MỖI NGƯỜI TỰ THAY ĐỔI TỪ BÊN TRONG, CHO SỰ BÌNH AN THẾ GIỚI – S.N. GOENKA

Mỗi Người Tự Thay Đổi Từ Bên Trong, Cho Sự Bình An Thế Giới

We find that every tradition and the teachings of saints urges people to live a moral life, with a disciplined, pure mind full of love and compassion for all beings. The universal Dhamma can be practiced by everyone, giving the same beneficial results to everyone. But as time passes, and the true teachings of pure Dhamma gets entangled in sectarian rites, rituals, beliefs, dogmas, cults etc., we find that in the practical, everyday life of people, the pure Dhamma becomes insignificant and all other things mentioned earlier become very predominant. And this creates difficulties because rites, rituals etc. are different in different organized religions. And when all the emphasis is given to these superficial husks or the shell, then they miss the grain or the substance.

Chúng ta thấy rằng mọi truyền thống và lời dạy của các vị thánh thúc giục mọi người sống một cuộc sống đạo đức, với một tâm hồn kỷ luật, trong sạch, đầy tình yêu và lòng trắc ẩn cho tất cả chúng sinh. Dhamma phổ quát có thể được mọi người thực hành, mang lại kết quả có lợi như nhau cho mọi người. Nhưng khi thời gian trôi qua, và những giáo lý thực sự của Dhamma thuần túy bị vướng vào các nghi thức giáo phái, nghi lễ, tín ngưỡng, giáo điều, giáo phái, v.v., chúng ta thấy rằng trong đời sống thực tế, hàng ngày của mọi người, Dhamma thuần túy trở nên vô nghĩa và tất cả những điều khác được đề cập sớm hơn trở nên chiếm ưu thế. Và điều này tạo ra khó khăn vì các nghi thức, nghi lễ, vv là khác nhau trong các tôn giáo có tổ chức khác nhau. Và khi tất cả sự nhấn mạnh được dành cho những vỏ ngoài, thì họ sẽ bỏ lỡ bản chất hay thực chất bên trong.

The substance is developing morality, mastery over the mind, purity of the mind. There can be no conflict over these three basic factors necessary to live a beneficial life. And one has to give importance to the substance, instead of the shell.

Bản chất là sự phát triển đạo đức, làm chủ tâm trí, thanh lọc tâm. Không thể có xung đột về ba yếu tố cơ bản cần thiết để sống một cuộc sống có lợi. Và người ta phải coi trọng bản chất, thay vì vỏ bề ngoài.

Buddha’s teaching wants us to realize that the real substance of Dhamma is to actually apply sila, samadhi, panna in one’s life. These universal factors are the greatest and most common denominators of every religion. Focussing attention on these universal factors needed in everyone’s life will help dissolve the superficial differences amongst communities. And it is these superficial differences that cause so much of friction, hostility and ill will between one community and another.

Giáo lý của Đức Phật muốn chúng ta nhận ra rằng bản chất thực sự của Dhamma là áp dụng sila – giới, samadhi – định, panna – tuệ trong cuộc sống của một người. Những yếu tố phổ quát này là mẫu số lớn nhất và phổ biến nhất của mọi tôn giáo. Tập trung vào các yếu tố phổ quát cần thiết trong cuộc sống của mọi người sẽ giúp xóa tan sự khác biệt bề ngoài giữa các cộng đồng. Và chính những khác biệt bề ngoài này đã gây ra rất nhiều xích mích, sự thù địch và ý chí xấu giữa cộng đồng này với cộng đồng khác.

The teachings of the Enlightened One helps one ignore these superficial differences between one another. For instance, different schools in the tradition of the Buddha like the Theravada, Mahayana, Vajrayana, Tantrayana etc. may have their differences, but there is no conflict amongst them. They all give equal importance to the essence of the Buddha’s teachings. And leaders and followers of these differing schools willingly take Vipassana courses where the practice of sila, samadhi, panna and ‘Maitri Bhavana’ is taught.

Những lời dạy của Đấng giác ngộ giúp người ta bỏ qua những khác biệt hời hợt này với nhau. Ví dụ, các trường phái khác nhau trong truyền thống của Đức Phật như Theravada, Mahayana, Vajrayana, Tantrayana, v.v. có thể có sự khác biệt của họ, nhưng không có xung đột giữa chúng. Tất cả đều cho tầm quan trọng như nhau đối với bản chất của giáo lý của Đức Phật. Và các nhà lãnh đạo và tín đồ của các trường phái khác nhau này sẵn sàng tham gia các khóa học Vipassana nơi thực hành sila, samadhi, panna và ‘Maitri Bhavana ‘được dạy.

Similarly, people from every religion have started giving more importance to the common meeting point of all religions, i.e. sila, samadhi, panna – which is the essence of the universal teachings of all the enlightened ones, acceptable by all. As Vipassana spreads, I am sure that this Dhamma wish will materialize and prevent conflict, quarrels, even wars in the name of religion.

Tương tự như vậy, mọi người từ mọi tôn giáo đã bắt đầu coi trọng điểm chung của tất cả các tôn giáo, tức là sila, samadhi, panna – đó là bản chất của giáo lý phổ quát của tất cả những người giác ngộ, được mọi người chấp nhận. Khi Vipassana lan rộng, tôi chắc chắn rằng điều ước Dhamma sẽ thành hiện thực và ngăn ngừa xung đột, cãi vã, thậm chí là các cuộc chiến nhân danh tôn giáo.

I hope this seminar will help more and more people benefit from the true, practical teachings of the Buddha – which is the timeless, priceless spiritual heritage of the ancient civilization of India, and equally relevant even today.

Tôi hy vọng hội nghị này sẽ giúp ngày càng nhiều người được hưởng lợi từ những giáo lý thực tế, thực tế của Đức Phật – vốn là di sản tinh thần vô giá, vô giá của nền văn minh cổ đại Ấn Độ, và thậm chí còn phù hợp cho đến ngày nay.

History has proved that whenever the teachings of sila, samadhi, panna have gone from India to neighbouring countries, the teachings have never clashed with that nation’s traditional culture. On the other hand, like sugar dissolving in milk, the teachings have been gently assimilated to sweeten and enhance that society.

Lịch sử đã chứng minh rằng bất cứ khi nào các giáo lý của sila, samadhi, panna đã đi từ Ấn Độ sang các nước láng giềng, các giáo lý chưa bao giờ đụng độ với văn hóa truyền thống của quốc gia đó. Mặt khác, giống như đường hòa tan trong sữa, các giáo lý đã được kết hợp khéo léo để thêm vị ngọt và tăng cường trật tự xã hội.

May the true teachings of the Enlightened One spread in every nook and corner of the world. May more and more of humanity make use of this invaluable teaching, and make use of this invaluable human life to come out of all miseries, all suffering, all ignorance, and develop the wisdom that comes only from purifying the mind, and experiencing peace within. That experiential wisdom and peace within each individual is what can bring more peace in society, and peace amongst nations.

Nguyện cho những lời dạy của Đấng giác ngộ lan rộng toàn thế giới. Nguyện ngày càng nhiều người sử dụng giáo lý vô giá này và tận dụng cuộc sống vô giá của con người để thoát khỏi mọi khổ sở, mọi đau khổ, vô minh và phát triển trí tuệ chỉ từ thanh lọc tâm trí và trải nghiệm sự bình an trong tâm hồn. Trí tuệ thực nghiệm và bình an trong mỗi cá nhân là những thứ có thể mang lại hòa bình trong xã hội và an ổn giữa các quốc gia.

May all beings be happy! Be peaceful! Be liberated!

Nguyện cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc! Được bình an! Được giải thoát!

Bhavatu sabba mangalam

Nguồn VRIDhamma.org

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *