Câu hỏi về việc thực hành đúng đắn của hàng tại gia và xuất gia

– Câu hỏi về sự sai trái trong đường lối thực hành

– Câu hỏi về việc trở lại đời sống tại gia tầm thường

– Câu hỏi về sự nhận biết cảm thọ của vị A-la-hán

– Câu hỏi về chướng ngại của sự chứng ngộ

– Câu hỏi về giới hạnh tồi

– Câu hỏi về việc có sinh mạng và sự sống của nước 

PHẨM KHÔNG CHƯỚNG NGẠI

– Câu hỏi về pháp không chướng ngại

– Câu hỏi về người tại gia chứng A-la-hán

– Câu hỏi về sự thất niệm của vị A-la-hán 

– Câu hỏi về vật thể không có ở thế gian

– Câu hỏi về vật không sanh ra do nghiệp 

– Câu hỏi về vật sanh ra do nghiệp và không sanh ra do nghiệp 

– Câu hỏi về thây chết của Dạ-xoa

– Câu hỏi về sự quy định điều học

– Câu hỏi về sự chiếu sáng của mặt trời

– Câu hỏi thứ nhì về sự chiếu sáng của mặt trời

III. PHẨM VESSANTARA

– Câu hỏi về việc bố thí con của Vessantara

– Câu hỏi về việc hành khổ hạnh 

– Câu hỏi về thiện hay bất thiện mạnh hơn

– Câu hỏi về việc hồi hướng đến quyến thuộc đã quá vãng

– Câu hỏi về giấc mơ

– Câu hỏi về việc chết không đúng thời

– Câu hỏi về điều kỳ diệu ở bảo tháp

– Câu hỏi về sự lãnh hội Giáo Pháp 

– Câu hỏi về tính chất không bị xen lẫn khổ của Niết Bàn

– Câu hỏi về hình thể và vị trí của Niết Bàn

– Câu hỏi về sự chứng ngộ Niết Bàn

– Câu hỏi về nơi chứa đựng Niết Bàn

PHẨM SUY LUẬN

– Câu hỏi (giảng bằng sự) suy luận 

– Câu hỏi về pháp từ khước 

CÁC CÂU HỎI GIẢNG VỀ CÁC VÍ DỤ

CÁC TIÊU ĐỀ

PHẨM LỪA

– Câu hỏi về tính chất của loài lừa

– Câu hỏi về tính chất của loài gà trống

– Câu hỏi về tính chất của loài sóc

– Câu hỏi về tính chất của loài beo cái 

– Câu hỏi về tính chất của loài beo đực

– Câu hỏi về tính chất của loài rùa

– Câu hỏi về tính chất của cây tre

– Câu hỏi về tính chất của cây cung 

– Câu hỏi về tính chất của loài quạ

– Câu hỏi về tính chất của loài khỉ

PHẨM BIỂN CẢ

– Câu hỏi về tính chất của dây bầu

– Câu hỏi về tính chất của cây sen

– Câu hỏi về tính chất của hạt giống

– Câu hỏi về tính chất của cây sālā xinh đẹp

– Câu hỏi về tính chất của chiếc thuyền

– Câu hỏi về tính chất của cái neo thuyền 

– Câu hỏi về tính chất của cột buồm

– Câu hỏi về tính chất của người thuyền trưởng

– Câu hỏi về tính chất của người làm công

– Câu hỏi về tính chất của biển cả

III. PHẨM ĐẤT

– Câu hỏi về tính chất của đất

– Câu hỏi về tính chất của nước

– Câu hỏi về tính chất của lửa

– Câu hỏi về tính chất của gió

– Câu hỏi về tính chất của núi

– Câu hỏi về tính chất của hư không

– Câu hỏi về tính chất của mặt trăng

– Câu hỏi về tính chất của mặt trời

– Câu hỏi về tính chất của vị Sakka

– Câu hỏi về tính chất của vị Chuyển Luân

PHẨM MỐI

– Câu hỏi về tính chất của loài mối

– Câu hỏi về tính chất của loài mèo

– Câu hỏi về tính chất của loài chuột

– Câu hỏi về tính chất của loài bò cạp

– Câu hỏi về tính chất của loài chồn

– Câu hỏi về tính chất của loài chó rừng già

– Câu hỏi về tính chất của loài nai

– Câu hỏi về tính chất của loài bò

– Câu hỏi về tính chất của loài heo

– Câu hỏi về tính chất của loài voi

PHẨM SƯ TỬ

– Câu hỏi về tính chất của loài sư tử 

– Câu hỏi về tính chất của loài ngỗng đỏ

– Câu hỏi về tính chất của loài sếu cái 

– Câu hỏi về tính chất của loài bồ câu nhà 

– Câu hỏi về tính chất của loài chim cú

– Câu hỏi về tính chất của loài chim gõ kiến

– Câu hỏi về tính chất của loài dơi

– Câu hỏi về tính chất của loài đỉa

– Câu hỏi về tính chất của loài rắn

– Câu hỏi về tính chất của loài trăn

PHẨM NHỆN

– Câu hỏi về tính chất của loài nhện

– Câu hỏi về tính chất của đứa bé đeo bầu vú 

– Câu hỏi về tính chất của loài rùa

– Câu hỏi về tính chất của khu rừng 

– Câu hỏi về tính chất của cây cối

– Câu hỏi về tính chất của cơn mưa

– Câu hỏi về tính chất của ngọc ma-ni

– Câu hỏi về tính chất của người thợ săn

– Câu hỏi về tính chất của người câu cá 

– Câu hỏi về tính chất của người thợ mộc 

VII. PHẨM CHUM NƯỚC

– Câu hỏi về tính chất của chum nước

– Câu hỏi về tính chất của sắt đen

– Câu hỏi về tính chất của cái lọng che

– Câu hỏi về tính chất của thửa ruộng

– Câu hỏi về tính chất của thuốc giải độc 

– Câu hỏi về tính chất của vật thực

– Câu hỏi về tính chất của người cung thủ

ĐOẠN KẾT

Milinda Vấn Đạo được chấm dứt.  

–ooOoo–

—-

Bài viết trích từ cuốn “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Milinda Vấn Đạo“, Tỳ-khưu Indacanda Dịch Việt
* Link tải sách ebook: “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Milinda Vấn Đạo” ebook
* Link thư mục ebook: Sách Tỳ-khưu Indacanda
* Link tải app mobile: Ứng Dụng Phật Giáo Theravāda 

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *