TỔNG HỢP CÁC BÀI PHÁP THOẠI CỦA NGÀI S.N. GOENKA – DISCOURSES BY MR. S. N. GOENKA

Discourses by Mr. S. N. Goenka – Tổng hợp các bài pháp thoại của Ngài S.N. Goenka

“May all suffering people of the world understand what is Dhamma, may they practice Dhamma, may they apply Dhamma in their day-to-day life and come out of all the agonies of a defiled mind full of negativities. May all enjoy the peace and harmony of a pure mind, a mind full of compassionate love and goodwill towards other beings.” – S.N. Goenka

“Nguyện cho những ai đang chịu đau khổ trên thế giới hiểu được Dhamma là gì, nguyện họ thực hành Dhamma, nguyện họ ứng dụng Dhamma vào đời sống mỗi ngày và thoát khỏi đau khổ của một tâm ô tạp đầy tiêu cực. Nguyện cho tất cả hưởng được an lạc và hòa hợp của một tâm thanh tịnh, tâm tràn đầy lòng từ ái và thiện ý đến tất cả chúng sinh khác.” – S.N.Goenka

As a principal teacher, Mr. S. N. Goenka, has been instrumental in the spread of Vipassana in modern times. He has travelled extensively around the world to give numerous discourses and to conduct courses. A small collection of discourses delivered by him is given below. It is categorized subject wise for the Convenience of readers. 

Khi là một vị Thiền sư chính, Thầy S.N.Goenka đã một phương tiện truyền bá Vipassana trong thời đại mới. Thầy đã đi khắp nơi trên thế giới để dạy vô số bài giảng và thực hiện các khóa thiền. Phía dưới là bộ sưu tập nhỏ các pháp thoại do thầy giảng dạy. Các bài pháp được phân thành các đề mục một cách thông minh giúp đọc giả thêm thuận tiện.

Discourses on Vipassana in Daily Life/ Pháp thoại về Vipassana trong đời sống

 • The Meaning of Happiness/ Ý nghĩa của Hạnh Phúc
 • The Art of Living: Vipassana Meditation/ Nghệ thuật sống: Thiền Vipassana
 • Anger​/ Nóng giận
 • The Giving up of Anger / Từ bỏ nóng giận
 • Living the Life of Dhamma / Sống đời sống Dhamma
 • Buddha’s Path is to Experience Reality / Con đường của Đức Phật là sự thật kinh nghiệm
 • May Dhamma spread! / Nguyện cho Dhamma lan tỏa
 • Yoga – as seen in the light of Vipassana / Yoga: nhìn theo ánh sáng của Vipassana
 • Keeping our Own Minds Healthy / Giữ tâm mình khỏe mạnh
 • Religion / Tôn giáo
 • Vipassana and Rites & Rituals / Vipassana và những nghi lễ & nghi thức tôn giáo
 • Progress in Vipassana Meditation / Tiến bộ trong thiền Vipassana
 • Vipassana: The Practical Path to Unity in Diversity / Vipassana: Con đường thực hành đến sự hợp nhất trong sự khác biệt.

Discourses on Dhamma/Dharma, the law of nature/ Pháp thoại về Dhamma, luật của tự nhiên

 • What is True Dhamma? / Dhamma chân chính là gì ?
 • The True Meaning of Dharma / Ý nghĩa chân chính của Dharma
 • The Essence of Dhamma/ Bản chất của Dhamma
 • The Teaching of Pure Dhamma/ Lời dạy của Dhamma tinh khiết
 • Dharma & Sectarianism/ Dharma & chủ nghĩa tông phái
 • Dhamma is to be Practised / Dhamma là để thực hành
 • The Universal Path of Dhamma/  Con đường phổ quát của Dhamma
 • Morality, Concentration and Wisdom/ Đạo đức, sự tập trung và trí tuệ

Discourses on the Noble Truths/ Pháp thoại về Sự thật cao quý

 • The Four Noble Truths/ Bốn sự thật cao quý (Tứ Thánh Đế)
 • This is Dukkha / Đây là Khổ
 • Why Dukkha / Tại sao Khổ
 • This is the Way to End Dukkha/ Con đường chấm dứt Khổ

Discourses on Sīla (Morality)/ Pháp thoại về Sīla (Giới luật/Đạo đức) 

 • Sīla: The Foundation of Dhamma/ Sila: Nền tảng của Dhamma
 • Living the Life of Morality/ Sống cuộc đời đạo đức
 • Dhamma and Non-Violence / Dhamma và phi bạo lực

Discourses on Samādhi (Concentration)/ Anapana meditation/ Pháp thoại về Samādhi (sự tập trung/ định)/ thiền Anapana

 • How to Discipline the Mind/ Làm thế nào để tâm kỷ luật ?
 • The Importance of Natural Respiration/ Sự quan trọng của hơi thở tự nhiên
 • Walk the Path Yourself/ Tự bước đi trên Con Đường
 • Awareness of Natural Respiration/ Nhận biết hơi thở tự nhiên
 • The Importance of Self-Observation/ Sự quan trọng của tự quan sát
 • Sammā Samādhi / Định Chân Chính 
 • Living the Life of Morality and Developing Mastery over the Mind/ Sống một cuộc đời đạo đức và phát triển sự làm chủ tâm

Discourses on Paññā (Wisdom) / Pháp thoại về Paññā ( Trí tuệ)

 • Experiential Wisdom—Paññā/ Trí tuệ kinh nghiệm – Paññā
 • Practicing Purification of the Mind/ Thực hành thanh lọc tâm
 • The Essence of Wisdom/ Bản chất của Trí tuệ
 • Buddha’s Path is to Experience Reality/ Con đường của Đức Phật là sự thực kinh nghiệm
 • Vipassana: The Practical Path to Unity in Diversity/Vipassana: Con đường thực hành đến sự hợp nhất trong sự khác biệt.

Discourses on Mettā (Loving Kindness)/ Pháp thoại về Mettā (Lòng từ ái)

 • The Essence of Compassion/ Bản chất của Lòng Từ Ái
 • Compassionate Goodwill/ Thiện ý từ ái

Discourses on Vipassana in Society/ Pháp thoại về Vipassana trong Xã hội

 • Inner Peace for World Peace/ An lạc bên trong vì An lạc thế giới
 • Peace within Oneself, for Peace in the World/ An lạc trong chính mình, vì An lạc trong Thế giới
 • Universal Spirituality for Peace/ Tinh thần phổ quát về An Lạc
 • Vipassana for the Betterment of the Society/ Vipassana vì một Xã hội tốt đẹp hơn
 • Role of Dhamma in Improving the Society/ Vai trò của Dhamma trong cải tiến Xã hội
 • Applying Dhamma in Life/ Ứng dụng Dhamma vào đời sống
 • Buddha: The Super-Scientist of Peace/ Đức Phật: Bậc khoa học gia siêu việt về Hòa Bình
 • How to Defend the Republic!/ Cách để bảo vệ nền Cộng Hòa
 • Hatred Never Ceases through Hatred/ Sự thù ghét sẽ không chấm dứt sự thù ghét
 • Relief for the Earthquake-Affected / Cứu trợ cho trận động đất
 • Discourse to Prisoners in Nasik Jail, India/ Pháp thoại cho tù nhân ở Nhà tù Nasik,Ấn Độ
 • Freedom from Addiction/ Thoát khỏi nghiện ngập
 • Vipassana is Optimism, Realism and Workism/ Vipassana trong chủ nghĩa lạc quan, chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa làm việc
 • Message by Goenkaji to Prisoners/ Thông điệp của Goenkaji tới các tù nhân
 • Interview of Mr. Goenka on Jimmy Young Programme/ Phỏng vấn thầy Goenka trong chương trình Jimmy Young

Discourses on the Teachings of the Buddha/ Pháp thoại về lời dạy của Đức Phật

 • Dhamma-Cakka (The Turning of the Wheel of Dhamma)/Dhamma-Cakka (Chuyển Bánh xe Dhamma) 
 • The Teaching of Pure Dhamma/ Lời dạy của Dhamma tinh khiết
 • The Essence of the Buddha’s Teaching/ Bản chất của lời dạy Đức Phật
 • The Simple Teaching of the Buddha/ Lời dạy đơn giản của Đức Phật
 • The Practical Teaching of the Buddha/ Lời dạy thực tiễn của Đức Phật
 • The Buddha’s Two Main Meditation Techniques/ Hai kỹ thuật thiền chính của Đức Phật
 • The Buddha’s Teaching is For All/ Lời dạy của Đức Phật vì tất cả
 • The First Discourse of the Buddha/ Pháp thoại đầu tiên của Đức Phật

Discourses on the Buddha/ Pháp thoại về Đức Phật

 • Was the Buddha a Pessimist?/ Đức Phật có phải là người bi quan ?
 • The Buddha – The Noble Physician/ Đức Phật – Thầy thuốc Cao Quý
 • The Fully Enlightened One as Depicted in the Tipitaka/ Đấng Toàn Giác được miêu tả trong Tipitaka
 • Setting the Wheel of Dhamma in Motion/ Thiết lập chuyển động Bánh Xe Dhamma 
 • For the Happiness and Welfare of Many/ Vì hạnh phúc và lợi lạc của nhiều người.
 • The Middle Path/ Con đường trung đạo
 • Qualities of the Triple Gem/ Phẩm chất của Ba viên ngọc quý (Tam Bảo)
 • Buddha: The Super-Scientist of Peace/ Đức Phật: Bậc khoa học siêu việt về Hòa Bình

Discourses on Tipiṭaka/Pāli/ Pháp thoại về Tipiṭaka/Pāli (tiếng Pali)

 • Discovering the Buddha in the Tipiṭaka/ Phát hiện về Đức Phật trong bộ Tipiṭaka (Tam Tạng Kinh)
 • Discourse at the Presentation of Tipitaka/ Pháp thoại về sự hiện diện của Tipiṭaka (Tam Tạng Kinh)
 • The Gem Set in Gold: Pariyatti with Patipatti/ Ngọc trong vàng: Pháp học và Pháp hành
 • Words of Mr. S. N. Goenka on Research and Pāli Learning/ Lời của Thầy S.N.Goenka về việc nghiên cứu và học tiếng Pali

Discourses on Spread of Vipassana/ Pháp thoại về sự lan tỏa của Vipassana

 • The Buddha and the Teacher Disciple Tradition/ Đức Phật và truyền thống thầy trò
 • Returning the Gem of the Dhamma to India / Mang viên ngọc quý của Dhamma về Ấn Độ
 • First Vipassana Course in India/ Khóa thiền Vipassana đầu tiên ở Ấn Độ
 • First Vipassana Course in English Language/ Khóa thiền Vipassana đầu tiên bằng tiếng Anh
 • A Dhamma Decision/ Một Quyết định của Dhamma
 • Vipassana comes to the West/ Vipassana đến Phương Tây
 • May Sayagyi’s Dhamma mission be fulfilled/ Nguyện cho sứ mệnh Dhamma của Ngài Sayagyi hoàn thành
 • May Dhamma spread!/ Nguyện cho Dhamma lan tỏa
 • All Gratitude to Myanmar/ Tất cả lòng biết ơn đến Myanmar

Translations of selected Hindi couplets/ Bản dịch các câu đối chọn lọc bằng tiếng Hindi

 • Come People of the World/ Đến với nhân loại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *