MỤC ĐÍCH THỰC SỰ CỦA CUỘC SỐNG LÀ GÌ?

What is the ultimate goal of life? That is, what does all this harmony lead to? / Mục tiêu tối thượng của đời sống là gì? Rằng, tất cả sự hoà hợp này dẫn đến đâu?

Mr. S.N. Goenka: The ultimate life, the ultimate goal, is here and now. If you keep looking for something in the future but you don’t gain anything now, this is a delusion. If you have started experiencing peace and harmony now, then there is every likelihood that you will reach the goal, which is nothing but peace and harmony. So experience it now, at this moment. Then you are really on the right path.

Mr. S.N. Goenka: cuộc đời tối thượng, mục đích tối thượng,  là ở đây và bây giờ. Nếu anh cứ mãi tìm kiếm thứ gì trong tương lai nhưng anh không đạt bất cứ thứ gì ở hiện tại, đây là ảo tưởng. Nếu anh bắt đầu kinh nghiệm an lạc và hòa hợp hiện tại, sau đó mọi thứ sẽ giống như anh sẽ đạt đến đích, không có gì nhưng đây an lạc và hòa hợp. Do vậy kinh nghiệm ngay hiện tại, khoảnh khắc này. Khi đó anh đã thực sự đi trên con đường đúng đắn.

Why is a course conducted in silence? / Tại sao khóa thiền được thực hiện trong im lặng?

Mr. S.N. Goenka: All students attending the course observe “noble silence” — that is, silence of body, speech and mind. They agree to refrain from communicating with their co-meditators. However, students are free to contact the management about their material needs, and to speak with the instructor. Silence is observed for the first nine full days. On the tenth day, speech is resumed as a way of re-establishing the normal pattern of daily life. Continuity of practice is the secret of success in this course; silence is an essential component in maintaining this continuity.

Ngài S.N.Goenka: Tất cả thiền sinh tham dự khóa thiền này quan sát sự “ im lặng thánh thiện” – đây là, sự im lặng của thân, khẩu và tâm. Họ đồng ý tránh giao tiếp với các thiền sinh khác. Tuy nhiên, các thiền sinh được tự do giao tiếp với Ban Quản lý về các nhu cầu thiết yếu, và nói với thiền sư. Sự im lặng được quan sát trong suốt chín ngày đầu tiên. Vào ngày thứ mười, trò chuyện được cho phép như là một cách để thiết lập lại khuôn mẫu đời sống thường ngày. Liên tục thực hành là bí mật thành công của khóa thiền này; im lặng là thành phần thiết yếu để duy trì sự liên tục.

How can I be sure I am capable of doing the meditation? / Làm thế nào tôi có thể chắc rằng tôi có thể thực hành thiền?

Mr. S.N. Goenka: For a person in reasonable physical and mental health who is genuinely interested and willing to make a sincere effort, meditation (including “noble silence”) is not difficult. If you are able to follow the instructions patiently and diligently, you can be sure of tangible results. Though it may appear daunting, the day;s schedule is neither too severe nor too relaxed. Moreover, the presence of other students practicing conscientiously in a peaceful and conducive atmosphere lends tremendous support to one’s efforts.

Ngài S.N.Goenka: Với một người có sức khỏe thể chất và tinh thần người đó người đó chân thành chăm chú và sẵn lòng nỗ lực chân thành, hành thiền (bao gồm “im lặng tối thượng”) không phải là điều khó khăn. Nếu anh có thể dõi theo các chỉ dẫn kiên nhẫn và chăm chỉ, anh có thể chắc có được kết quả trông thấy. Dù có thể làm anh thối chí, lịch trình một ngày không quá căng thẳng hoặc quá thư thả. Hơn thế, sự hiện diện của các thiền sinh khác đang thực hành nhiệt thành trong không khí an lạc và thuận lợi thêm phần hỗ trợ nỗ lực của người hành thiền.

Is there anyone who should not participate in a course? Có những ai không nên tham gia khóa thiền?

Mr. S.N. Goenka: Obviously someone who is physically too weak to follow the schedule will not be able to benefit from a course. The same is true of someone suffering from psychiatric problems, or someone undergoing emotional upheaval. Through a process of questions and answers, we will be able to help you decide clearly beforehand whether you are in a position to benefit fully from a course. In some cases applicants are asked to get approval from their doctor before they can be accepted.

Ngài S.N.Goenka: Những người trước đây có sức khỏe thể chất yếu không thể theo lịch trình của khóa thiền sẽ không đạt lợi ích từ khóa thiền. Điều này cũng đúng với những người có vấn đề tâm lý, hoặc những người đang chịu một chấn động tình cảm. Qua tiến trình hỏi và đáp, chúng tôi sẽ có thể giúp anh quyết định rõ ràng trước mắt anh có đang trong vị trí để nhận hoàn toàn lợi lạc từ khóa thiền. Một số ứng cử viên được yêu cầu sự chấp thuận từ bác sĩ trước khi họ có thể được chấp nhận tham dự khóa thiền.

Isn’t it selfish to forget about the world, and just to sit and meditate all day? Liệu có ích kỷ khi bỏ quên thế giới, và chỉ ngồi và hành thiền cả ngày?

Mr. S.N. Goenka: Meditation as a means to acquiring a healthy mind is not at all selfish. When your body is sick, you enter a hospital to recover health. One doesn;t say, ‘Oh, I’m being selfish’. One knows that it is not possible to live a proper life with a sick, wounded body. Or one goes to a gymnasium to make one’s body stronger. Similarly, one doesn’t go to a meditation center for the whole life, but simply to make the mind more healthy. And a healthy mind is most necessary to live one’s day to day life in a way that is good for oneself and others.

Ngài S.N.Goenka: Hành thiền như một phương tiện để đạt được tâm trí khỏe mạnh  điều này không có chút ích kỷ nào. Khi cơ thể của anh ốm đau, anh đến bệnh viện để phục hồi sức khỏe. Ai đó sẽ không nói,’ Oh, tôi đang ích kỷ’. Người đó biết rằng không thể sống tốt tốt với một cơ thể bệnh tật, bị thương tật. Hoặc người đó đến trung tâm thể dục để làm cơ thể khỏe hơn. Tương tự thế, người đó không đến trung tâm thiền cả đời, nhưng chỉ đơn giản là làm tâm thêm khỏe mạnh. Và một tâm khỏe mạnh là điều tối cần để sống từng ngày tốt đẹp cho bản thân và người khác.

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *